Andra generationens ED95 – Kyl & Frysexpressen vet att det funkar

Vi på SEKAB producerar som du kanske känner till ED95, ett drivmedel baserat på etanol för modifierade dieselmotorer. Vad du kanske inte känner till är att vi säljer den här produkten även i en premiumversion, som tillverkas av hundra procent andra generationens etanol.

Den här etanolen tillverkas sedan över hundra år här i Domsjöregionen av restprodukter från papperstillverkningen. Idag har vi inte längre pappersbruk i den bemärkelsen, pappersbruken har vuxit till rena bioraffinaderier där ved förädlas till många olika produkter som viskos, papper och annat – och alltså även etanol. Den här etanolen har bästa tänkbara klimategenskaper och ger en besparing på upp emot 80 procent jämfört med diesel.

En av de kunder som köper ED95 från andra generationens etanol av SEKAB är Kyl & Frysexpressen, ett transportföretag som kör åt alla de stora dagligvarukedjorna. Vi har gjort en film där deras administrativa chef Robert Barkensjö berättar mer om satsningen på ED95 och du får även träffa Jonas Strömberg, som arbetar på Scania Sustainable Solutions – han berättar mer om Scanias arbete med etanol i tunga transportfordon.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

WHO uppgraderar cancerrisken för diesel

IARC, International Agency for Research on Cancer, har i dagarna höjt risknivån för dieselexponering från grupp 2A, eventuellt cancerframkallande, till grupp 1, definitivt cancerframkallande – det skriver bland andra Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Den här bilden visar ännu tydligare än den svenska dieselboomen är problematisk på mer än ett sätt.

Under de senaste åren har dieseldrift fått ett enormt uppsving i den svenska bilparken. Under 2011 var 62 procent av de nyregistrerade bilarna dieseldrivna mot bara en femtedel för fem år sedan. Samtliga alternativa drivmedel har fått stryka på foten och elbilarna är fortfarande så få att de knappt kan räknas.

Problemen med diesel är många. Dels släpper dieselmotorer ut partiklar i luften, partiklar som inte alls är nyttiga för människor. De bidrar dessutom till lokala föroreningar genom utsläpp av försurande kväveoxider.

Dessutom är dieseln naturligtvis ett fossilt drivmedel. Den bidrar till växthuseffekten genom att frigöra koldioxid som funnits bunden i berggrunden i miljontals år och konserverar ett stort strukturellt problem i vårt samhälle – vårt extrema beroende av en resurs som blir allt dyrare och allt mer riskabel att utvinna. Allt fler bedömare varnar dessutom för en snart kommande dieselbrist på grund av ökande efterfrågan.

När det gäller transport idag är det viktigaste budskapet att de måste bli färre och mer effektiva, men vi måste också få till en snar omställning vad det gäller fordonsparken. Såväl bilar som bussar och lastbilar måste också drivas med förnybara drivmedel eller el.

Det går inte att fortsätta låtsas att dieseln inte är ett problem. Att vi nu får veta att dieselavgaserna är farligare än vi tidigare trott är ytterligare en spik i kistan för alla missförstånd som omger dieseln.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB pratar andra generationens etanol från cellulosa i Klotet

Igår var SEKAB och vår satsning på andra generationens etanol från cellulosa med i Sveriges Radios miljöprogram Klotet som det andra i raden om satsningar på cellulosaetanol. SEKAB tillhör de aktörer som kommit allra längst när det gäller framställning av etanol från lignocellulosa. Ur ett internationellt perspektiv befinner vi oss i det absoluta toppskiktet området, särskilt när det gäller vedråvara. Vi har utfört mängder av studier på andra typer av råvara och metoden är väl genomforskad.

Lyssna på programmet här!

Lyssna: SEKAB klara med metod för andra generationens etanoltillverkning

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Svensk etanol ger stora klimatfördelar

I ett intressant inslag på Klotet hävdar forskaren Pål Börjesson att andra generationens etanol som framställs av skogsrester och halm är mer än fyra gånger bättre för klimatet än fossila bränslen. Enligt en ny studie finns idag stora arealer svensk skog som skulle kunna användas för storskalig etanolproduktion. Tillräckligt för att ersätta en femtedel av all bensin och diesel i Sverige. Etanoltillverkningen kan dessutom ge el, biogas och värme till fjärrvärmenäten. Börjesson påpekar dock att det krävs långsiktiga regler och incitament för att någon industri ska våga satsa på den inhemska etanolen.

Som vi nyligen nämnde i ett annat blogginlägg finns ett ökat intresse för SEKABs utvecklade teknik för andra generationens etanol framställd av cellulosa.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014