Gröna kemikalier – ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan

FN:s årliga klimatmöte pågår just nu för fullt i Durban, Sydafrika. Världens regeringar och klimatexperter har för sjuttonde året i rad samlats för att diskutera vårt klimats framtid. Årets förhandlingar handlar främst om Kyotoavtalet som löper ut nästa år. Förväntningarna på ett förlängt avtal är dock låga trots att halten av växthusgaser i atmosfären slog rekord i fjol och fortsätter att öka.

Enligt siffror från Kemikalieinspektionen beräknas ungefär en tiondel av människans utsläpp av växthusgaser komma från tillverkning och användning av kemikalier.  Stora delar av kemiindustrin är beroende av olika organiska föreningar som framställs ur fossil råvara – kol, olja och naturgas, råvaror som påverkar miljö och klimat kraftigt.  Först och främst rör det sig om koldioxidutsläpp från själva tillverkningen men när fossilbaserade produkter bryts ned i avfallsledet sker också emissioner som kan vara skadliga för miljön.

Vi på SEKAB anser att gröna kemikalier är ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan. I ett tidigare inlägg här på bloggen har vi listat forskarna Paul Anastas och John Warner tolv punkter som definierar just Grön Kemi och berättat om hur vi på SEKAB i största möjliga mån följa dessa punkter. Vi arbetar enligt en kretsloppsprincip och ser till att göra minimala avtryck på människa och miljö längs hela produktionskedjan. Huvuddelen av våra kemiprodukter tillverkas av hållbar etanol och med förnybar bioenergi, vår kemianläggning har dessutom en mycket avancerad gasrening där reningsgraden uppgår till mer än 99 procent.

Ett förlängt avtal eller inte – vi på SEKAB fortsätter att jobba för en grönare värld.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kemiindustrins bidrag till klimatpåverkande utsläpp

Vi på SEKAB ser att det finns en stor förbättringspotential i att använda förnybara råvaror istället för olja i kemiindustrin.  Vi har nämnt det många gånger förr och det tål att upprepas – vi lever i ett samhälle som är uppbyggt av fossila råvaror. Om vi istället jobbar med förnybara råvaror och använder förnybar bioenergi i produktionen och kan vi kraftigt minska utsläppen från kemi- och tillverkningsindustrin.

Att energisektorn är den stora boven när det kommer till klimatpåverkande utsläpp har inte gått någon förbi. Däremot pratar man inte lika ofta om kemiindustrins roll för utsläppen, trots att till exempel Sternrapporten (2000), Stern Review on the Economics of Climate Change), uppskattar kemiindustrins del av de totala utsläppen till hela 5 procent – eller 2,1 miljarder ton CO2-ekvivalenter*.

Enligt kemiindustrins egna beräkningar, ICCA (2005), står kemiindustrin för ca 3,3 miljarder CO2-ekvivalenter, varav 1,4 miljarder ton är direkt relaterade till energianvändning vid tillverkning.

Tillverkningen av kemikalier kräver stora mängder energi som idag nästan uteslutande kommer från fossila bränslen. Det betyder stora utsläpp av koldioxid. Hela industrisektorn beräknas använda cirka en tredjedel av den värme och el som energisektorn tillverkar, och är på så sätt indirekt ansvarig för ca 3 – 3,5 miljarder ton CO2-utsläpp per år.

Man får inte heller glömma att utsläpp även sker när fossilbaserade produkter bryts ned i avfallsledet. Kemikalieinspektionen går så långt som att hävda att hotet mot klimatet från spridningen av toxiska och långlivade kemiska ämnen är en av de allvarligaste utmaningarna som samhället står inför.

 

* CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Eftersom gaserna har olika klimatpåverkan omvandlas de till motsvarande mängd av vår vanligaste växthusgas, koldioxid (CO2).

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Naturresurserna är slut för i år

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Hur mycket olja använder du?

Hela vårt samhälle kretsar kring olja och det gäller inte bara våra transportmedel. Mängder av de produkter vi använder i vårt vardagliga liv har från början pumpats ur marken. Till och med ett livsmedel som ättika tillverkas i många fall av fossila råvaror. Har du koll på hur mycket i din vardag som faktiskt kommer av olja och som med stora klimat- och hälsomässiga fördelar istället kan tillverkas av biologiskt framställd etanol?

Här kommer några exempel:

  • Plast
  • Kosmetika, hudkrämer, hårprodukter, parfym
  • Spolarvätska
  • Färg
  • Lösningsmedel
  • Byggmaterial
  • Klister
  • Tvättmedel
  • Essenser i läskedrycker
  • Konserveringsmedel

Gröna kemikalier är ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan. Vi på SEKAB ser till att våra gröna kemikalier gör minimala avtryck på miljö och människa över hela produktionskedjan. Det är vårt bidrag till ett grönare samhälle.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kemins år 2011: Vatten och luft

UNESCO har utnämnt 2011 till Kemins År. Över hela världen anordnas seminarier och evenemang  för intresserade personer i alla åldrar. Självklart vill även vi på SEKAB, ett av Sveriges största företag inom grön kemi, uppmärksamma detta.

Månadens tema är, lägligtnog i dessa semestertider, vatten och luft. Att värna om vattnets och luftens renhet är grundläggande för vår verksamhet, en verksamhet där vi till dagligdags handskas med hälso- och miljöfarliga ämnen.

Just för att det finns risker med de ämnen vi använder för att framställa våra klimatnyttiga gröna kemikalier är vi extra noga med att inte bidra till nedsmutsning av vår miljö. Vår produktion ska inte bidra till systematiska koncentrationsökningar i naturen och vi ska minimera vår klimatpåverkan.

I SEKAB Biofuels & Chemicals anläggning har vi ett så kallat slutet system med avancerad gasrening som gör att reningsgraden av biprodukter från tillverkningen av acetaldehyd och ättiksyra är mer än 99 %. Processvattnet behandlas i en anaerob vattenreningsprocess som gör att det utgående vattnet har en renhetsgrad som ligger nära helt opåverkat naturvatten.

Dessutom är våra färdiga produkter, som etylacetat, thermol och många andra, biologiskt nedbrytbara och skonsamma för miljön.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014