SP Processum bygger anläggning med SEKAB-teknik

Forskningsföretaget SP Processum har byggt en ny pilotanläggning med hjälp av SEKAB:s teknologi CelluApp®. Anläggningen är en så kallad förbehandlingsreaktor och ger SP Processum större möjligheter att testa metoder för att framställa gröna kemikalier och drivmedel av cellulosarik råvara som träflis eller halm.

Utvecklingen och kommersialiseringen av teknologi för att framställa kemiprodukter av cellulosa är en viktig del i arbetet för att möta klimathotet. För detta bedrivs i dag avancerad forskning. Vid anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har vi på SEKAB tagit fram en patenterad process för att tillverka exempelvis etanol av restprodukter från skogs- och jordbruket.

Förbehandlingsreaktorn kompletterar SP Processums pilotpark i Örnsköldsvik, så att tillverkningsprocessen kan testas i både labb-, pilot- och demoskala – en förutsättning för att i nästa steg kunna skala upp produktionen till kommersiella nivåer.

SEKAB:s teknologi gör att förbehandlingsreaktorer kan byggas av rostfritt stål i stället för betydligt dyrare material. Tekniken som SP Processum har fått licens på är en del av CelluApp®-teknologin.  SEKAB har 32 beviljade patent på tekniken och ytterligare 47 patentansökningar.

Gröna kemikalier av cellulosa behövs för att bryta beroendet av fossila råvaror. Med vår teknikutveckling vill vi bidra till att minska människans framtida påverkan på klimatet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi söker en ny medarbetare – Affärsutvecklare för biodrivmedlet ED95

Med etanolbränslet ED95 kan utsläppen av koldioxid från lastbilar minska med nästan 90 procent, jämfört med diesel.

Vi vill att fler åkerier och transportköpare ska upptäcka fördelarna med ED95. Det gäller inte minst möjligheterna att minska varutransporternas påverkan på klimatet. Därför söker vi nu en säljansvarig med inriktning på att utveckla nya affärsmöjligheter och skapa nya kundrelationer på lastbilssidan.

I arbetet ingår att kartlägga möjliga kunders och transportköpares behov av hållbara drivmedel.

Vår nya medarbetare kommer att arbeta med att bygga förtroendefulla relationer och skapa underlag för fler kunder.

Vi söker dej som har flera års erfarenhet av relationsbyggande försäljning och en högskoleexamen inom försäljning, marknad, ekonomi eller liknande. Är du tekniskt intresserad så är det naturligtvis ett plus.

Läs mer om tjänsten här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB i nytt samarbete för mer effektiv etanolproduktion

Vi på SEKAB inleder nu ett samarbete med företagen Terranol och SP för att göra produktionen av andra generationens etanol mer effektiv. Med sänkta kostnader för att framställa den mest klimateffektiva etanolen kan vi snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Andra generationens etanol är den mest klimateffektiva etanol som finns i dag. Den görs på cellulosarik biomassa, som restprodukter från halm, majs eller skogsindustri. Med lägre produktionskostnader kommer denna typ av etanol bli mer konkurrenskraftig i jämförelse med fossila råvaror.

Ett av målen med det nya samarbetsprojektet är att halvera investerings- och driftskostnaderna för att framställa andra generationens etanol. Ett annat mål är att effektivisera produktionsprocessen så att det behövs mindre tillsatser, som jäst och enzymer, än i dag. På så sätt kan även inköpskostnaden för dessa tillsatser sänkas.

Utvecklingsarbetet kommer också att stärka SEKAB:s teknologi CelluApp®. Med CelluApp®-teknologin kan företag inom jordbruk och skogs-, trävaru-, livsmedels- och tillverkningsindustri omvandla sina restprodukter till klimatsmarta kemiska produkter och drivmedel av hög kvalitet.

Miljön och klimatet är de stora vinnarna om vi kan sänka kostnaderna för att tillverka andra generationens etanol. Ju fler företag som väljer att använda förnybara och biologiskt nedbrytbara råvaror till sina produkter, desto större blir miljövinsterna.

Mer information om det nya samarbetsprojektet finns här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Utsläppen från lastbilar minskar äntligen, men det behöver gå snabbare

Lastbilarna i Sverige körde 666 000 mil mindre 2014 jämfört med året innan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton. Det visar nya beräkningar som vi på SEKAB har tagit fram baserat på officiell statistik från Trafikanalys.

Det är en vändning. Hittills har utsläppen från personbilar minskat kontinuerligt, men på lastbilssidan har utvecklingen gått i fel riktning. Mellan 2000 och 2013 ökade de klimatpåverkande utsläppen från lastbilstrafiken med 13 procent, enligt Trafikverket. Därför är det glädjande att vi nu ser en minskning i utsläpp 2014 jämfört med 2013.

Om lastbilarna dessutom kör på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton.

För hela transportsektorn ledde användningen av biodrivmedel till att utsläpp om 2,3 miljoner ton koldioxid kunde undvikas, jämfört med om fossila drivmedel hade använts, enligt nya uppgifter från Energimyndigheten. Det motsvarar vad 800 000 bensindrivna bilar släpper ut varje år.

Men lastbilsflottan måste bli avsevärt effektivare och snabbare ställa om till förnybara drivmedel som exempelvis etanol. Här välkomnar vi Energimyndighetens satsning på 180 miljoner kronor till två nya forskningsprogram för att ta fram effektivare och billigare processer för produktion av biodrivmedel.

Vi på SEKAB har mycket att bidra med. Vi är ett av Europas ledande etanolföretag och har arbetat i 30 år med biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar.

SEKAB leder även innovationsarbete för att tillverka etanol av skogsråvara. Andra generationens etanol utgör i dag en restprodukt från pappers- och massaindustrin i området som SEKAB använder i etanolbaserade produkter. SEKAB bedriver även ett världsledande innovationsarbete för att utveckla teknik för etanolframställning av restprodukter från skogs- och jordbruket.

Inrikes transporter står i dag för en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige. Den tunga trafikens klimatpåverkan har inte minskat i samma takt som personbilarnas, till stor del eftersom regeringen inte har prioriterat lastbilarnas utsläpp. En miljöpremie för lastbilar likt miljöbilspremien skulle kunna vara ett viktigt incitament för att ställa om till förnybara drivmedel. Och genom att använda ED95 i citydistribution kan de problematiska utsläppen av partiklar och kväveoxider minskas.

I en enkät som SEKAB har låtit göra uppger åtta av tio riksdagsledamöter att de är för att införa en miljölastbilspremie. Det finns inget att vänta på.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen etanoldebatt i Dagens Nyheter

Den 9 maj skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och Svebios vd Gustav Melin på DN Debatt ”Ofattbart att regeringen straffskattar bort etanolen”. De förvånas över att världens största biodrivmedel, med så tydliga klimatfördelar, på senare år behandlas så styvmoderligt av svenska politiker. Vi håller med.

Precis som vi på SEKAB anser de att det är oerhört viktigt att svenska politiker arbetar aktivt och kraftfullt för att få till stånd en förändring av EU:s hållning. I dag innebär EU:s statsstödsregler att biodrivmedel inte får ges skattelättnader som gör dem billigare än fossila alternativ.

Leif Jakobsson (S) och Rasmus Ling (MP) förklarar i en replik regeringens agerande genom att säga att ”i väntan på ett förändrat EU-regelverk så kan inte regeringen sitta på händerna i hållbarhetsfrågorna. En höjd energiskatt på bensin gör visserligen att skatten på etanol också måste höjas något men drivmedlet blir inte mindre gynnat än tidigare.”

Per Kågeson skriver i en replik att han anser att ”det bästa utbytet av de begränsade volymer av hållbart producerad etanol som kan framställas globalt får man genom låginblandning i bensin eller som ED95 i tunga fordon”.

Vi ser att det finns stor potential för användningen av etanol på många områden. I synnerhet som drivmedel för tunga fordon och i kemikalieindustrin, men även till låginblandning och E85 för personbilar. Det finns och kan dessutom skalas upp stora volymer hållbart producerad etanol, i motsats till vad Kågeson skriver.

Den missvisande ”food vs fuel”-debatten har tyvärr hämmat utvecklingen, något som ekostrategen Stefan Hellstrand spär på i sin replik. Det är varken brist på mat eller åkermark som orsakar svält i världen, det är fattigdom och vad vi i dag prioriterar att odla.

Dessutom kommer tekniken att utvinna etanol ur cellulosa att ytterligare bredda utbudet av råvaror för etanoltillverkning. Vi kommer i mycket större utsträckning kunna använda exempelvis skogsråvara och restprodukter från jord- och skogsbruk för att göra etanol, något vi på SEKAB gör redan i dag.

Läs även gärna Svante Axelsson och Gustav Melins slutreplik ”Huvudfrågan är Sveriges rätt att använda miljöskatter”.

Notering: I den ursprungliga debattartikeln står det ”Vid anläggningen i Örnsköldsvik tillverkas sedan andra världskriget etanol som en biprodukt vid Domsjö Fabrikers cellulosafibertillverkning med en 87-procentig reduktion av växthusgasutsläppen”. Korrekt är 96-procentig reduktion. Det är vår färdiga produkt, ED95 Premium Pure, som ger 87 procentig reduktion, granskat och verifierat av DNV – Det Norske Veritas.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB på främjanderesa till Brasilien med näringsministern

Förra veckan reste närings- och innovationsminister Mikael Damberg med en stor innovationsdelegation till Brasilien för att främja svenska företag och utveckla det innovativa och industriella samarbetet mellan Sverige och Brasilien. SEKAB var ett av de deltagande företagen, och det var en givande och inspirerande resa.

Ambassaden, Business Sweden och Tillväxtanalys anordnade ett industri- och innovationsseminarium om vikten av innovation, entreprenörskap och frihandel för ekonomisk och industriell utveckling. Mikael Damberg lyfte vikten av frihandel vilket har en stor betydelse för SEKAB och många andra svenska företag. Utvecklingen av den europeiska industrins konkurrenskraft är beroende av ökad frihandel.

Jag träffade representanter för Brasiliens Energidepartement och diskuterade utvecklingsmöjligheter för SEKABs ED95 bussbränsle. Vi har stora förhoppningar när det gäller bussbränsle på den brasilianska marknaden och det är mycket glädjande att intresset för våra frågor är stort.

SEKAB-brasilien

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014