Mitt nya nyårslöfte efter Earth Hour

I lördags släcktes stora delar av Örnsköldsvik ner helt under en timme – Earth Hour. Jag deltog som SEKAB:s representant vid kommunens arrangemang på Stora Torget och höll ett tal där jag bland annat lovade att ge ett nytt nyårslöfte.

Jag behövde ett nytt löfte eftersom jag redan hunnit bryta mitt tidigare om att inte äta sötsaker. Mina tankar under timmen då Örnsköldsvik släckte lamporna, kretsade kring hur jag personligen kan göra en insats för klimatet.

Världens befolkning växer explosionsartat, samtidigt som jordens tillgångar minskar. Därför behöver vi hitta bättre sätt att ta vara på de resurser som finns. Alla kan bidra på något sätt. Världsnaturfonden bidrar genom att varje år ta initiativ till Earth Hour. På SEKAB arbetar vi för att förse industrin och samhället med biodrivmedel och långsiktigt hållbara kemiprodukter.

Även som privatpersoner kan vi göra skillnad. På Stora Torget i lördags talade jag bland annat om att medvetenheten hos oss konsumenter har spelat en viktig roll för att lågenergilampor nu nästan helt håller på att konkurrera ut vanliga glödlampor.

Så när jag under Earth Hour funderade kring mitt nya nyårslöfte, tänkte jag på hur jag kan bidra till en liknande omställning på andra områden. Då kom jag att tänka på Världsnaturfondens lista över fyra stora hot mot klimatet: bilen, biffen, bostaden och börsen.

Trafikens miljöpåverkan ligger förstås nära till hands för mig som jobbar med biodrivmedel, men självklart kör jag redan etanolbil. Mitt löfte det närmaste året blir därför att laga mer klimatsmart mat hemma och kommer att hämta inspiration från Världsnaturfondens Earth Hour-meny.

Fundera gärna på om du också kan göra något för klimatet i år. Kanske vill du ge samma löfte som jag? Eller lova att ta bussen istället för bilen lite oftare? Alla kan göra någonting. Vad passar dig bäst?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vad säger energiministern om biodrivmedel i morgon?

Det finns en bred politisk enighet i Sverige om att koldioxidutsläppen från trafiken måste minska. Trots detta råder osäkerhet om de framtida skattereglerna för biodrivmedel. Ett viktigt skäl till det är att EU-regler står i vägen för styrmedel som kan stimulera användningen av förnybara alternativ.

I morgon kan vi kanske få en indikation om hur regeringen vill tackla frågorna framöver. Riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) har ställt frågor till energiministern Ibrahim Baylan (S) som tas upp vid riksdagens interpellationsdebatt i morgon. Frågorna som Rickard Nordin vill att ministern svarar på är:

  • Vilka styrmedel för biodrivmedel kommer att gälla från den 1 januari 2016?
  • Hur ska långsiktiga förutsättningar skapas för klimateffektiva biodrivmedel?
  • Vad är regeringens plan för att minska transportsektorns fossiloberoende?

Vi är många inom biodrivmedelsbranschen som är spända på att höra energiministerns svar.  Men frågan är vilka besked Ibrahim Baylan kan ge i morgon.

EU:s statsstödsregler tillåter inte att biodrivmedel får skattelättnader som gör att de blir billigare än de fossila drivmedel som de konkurrerar med. Detta riskerar att slå hårt mot drivmedel som räknas som ”överkompenserade” och därför kan komma att drabbas av skattehöjningar från årsskiftet. Dessutom har EU ifrågasatt att den svenska koldioxidskatten bara tas ut på fossila drivmedel och inte på biodrivmedel.

Problemet med överkompensation gäller inte SEKAB:s biodrivmedel för bussar och lastbilar, ED95, eftersom detta inte är eller har varit överkompenserat. På SEKAB är vi ändå oroade över regelverket, eftersom en skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel är avgörande för att utsläppen från trafiken ska minska.

I den starkt konkurrensutsatta åkeribranschen är det viktigt med långsiktiga spelregler och tydliga incitament för att fler företag ska investera i fordon som drivs med förnybara drivmedel. Alla förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde vara skattebefriade för att snabba på omställningen till en fossiloberoende fordonstrafik.

Frågan är om Sveriges politiker klarar av att stå upp mot EU och arbeta aktivt för en fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel som ED95. Vilka svar kan vi vänta oss av energiministern i morgon?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Earth Hour väcker miljöengagemang

På lördag släcks lamporna runt om i världen under Earth Hour – världens största miljömanifestation som arrangeras årligen av Världsnaturfonden. Jag har blivit inbjuden att delta i kommunens arrangemang på Stora Torget i Örnsköldsvik och kommer att hålla ett kort tal om mitt eget och SEKAB:s miljöengagemang.

En av de viktigaste utmaningar som vi människor har att lösa, är hur vi ska kunna ta tillvara jordens resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Earth Hour sätter fingret på något konkret vi alla kan göra för att spara energi – nämligen att släcka lampor i rum där vi inte befinner oss.

När det gäller just belysning har vi på kort tid lyckats ställa om till stor del från energislukande glödlampor till LED och andra lågenergilampor. Såväl EU-direktiv som medvetenheten hos oss konsumenter har bidragit till den utvecklingen, och det visar att en omställning är möjlig.

För att en liknande utveckling ska kunna ske när det gäller trafikens miljöpåverkan måste många pusselbitar falla på plats. En pusselbit är det som vi på SEKAB arbetar med här i Örnsköldsvik – att ta fram drivmedel som minskar utsläppen av koldioxid.

Med vår mest klimateffektiva etanol kan vi sänka utsläppen av koldioxid från bussar och lastbilar med hela 87 procent, jämfört med vanlig diesel. Vi är väldigt stolta över att på det sättet kunna bidra till en mer hållbar utveckling.

Läs mer om Earth Hour 2015 i Örnsköldsvik här, och se hela programmet för kvällen här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Näringsministern träffade SEKAB

Den 20 mars besökte Närings-och innovationsminister Mikael Damberg SEKAB och ett antal andra innovativa företag i Örnsköldsvik för att höra mer om framtidens jobb inom bland annat skogsindustrin, bioteknik, kemi och miljöteknik.

blogg 3

– Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020, och i det arbetet är de innovativa företagen oerhört viktiga, sa Mikael Damberg.

Jag och Thore Lindgren, som är SEKABs affärsområdeschef för bioraffinaderier, presenterade både samarbetsprojektet Närodlad Plast som tydligt visar vilka jobbmöjligheter som finns inom kemiindustrin och vårt förnybara biodrivmedel ED95. Damberg tyckte att det var både intressant och spännande att höra hur mycket som redan gjorts, och hur långt framme både SEKAB och våra grannföretag ligger.

blogg 2

Inte minst handlade mötet dock om att diskutera vad som krävs från politiken för att förverkliga en grön omställning, där skogen är råvara i många hållbara och spännande produkter. Efterfrågan på biobaserade produkter ökar och en utveckling mot en biobaserad ekonomi eftersträvas i stora delar av Europa. Samtidigt har vi politiska regler som hindrar denna utveckling, nämligen EU:s höga importtullar på bio-etanol som insatsvara i kemisk industri; det största hindret för investeringar i en biobaserad industri i Europa just nu.

Vi har som näringslivets representanter tagit chansen att i mötet presentera vilka innovativa lösningar som finns runt hörnet och som kan förverkliga vägen till en biobaserad ekonomi. Vi har stora förhoppningar att Mikael Damberg tar sin an utmaningen att lyfta hindren som stoppar utvecklingen i rätt riktning och uppskattar statsministerns nystartade innovationsråd, som bland annat diskuterar frågor som klimatomställning och hur vi ska använda skogens värdefulla råvara.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu utmanar den europeiska kemiindustrin Cecilia Malmström

I dagarna har Cefic, den europeiska branschorganisation för kemiindustrin som vi är en del av, satt ned foten när det gäller kemi-branschens möjligheter att ställa om till hållbara råvaror. Vi vet att det finns en stor efterfrågan på produkter som är tillverkade av bio-baserade hållbara råvaror, som bio-etanol. Det är en efterfrågan som ständigt växer, och som blivit allt mer påtaglig för den europeiska industrin.

Cefics generaldirektör förklarar nu i ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström att industrin är mycket oroad över hur det stora behov som industrin har av bio-baserade råvaror ska kunna tillgodoses, givet de höga tullnivåer som bio-baserade råvaror har vid import till EU.

Våra produkter är business-to-business-produkter, som i sin tur används av en rad tillverkare av mer konsumentnära produkter. Som exempel på slutprodukter från våra industrier kan nämnas blöjor, malariamedicin, vitaminer, plastpåsar och produkter för vattenrening. Slutkunderna efterfrågar bio-baserat och närproducerat, men de bio-baserade alternativen finns idag inte i tillräcklig utsträckning att få tag på inom EU.

Paradoxen är att produkter som tillverkats utanför EU av bio-baserade råvaror kan importeras till nolltull – medan råvaran till samma produkter, med tillverkning inom EU har upp till 50 % tull. Våra produkter köps och säljs på en global marknad, men vi får inte tillgång till råvaran till världsmarknadspris. Det innebär att europeisk, hållbar produktion för närvarande håller på att slås ut – vårt pris blir helt enkelt inte konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Detta trots att produkterna efterfrågas av våra kunder till en sådan grad att vi i dagsläget inte kan förse alla med det de vill ha.

Målsättningen är givetvis att bygga upp en inhemsk produktion av råvara, och inte vara beroende av import. Men för att nå dit behöver vi under en uppbyggnadsfas importera t.ex. bio-etanol. Ett exempel på det är projektet Närodlad Plast, som du kan läsa mer om här.

Både Cefic och vi är positiva till Kommissionens handlingsplan för att nå en bio-ekonomi inom EU. Men om den europeiska industrin ska kunna ställa om till en industriell bio-baserad ekonomi, så behövs tillgång till hållbar råvara. Snabbt genomförande av åtgärder som ger oss förutsättningarna är helt avgörande. Då bidrar vi med både jobb och tillväxt, samtidigt som EU blir betydligt mer hållbart.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

EU:s industri- och handelspolitik i fokus

I går var jag i Bryssel där jag medverkade vid seminariet Mind the gap – Business Reality vs Trade Policy som Sveriges permanenta EU-representation och Kommerskollegium anordnade.

Huvudtalare var EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, som i sitt tal lyfte fram att en mer öppen handel idag är en outnyttjad potential för Europeiska industrier och att handelspolitiken behöver moderniseras för att den europeiska industrins konkurrenskraft ska kunna stärkas.

– More open trade is an untapped potential for European industries, sade Cecilia Malmström.

Även Oscar Stenström, statssekreterare hos närings-och innovationsministern Mikael Damberg, underströk att en fri och öppen handel är en given utgångspunkt för väl fungerande marknader.

En av programpunkterna handlade mer specifikt om en för Sekabs verksamhet avgörande fråga, nämligen vilka konsekvenser importbarriärer medför för den biobaserade produktionen i Europa. Kristina Olofsson, ansvarig för jordbruks- och livsmedelsfrågor på Kommerskollegium hade ett glasklart budskap:

– We need to encourage investment in bio-based chemicals by lowering the import tariffs

EU:s importtullar på bioetanol är det största hindret för investeringar i en biobaserad industri i Europa. Om företag idag skulle importera bio-etanol till EU för kemikalieproduktion skulle de betala motsvarande ca 50 % i tull, medan import av fossila råvaror för kemikalieproduktion har 0 % tull. Dagens höga tullar gör att produktion av bio-kemikalier, byggstenarna och en förutsättning för en bio-baserad industri i Europa hotas, eftersom industrin inte har tillgång till råvaran till världsmarknadspris.

Att ta bort  tullen på import av bio-etanol är något som är  en avgörande förutsättning för att SEKAB ska kunna leverera bio-baserade byggstenar till kemi-industrin. Tillgång till tillförlitliga, hållbara naturtillgångar och råvaror, till konkurrenskraftiga priser både i och utanför EU är avgörande för att säkra den europeiska industrins framtida konkurrenskraft och det är hög tid att ta beslut om industrins överlevnad och vägen framåt.

Jag gläds åt att frågan tas upp av vår handelskommissionär Malmström och andra, men nu är det viktigt att ta steget från ord till handling.

Inom kort kommer Kommerskollegium att publicera en rapport om dagens diskussion kring bioetanol.

Även inspelningen av seminariet kommer publiceras på youtube inom kort, men redan nu kan du se en intervju med mig som var med i seminariet:  https://www.youtube.com/watch?v=R1KxtLve0K4&app=desktop
Du hittar flera bilder och citat på Twitter under hashtagen #mindthegapEU.

Anders Ahnlid, ambassadör vid Sveriges permanenta EU-representation inledde seminariet:

bild1

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström

bild2

 

Kristina Olofssons om importtullarna:

bild3

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014