Rekordökning av E85 – SEKAB:s försäljning har stigit med 58 procent

Det är med glädje som vi på SEKAB noterar att det etanolbaserade drivmedlet E85 har blivit ett etablerat alternativ till bensin och att försäljningen fortsätter att öka. Och ökningen är markant. Preliminära siffror från Svenska Petroleum Institutet (SPI) visar att försäljningen av E85 i Sverige steg med hela 27 procent i mars, vilket ger en ackumulerad ökning på totalt 17 procent. Dessutom har SEKAB:s egen försäljning av E85 ökat med rekordhöga 58 procent från februari till mars i år. Det är goda nyheter för både miljön och för vår hälsa.

E85 består till 85 procent av etanol, resterande andel är bensin och denatureringsmedel. Det är ett drivmedel avsett för bränsleflexibla bilar.Vid körning på E85 sänks utsläppen av fossilt koldioxid med cirka 80 procent jämfört med bensin. Likaså halveras utsläppen av kväveoxider.

Som konsument behöver man inte tvivla på etanolens hållbarhet och klimatnytta. Etanolen står under strikt lagstiftning och kontroll, både i Sverige och inom EU, något som vi har beskrivit mer ingående i ett tidigare blogginlägg om regelverket för etanol.

Tanking av etanol

Etanolbaserade drivmedel fyller en viktig funktion i samhällets omställning från klimatbelastande fossila drivmedel till gröna förnybara bränslen. I och med att etanolen finns här och nu, tillgänglig för alla genom den etablerade infrastrukturen med tankställen över hela vårt land så är det ett seriöst alternativ till bensin och diesel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB säljer bara klimatsmart etanol

Under den senaste tiden har det skrivits flera gånger i Dagens Nyheter att det inte längre importeras någon brasiliansk sockerrörsetanol till Europa. Det man oroar sig för är att en del importörer har börjat ta in amerikansk majsetanol i landet, en produkt med sämre klimategenskaper – den ger en klimatnytta på i genomsnitt 15-20 procent, att jämföra med den brasilianska sockerrörsetanolen som ger en 71-procentig klimatnytta jämfört med fossila bränslen enligt EU-kommissionens standardvärden. Sker det med hjälp av kryphål i lagen för att komma undan med tullavgifter är inte snyggt alls.

Det är sant att det finns mindre sockerrörsetanol på världsmarknaden på grund av ökad inhemsk konsumtion i Brasilien, men bilden bör nyanseras

Sockerrör är en jordbruksprodukt som liksom alla grödor påverkas av vädret. Tillgången varierar därför från år till år. Vi på SEKAB har långa kontrakt med våra leverantörer och än så länge består ED95 av 100 procent sockerrörsetanol och svensk cellulosaetanol från Domsjö. Om det kommer en dag då vi måste använda etanol från andra leverantörer till ED95 så kommer den också att ha bra klimategenskaper. Hållbarhet är en grundpelare i SEKAB:s affärsfilosofi.

Vi på SEKAB har länge verkat för införandet av ett regelverk för hållbarhet, bland annat genom att driva initiativet Verifierat hållbar etanol. Syftet med satsningen var både att garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol och att öka utbudet av verifierat hållbar etanol. Det har hänt en del sedan dess och nu finns äntligen generella regler som gäller alla på marknaden.

Det svenska regelverket innehåller ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att biodrivmedel ska anses hållbara. Grunden till den svenska lagstiftningen är EU:s direktiv 2009/28/EG om främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor. För att etanol som säljs i Sverige ska vara skattebefriad måste hållbarhetskriterierna uppfyllas. Icke hållbar etanol kan enligt svensk lag retroaktivt beläggas med skatt, för närvarande uppgår den till 5,50 kr per liter. Köper du ett biobränsle i Sverige kan du alltså vara säker på att det ger minst lagstadgad klimatnytta.

Slutligen några rader för att nyansera amerikansk etanol

Den amerikanska etanolsatsningen handlade från början enbart om energiförsörjning – att minska oljeberoendet – och att säkra arbeten på den amerikanska marknaden. Tiden har dock kommit ikapp de amerikanska etanolproducenterna och idag satsar även de allt mer på hållbarhet.
Det är lätt att stirra sig blind på etanolens ursprungsland, men det är att göra sig en alltför enkel bild av verkligheten. Det finns bra amerikansk etanol, precis som det finns dålig brasiliansk etanol. För oss som importör gäller det att ta reda på vad som är bra och köpa in den, oavsett vilket land vi handlar med.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Rekordförsäljning av ED95

Vi har precis fått in glädjande försäljningssiffror för vårt gröna alternativ till diesel, ED95. Försäljningen av det etanolbaserade biodrivmedlet för tunga transportfordon rekordökade med hela 17 procent under mars månad.

Det finns uppenbarligen ett sug efter ett hållbart biodrivmedel inom den tunga transportsektorn. Efterfrågan på ED95 har växt ända sedan marknadsintroduktionen i mitten av 1980-talet men har tagit ordentlig fart den senaste tiden. En jämförelse av första kvartalet i år jämfört med samma period 2010 visar att försäljningen av ED95 har ökat markant i år med hela 21 %. Vi kan spåra en betydande del av ökningen till busstrafiken, vilket är bra för både stadsmiljön och människors hälsa.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanol är det effektivaste biodrivmedlet vi har idag

Etanol är utan jämförelse det största förnyelsebara alternativet till bensin och diesel, både i Sverige och i resten av världen. Det finns här och nu, det är högeffektivt i modifierade motorer och det har en bevisad klimatnytta. Ändå fortsätter missuppfattningar och rena felaktigheter om etanol som drivmedel att spridas.

Andra generationens etanol framställd av cellulosa från restprodukter inom skogsbruk eller jordbruk, exempelvis träflis, halm och bagasse, är nu redo för en fullskalig produktion. SEKAB för just nu diskussioner med potentiella investerare som vill vara med och bygga en fullskalig produktionsanläggning. Självklart har det tagit tid att utveckla den nya tekniken med dess olika processer. Att det är en tidskrävande process att utveckla ny och innovativ teknik kan väl inte komma som en överraskning för någon? Faktum är att SEKAB, och ett antal etanolproducenter, bland annat i USA, Kanada och Finland, nu står inför en kommersialisering av tekniken att utvinna etanol ur växtrester som inte används idag.

Läs fortsättningen »

Kommentering avstängd  |  Prenumerera »  |  Dela »

Koldioxidutsläppen ökade under 2010

Nya siffror från Svenska Petroleuminstitutet visar att koldioxidutsläppen från drivmedel och bränslen fortsätter att öka. Den totala ökningen under 2010 var ca 4 % jämfört med 2009. Enligt statistiken minskade koldioxidutsläppen från bensin samtidigt som utsläppen från diesel och eldningsolja ökade.

I faktiska siffror så rör det sig om 29,3miljoner ton koldioxid som har släppts ut i Sverige under 2010. Att utsläppen från bensin har minskat beror på att fler har valt diesel eller E85 som drivmedel.

De åsikter som ibland framförs, nämligen att diesel skulle vara någon form av miljövänligt alternativ, kommer än en gång på skam då utsläppen från dieselbränsle har ökat till 12,5 miljoner ton. Det är en ökning med 8 % bara sedan 2009.

Den ökade användningen av diesel förklaras med en ökning av yrkestransporter. Idag finns det miljövänliga alternativ till diesel för tunga transportfordon. ED95 är ett av dem. Etanol är ett mycket rent och effektivt bränsle för modifierade dieselmotorer och ett av de alternativ som till skillnad från diesel faktiskt är miljövänliga.

Nu är det dags att ta larmsignalerna på allvar och bryta vårt beroende av fossila bränslen. Vi kan inte ta ständigt ökade utsläpp av växthusgaser med en axelryckning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Seminarium om oljekrönet: Stockholm bortom Peak Oil

I torsdags förra veckan höll Miljöpartiet Stockholm ett seminarium som man kallade Stockholm bortom Peak Oil. Frågan är brännande, en storstad som Stockholm är väldigt beroende av fungerande transport både till och inom stadsgränserna, men det gäller självklart inte bara Stockholm utan alla delar av Sverige och världen.

En av de som medverkade på seminariet var professor Kjell Aleklett, och hans bidrag till seminariet finns på YouTube. Är man intresserad av ämnet så ger filmerna en bra introduktion.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014