Vad betyder de nya skatterna i praktiken?

Nyligen höjdes skatterna på flera drivmedel. Det kan vara svårt att få en översikt över de olika skattesatserna för oss enskilda bilägare, åkare, bussbolag och klimatengagerade. I filmen ovan försöker jag reda ut vad de nya skatterna innebär i praktiken.

Så här ser skattesatserna på drivmedel ut i dag, efter höjningarna den 1 december 2015 och den 1 januari 2016:

Skatter på drivmedel - infografik - 2016-01-11

För den som vill läsa mer beskrev jag förändringarna mer ingående i mitt blogginlägg Ingen prishöjning på etanol för bussar och lastbilar.

Viktigast i den här frågan är att vi alla förstår hur viktiga biodrivmedel är för klimatet, och att våra politiker nu ser till att vi enkelt, effektivt och lönsamt kan ställa om till förnybara alternativ i trafiken.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Transportforum 2016: Många positiva till klimatnyttan med etanol

I veckan var jag på konferensen Transportforum och pratade vid ett seminarium om framtidens förnybara drivmedel. Där passade jag på att berätta om SEKAB:s 30 år långa erfarenhet av att utveckla och framställa etanolbränslet ED95.

Många av de jag pratade med efter seminariet var positivt överraskade av just det, att ED95 har funnits så länge, och att den har så hög klimatnytta. Med den mest klimateffektiva etanolen minskar ED95 koldioxidutsläppen med nästan 90 procent jämfört med diesel.

Den långa historiken bakom ED95 gör också att det är väl beprövat. Det finns och fungerar sedan många år, och kommer att fortsätta vara en viktig del av arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030.

Ett annat spännande initiativ som presenterades under Transportforum, är satsningen för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta, som Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariat gör tillsammans och med stöd från Energimyndigheten.

Däremot måste jag konstatera att konferensen i övrigt fokuserade oroväckande lite på drivmedel, trots att det är en av branschens och politikens mest aktuella frågor. Jag hade gärna sett fler inslag om hur vi ska kunna minska vårt beroende av fossila bränslen som diesel.

Jag tror att branschen är helt mogen för att ställa om till förnybara biodrivmedel. Det som saknas är långsiktiga, politiska spelregler som kan göra att fler åkerier och bussbolag vågar satsa på en grönare framtid – utan att sätta lönsamheten på spel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

På plats på Transportforum: Från idé till etablerat biodrivmedel

I dag börjar VTI:s konferens Transportforum i Linköping och jag är inbjuden att medverka vid seminariet Drivmedelsproduktion och drivlinor för framtiden.

Där kommer jag framförallt betona vilken viktig roll etanol och särskilt drivmedlet ED95 har för att Sveriges ska kunna nå sitt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

ED95 består av 95 procent etanol och fungerar i anpassade dieselmotorer för bussar och lastbilar. Vi på SEKAB har arbetat i 30 år med att utveckla och tillverka bränslet och vet att det är ett väl beprövat drivmedel med mycket god klimatnytta.

Målet med att ta fram ett etanoldrivmedel var från början att förbättra luften i stadsmiljöer. SEKAB inledde 1985 ett utvecklingsarbete tillsammans med Scania, vilket har lett till ett drivmedel som förutom renare luft också ger kraftigt reducerade klimatutsläpp. En lastbil som kör på ED95 istället för diesel kan minska sina utsläpp med nästan 90 procent.

Och transportsektorns påverkan på klimatet måste minska. I dag släpper tunga lastbilar i Sverige ut runt 3,9 miljoner ton koldioxid varje år. Om dessa lastbilar istället skulle köra på den mest effektiva etanolen skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Redan med den vanligaste etanol som finns i dag får vi en reduktion på 2,6 miljoner ton.

Miljön och klimatet har alltså mycket att vinna på att fler förstår vilka enorma fördelar det finns med att ställa om från diesel till ett förnybart drivmedel som ED95.

Vi behöver fler ekonomiska incitament för att fler ska vilja ställa om till förnybara alternativ. Ett sådant exempel skulle kunna vara en miljölastbilspremie. Ett annat är att ge skattebefrielse till klimatsmarta bränslen, något som skulle kunna vara mycket effektivt men som tyvärr motarbetas av EU.

Så sent som vid årsskiftet höjdes skatterna på flera biodrivmedel på grund av stelbenta EU-regler. Det påverkar klimatet negativt och försvårar omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi öka kunskapen, inte minst i branschen, om den goda klimatnytta som förnybara drivmedel står för.

Är du på plats på Transportforum, kom gärna och prata mer om etanol efter seminariet. Vi håller till i lokalen Operan klockan 13.15–14.45 i dag den 12 januari. Hoppas att vi ses!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ingen prishöjning på etanol för bussar och lastbilar

Vid årsskiftet höjdes energiskatten på diesel och bensin, i enlighet med regeringens budget. Dessvärre tvingar EU:s stelbenta regler Sverige att även höja skatten på flera förnybara alternativ, som etanolbränslet E85 för personbilar och RME för tunga fordon. Den stora förloraren är klimatet.

Det finns dock fortfarande förnybara alternativ för lastbilar och bussar som inte har blivit dyrare än tidigare. Etanoldrivmedlet ED95 berörs inte av skattehöjningarna utan är även i fortsättningen helt skattebefriat. ED95 fungerar i anpassade dieselmotorer och kan minska koldioxidutsläppen med nära 90 procent jämfört med diesel.

Så här ser skattesatserna på drivmedel ut i dag, efter höjningarna den 1 december 2015 och den 1 januari 2016:

Skatter på drivmedel - infografik - 2016-01-11

Det här är förstås dyster läsning för oss som är engagerade i klimatfrågan. Enda ljusglimten är att ED95 och HVO fortsätter vara skattebefriade. Därmed har de relativt sett blivit billigare efter skattehöjningen på diesel. Förhoppningsvis kan det vara ytterligare ett argument för fler åkerier och bussbolag att satsa på dessa förnybara alternativ.

Det verkligt tragiska är skattehöjningarna på E85, som gör drivmedlet dyrare än fossil bensin räknat per mil. Det är naturligtvis ett bakslag för arbetet med att minska personbilarnas klimatpåverkan. E85 är ett långt mer klimatsmart alternativ än bensin och minskar utsläppen till minst hälften.

E85 är ett av de mest beprövade och tillgängliga biodrivmedlen i Sverige. Att priset nu höjs beror på att EU:s statsstödsregler inte tillåter att biodrivmedel får skattelättnader som gör att de blir billigare än de fossila bränslen de ersätter – de får inte överkompenseras.

Att ED95 och HVO kan fortsätta få skattelättnader beror på att de bränslena inte anses vara överkompenserade ens när de är helt skattebefriade. Utan lättnader skulle biodrivmedel vara dyrare än bensin och diesel eftersom det fortfarande kostar mer att producera dem.

I Sverige är det Energimyndigheten som räknar på om drivmedel är överkompenserade eller inte. Myndighetens beräkningar utgår från den senaste tidens priser samt prognoser för oljeprisutvecklingen. Det är trubbiga instrument. Snabba svängningar i oljepriset kan leda till att det blir som nu – att biodrivmedel faktiskt blir dyrare än bensin och diesel.

Med klimatglasögonen på hade det förstås varit bättre om biodrivmedel tilläts vara billigare, inte bara periodvis utan permanent. Då hade vi kunnat gardera oss mot situationer som den nu har uppstått, där många personbilsägare väntas överge ett klimatsmart alternativ för att till lägre kostnad släppa ut långt mer koldioxid.

Sverige har fått tillstånd från EU att fortsätta ge skattelättnader till flytande biodrivmedel fram till 2018. Det är bra, men alla biodrivmedel borde vara helt skattebefriade, inte bara ED95 och HVO, om vi ska klara målet om fossiloberoende.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014