EU tar ett stort kliv för att möjliggöra hållbar kemi

I torsdags tog EU ett historiskt kliv mot att skapa en konkurrenskraftig industri inom EU. Då antog den nämligen sin nya strategi för att förnya industripolitiken – ”For A European Industrial Renaissance”. För första gången lyfts tillgången till bio-baserad råvara fram som en viktig fråga.

Tillgången till bio-baserad råvara till världsmarknadspris lyfts fram av kommissionen som en av fyra prioriterade lösningar på hur den europeiska industrin ska moderniseras. Eftersom dagens etanol-baserade produktion banar vägen till skogsbaserad kemi, är detta extra viktigt för Sveriges industriella utveckling.

Höga importtullar på bio-etanol är ett av de största hindren för den gröna kemins tillväxt i Sverige och Europa idag. Därför blir det oerhört avgörande att strategin omsätts i konkreta lösningar för industrin, så snart det är möjligt.

På SEKAB har vi många planer och idéer på hur den gröna kemin ska kunna skalas upp. Även om vår långsiktiga vision är att använda inhemsk råvara från till exempel skog, är vi helt beroende av importerad etanol på kort och medellång sikt för att kunna utveckla den bio-baserade verksamheten. Under nuvarande tullregler betalar europeiska företag motsvarande 50 procent tull på importerad etanol, medan våra konkurrenter i andra delar av världen betalar noll eller några procents tull. Produktionen sker därför idag till stor del i andra delar av världen.

Under de nuvarande tullreglerna har företag i länder som Kina och Brasilien ett enormt försprång. Därför skickade vi också ett brev till EU-kommissionens ordförande Barroso i torsdags, för att få besked om vilka konkreta åtgärder EU-kommissionen nu kommer att föreslå för att möjliggöra en snabbare utveckling. Vi ser fram emot en spännande tid, där vi tror att våra visioner nu har en betydligt större möjlighet att bli verklighet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fossilfrihet på väg, etanol en del av lösningen

I torsdags bjöd Näringsdepartementet, med it- och energiminister Anna-Karin Hatt, in till det första av tre rundabordssamtal för att diskutera FFF-utredningen. Den första träffen hölls i KTHs reaktorhall där forskning kring kärnbränslen tidigare bedrivits och det kändes symboliskt att temat för dagen var biodrivmedel.

Det är en omfattande rapport som utredaren professor Thomas B. Johansson presenterade i december, mer än 1000 sidors läsning. Frågan är bara vad som sker med de förslag den innehåller? Det är bra att branschen får uttala sig vid de tre rundabordssamtalen och intressanta samtal hölls vid den första sammankomsten.

Det jag dock slogs av är att så stort fokus ligger på det som kan komma i framtiden. Visst det är mycket viktigt men ska vi kunna nå en fossilfri fordonsflotta 2030 får vi inte glömma de biodrivmedel som redan fungerar och finns här och nu. Vid torsdagens samtal nämndes knappt etanolen som är världens största biodrivmedel. Etanol kan produceras både i stor skala och på ett hållbart sätt. I Sverige har vi mer än 25 års erfarenhet av att använda ED95 till tunga fordon och de första flexifuelbilarna med E85 introducerades för 20 år sedan.

Nya framtida lösningar liksom utvecklingen av andra generationens biodrivmedel behöver snabbas på och kombineras med energieffektivisering och el. Vi kommer att behöva flera olika lösningar, där etanolen är en, om vi ska nå en fossilfri fordonsflotta 2030. Viktigt är dock att komma ihåg att inget biodrivmedel ska konkurrera ut något annat utan det är det fossila som ska bort från marknaden.

Vad vågar Anna-Karin Hatt och regeringen göra ett valår som detta? Det är mycket viktigt att vi i branschen nu hjälps åt för att driva utvecklingen framåt så inte allt skjuts upp till efter valet. Det är tid som vi inte har råd att förlora!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Biodrivmedel – ett klimatsmart val som måste prioriteras

Det finns en fantastisk potential för biodrivmedel på både en nationell men även en global marknad. Etanolen är ett drivmedel som har en viktig roll att spela om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås. Vi har kommit långt i Sverige men mycket återstår att göra och vi får inte tappa tempo i utvecklingen. Nu krävs det att våra politiker sätter ned foten och visar ett tydligt klimatpolitiskt ledarskap vilket kan stimulera industriell tillväxt och därmed tusentals nya arbetstillfällen.


Sveriges IT- och energiminister Anna-Karin Hatt poängterade så sent som i december, i samband med att FFF-utredningen presenterades http://fores.se/seminarie/2030-hatt-trick-sverige/, att för närvarande subventioneras fossila bränslen i världen med mer än 500 miljarder USD! Detta skall jämföras med att det går ”bara” ca 100 miljarder USD till förnybart. Ska vi kunna möta våra utmaningar inom klimatfrågan känns detta som ett grundläggande fel.

Genom att köra på ED95 istället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av fossil koldioxid från buss- och lastbilstrafik med upp till 90 procent. Lägg till det att utsläppen av skadliga partiklar minskar kraftigt. Om fler åkerier och bussbolag väljer ED95 är det en vinst för både miljön, klimatet och människors hälsa.

Det är hög tid att det förnybara prioriteras samt att våra politiker i Sverige och Europa visar att de verkligen menar det.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen tillbaka till SEKAB, Lena!

I dag välkomnar vi på SEKAB en ny kollega –  Lena Nordgren som vi har anställt som expert på biodrivmedel. Med sina djupa kunskaper om hållbar utveckling och förnybara drivmedel kommer hon att bli en viktig medarbetare i teamet som arbetar med vårt etanoldrivmedel ED95 för tunga fordon som bussar och lastbilar.

Lena Nordgrens ansikte är välbekant för många av oss på SEKAB. Hon har tidigare arbetat inom koncernen, senast på SEKAB E-Technology AB. I tio års tid har hon jobbat aktivt för utvecklingen av framtidens biodrivmedel i Sverige och Europa, bland annat som vd för BioAlcohol Fuel Foundation, BAFF, mellan 2008 och 2010.

Dessutom har Lena Nordgren varit delprojektledare inom den hittills största utvärdering som gjorts av etanol som drivmedel. Hennes arbete pågick under fyra år, inom ramen för det delvis EU-finansierade BEST-projektet med deltagare från åtta länder.

Jag är säker på att Lena Nordgren, som också har stor erfarenhet av att arrangera internationella konferenser om hållbarhetsfrågor, kommer att bidra till att fler transportföretag inser fördelarna med att använda ED95-drivna fordon. Att fler lastbilar och bussar drivs med etanol i framtiden ligger i hela samhällets intresse eftersom det är ett viktigt bidrag till att minska beroendet av fossila drivmedel.
Fungerande transporter av varor och människor är helt nödvändiga, men transporternas miljöpåverkan måste minskas. Etanolen har en viktig roll att spela om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås.

På SEKAB har vi i 25 års tid arbetat med biodrivmedlet ED95 som till 95 procent består av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att kraftigt minska utsläppen av fossil koldioxid från bussar och lastbilar. Även utsläppen av skadliga partiklar i luften kan minskas betydligt. Med ED95 är också energieffektiviteten lika hög som om motorn hade körts på diesel.

Många har redan insett miljö- och hälsofördelarna med etanoldrift. I dag finns mer än 800 tunga etanolfordon runt om i Sverige och min förhoppning är att det kommer att bli många fler de närmaste åren. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Lena Nordgren för att nå det målet. Så Lena: varmt välkommen tillbaka till SEKAB!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014