Debatt om styrmedel på Ekotransport 2030

Igår hade jag glädjen att få delta i en paneldebatt på den fullbokade konferensen Ekotransport 2030. Vi diskuterade prioriterade styrmedel för att öka andelen förnybara drivmedel, vilka är en viktig del i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

blogg_lena

I debatten fick jag möjlighet att poängtera vikten av att skilja på låginblandade och höginblandade biodrivmedel samt att vi önskar fortsatt skattebefrielse för de höginblandade alternativen. Det är mycket viktigt att våra svenska politiker kraftfullt arbetar för att vi ska få fortsätta med den svenska modellen utan att det sker i konflikt med EUs statsstödsregler. Generellt var vi i panelen mycket eniga om att vi faktiskt förväntar oss mer verkstad från våra politiker. Det finns en stark enighet över blockgränserna inom dessa frågor men tyvärr sker för lite konkret. Någon måste ta på sig ledartröjan!

Positivt var dock att tidigare under dagen talade infrastrukturminister Anna Johansson om att vi måste öka trycket på transportköparna och att ett bonus malus-system är intressant, samt att för lastbilar behöver man se till kostnaden för både fordonet och bränslet.

Det är något som jag helt håller med om eftersom hänsyn behöver tas till åkarens totala kalkyl och jag fick i debatten chans att som konkret förslag på styrmedel föreslå införandet av en miljölastbilspremie. En sådan premie skulle kunna stimulera de tunga godstransporterna att ställa om till förnybara alternativ, så som till exempel SEKABs etanoldrivmedel ED95 vilket kan minska koldioxidutsläppen med upp till 87%.

Det var en mycket lyckad dag med många intressanta diskussioner och föredrag. Mattias Goldmann, VD Fores Tankesmedja, avslutade dagen med att bland annat säga ”vi behöver inte flower power, men vi behöver låta många blommor blomma”. Jag tycker att det summerade dagen på ett bra sätt då vi kommer att behöva en palett av lösningar för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Jag är övertygad om att etanoldrivmedlen E85 för personbilar och ED95 för bussar och lastbilar är en självklar del av lösningen för att nå det målet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Viktiga styrmedel för ökad andel förnybara drivmedel

Vad behövs för att fler fordon på de svenska vägarna ska köras med förnybara drivmedel i framtiden? Den frågan kommer jag att försöka besvara i morgon, tisdag den 28 april, när jag deltar i panelsamtalet ”Styrmedel för mer förnybart” på konferensen Ekotransport 2030 i Stockholm.

En skattebefrielse för alla biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde vara en självklarhet för att öka andelen förnybart. Ett stort problem i dag är därför EU:s statsstödsregler som innebär att biodrivmedel inte får vara billigare än fossila alternativ. Det är oerhört viktigt att svenska politiker arbetar aktivt och kraftfullt för att få till stånd en förändring av EU:s hållning.

I samtalet kommer jag även att lyfta att det är viktigt att skilja på låginblandade och höginblandade biodrivmedel. De höginblandade biodrivmedlen bör inte omfattas av en eventuell kvotplikt.

Införande av en miljölastbilspremie är exempel på en möjlig konkret politisk åtgärd för att stimulera de tunga godstransporterna att ställa om till förnybara alternativ. Utformandet av en sådan premie bör omfatta mer än själva inköpet av fordonet och även se till åkarens totalkalkyl med drift- och servicekostnader samt andrahandsvärde. Det är nödvändigt för åkerier som vanligtvis har mycket små marginaler.

Faktum är att det inte krävs några stora tekniska landvinningar eller nya drivmedel för att snabbt och kraftigt minska transporternas klimatpåverkande utsläpp. Det som saknas är tillräckliga drivkrafter för en omställning.

SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 kan minska koldioxidutsläppen från bussar och lastbilar med upp till 87 procent. Det är ett av de biodrivmedel som spelar en viktig roll för att den svenska fordonsflottan ska kunna bli oberoende av fossila drivmedel.

Ekotransport 2030 är en ny, årlig konferens för hållbara transporter som arrangeras av Miljörapporten och 2030-sekretariatet. Konferensen är fullbokad, men det går att anmäla intresse för en reservplats. Panelsamtalet där jag deltar startar klockan 15.00. Här finns hela dagens program.

Jag ser fram emot morgondagen och hoppas på många givande samtal. På lite längre sikt hoppas jag på politiska beslut som leder till att fler väljer fossilfria alternativ för sina transporter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny undersökning: Få företag betalar för miljövänliga transporter

Få svenska företag betalar extra för miljövänliga transporter. Av 125 företag är det bara 11 som i dag betalar extra för att deras transportlösningar ska ge en mindre miljöpåverkan visar en undersökning gjord av Transportinköpspanelen, ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

I anknytning till detta skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Åkeriföretag i Västra Götaland i en debattartikel i Ny Teknik att det är fel att ställa åkarna i skottgluggen när man diskuterar bristande miljöambitioner i transportbranschen. När kunderna inte är beredda betala extra krävs politiska beslut som driver på utvecklingen. Vi håller med.

Artikelförfattarnas förslag till politiska åtgärder är bland annat att införa miljöpremie för lastbilar och bussar.  Här vet vi på SEKAB att det finns ett brett politiskt stöd. Åtta av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa en miljölastbilspremie, enligt en undersökning som SEKAB har gjort.

Det finns även positiva exempel på de som går före. Kyl- och Frysexpressen har tillsammans med ICA investerat i ED95-lastbilar. I dag täcker de 15 etanollastbilarna större delen av ICA:s behov av leveranser i Stockholms innerstad.

För att vi kraftigt ska kunna minska den tunga trafikens påverkan på klimatet behöver höginblandade biodrivmedel som etanolbränslet ED95 även i fortsättningen vara skattebefriade. För att möjliggöra det är det viktigt att de höginblandade drivmedlen hanteras utanför ett eventuellt system med kvotplikt.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Finansministern om skatten på ED95

Finansminister Magdalena Andersson (S) har svarat på en skriftlig fråga ställd av Rickard Nordin (C) om politiska förutsättningar för ED95.

Frågan handlade om vilka styrmedel som kommer att gälla från den 1 december 2015 för att fortsättningsvis öka användningen av förnybara drivmedel i tunga fordon, och bland dessa specifikt etanolbränslet ED95.

Rickard Nordin påpekar att regeringens promemoria om skatter på drivmedel inte gör skillnad på olika användningsområden för etanol, vilket riskerar att ED95 drabbas av en straffskatt trots att det enligt Energimyndigheten inte är överkompenserat.

Som svar bekräftar finansministern att ”avsikten är att åtgärda överkompensation för låginblandad etanol och E85.” Finansministern konstaterar samtidigt att ED95 inte överkompenseras och hänvisar till den aktuella remissrundan för eventuella ändringar.

SEKAB kommer att i vårt remissvar trycka på att det är viktigt att det i regeringens lagtext blir tydligt med vad som kommer att gälla för ED95 för att det inte ska blandas ihop med E85 och låginblandad etanol.

Finansministern skriver även att regeringens ambition är att ge långsiktigt hållbara villkor för biodrivmedel. Regeringen säger sig vara djupt oroad över förändringar i EU:s statsstödsregelverk som gör det svårt att långsiktigt behålla den nuvarande utformningen av energi- och koldioxidbeskattningen, och att man verkar kraftfullt gentemot EU:s institutioner för att få till stånd en acceptabel lösning.

Här kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att regeringen ligger på EU i den här frågan och agerar för att få till en hållbar långsiktigt lösning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nytt varuhus värms med SEKAB:s etanol

Just nu byggs ett nytt IKEA-varuhus och ett nytt shoppingcenter i Umeå som beräknas öppna nästa vår. IKEA är noga med att ta miljöhänsyn vid bygget, och har därför valt att använda bergvärme för att leverera värme och kyla både varuhuset och köpcentrumet.

Bergvärmeanläggningen består av 145 energibrunnar där en så kallad köldbärare, Thermol från SEKAB, kommer att cirkulera för att föra värme till eller från fastigheterna.

Thermol tillverkar vi av andra generationens etanol som har mycket bra klimategenskaper. Etanolen framställs av restprodukter från skogsindustrin. Den bryts också snabbt ner i naturen, vilket är extra viktigt när den används i anläggningar som har nära kontakt med mark och vattentäkter.

Energibrunnarna under varuhusen har borrats av vår samarbetspartner KS Geoenergi. Totalt levererar SEKAB mellan 20 000 och 25 000 liter ren etanol till anläggningen i Umeå. Vi är naturligtvis väldigt glada över att KS Geoenergi har valt att använda Thermol från SEKAB i bergvärmesystemet – inte minst eftersom det är ett så bra val för klimatet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Klimatet behöver alla hållbara biodrivmedel

Tidigare i veckan beslutade EU-parlamentets miljöutskott om nya regler för biodrivmedel. Regelverket har diskuterats i flera år och en av de frågor som stötts och blötts är hur stor andel av transporterna inom EU som ska få drivas med biodrivmedel baserade på grödor som vete och raps.

Resultatet av omröstningen är att gränsen för andelen så kallade första generationens biodrivmedel sätts till 7 procent inom hela unionen. Det är en kompromiss som betyder att användningen av förnybara drivmedel åtminstone kan fortsätta. Samtidigt finns en risk för att taket på 7 procent får en bromsande effekt på den totala användningen av biodrivmedel inom EU. Jämfört med tidigare, mer restriktiva, förslag innebär ändå veckans beslut större möjligheter att nå målet om att 10 procent av energin i EU:s transportsektor ska vara förnybar 2020 – ett mål som Sverige redan har uppnått och överträffat.

Bakgrunden till EU:s begränsningsregel är en debatt om användningen av åkermark för att producera grödor till biodrivmedel. Den diskussionen är viktig, men får ofta alltför stora proportioner. För att kunna ersätta fossila drivmedel med förnybara och minska transporternas klimatpåverkan spelar första generationens biodrivmedel en viktig roll. Det finns stora markområden i världen som kan användas för grödor till biodrivmedel som etanol, utan att hamna i konflikt med livsmedelsförsörjningen. Det finns i dag också tydliga hållbarhetskriterier som ska följas vid produktionen av biodrivmedel.

Självklart ska utvecklingen av framtidens biodrivmedel fortsätta och också stimuleras. Inte minst vi på SEKAB arbetar intensivt med att utveckla metoder för att producera andra generationens etanol av restprodukter från jordbruket och skogsbruket. Men än så länge är volymerna små och det huvudsakliga alternativet till grödebaserade biodrivmedel är i dag tyvärr inte andra generationens biodrivmedel, utan bensin och diesel.

De biodrivmedel som finns tillgängliga i dag kan redan nu kraftigt minska utsläppen från exempelvis tunga transporter. SEKAB:s etanoldrivmedel för lastbilar och bussar, ED95, är väl beprövat och minskar i dag utsläppen av koldioxid med 68 procent jämfört med diesel. När Stockholms stad i början av året utvärderade sitt miljölastbilsprojekt CleanTruck hade ED95 bäst klimatprestanda av de jämförda alternativen.

Utsläppsminskningen är alltså redan betydande, och med andra generationens etanol i tanken blir den ännu större. När vår mest klimateffektiva etanol används i ED95 blir utsläppsminskningen hela 87 procent, men tyvärr räcker den etanolen ännu inte till alla som vill göra en större insats för klimatet.

Det är positivt att EU-parlamentets miljöutskott, om än med begränsningar, nu har kommit fram till en kompromiss så att vi i biodrivmedelsbranschen vet vilka förutsättningar som gäller fram till 2020. Allt annat hade varit att göra klimatet en björntjänst.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Positivt att etanol för tunga fordon slipper höjd skatt

I förra veckan presenterade regeringen flera skatteförslag inför budgetpropositionen för 2016. Regeringens besked innehåller både goda och dåliga nyheter för möjligheterna att minska trafikens klimatpåverkan.

Skattehöjningarna på bensin och diesel kan leda till minskade koldioxidutsläpp, men effekten hade kunnat bli betydligt större om inte regeringen samtidigt tvingats höja skatten även på förnybara drivmedel.

Det förslag som regeringen nu lagt fram innebär skattehöjningar för flera förnybara drivmedel för att Sverige inte ska bryta mot EU:s regelverk. Vad som är positivt är att SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 för lastbilar och bussar inte ska beröras av skattehöjningen. Tyvärr räcker inte detta för att Sverige ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonstrafik.

Bakgrunden är att EU:s statsstödsregler begränsar hur mycket lägre skatten får vara på biodrivmedel. Enligt regelverket får inte biodrivmedlen bli billigare än de fossila drivmedel som de konkurrerar med. Detta leder till nu alltså till skattehöjningar för de biodrivmedel som räknas som överkompenserade.

ED95 räknas dock inte som överkompenserat enligt Energimyndigheten. Av regeringens promemoria framgår i dag inte vad som kommer att gälla för ED95, men enligt Finansdepartementet är avsikten att enbart överkompenserade biodrivmedel ska beröras av skattehöjningen.  På SEKAB utgår vi därför ifrån att regeringen kommer att förtydliga i budgetpropositionen att den aviserade skattehöjningen inte gäller för ED95. Detta kommer vi också att betona i vårt remissvar till regeringen.

Marginalerna är små i åkeribranschen så för transportföretag som valt etanoldrivna fordon är det förstås välkommet att skatten på ED95 inte höjs. Men alla biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde vara skattebefriade. Det är viktigt att svenska politiker arbetar aktivt för detta, både på hemmaplan och i EU.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014