Utsläppen från lastbilar minskar äntligen, men det behöver gå snabbare

Lastbilarna i Sverige körde 666 000 mil mindre 2014 jämfört med året innan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton. Det visar nya beräkningar som vi på SEKAB har tagit fram baserat på officiell statistik från Trafikanalys.

Det är en vändning. Hittills har utsläppen från personbilar minskat kontinuerligt, men på lastbilssidan har utvecklingen gått i fel riktning. Mellan 2000 och 2013 ökade de klimatpåverkande utsläppen från lastbilstrafiken med 13 procent, enligt Trafikverket. Därför är det glädjande att vi nu ser en minskning i utsläpp 2014 jämfört med 2013.

Om lastbilarna dessutom kör på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton.

För hela transportsektorn ledde användningen av biodrivmedel till att utsläpp om 2,3 miljoner ton koldioxid kunde undvikas, jämfört med om fossila drivmedel hade använts, enligt nya uppgifter från Energimyndigheten. Det motsvarar vad 800 000 bensindrivna bilar släpper ut varje år.

Men lastbilsflottan måste bli avsevärt effektivare och snabbare ställa om till förnybara drivmedel som exempelvis etanol. Här välkomnar vi Energimyndighetens satsning på 180 miljoner kronor till två nya forskningsprogram för att ta fram effektivare och billigare processer för produktion av biodrivmedel.

Vi på SEKAB har mycket att bidra med. Vi är ett av Europas ledande etanolföretag och har arbetat i 30 år med biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar.

SEKAB leder även innovationsarbete för att tillverka etanol av skogsråvara. Andra generationens etanol utgör i dag en restprodukt från pappers- och massaindustrin i området som SEKAB använder i etanolbaserade produkter. SEKAB bedriver även ett världsledande innovationsarbete för att utveckla teknik för etanolframställning av restprodukter från skogs- och jordbruket.

Inrikes transporter står i dag för en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige. Den tunga trafikens klimatpåverkan har inte minskat i samma takt som personbilarnas, till stor del eftersom regeringen inte har prioriterat lastbilarnas utsläpp. En miljöpremie för lastbilar likt miljöbilspremien skulle kunna vara ett viktigt incitament för att ställa om till förnybara drivmedel. Och genom att använda ED95 i citydistribution kan de problematiska utsläppen av partiklar och kväveoxider minskas.

I en enkät som SEKAB har låtit göra uppger åtta av tio riksdagsledamöter att de är för att införa en miljölastbilspremie. Det finns inget att vänta på.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »  |  

Kommentera inlägget

*

*Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014