Ju fler som väljer etanol vid pumpen desto större klimatvinst

Förra sommaren lät Etanolpartiet göra en TNS/Sifo- undersökning för att studera hur svenska bilförares kunskap och attityd är kring bilar, miljö och drivmedel. Av de som deltog svarade 52 procent att etanol är ett fossilfritt drivmedel. Det är glädjande, men det är ändå bara hälften av de svarande som gör den bedömningen. Hur gör vi för att få den andra hälften att förstå skillnaden mellan biodrivmedel och fossila drivmedel? För samtidigt visar undersökningen att så många som 22 procent tror att diesel är ett fossilfritt drivmedel. Lika stor andel tror detsamma om bensin. Undersökningen är lika aktuell idag som den var för drygt ett halvår sedan.

I mitten på januari i år publicerade SPBI – Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet, sin statistik för 2013 vilken visar att försäljningen av diesel ökade svagt jämfört med 2012, medan försäljningen av både bensin och E85 sjönk. Totalt rasade försäljningen av E85 med ca 47 000 m3 eller ca 22 procent, det trots att det är billigare per mil att tanka flexifuelbilen med E85 än med bensin. I december verkar försäljningsnedgången ha planat ut och vi kan hoppas att etanolen återhämtar sig försäljningsmässigt under våren. Tyvärr gynnar styrmedlen inte flexifuelbilar med E85 och risken finns att stabiliseringen bara blir tillfällig om ingen förändring sker.

Den här typen av fakta visar tydligt att i slutänden är det konsumentens val som är avgörande för genomslaget av biodrivmedel och möjligheterna att vi når en fossiloberoende fordonsflotta 2030. FFF-utredningen lägger med tanke på det oroväckande lite fokus på konsumentens beteende. Det finns ju flera bra biodrivmedel som fungerar redan här och nu men våra politiker behöver stå upp för dessa och inspirera till medvetna val.

Fungerande transporter är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle, men transporternas miljöpåverkan måste minska. Biodrivmedlet ED95 sänker koldioxidutsläppen med upp till 90 procent och minimerar utsläppen av partiklar. Om fler åkerier och bussbolag väljer ED95 är det en vinst för miljön, klimatet och människors hälsa.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Med etanolbussen till Vasaloppsduschen

På tisdag tar jag på mig längdskidorna för att åka Halvvasan mellan Oxberg och Mora. Förutom åt skidupplevelsen kommer jag att glädjas över att skidåkarna efter målgången i år kan få skjuts av bussar som drivs med förnybar etanol.

Två av de så kallade duschbussarna, som bussoperatören Nobina kör mellan målet och omklädningsrummen, rullar på SEKAB:s biodrivmedel ED95. Till vardags är ED95-bussarna en del av bussflottan i stadstrafiken i Falun, där totalt 19 stadsbussar körs på etanol. I hela landet finns det cirka 800 bussar som tankas med ED95.

Det är glädjande att Nobina och andra bussoperatörer redan väljer förnybara drivmedel – men det krävs mer för att vi långsiktigt ska kunna minska effekten på klimatet från bussar och andra tunga fordon. För att regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås behöver vi utan tvekan fler etanoldrivna bussar och lastbilar på vägarna.

SEKAB har i mer än 25 år arbetat med biodrivmedlet ED95 för tunga transportfordon som lastbilar och bussar. ED95 består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer.

Genom att köra på etanol i stället för diesel går det att kraftigt minska utsläppen av fossil koldioxid från buss- och lastbilstrafik. Även utsläppen av skadliga partiklar i luften minskar rejält. Med ED95 är också verkningsgraden i motorn lika hög som om den hade körts på diesel.

Miljön, klimatet och människors hälsa skulle tjäna på att fler bussbolag väljer ED95 som drivmedel. För visst kommer det kännas bra i hela kroppen när resan till omklädningsrummet efter ett ansträngande skidlopp inte bara är snäll mot de trötta benen – utan också mot miljön.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

ED95 – lika effektivt som diesel men en bråkdel av utsläppen

Effektivitet och verkningsgrad hos olika drivmedel och motorer diskuteras ofta. Etanoldrivmedlet ED95 används i anpassade dieselmotorer i bussar och lastbilar. Precis som vanliga dieselmotorer baseras alltså motorer för ED95 på kompressionsteknik, vilket innebär upp till 30 procent högre effektivitet räknat på verkningsgraden för ottomotorer, den motortyp som används för bensin.

ED95 består av ren etanol och ett antal tillsatser – tändförbättrare,
denatureringsmedel samt smörjande och antikorrosiva – i en sammansättning som är framtagen för att optimera förbränningen och driften i de anpassade dieselmotorerna. Med ED95 är verkningsgraden lika hög som om motorn hade körts på diesel.

Som drivmedel har ED95 stora miljömässiga och tekniska fördelar då etanolen brinner rent, vilket ger mycket positiva effekter på utsläppen av bland annat kväveoxider och mängden hälsoskadliga partiklar. Genom att köra på förnybara drivmedel som ED95 istället för diesel är det dessutom möjligt att minska utsläppen av fossil koldioxid kraftigt.

Om fler åkerier och bussbolag väljer ED95, ett alternativ som finns här och nu, är det en vinst för såväl miljön och klimatet som för människors hälsa.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

ED95 är en lösning här och nu på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta

För knappt en vecka sedan hade 2030-sekretariatet sitt uppstartsmöte i Stockholm. Tankesmedjan Fores har tagit initiativ till att samla branschen via detta sekretariat vars huvudsyfte är att följa upp det arbete som presenterades i FFF-utredningen i december.  Tanken med sekretariatet är att det ska fungera som en drivkraft för en fossiloberoende fordonsflotta med 80% reducerade utsläpp av växthusgaser till 2030.

En grundförutsättning för att vara medlem i sekretariatet är att man har en genuin önskan att detta mål ska uppnås. Utifrån det hade vi, ett tjugotal representanter för bland annat etanol, biogas och el, samlats för att dra upp riktlinjerna för det arbete och den utmaning vi står inför. Sekretariatet har delats in efter tre stycken B – Bilen, Beteendet och Bränslet som kommer att arbeta både var och en för sig men även gemensamt.

Det jag främst slogs av vid mötet var den fantastiska samstämmighet som finns i gruppen. Vi ska gemensamt arbeta för att genomföra en förändring oberoende av teknik och partitillhörighet. Spontant kände jag att äntligen sker det! Det är bara från en gemensam plattform, tillsammans och med ömsesidigt förtroende, oavsett vilket B vi tillhör eller vilken teknik vi representerar, som vi kan nå de stora resultaten vi behöver. Gemensamt kan vi nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014