Stort intresse för etanol bland de besökande diplomaterna

Följ oss på Mynewsdesk   Pressmeddelande  Diplomatdelegation från 29 länder besöker SEKAB och bioraffinaderiklustret i ÖrnsköldsvikSom vi tidigare har flaggat för så fick vi i måndags (28 mars) spännande besök av en utländsk diplomatdelegation som var med på UD:s årliga resa till ett utvalt län för att lära känna Sverige lite bättre. Det var totalt 29 ambassadörer, chargé d’affaires och ambassadråd från lika många länder över hela världen som deltog.

I resan ingick även en rundtur på bioraffinaderiklustret, däribland ett besök hos oss på SEKAB. Efter rundturen hölls ett seminarium där Processums vd Clas Engström och Domsjö Fabrikers vd Ola Hildingsson berättade om utvecklingen och verksamheterna i området. Intressantast var hur samarbetet mellan oss aktörer i området har växt fram och hur det fungerar samt vad det är vi faktiskt gör – bland annat om framställningen av viskos, etanol och andra sätt som de olika företagen i området använder cellulosa på.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

EU-kommissionen: Inga fossilbränsledrivna fordon i europeiska städer år 2050

Vi har hittat en intressant nyhet om EU:s planer för att sänka utsläppen av växthusgaser. På måndag (2011-03-28) publicerar Europeiska Kommissionen ett white paper med en transportplan för EU. Redan nu har EurActiv tagit del av planen som innehåller nya långsiktiga målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra miljön i städer. Idag kommer en fjärdedel av EU:s koldioxidutsläpp från transporter och transportsektorn står för hela 73 procent av all oljeförbrukning inom EU.

Transportplanen innehåller åtgärder för att halvera användningen av bensin- och dieseldrivna fordon i stadsmiljö i EU år 2030, för att slutligen år 2050 ha fasat ut dem helt från urbana miljöer. Detta är delmål för att uppnå det tidigare uppsatta mer övergripande målet att sänka koldioxidutsläppen från transporter med 60 procent till år 2050.

Planerade åtgärder för att lyckas med det här är bland annat skatter, främjandet av alternativa transportsystem och upprättande av en effektiv infrastruktur för olika sorters miljöbilar. Läs mer på EurActivs sida.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Diplomater från hela världen besöker SEKAB och bioraffinaderiklustret

Flyg bild över bioraffinaderi i DomsjöPå måndag, den 28 mars, får företagen inom Domsjö utvecklingsområde celebert besök av en stor delegation ambassadörer och ambassadråd från hela världen. Diplomater från 29 länder på fyra kontinenter kommer att besöka området för en rundtur hos de olika företag som utgör bioraffinaderiklustret. Syftet med studiebesöket i området är att visa hur vi och de andra företagen i området samarbetar för att få ut så mycket som möjligt ur träråvaran som skogarna ger oss. Under den delen av besöket som sker hos SEKAB kommer delegaterna få se hur hållbar miljövänlig etanol framställs, vår gröna kemi och inte minst besöka vår världsunika demoanläggning för produktion av andra generationens cellulosaetanol

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny rapport från FORES visar att vi kan fylla etanol i tanken med grönt samvete

Äntligen blir debatten om etanol mer nyanserad. I takt med att larmrapporter om uttömmandet av jordens naturresurser publiceras så börjar fler och fler forskningsaktörer att undersöka vilka alternativ det finns till fossila bränslen. Etanolen som tidigare har farit illa i medier börjar få upprättelse, eller i alla fall en chans till opartisk bedömning.

Debatten om etanol har länge dominerats av problematiken kring markanvändning, d. v. s. huruvida odling av råvaror för produktionen av etanol konkurrerar ut odling av livsmedel i utvecklingsländer. Likaså om det verkligen finns klimat- och miljövinster i användandet av etanol – när man kör bil på E85, bidrar man verkligen till minskade utsläpp av växthusgaser? Exempelvis om även utsläpp från produktionen av etanol räknas med? Debatten har präglats av mycket subjektivt tyckande utan hårda fakta att grunda påståendena på.

Läs fortsättningen »

3 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken

DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Trots samhällets insatser för att minska vägtrafikens påverkan på miljön fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att stiga. Sedan basåret 1990 har utsläppen ökat med 10 procent.

Trafikverket framhåller att det krävs en samhällsomställning där vi är mindre beroende av enskild biltrafik för att uppnå de uppsatta miljömålen. DN:s undersökning visar dock att det inte är privatbilismen som är boven i dramat utan transportsektorn: ”De tunga lastbilarna har ökat sina utsläpp med 36 procent och de lätta med hela 82 procent sedan 1990”, skriver DN. Det innebär att sammantaget släppte tunga och lätta lastbilar ut drygt sex miljoner ton koldioxid under förra året.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Jordens resurser nära att ta slut – debattartikel på SvD Opinion

På debattsidan i dagens (2011-03-21) Svenska Dagbladet finns det intressant läsning om vårt överutnyttjande av naturresurser och förslag på de kraftfulla åtgärder som krävs för att inte både jordens ekosystem och ekonomiska system ska krascha.

Den här veckan släpps boken Den stora förnekelsen, skriven av Anders Wijkman, Tekn Dr, rådgivare vid SEI och Tällberg Foundation, och Johan Rockström, professor och vd för Stockholm Environment Institute (SEI) och Stockholm Resilience Center. Den stora förnekelsen anspelar på oviljan att inse att vi närmar oss absoluta gränser för uttaget av vissa resurser på jorden, samt förnekelsen av de förödande miljömässiga och ekonomiska konsekvenser som det har.

I boken sammanfattas de största utmaningarna som vårt globala samhälle står inför vad gäller klimat, resurser och miljö. Författarna ger också förslag på det som de anser är drastiska men nödvändiga förändringar. En av dessa är en radikalt förändrad ekonomisk modell där naturkapital och tjänster från ekosystemet ges ett synligt värde för att tydliggöra hur mycket vi lever över våra tillgångar vad gäller konsumtionen av naturresurser.

Wijkman och Rockström lyfter också fram vikten av att i väntan på ett internationellt klimatavtal göra maximala satsningar på ny och effektiv energiteknik, både för klimatets skull och för att minska risken för peak oil. Det här är ett område som självklart ligger oss på SEKAB varmt om hjärtat och vi hoppas att allt fler beslutsfattare öppnar ögonen för att det är dags att bli mer fossiloberoende.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kommentarer till Riksrevisionens rapport

Riksrevisionen har gjort en omfattande utredning om hur skattebefrielsen för biodrivmedel har fungerat och i förra veckan presenterade de sin rapport Biodrivmedel för bättre klimat. Hur används skattebefrielsen?. I samband med det publicerade DN Debatt en artikel Svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva underskriven av riksrevisorn Claes Norgren.

Vi på SEKAB välkomnar en granskning av hur skattebefrielsen har fungerat men jag anser att det finns en hel del brister i utredningen som är värda att kommentera. Det är allvarligt att Riksrevisionen förminskar låginblandningens betydelse för både den tekniska och infrastrukturella utvecklingen inom biodrivmedelsområdet. Likaså är framställningen av etanol väldigt ensidig där man har valt att varken kommentera eller analysera hur olika faktorer, exempelvis smutskastningen av etanol i media, påverkar både etanolproducenterna och etanolbilägarna. Läs mer här för utförliga kommentarer till Riksrevisionens rapport.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Charlies svar på Energigas Sveriges debattartikel i DN 110307

I måndags publicerade DN Debatt en replik, De förnybara drivmedel som finns måste ha stöd, skriven av Energigas Sveriges vd Anders Mathiasson med anledning av Riksrevisionens debattartikel Svenska klimatåtgärder är ambitiösa men ineffektiva från den 3 mars i år.

I grund och botten är vi på SEKAB överens med Energigas Sverige att förnybara drivmedel behöver stöd för att kunna konkurrera med fossila drivmedel. I mångt och mycket har vi samma mål, nämligen att stötta biodrivmedel, både för vår gemensamma miljö och för att fortsätta driva utvecklingen på området framåt.

Vi vill dock hävda att etanolbilen är den främsta miljöbilen i dagsläget. Trots den 35-procentiga ökningen för leveranser av fordonsgas som nämns i repliken är etanolen fortfarande ett mycket mer utbrett och lättillgängligt förnybart drivmedel. Gasbilen och den väldigt dyra elbilen kan inte vara de enda miljövänliga alternativen till bensin- och dieselfordon. Tankningsställen för gas är få och andelen gasbilar i Sverige är fortfarande liten. Om gasbilsflottan växer snabbare än infrastrukturen för densamma, exempelvis om gasbolagen inte hinner sätta upp tankningsställen i samma takt, står vi inför en möjlig miljöbilskrasch.

Dessutom är gasbilar inte alltid så miljövänliga som det hävdas i artikeln. Under 2010 tankades det i genomsnitt 62 % biogas i landet, resten var naturgas. Med tanke på metanutsläppen i transporter och vid utvinning blir minskningen av CO2 i bästa fall 50 %. Där finns det samma behov för gasen som för etanolen – ett kraftfullt regelverk för att säkerställa att gasen respektive etanolen är verifierat hållbart producerad. SEKAB har länge arbetat för att införa verifierat hållbar och spårbar etanol, bland annat genom initiativet Verifierat Hållbar Etanol.

Det stora problemet just nu för både gas och etanol som drivmedel är att dieseln vinner mark som ett ”miljöalternativ” på grund av oklarheterna kring den framtida skattebefrielsen för biodrivmedel. Företag väljer att satsa på dieselfordon vid inköp av nya tjänstebilar framför miljöbilar på förnybara drivmedel. Det är framförallt i de här frågorna som vi behöver göra gemensamma kraftansträngningar, både för miljön och för utvecklingen.

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Beskattning står i vägen för E10

E10 har diskuterats flitigt i Sverige den senaste veckan. Bakgrunden till låginblandning av etanol i bensin är att minska de fossila koldioxidutsläppen och minska beroendet av olja som energikälla. I bakgrunden ligger EU:s direktiv om 10 procents inblandning av biodrivmedel mätt på energibasis vid år 2020.

För Sverige skulle en övergång till E10 vara ett stort och viktigt steg mot att uppfylla EU:s direktiv och för att sänka koldioxidutsläppen är låginblandning ett kraftfullt verktyg. Tyvärr finns inte incitamenten på plats för att E10 ska slå igenom i det korta perspektivet. Frivillig inblandning av etanol sker nämligen bara om det är ekonomiskt lönsamt.

Regeringen har endast beslutat om skattebefrielse för etanolinblandning upp till 6,5 procents inblandning. Eftersom man alltså inte behöver betala energiskatt på etanoldelen i bensin för en inblandning på upp till 6,5 procent kommer den inblandningen att vara lönsam.

Den överskjutande inblandningen av etanol upp till 10 procent (E10) är således bara lönsam om etanolen är billigare än bensinen, men trots att bensinpriserna har gått upp kraftigt den senaste tiden måste de gå upp ytterligare ett par kronor för att bli dyrare än etanolen. Därför är det inte troligt att E10 slår igenom det närmaste året.

Sverige behöver en tydlig plan för hur vi ska uppfylla direktivet till 2020. Vi har ett utbyggt nät för distribution av mycket mer miljövänliga drivmedel än E10, nämligen E85, ED95 och biogas. Vår önskan är att vi utnyttjar denna resurs, som vi har kunnat bygga upp tillsammans och med rätt incitament från samhället, för att fortsätta stärka upp dessa drivmedel.

Självklart bör detta inte utesluta tydliga incitament för högre andel låginblandning i bensin. Tillsammans kan det göra Sverige mindre beroende av olja och sänka våra fossila koldioxidutsläpp långt mer än EU:s direktiv.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Minskad fattigdom genom odling av biobränsle och mat

Cyklister med sockerrör som lastI dagarna publicerade FN:s Food and Agriculture Organization (FAO) en intressant rapport som visar att jordbrukssystem som kombinerar mat- och energigrödor ger positiva effekter för fattiga samhällen på landsbygden i utvecklingsländer. I rapporten beskrivs ett antal exempel på så kallad IFES – Integrated Food-Energy Systems, från olika delar av världen. Dessa exempel visar att det inte nödvändigtvis finns motsättningar mellan odling av biobränsle och odling av mat, utan att det tvärtom finns vinster att göra när man integrerar dem.

– Fattiga bönder kan till exempel använda resterna från risskörden till att producera bioenergi, eller så kan skogsrester användas i ett trädjordbruk för att odla livsmedelsgrödor som frukt, kokosnötter eller kaffebönor, säger Alexander Müller, FAO:s undergeneraldirektör för avdelningen för naturresurser.

När bönderna kan använda rester från energiproduktionen som exempelvis gödningsmedel så slipper de köpa dyra fossila bränslen eller kemiskt konstgödsel. Dessutom har en integrering av mat- och energiproduktion också gynnsamma effekter på klimatet eftersom utsläpp som uppkommer i samband med omställning av odlingsmark mellan livsmedelsgrödor och energiproduktion begränsas. I många fall leder även implementeringen av IFES ofta till ett mer effektivt nyttjande av mark- och vattenresurser, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till att trygga tillgången på mat.

Den fullständiga rapporten hittar du här: Making integrated Food-Energy Systems (IFES) Work for People and Climate – An Overview

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014