Naturresurserna är slut för i år

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Supermiljöbilspremien en felsatsning av regeringen

I budgetpropositionen 2012 föreslår nu regeringen att 200 miljoner under de tre kommande åren ska satsas på supermiljöbilspremien. Som vi tidigare har varit inne på här på SEKAB-bloggen så vänder vi oss mot prioritering som innebär ett ensidigt gynnande av ett speciellt teknikval när det gäller fordon. Elbilarna är vinnarna i förslaget, men hur morgondagens blandning av förnybar energi kommer att vara sammansatt vet ingen.

Myndigheterna bör satsa på att fossila drivmedel och el som är kolkraftsprocuerad ska ersättas – inte att gynna specifika val inom fordonstekniken. Som vi också har nämnt här på bloggen anser även Konkurrensverket att det nedsatta förmånsvärdet snedvrider konkurrensen mellan biodrivmedlen.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Den Nationella Substitutionsgruppen

I Sverige finns ett nationellt nätverk som har till syfte att samarbeta för att byta ut hälso- och miljöfarliga kemikalier inom forskning samt hälso- och sjukvård. Nätverket heter Nationella substitutionsgruppen och består av personer från universitet och landsting/regioner som arbetar med frågor som rör kemikalier. Denna består i sin tur av två undergrupper av vilka en jobbar med att stimulera miljöinnovationer för varor och den andra för kemiska produkter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Så jobbar SEKAB för att bidra till ett utsläppsfritt Sverige 2050

Naturvårdsverket fick i sommar i uppdrag av Regeringen att ta fram en färdplan för ett utsläppsfritt Sverige år 2050. Flera myndigheter ska involveras i initiativet som innebär att Naturvårdsverket ska redovisa hur man ska kunna minska utsläppen över tid inom olika sektorer fram till 2050. De ska även analysera vilka långsiktiga förändringar och nya styrmedel som kommer att behövas.

Ett utsläppsfritt Sverige är en utmaning som kräver kraftinsatser från alla branscher. Våra gamla energikällor måste ersättas med nya förnybara och vi måste växla över till hållbart producerade förnybara råvaror i industrin såväl som inom drivmedelsbranschen.

För oss på SEKAB är det en självklarhet att göra allt vi kan för att hjälpa Sverige nå målet. Det gör vi dels genom den bioetanol vi framställer och importerar som blir både biodrivmedel och gröna kemikalier, dels genom att vi fortlöpande kontrollerar och utvärderar vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. En av våra gröna målsättningar är att den miljöpåverkan som vår produktion och våra produkttransporter orsakar genom utsläpp till luft och vatten ska vara begränsad och mätas kontinuerligt. Hänsyn till den yttre miljön är alltid överordnad vår verksamhet.

Om vi ska ha en chans att nå målet måste fler börja arbeta efter principen att dagens och morgondagens behov ska uppfyllas med hänsyn till den miljö som kommande generationer ska leva i.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB tecknar samarbetsavtal med Jubilant Pharmaceuticals

SEKAB har tecknat ett samarbetsavtal med Jubilant Pharmaceuticals, ett europeiskt dotterbolag till det Indienbaserade globala läkemedelsbolaget Jubilant Life Sciences.

Jubilant Life Sciences driver anläggningar i Indien för tillverkning av ättiksyraanhydrid och etylacetat och ser avtalet med SEKAB som ett sätt att expandera på den europeiska marknaden. Eftersom SEKAB redan har en etablerad säljorganisation och kundbas i Europa kommer vi att bistå Jubilant med logistiskt stöd samt sköta marknadsföring och försäljning av ättiksyraanhydrid och etylacetat på den europeiska marknaden.

För oss på SEKAB innebär samarbetet att vi breddar vår produktportfölj samtidigt som det i förlängningen lägger grunden för ett djupare samarbete med Jubilant Pharmaceuticals.

Om produkterna:
Etylacetat är ett lösningsmedel som används i bland annat tryckfärger, lacker och vid tillverkning av emaljer, plaster och gummi. Det används vid tillverkning av smakämnen inom livsmedelsindustrin och som extraktionslösningsmedel vid produktion av läkemedel. Bland de organiska lösningsmedlen anses etylacetat vara ett av de minst miljöpåverkande. Det är mycket effektivt samtidigt som det lätt bryts ned i både luft och vatten.

Om ättiksyraanhydrid är ett reagens inom organisk syntes.  Det främsta tillämpningsområdet för ättiksyraanhydrid är som råvara till cellulosaacetat, vilket används vid tillverkning av plast och textilfibrer. Det är också en viktig råvara vid framställning av tvättmedel, modifierad stärkelse, koffein, växtskyddskemikalier, läkemedel, till exempel acetaminophen (paracetamol) och acetylsalicylsyra (aspirin), aromater och andra mellankemikalier såsom monoklorättiksyra.

Här kan du läsa pressmeddelandet.
Här kan du läsa mer om våra kemiprodukter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB välkomnar Sofia Domeij som ny säljare av gröna kemikalieprodukter

Sofia Domeij, säljare

SEKAB vill idag berätta den glädjande nyheten att vi har rekryterat en ny medarbetare till företaget. Sofia Domeij arbetar som  säljare för våra gröna kemikaliprodukter.

Sofia Domeij har studerat till Civilingenjör inom Teknisk kemi med miljöinriktning och har dessutom en lång bakgrund som längdskidåkare och skidskytt. Under sina 15 år i landslaget har hon deltagit i ett flertal världsmästerskap och olympiska spel, nu senast i Vancouver 2010. Det är en rad värdefulla erfarenheter och ett stort kontaktnät som hon tar med sig till SEKAB.

Sofia offentliggjorde idag att hon avslutar sin långa elitidrottskarriär som först längdskidåkare och de senaste åren som skidskytt för att påbörja sin nya karriär på SEKAB. Såhär säger Sofia själv om sin nya tjänst:

– SEKAB som företag har alltid intresserat mig och det känns jättespännande med en tjänst som kombinerar mitt intresse för kemi med kundrelationer och försäljning. När det dessutom handlar om grön kemi blir det ännu mer intressant. Det är så viktigt att vi strävar mot att minska användandet av fossila råvaror och istället satsar på alternativa drivmedel och gröna kemikalier som inte påverkar miljön negativt.

Vi på SEKAB hälsar Sofia välkommen till oss!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014