Starkt stöd för biodrivmedel bland riksdagskandidater

Skatter ska användas för att göra det mer fördelaktigt att tanka biodrivmedel i stället för fossila drivmedel. Det anser hela 90 procent av riksdagskandidaterna på valbar plats, som har svarat på vår valenkät.

Det är mycket glädjande att en så stor majoritet av riksdagskandidaterna stöder att biodrivmedel ska ha lägre skattesatser än fossila drivmedel. Om regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås krävs det att användningen av biodrivmedel fortsätter att uppmuntras.

Över 70 procent av riksdagspartiernas kandidater på valbar plats svarade på vår enkät. Av de 369 riksdagskandidater som svarat anser alltså nio av tio att skattesatserna ska göra det mer fördelaktigt att tanka biodrivmedel i stället för fossila drivmedel. Endast 6 procent av kandidaterna håller inte med, medan 4 procent är tveksamma eller inte vill svara.

Stödet för att premiera biodrivmedel är starkast bland Miljöpartiets kandidater, som alla har svarat ”ja, absolut” på frågan. Även bland Vänsterpartiets kandidater är stödet stort – alla har svarat ”ja, absolut” eller ”ja, kanske”.

Vi har också ställt samma fråga om skatter på drivmedel till allmänheten i en Sifo-undersökning. Nästan två tredjedelar av svenskarna, 65 procent, stöder att skatten ska göra det mer fördelaktigt att tanka biodrivmedel. 24 procent svarar nej på frågan och 11 procent anger att de inte vet eller är tveksamma.

Både bland kandidaterna till höstens riksdagsval och bland allmänheten finns det alltså ett brett stöd för att vi via skatter ska fortsätta att premiera biodrivmedel, exempelvis etanol, framför fossila drivmedel. Det bådar gott inför framtiden att så många inser att detta behövs för att vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vi står inför stora utmaningar om vi ska kunna minska trafikens miljöpåverkan, inte minst från tunga fordon som lastbilar. För att det ska vara möjligt att nå målet om att fordonsflottan ska bli oberoende av fossila drivmedel krävs fortsatt engagemang från både politiker och allmänhet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Gröna kemikalier – ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan

FN:s årliga klimatmöte pågår just nu för fullt i Durban, Sydafrika. Världens regeringar och klimatexperter har för sjuttonde året i rad samlats för att diskutera vårt klimats framtid. Årets förhandlingar handlar främst om Kyotoavtalet som löper ut nästa år. Förväntningarna på ett förlängt avtal är dock låga trots att halten av växthusgaser i atmosfären slog rekord i fjol och fortsätter att öka.

Enligt siffror från Kemikalieinspektionen beräknas ungefär en tiondel av människans utsläpp av växthusgaser komma från tillverkning och användning av kemikalier.  Stora delar av kemiindustrin är beroende av olika organiska föreningar som framställs ur fossil råvara – kol, olja och naturgas, råvaror som påverkar miljö och klimat kraftigt.  Först och främst rör det sig om koldioxidutsläpp från själva tillverkningen men när fossilbaserade produkter bryts ned i avfallsledet sker också emissioner som kan vara skadliga för miljön.

Vi på SEKAB anser att gröna kemikalier är ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan. I ett tidigare inlägg här på bloggen har vi listat forskarna Paul Anastas och John Warner tolv punkter som definierar just Grön Kemi och berättat om hur vi på SEKAB i största möjliga mån följa dessa punkter. Vi arbetar enligt en kretsloppsprincip och ser till att göra minimala avtryck på människa och miljö längs hela produktionskedjan. Huvuddelen av våra kemiprodukter tillverkas av hållbar etanol och med förnybar bioenergi, vår kemianläggning har dessutom en mycket avancerad gasrening där reningsgraden uppgår till mer än 99 procent.

Ett förlängt avtal eller inte – vi på SEKAB fortsätter att jobba för en grönare värld.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nytt samarbete för tillverkning av närodlad plast

Plast tillverkas i dag i stor utsträckning av olja. Att i stället tillverka plast av förnybara råvaror är ett viktigt steg för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

SEKAB deltar i ett nytt, unikt samarbetsprojekt där vi kartlägger förutsättningarna för att bygga upp en europeisk industri för produktion av biobaserade plastprodukter, exempelvis bärkassar och korkarna på Tetra Paks mjölkpaket.

Syftet med projektet Närodlad plast är att sidoprodukter från skogen ska tas om hand och förädlas till biobaserade plaster. I projektet samarbetar SEKAB med Sveaskog, Holmen, Södra, Borealis, Trioplast och Tetra Pak. Det innebär att Närodlad plast omfattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast – från skog till färdig förpackning.

Med det nya samarbetet skapar vi en kedja av svenska företag som kan producera plastprodukter av skogsråvara. I projektet överförs teknologisk och affärsmässig kunskap mellan företagen. Samarbetet gör det också möjligt att fatta konkreta beslut om affärsutveckling.

I projektet går hållbarhet och ekonomiska förutsättningar hand i hand. I samarbetet ingår att identifiera tekniska utmaningar och att utvärdera affärsmodeller, samt att genomföra marknadsstudier och analyser. Syftet är att utvärdera möjligheterna att skapa en värdekedja från skogsbaserad biomassa till biobaserad polyeten och dess tillämpning i olika produkter.

Med projektet Närodlad plast kan vi förverkliga en stor potential som finns i vår industri. Det innebär också i praktiken ett viktigt steg mot att ställa om till en biobaserad ekonomi.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Utveckla biodrivmedel i Europa

Vi behöver minska beroendet och sårbarheten inom energisektorn genom att minska den totala användningen av olja. Genom att utveckla produktionen av biodrivmedel i Sverige kan vi skapa en högre grad av självförsörjning, ökad tillväxt och nya arbetstillfällen.

Dagligen möts vi i media av rapporteringar från oroligheterna i Ukraina vilket, förutom den interna katastrof det skapar i landet, även blivit en väckarklocka för Europa. Idag är importberoendet av olja och gas från Ryssland stort.

För en tid sedan diskuterades det att vi inte bör vara beroende av oljeimport från det oroliga Mellanöstern. Idag är det istället så att majoriteten av vår olja kommer från våra grannländer. I Sverige kommer ca 45% av den fossila oljan från Ryssland och ungefär lika stor andel från Norge där oljetillgångarna är avklingande. Hur beroende vill vi och övriga EU-länder vara av gas och olja från Ryssland?

Vi kan minska beroendet genom att du väljer biodrivmedel som E85 istället för bensin när du tankar din etanolbil, välj företag som satsar på att transportera sina varor med fordon som kör på biodrivmedel som ED95. Genom att göra dessa aktiva val får vi dessutom vinster för klimatet och miljön.

Intresset för miljön är dokumenterat stort bland Sveriges befolkning. Det visades tydligt i samband med SVTs vallokalsundersökning vid valet till EU-parlamentet härom veckan. Miljöfrågorna ligger med i toppen, 53% anser att det är ett ämne av ”mycket stor betydelse”. Politikerna behöver ta dessa siffror på allvar och lyssna till vad befolkningen vill.

Det är dags för ett aktivt ställningstagande inom EU för att verka för en större och snabbare utfasning av transportsektorns oljeberoende, till en ökad användning av biodrivmedel. Tekniken och fordonen finns redan idag, nu behöver branschen få långsiktiga beslut att arbeta efter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Närodlad plast – är det möjligt?

Igår den 4 juni deltog jag på ett seminarium om EU:s skogsstrategi i Bryssel, där man från olika håll diskuterade skogens potential att bidra till ekonomisk tillväxt.

Jag pratade under rubriken ”Närodlad plast – är det möjligt?” bland annat om ett nystartat projekt där företag i hela värdekedjan, från skogen till konsumentprodukter, samarbetar för att kartlägga förutsättningarna att använda biprodukter från skogsindustrin för att producera bio-baserad plast. Utöver vi på Sekab deltar Sveaskog, Holmen, Södra, Borealis, Trioplast och Tetra Pak i projektet som kommer att påbörjas inom kort.

Förhoppningen är att samarbetsprojektet ska bli startskottet för ”närodlad plast” från svensk och Europeisk skogsråvara. Med en årlig tillväxt om 120 miljoner kubikmeter har svensk skog god förutsättning att vara en bas i en framtida biobaserad ekonomi, om alla biprodukter tas tillvara! Efterfrågan på bio-baserad plast ökar kraftigt i Europa, när företag och konsumenter vill ha miljövänligare alternativ till traditionell plast som framställs av olja. Samtidigt sker produktionen idag framförallt i Brasilien, och ingenstans finns produktion av bio-polyeten som har sitt ursprung i skogen.

Jag pratade även om vilka politiska förändringar som måste till för att ”närodlad plast” ska bli verklighet. I väntan på att tillverkningen från skogsråvara utvecklas är vi och andra som gör bio-baserade kemikalier, för bland annat plasttillverkning, beroende av importerad råvara för vår produktion. Idag har EU väldigt höga importtullar på den huvudsakliga råvaran bio-etanol, vilket är ett av de största hindrena för att kunna göra de investeringar som behövs för att tillverka bio-baserade kemikalier och plast här.

Seminariet anordnades av North Sweden European Office.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014