”SEKAB borde ha avstått från satsningarna i Afrika”

I dag sänds Uppdrag gransknings reportage om Örnsköldsviks kommun och SEKAB. Av förhandsinformationen att döma kommer programmet att innehålla allvarlig kritik mot SEKABs satsningar i Tanzania och Moçambique 2006-2009.

Bakgrunden till dessa investeringar var att efterfrågan på etanol snabbt ökade i början av 2000-talet. Samtidigt riskerade tillgången på råvara snabbt att bli ett stort hinder för utvecklingen. Som Sveriges enda importör av etanol startade därför SEKAB projekt i Tanzania och Moçambique i syfte att producera etanol från sockerrör. Med den efterfrågan som då fanns på etanol var satsningen fullt rimlig ur ett företagsstrategiskt perspektiv.

Med facit i hand är det dock tydligt att SEKAB hade för svag finansiering för att klara oförutsedda händelser, exempelvis den finanskris som utbröt 2008. Inte minst med tanke på att SEKAB delvis var offentligt ägt borde en starkare privat finansiering ha säkerställts innan projekten inleddes. När detta saknades borde SEKAB ha avstått från satsningarna.

När priset på E85 rasade hösten 2008 blev det viktigt att så snabbt som möjligt avveckla eller sälja bolagen i Tanzania och Moçambique. I finanskrisens spår fanns dock inga köpare att uppbringa. Att själva behålla och avveckla bolagen skulle också ha medfört stora kostnader. Bolagen såldes i det läget till företaget EcoDevelopment, där SEKABs tidigare vd Per Carstedt var och är delägare, för den symboliska summan 400 kronor samt en tilläggsköpeskilling som ger SEKAB rätt till 170 miljoner plus ränta ur eventuella framtida vinster från Afrikabolagen.

Dessa villkor beskrivs av kritiker som ofördelaktiga för SEKAB, bland annat mot bakgrund av att bolagen vid ett tidigare tillfälle uppskattats vara värda 200 miljoner. Den kritiken missar dock två förändrade omständigheter: den globala finanskrisen och det stora fallet i efterfrågan på etanol. Priset och villkoren hade inte kunnat bli bättre med en annan köpare. Detta bekräftas också av att projekten i fram till i dag inte genererat en enda krona i vinst.

Efter köpet har EcoDevelopment gjort nyemissioner där nya finansiärer har satsat pengar i verksamheten. För att möjliggöra detta har avtalet om tilläggsköpeskilling skrivits om så att de nya finansiärerna får del av eventuella vinster innan pengar betalas tillbaka till SEKAB. Detta har varit en förutsättning för fortsatt verksamhet – och därmed för att det ska finnas en möjlighet för SEKAB att någon gång få tillbaka de investerade pengarna.

Efter en omfattande omstrukturering är SEKAB i dag återigen ett traditionellt kemiföretag – med en effektiv organisation och med teknologi i framkant.  Våra verksamheter är stabila, lönsamma och bidrar starkt till en klimatmässigt hållbar utveckling.

Vår målsättning är att bolaget ska bli så lönsamt att nuvarande ägare, däribland Örnsköldsviks kommun, kan sälja sina andelar till privata investerare. Med nytt kapital finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt, exempelvis genom att bygga ut kapaciteten för att tillverka gröna kemiprodukter här i Örnsköldsvik. Det är den framtiden vi riktar våra blickar mot nu.

Med anledning av reportaget i SVT:s Uppdrag granskning besvarar vi frågor om vår verksamhet och utlandssatsningarna 2006-2009 här»

2 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Riksdagskandidater vill fördubbla kollektivtrafiken

Det kommer att finnas ett starkt stöd i riksdagen i höst för en rejäl utbyggnad av den svenska kollektivtrafiken. Det framgår av en ny enkätundersökning som vi på SEKAB har låtit göra bland riksdagspartiernas kandidater inför valet den 14 september.

Av de 367 ledande riksdagskandidater som deltagit i undersökningen svarar 94 procent ”ja” på frågan om det krävs satsningar som gör det möjligt att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020.

Det är ett glädjande besked. Politiska beslut som stärker kollektivtrafiken och gör det mer attraktivt att ta bussen i stället för bilen är varmt välkomna, för klimatets skull. Väl fungerande allmänna färdmedel bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, exempelvis för våra resor till och från jobbet. För att regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås behövs kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och förnybara drivmedel.

Den statliga så kallade FFF-utredningen, ”Fossilfrihet på väg”, slog i vintras fast att kollektivtrafikens konkurrenskraft behöver öka för att vi ska klara omställningen till ett samhälle som inte är beroende av oljebaserade drivmedel. Kollektivtrafikbranschen, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Trafikverket och Jernhusen har redan satt upp ett mål om att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020, jämfört med 2006.

Vår enkät visar att en överväldigande majoritet av de ledande riksdagskandidaterna vill förverkliga det målet. Om en sådan omfattande satsning blir verklighet är det ett stort framsteg, och även ett gyllene tillfälle att ställa om från fossila till förnybara drivmedel. När kollektivtrafiken byggs ut är det viktigt att exempelvis nya bussar som köps in kan tankas med förnybara drivmedel. Om fler lokaltrafikbolag går över till att använda biodrivmedel stärks klimatfördelarna med att resa kollektivt ännu mer.

På SEKAB har vi arbetat i över 25 år med en del av lösningen på klimatutmaningen: biodrivmedlet ED95 för bussar och lastbilar, som till 95 procent består av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med upp till 87 procent.

Etanol är i dag ett väl beprövat drivmedel som dessutom fungerar bra i det nordiska klimatet. På de svenska gatorna rullar redan omkring 800 bussar på ED95, men antalet skulle behöva öka ytterligare.

Ju fler bussar som körs med biodrivmedel i tanken, desto mer kommer en utbyggnad av kollektivtrafiken betyda för att minska våra resors påverkan på klimatet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014