Kemiindustrins bidrag till klimatpåverkande utsläpp

Vi på SEKAB ser att det finns en stor förbättringspotential i att använda förnybara råvaror istället för olja i kemiindustrin.  Vi har nämnt det många gånger förr och det tål att upprepas – vi lever i ett samhälle som är uppbyggt av fossila råvaror. Om vi istället jobbar med förnybara råvaror och använder förnybar bioenergi i produktionen och kan vi kraftigt minska utsläppen från kemi- och tillverkningsindustrin.

Att energisektorn är den stora boven när det kommer till klimatpåverkande utsläpp har inte gått någon förbi. Däremot pratar man inte lika ofta om kemiindustrins roll för utsläppen, trots att till exempel Sternrapporten (2000), Stern Review on the Economics of Climate Change), uppskattar kemiindustrins del av de totala utsläppen till hela 5 procent – eller 2,1 miljarder ton CO2-ekvivalenter*.

Enligt kemiindustrins egna beräkningar, ICCA (2005), står kemiindustrin för ca 3,3 miljarder CO2-ekvivalenter, varav 1,4 miljarder ton är direkt relaterade till energianvändning vid tillverkning.

Tillverkningen av kemikalier kräver stora mängder energi som idag nästan uteslutande kommer från fossila bränslen. Det betyder stora utsläpp av koldioxid. Hela industrisektorn beräknas använda cirka en tredjedel av den värme och el som energisektorn tillverkar, och är på så sätt indirekt ansvarig för ca 3 – 3,5 miljarder ton CO2-utsläpp per år.

Man får inte heller glömma att utsläpp även sker när fossilbaserade produkter bryts ned i avfallsledet. Kemikalieinspektionen går så långt som att hävda att hotet mot klimatet från spridningen av toxiska och långlivade kemiska ämnen är en av de allvarligaste utmaningarna som samhället står inför.

 

* CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Eftersom gaserna har olika klimatpåverkan omvandlas de till motsvarande mängd av vår vanligaste växthusgas, koldioxid (CO2).

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014