Flygbränsle av sågspån – en ren vinst för klimat, samhälle och näringsliv

Restprodukterna som svensk skogsindustri i dag producerar skulle räcka till att göra förnybart bränsle till allt inrikesflyg i landet. På så sätt skulle flygets klimatpåverkan kunna minska med hela 80 procent. Dessutom skulle svensk produktion av flygbränsle skapa nya affärsmöjligheter för skogsbolagen.

Förra året släppte inrikesflyget i Sverige ut 544 400 ton koldioxid. Men redan nu finns både tekniken och råvaran för att minska utsläppen kraftigt. Lösningen är att flyga på bränsle gjort på förnybara råvaror, till exempel restprodukter från skogen. Det som saknas är initiativ från staten för att få igång en storskalig produktion.

Vi på SEKAB har tillsammans med olika samarbetspartner utvecklat teknologier som möjliggör produktion av förnybart flygbränsle från bland annat restprodukter från skogsindustrin, som sågspån, grenar och toppar.

Och skog har vi gott om i Sverige. Över 60 procent av vår yta är skog. Bara restprodukterna som skogsindustrin levererar i dag räcker med god marginal för att göra biobränsle till allt inrikesflyg.

Men bioflygbränslet lider av ett moment 22. I dag är bränslet är tre till fyra gånger dyrare än fossilt bränsle eftersom det inte finns någon storskalig produktion, och eftersom det är så mycket dyrare finns inte den efterfrågan som gör att en fungerande marknad kommer igång.

Svensk produktion av biojet skulle kunna ge vinster för både för näringslivet, samhället och klimatet. Skogsindustrin kan få bättre avkastning från sina restprodukter. Nya jobb skapas när en ny industri växer fram. Och resebranschen kan erbjuda fossilfria resor.

För att nå dit krävs politiska initiativ och ambitioner, så att näringslivet vågar investera. Det finns flera möjliga sätt.

En möjlighet är att ta bort flygplatsernas start- och landningsavgifter för flygplan som har biobränsle i tanken. En annan är att svenska staten stöttar med lånegarantier eller subventioner för att få till de första anläggningarna som producerar bioflygbränsle. En tredje är att lagstifta om så kallad kvotplikt, med gradvis ökade krav på inblandning av bioflygbränsle.

Det finns flera skäl för att staten borde ta det här ansvaret för att göra inrikesflyget hållbart. Ett är att det är just staten som köper flest inrikesresor. Ett annat är Sveriges målsättning om fossilfrihet till 2045.

Ett sista skäl, som inte ska underskattas, är att den internationella flygindustrin har pekat ut biobränsle som avgörande för att minska utsläppen. Det land som är först med att skapa en storskalig produktion av förnybart flygbränsle skaffar sig en konkurrensfördel på en kraftigt växande global marknad. Och får förutsättningar för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Utsläppen från flyget kan minska med 80 procent

Flygtrafiken ökar i Sverige och är en stor belastning för klimatet. Trots att vi redan i dag har all teknik och råvara som behövs för att byta ut fossilt bränsle mot förnybart. Därmed skulle vi kunna kapa koldioxidutsläppen från flyget med 80 procent.

Enligt siffror som Naturvårdsverket släppte i går uppgick utsläppen av koldioxid från inrikesflyget i Sverige till 544 400 ton. Om alla flygplan istället tankade med förnybart flygbränsle, biojet, skulle den siffran minska med 436 000 ton. En ren vinst för klimatet.

En ren vinst skulle svensk produktion av förnybart flygbränsle också kunna bli för skogsindustrin. De trärester i form av exempelvis sågspån som produceras i Sverige skulle räcka och bli över för att tillverka flygbränsle till allt inrikesflyg.

För ja, flygbränsle kan göras av skog. Vi på SEKAB E-Technology har en färdig teknologiplattform för att utvinna socker och lignin ur biomassa som trä. Det möjliggör produktion av exempelvis drivmedel i nästa steg. Den typen av tekniker är nödvändiga för att kunna bryta oljeberoendet.

Därför behövs initiativ för att stimulera en inhemsk produktion av biojet, politiska satsningar som möjliggör de investeringar från näringslivet som är nödvändiga för att få igång en industri. Vi ser tre möjliga vägar:

  • Ta bort flygplatsernas start- och landningsavgifter för flyg som har förnybart bränsle i tanken. En norsk beräkning visar att flygbolagen då skulle kunna gå över till biojet utan att höja biljettpriserna.
  • Inför en premie för flygbolag som byter till förnybart drivmedel. Jämför vi med vägtrafiken har miljöbilspremien haft stor effekt för att minska personbilarnas klimatpåverkan.
  • Stötta med statliga lånegarantier eller subventioner för att bygga de första anläggningarna. Andra länder har gjort detta just med drivmedelstillverkning, men även Sverige har historiska framgångsexempel där staten hjälpt till för att nya industrier ska kunna växa fram.

Sverige har med sin stora tillgång till skogsråvara en enorm möjlighet att bygga en bioekonomi kring produktion av förnybara drivmedel till flyget. Vi på SEKAB har tekniken.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Adnan Cavka stärker arbetet med gröna kemikalier

Många företag inom skogs- och jordbruk kan tjäna pengar på restprodukter som i dag inte tas till vara. Och på samma gång bidra till ett mer fossiloberoende samhälle.

Nu anställer vi Adnan Cavka som utvecklingsingenjör för att ytterligare stärka vårt arbete med teknologiplattformen CelluAPP®, en samling teknologier som gör det möjligt att förädla trä, halm och annan cellulosarik råvara till kemiprodukter, biogas och lignin.

En viktig del i den processen är det som kallas för detoxifiering, alltså att minska effekten av de giftiga ämnen som bildas. Adnan Cavka har tidigare arbetat med oss under sin doktorsavhandling och ligger bakom flera av patenten i detoxifieringsteknologin CelluCond. Vi är väldigt glada att han nu återvänder för att spetsa vårt team ytterligare!

Adnan Cavka har en doktorsexamen i teknisk kemi från Umeå universitet och har jobbat som forskare vid institutionen för mikrobiologi vid Stellenbosch University i Sydafrika.

Arbetet med att ersätta fossil olja och gas pågår på många håll i samhället, inte minst inom kemisektorn och drivmedelsproduktion. Det är där vi på SEKAB är verksamma och vill göra skillnad, och hjälpa både företag och miljön att gå med vinst.

Thore Lindgren

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny testbädd för ”skogens kevlar” drar igång

Just nu deltar SEKAB i ett projekt kring framtidsmaterialet nanocellulosa, också kallat ”skogens kevlar”. Det är ett miljövänligt material som kan ersätta oljebaserade material i exempelvis byggskum, filmer, elektronik och färgtillsatser.

Styrkan hos nanocellulosa är i klass med aramidfiber som används bland annat i skyddsvästar och som armering i flygplan och båtar. Den mest kända produkten av aramidfiber är kevlar. Skillnaden är dock att aramidfiber tillverkas syntetiskt och är därmed ofta oljebaserat, medan nanocellulosa framställs av trä och är helt förnybar.

Nanocellulosa har därför stor potential att minska miljöpåverkan och oljeberoendet inom en rad branscher. Det ger också nya möjligheter att använda skogen som resurs, till exempel kan skogsbolag som tidigare sålt stora mängder trä till papperstillverkning hitta nya affärer.

En pilotanläggning för att framställa nanocellulosa i kristallin form, CNC, håller på att byggas i Örnsköldsvik. Nu börjar vi också utveckla en testbädd, TinyBTalented, för att testa nya applikationer för materialet, och för att etablera former för framtida applikationsutveckling.

Förutom Processum ingår även Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, MoRe Research, Organofuel, RISE Kemi, material och ytor, S2Medical och Tetra Pak i projektet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Monica Normark förstärker arbetet med grön kemi

”Allt sommonica-normark kan göras av olja kan också göras av skog!” Det säger Monica Normark, ny utvecklingsingenjör hos oss på SEKAB E-Technology.

Vi är väldigt stolta över att kunna presentera Monica som ny medarbetare. Hon blir en förstärkning till vårt arbete med att omvandla restmaterial till miljövänliga kemiprodukter.

Alla vet att oljan inte kommer att räcka för all evighet, men vad alla kanske inte vet är att vi kan ersätta fossil olja även inom kemisektorn. Vi på SEKAB utvecklar teknologier för att kunna utvinna cellulosasocker och lignin från trä, halm och annan biomassa. Teknologier som gör att oljan kan fasas ut och ersättas med förnybar råvara.

Monica Normark är klippt och skuren för att bidra i det arbetet. Hon har en doktorsexamen i kemi från Umeå universitet och har forskat på just förbehandling och framställning av socker från lignocellulosa. Det känns fantastiskt roligt att vi är ett så bra gäng som bryter ny mark på detta område!

Vår teknologiplattform CelluAPP® gör det möjligt att förädla trä, halm och annan cellulosarik råvara till kemiprodukter, biogas och lignin. Det gör att en stor mängd företag kan tjäna pengar på cellulosabaserade biprodukter som är vanliga inom exempelvis skogs- och jordbruket.

Vi vill helt enkelt göra det möjligt för företag att omvandla restmaterial till miljövänliga restprodukter som går att sälja, på det sättet kan både företagen och miljön gå med vinst.

Thore Lindgren

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SP Processum bygger anläggning med SEKAB-teknik

Forskningsföretaget SP Processum har byggt en ny pilotanläggning med hjälp av SEKAB:s teknologi CelluApp®. Anläggningen är en så kallad förbehandlingsreaktor och ger SP Processum större möjligheter att testa metoder för att framställa gröna kemikalier och drivmedel av cellulosarik råvara som träflis eller halm.

Utvecklingen och kommersialiseringen av teknologi för att framställa kemiprodukter av cellulosa är en viktig del i arbetet för att möta klimathotet. För detta bedrivs i dag avancerad forskning. Vid anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik har vi på SEKAB tagit fram en patenterad process för att tillverka exempelvis etanol av restprodukter från skogs- och jordbruket.

Förbehandlingsreaktorn kompletterar SP Processums pilotpark i Örnsköldsvik, så att tillverkningsprocessen kan testas i både labb-, pilot- och demoskala – en förutsättning för att i nästa steg kunna skala upp produktionen till kommersiella nivåer.

SEKAB:s teknologi gör att förbehandlingsreaktorer kan byggas av rostfritt stål i stället för betydligt dyrare material. Tekniken som SP Processum har fått licens på är en del av CelluApp®-teknologin.  SEKAB har 32 beviljade patent på tekniken och ytterligare 47 patentansökningar.

Gröna kemikalier av cellulosa behövs för att bryta beroendet av fossila råvaror. Med vår teknikutveckling vill vi bidra till att minska människans framtida påverkan på klimatet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB i nytt samarbete för mer effektiv etanolproduktion

Vi på SEKAB inleder nu ett samarbete med företagen Terranol och SP för att göra produktionen av andra generationens etanol mer effektiv. Med sänkta kostnader för att framställa den mest klimateffektiva etanolen kan vi snabba på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Andra generationens etanol är den mest klimateffektiva etanol som finns i dag. Den görs på cellulosarik biomassa, som restprodukter från halm, majs eller skogsindustri. Med lägre produktionskostnader kommer denna typ av etanol bli mer konkurrenskraftig i jämförelse med fossila råvaror.

Ett av målen med det nya samarbetsprojektet är att halvera investerings- och driftskostnaderna för att framställa andra generationens etanol. Ett annat mål är att effektivisera produktionsprocessen så att det behövs mindre tillsatser, som jäst och enzymer, än i dag. På så sätt kan även inköpskostnaden för dessa tillsatser sänkas.

Utvecklingsarbetet kommer också att stärka SEKAB:s teknologi CelluApp®. Med CelluApp®-teknologin kan företag inom jordbruk och skogs-, trävaru-, livsmedels- och tillverkningsindustri omvandla sina restprodukter till klimatsmarta kemiska produkter och drivmedel av hög kvalitet.

Miljön och klimatet är de stora vinnarna om vi kan sänka kostnaderna för att tillverka andra generationens etanol. Ju fler företag som väljer att använda förnybara och biologiskt nedbrytbara råvaror till sina produkter, desto större blir miljövinsterna.

Mer information om det nya samarbetsprojektet finns här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi söker utvecklingsingenjörer

Är du civilingenjör och vill du arbeta med att utveckla produkter som minskar våra ekologiska fotavtryck? I så fall kan SEKAB vara rätt arbetsplats för dig.

SEKAB är just nu inne i en spännande period när metoderna för att tillverka drivmedel och kemikalier av biomassa som ved och halm håller på att bli kommersiella. Nu söker SEKAB E‑Technology utvecklingsingenjörer för experimentell processutveckling i demonstrationsanläggningen Biorefinery Demo Plant.

Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet eller är nyexaminerad civilingenjör. Att vara utvecklingsingenjör hos oss innebär experimentell utveckling av processer och teknologier inom bioraffinaderiområdet.

I jobbet ingår nationella och internationella kontakter inom en rad nätverk och projekt som SEKAB deltar i. Som utvecklingsingenjör kommer du att ha möjlighet att själv initiera och leda utvecklingsprojekt inom området.

Du kommer att arbeta med att vidareutveckla teknologiplattformen CelluAPP®, där vi har samlat teknologin och kunnandet om tillverkningen av bränsle och kemikalier av biomassa. Med CelluAPP®-teknologin finns möjligheter att ta tillvara outnyttjade råvaruresurser och samtidigt göra miljön och klimatet en tjänst.

Du kan läsa mer om tjänsterna här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen med på teknikresan mot en fossilfri värld, Roberth!

Vi ökar takten i vårt arbete med att utveckla och kommersialisera tekniska processer för att minska behovet av fossila råvaror. Med hjälp av Demoanläggningen, Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik utvecklar vi teknologier för att omvandla skogsrester och annan cellulosabaserad biomassa till kemiprodukter och biodrivmedel av högsta kvalitet. Nu har vi förstärkt teamet med bioteknikexperten Roberth Byström för att förbättra det arbetet ytterligare.

Roberth Byström är doktor i biokemi och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsingenjör på Domsjö Fabriker. Han har redan tidigare arbetat som bioteknikingenjör hos oss på SEKAB E-Technology i två år – och nu är vi är stolta och glada över att kunna hälsa honom välkommen tillbaka till företaget. Med sina gedigna expertkunskaper kommer han att vara en stor tillgång i arbetet med att utveckla vår teknikplattform för att producera förnybara produkter av lignocellulosa.

Målet med vårt forsknings- och utvecklingsarbete i den nu tioårsjubilerande anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik är att i stor skala kunna producera fossilfria produkter framställda ut råvaror som är rika på lignocellulosa. Med hjälp av vår teknikplattform CelluAPP® kan restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin omvandlas till förnybara och fossilfria alternativ.

I CelluAPP®-teknologin ingår att med hjälp av enzymer och mikroorganismer bryta ut socker ur cellulosa för att framställa exempelvis etanol. Med CelluAPP® kan till exempel majsrester, rester från skogsbruk, halm och rester av sockerrör förädlas till högklassiga förnybara produkter. För företag inom exempelvis skogsindustrin, jordbruket och livsmedelsindustrin innebär det stora möjligheter att tillverka kommersiella produkter av råvaruresurser som i dag inte utnyttjas fullt ut.

SEKAB E-Technology tillhör de ledande företagen i världen i denna avancerade teknikutveckling – och med fortsatt forskning närmar vi oss steg för steg en framtid då vi slipper vara beroende av fossilfria råvaror. Så Roberth, välkommen tillbaka till SEKAB E-Technology – din expertis kommer att spela en viktig roll i vårt utvecklingsarbete. Vi är väldigt glada över att ha dig med på teknikresan mot en fossilfri värld!

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

LTU gör smörsyra i Etanolpiloten – sockerplattformen ger nya möjligheter

I demoanläggningen vid SEKAB:s kemianläggning i Örnsköldsvik har vi utvecklat en process för att tillverka etanol av cellulosa – det är vad de flesta som hört talas om Etanolpiloten känner till. Namnet Etanolpiloten är dock inte helt rättvisande, tekniken är i grunden mycket bredare än bara etanol. Det visar till exempel LTU, Luleå Tekniska Universitet, som just nu experimenterar med att göra smörsyra i demoanläggningen.

LTU-projektet går ut på att framställa smörsyra från biomassa och är finansierat av Energimyndigheten. Det är ett delprojekt i Bio4Energy, som syftar just till att ta fram bioraffinaderiprocesser för produkter och energi från skogsråvara eller biologiska restprodukter – ett mål som rimmar mycket väl med det vi på SEKAB har sysslat med i Etanolpiloten sedan 2004.

Smörsyra, CH3CH2CH2COOH, är en mycket illaluktande karboxylsyra som bland annat står för den karaktäristiska doft som uppstår när smör härsknar. Även om den inte är särskilt aptitlig i sin rena form, så har den mängder av användningsområden i allt från smink till bioplaster. Många estrar av smörsyra används också i mat för att ge smaker som ananas och andra fruktsmaker.

Den cellulosaprocess som vi på SEKAB tillsammans med forskare från flera av Sveriges universitet har tagit fram har alltså många användningsområden utöver etanolframställning.

Sett ur den synvinkeln är processens första steg, där cellulosa från till exempel skogsrester omvandlas till socker, det allra viktigaste. Det är det steget som ger oss en lösning av olika sockerarter, det vi kallar en sockerplattform.

Beroende på vilka mikroorganismer som sedan får sockret som mat, så landar vi i olika slutprodukter. Den vanligaste organismen är jäst, som i vanliga fall används för att producera etanol . Det finns andra jästarter som ger andra typer av alkoholer och LTU arbetar nu med en bakterie som omvandlar sockret till smörsyra.

Det här är väldigt spännande forskning och ett område som blir allt större och viktigare och som i framtiden kommer att ha en enorm betydelse – både kommersiellt och för miljön.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014