Kemins år 2011: Vatten och luft

UNESCO har utnämnt 2011 till Kemins År. Över hela världen anordnas seminarier och evenemang  för intresserade personer i alla åldrar. Självklart vill även vi på SEKAB, ett av Sveriges största företag inom grön kemi, uppmärksamma detta.

Månadens tema är, lägligtnog i dessa semestertider, vatten och luft. Att värna om vattnets och luftens renhet är grundläggande för vår verksamhet, en verksamhet där vi till dagligdags handskas med hälso- och miljöfarliga ämnen.

Just för att det finns risker med de ämnen vi använder för att framställa våra klimatnyttiga gröna kemikalier är vi extra noga med att inte bidra till nedsmutsning av vår miljö. Vår produktion ska inte bidra till systematiska koncentrationsökningar i naturen och vi ska minimera vår klimatpåverkan.

I SEKAB Biofuels & Chemicals anläggning har vi ett så kallat slutet system med avancerad gasrening som gör att reningsgraden av biprodukter från tillverkningen av acetaldehyd och ättiksyra är mer än 99 %. Processvattnet behandlas i en anaerob vattenreningsprocess som gör att det utgående vattnet har en renhetsgrad som ligger nära helt opåverkat naturvatten.

Dessutom är våra färdiga produkter, som etylacetat, thermol och många andra, biologiskt nedbrytbara och skonsamma för miljön.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Andelen biodrivmedel fortsätter att öka – koldioxidutsläppen minskar

Svenska Petroleuminstitutet, SPI, släppte precis preliminära försäljningssiffror för bland annat det etanolbaserade biodrivmedlet E85 för maj månad och det är goda nyheter för oss som vill minska beroendet av fossila drivmedel. Statistiken visar tydligt att kunderna har ett fortsatt högt förtroende för etanol som drivmedel och fortsätter att tanka E85.

Siffrorna för maj i år visar att försäljningen av E85 inte har legat så här högt sedan hösten 2008. Därmed fortsätter den positiva utvecklingen som vi rapporterade tidigare i år. De främsta anledningarna till E85:s framgångar är att det är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att välja E85 framför bensin. I och med att vi slipper höjda tullar på etanol till biodrivmedel hoppas vi att trenden håller i sig.

Samtidigt kommer glädjande nyheter för vår miljö i Statoils drivmedelsrapport för 2010. Rapporten visar att den ökade användningen av förnybara drivmedel har gjort att koldioxidutsläppen i Sverige har minskat med 1,5 miljoner ton. Det motsvarar ca 2,5 procent av Sveriges totala utsläpp, så det finns fortfarande en lång väg kvar att gå, både inom transportsektorn och industrin.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vad är grön kemi?

Något som har blivit som ett informellt motto för oss på SEKAB är att allt som man kan göra av olja, kan man även göra av etanol. Med stora vinster för miljön och klimatet, bör man tillägga. Vi säger att vi ägnar oss åt grön kemi och att den är grunden till hela vår verksamhet, men vad betyder det egentligen?

Att grön kemi och dess produkter, exempelvis vår acetaldehyd, är bra för miljön hörs redan på namnet. Begreppet började användas i USA på 1990-talet och forskarna Paul Anastas och John Warner publicerade 1998 tolv punkter som definierar grön kemi:

 1. Att undvika utsläpp och avfall
 2. Maximera atomekonomin
 3. Mindre riskfyllda kemiska synteser
 4. Säkrare kemikalier
 5. Säkrare lösningsmedel och reaktionsförhållanden
 6. Ökad energieffektivitet
 7. Användning av förnybara råvaror
 8. Undvika kemiska derivat
 9. Användning av katalysatorer istället för stökiometriska reagenser
 10. Nedbrytbara kemikalier och produkter
 11. Realtidsanalys för attstoppa föroreningar
 12. Säkrare kemi för att förhindra olyckor

SEKAB försöker att i möjligaste mån följa dessa punkter och utveckla processer som är både effektiva och klimatvänliga. Våra gröna kemikalier från bioetanol ger samma slutprodukter som fossila kemikalier, men med fördelen att både den kemiska industrin och vår värld blir lite grönare.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Svebio säger nej till supermiljöbilspremien

I ett remissyttrande svarade SVEBIO igår att de avråder regeringen från att införaen supermiljöbilspremie i den form som Transportstyrelsen föreslår. SVEBIO anser att ett miljöbilsstöd ska vara långsiktigt och teknikneutralt. Det är två krav som den föreslagna miljöpremien inte uppfyller. Tvärtom, om det införs så snedvrider det konkurrensen och gynnar främst elbilar.

Svebio skriver följande i sitt yttrande:
”Det är angeläget att regeringen låter utreda vilka långsiktiga klimatåtgärder på transport området som har högst samhällsekonomisk nytta och är mest kostnadseffektiva, istället för att genomdriva kortsiktiga teknikspecifika ”stop and go” stödsystem utan tillräcklig beredning.”

Det är något som vi på SEKAB instämmer till fullo i. Det finns idag ingen som kan säga hur en framtida mix av förnybar energi kommer att se ut. Incitament från myndigheter bör fokusera på att ersätta fossila drivmedel som bensin, diesel och kolkraftsproducerad el, inte premiera speciella teknikval i fordon.
 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inga höjda tullar på etanol för E85 och ED95

Nyligen kom ett mycket viktigt besked från EU:s tullkodexkommitté om Sveriges import av etanol från länder utanför EU. Det blev ett ja i omröstningen, vilket innebär att det inte blir någon höjd importtull på etanol som ska användas som biodrivmedel. Två av de tre ansökningar som kommit från svenskt håll kommer från oss på SEKAB, och vi är självklart mycket nöjda med beslutet, som ur miljöhänseende var det enda riktiga.

Som Utrikesdepartementet skriver i detta uttalande är det här bra nyheter för alla de 220 000 svenskar som kör flexifuelbilar, till exempel kommer priserna på E85 inte att höjas på landets 1666 tankstationer på grund av höjda tullavgifter.

Försäljningen av E85 har stigit brant under den senaste tiden, och ED95 har också sålt mycket bra på sistone och att import av hållbar etanol kan fortsätta under samma förutsättningar som tidigare betyder att Sverige kan fortsätta att arbeta för en mer klimatvänlig fordonspark genom biodrivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014