Bindande EU-mål från 2021 säkrar klimatnyttan

Inför EU:s ministerrådsmöte den 14–15 december, pågår en diskussion om EU:s direktiv för förnybar energi (RED). I det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen fanns ett bindande mål för 2021 angående andelen avancerade biobränslen i vår energimix. Det förslaget sänder en viktig investeringssignal som skapar stabilitet och långsiktighet för branschen. Men i det reviderade förslaget finns endast ett mål för 2030, med en översyn 2025.

Det håller inte, tycker vi på SEKAB, då det underminerar omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Utan ett mål för 2021 riskerar vi att skjuta omställningen på framtiden. Det har vi inte råd med.

Avancerade biodrivmedel reducerar klimatutsläppen kraftigt och tillverkas av förnybara råvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. De har helt enkelt stor potential att bidra till fossiloberoende.

Investeringstakten för avancerade biobränslen har ökat på senare år men det går helt enkelt för långsamt. Vi behöver långsiktig politik och här spelar EU en otroligt viktig roll. Rätt politiska signaler kan bidra till att öka investeringstakten i avancerade biobränslen och det är viktigt för att aktörer som vi på SEKAB ska kunna bidra fullt ut. Vi vet att våra avancerade biobränslen spelar en viktig roll i omställningen från fossilt till förnybart.

I det ursprungliga förslaget har EU-kommissionen föreslagit att 0,5 procent av konsumerad energi för väg och järnväg ska bestå av avancerade biobränslen år 2021, för att därefter öka till 3,6 procent 2030.

Det är ett bra mål som skulle sätta fart på investeringarna och låta de avancerade biodrivmedlen spela sin roll fullt ut i omställningen.

SEKAB står redo att skala upp vår teknologi för att framställa exempelvis avancerade biodrivmedel från skog. Men de politiska bromsklossarna måste tas bort. Därför har vi tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i Leaders of Sustainable Biofuels (LSB) skrivit ett öppet brev till Europeiska rådet. Vi vill visa vårt stöd för att behålla det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen: Att ha ett bindande mål för 2021 gällande avancerade drivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kommer riksdagsledamöterna fördubbla kollektivtrafiken?

Det finns ett starkt stöd i riksdagen för att fördubbla kollektivtrafiken i Sverige. Det visar den valenkät som SEKAB låtit göra. Hela 93 procent av riksdagsledamöterna i undersökningen svarar ”ja” på frågan om de anser att ”det krävs satsningar som gör det möjligt att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2020”.

I dag publicerar Norrbottens-Kuriren på sin webbplats en debattartikel om kollektivtrafik som jag skrivit. I Norrbotten har samtliga av länets riksdagsledamöter som deltagit i valenkäten svarat ”ja” på frågan om fördubblad kollektivtrafik.

Tillgången till kollektivtrafik varierar kraftigt i landet, liksom hur stor del av fordonen som tankas förnybart. Om riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås räcker det inte med kraftfulla satsningar på kollektivtrafik. Det krävs också att bussarna drivs med förnybara drivmedel. Med etanolbränslet ED95 för lastbilar och bussar, kan utsläppen av koldioxid minskas med upp till 87 procent.

Det är positivt att en överväldigande majoritet av riksdagsledamöterna vill storsatsa på kollektivtrafiken. Nu är det upp till bevis att man menar allvar. Kommer länen att satsa på kollektivtrafiken? Och när kommer alla bussar att drivas med förnybara drivmedel?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen med på teknikresan mot en fossilfri värld, Roberth!

Vi ökar takten i vårt arbete med att utveckla och kommersialisera tekniska processer för att minska behovet av fossila råvaror. Med hjälp av Demoanläggningen, Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik utvecklar vi teknologier för att omvandla skogsrester och annan cellulosabaserad biomassa till kemiprodukter och biodrivmedel av högsta kvalitet. Nu har vi förstärkt teamet med bioteknikexperten Roberth Byström för att förbättra det arbetet ytterligare.

Roberth Byström är doktor i biokemi och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsingenjör på Domsjö Fabriker. Han har redan tidigare arbetat som bioteknikingenjör hos oss på SEKAB E-Technology i två år – och nu är vi är stolta och glada över att kunna hälsa honom välkommen tillbaka till företaget. Med sina gedigna expertkunskaper kommer han att vara en stor tillgång i arbetet med att utveckla vår teknikplattform för att producera förnybara produkter av lignocellulosa.

Målet med vårt forsknings- och utvecklingsarbete i den nu tioårsjubilerande anläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik är att i stor skala kunna producera fossilfria produkter framställda ut råvaror som är rika på lignocellulosa. Med hjälp av vår teknikplattform CelluAPP® kan restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin omvandlas till förnybara och fossilfria alternativ.

I CelluAPP®-teknologin ingår att med hjälp av enzymer och mikroorganismer bryta ut socker ur cellulosa för att framställa exempelvis etanol. Med CelluAPP® kan till exempel majsrester, rester från skogsbruk, halm och rester av sockerrör förädlas till högklassiga förnybara produkter. För företag inom exempelvis skogsindustrin, jordbruket och livsmedelsindustrin innebär det stora möjligheter att tillverka kommersiella produkter av råvaruresurser som i dag inte utnyttjas fullt ut.

SEKAB E-Technology tillhör de ledande företagen i världen i denna avancerade teknikutveckling – och med fortsatt forskning närmar vi oss steg för steg en framtid då vi slipper vara beroende av fossilfria råvaror. Så Roberth, välkommen tillbaka till SEKAB E-Technology – din expertis kommer att spela en viktig roll i vårt utvecklingsarbete. Vi är väldigt glada över att ha dig med på teknikresan mot en fossilfri värld!

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

ED95 – lika effektivt som diesel men en bråkdel av utsläppen

Effektivitet och verkningsgrad hos olika drivmedel och motorer diskuteras ofta. Etanoldrivmedlet ED95 används i anpassade dieselmotorer i bussar och lastbilar. Precis som vanliga dieselmotorer baseras alltså motorer för ED95 på kompressionsteknik, vilket innebär upp till 30 procent högre effektivitet räknat på verkningsgraden för ottomotorer, den motortyp som används för bensin.

ED95 består av ren etanol och ett antal tillsatser – tändförbättrare,
denatureringsmedel samt smörjande och antikorrosiva – i en sammansättning som är framtagen för att optimera förbränningen och driften i de anpassade dieselmotorerna. Med ED95 är verkningsgraden lika hög som om motorn hade körts på diesel.

Som drivmedel har ED95 stora miljömässiga och tekniska fördelar då etanolen brinner rent, vilket ger mycket positiva effekter på utsläppen av bland annat kväveoxider och mängden hälsoskadliga partiklar. Genom att köra på förnybara drivmedel som ED95 istället för diesel är det dessutom möjligt att minska utsläppen av fossil koldioxid kraftigt.

Om fler åkerier och bussbolag väljer ED95, ett alternativ som finns här och nu, är det en vinst för såväl miljön och klimatet som för människors hälsa.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

ED95 är en lösning här och nu på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta

För knappt en vecka sedan hade 2030-sekretariatet sitt uppstartsmöte i Stockholm. Tankesmedjan Fores har tagit initiativ till att samla branschen via detta sekretariat vars huvudsyfte är att följa upp det arbete som presenterades i FFF-utredningen i december.  Tanken med sekretariatet är att det ska fungera som en drivkraft för en fossiloberoende fordonsflotta med 80% reducerade utsläpp av växthusgaser till 2030.

En grundförutsättning för att vara medlem i sekretariatet är att man har en genuin önskan att detta mål ska uppnås. Utifrån det hade vi, ett tjugotal representanter för bland annat etanol, biogas och el, samlats för att dra upp riktlinjerna för det arbete och den utmaning vi står inför. Sekretariatet har delats in efter tre stycken B – Bilen, Beteendet och Bränslet som kommer att arbeta både var och en för sig men även gemensamt.

Det jag främst slogs av vid mötet var den fantastiska samstämmighet som finns i gruppen. Vi ska gemensamt arbeta för att genomföra en förändring oberoende av teknik och partitillhörighet. Spontant kände jag att äntligen sker det! Det är bara från en gemensam plattform, tillsammans och med ömsesidigt förtroende, oavsett vilket B vi tillhör eller vilken teknik vi representerar, som vi kan nå de stora resultaten vi behöver. Gemensamt kan vi nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen tillbaka till SEKAB, Lena!

I dag välkomnar vi på SEKAB en ny kollega –  Lena Nordgren som vi har anställt som expert på biodrivmedel. Med sina djupa kunskaper om hållbar utveckling och förnybara drivmedel kommer hon att bli en viktig medarbetare i teamet som arbetar med vårt etanoldrivmedel ED95 för tunga fordon som bussar och lastbilar.

Lena Nordgrens ansikte är välbekant för många av oss på SEKAB. Hon har tidigare arbetat inom koncernen, senast på SEKAB E-Technology AB. I tio års tid har hon jobbat aktivt för utvecklingen av framtidens biodrivmedel i Sverige och Europa, bland annat som vd för BioAlcohol Fuel Foundation, BAFF, mellan 2008 och 2010.

Dessutom har Lena Nordgren varit delprojektledare inom den hittills största utvärdering som gjorts av etanol som drivmedel. Hennes arbete pågick under fyra år, inom ramen för det delvis EU-finansierade BEST-projektet med deltagare från åtta länder.

Jag är säker på att Lena Nordgren, som också har stor erfarenhet av att arrangera internationella konferenser om hållbarhetsfrågor, kommer att bidra till att fler transportföretag inser fördelarna med att använda ED95-drivna fordon. Att fler lastbilar och bussar drivs med etanol i framtiden ligger i hela samhällets intresse eftersom det är ett viktigt bidrag till att minska beroendet av fossila drivmedel.
Fungerande transporter av varor och människor är helt nödvändiga, men transporternas miljöpåverkan måste minskas. Etanolen har en viktig roll att spela om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås.

På SEKAB har vi i 25 års tid arbetat med biodrivmedlet ED95 som till 95 procent består av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att kraftigt minska utsläppen av fossil koldioxid från bussar och lastbilar. Även utsläppen av skadliga partiklar i luften kan minskas betydligt. Med ED95 är också energieffektiviteten lika hög som om motorn hade körts på diesel.

Många har redan insett miljö- och hälsofördelarna med etanoldrift. I dag finns mer än 800 tunga etanolfordon runt om i Sverige och min förhoppning är att det kommer att bli många fler de närmaste åren. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Lena Nordgren för att nå det målet. Så Lena: varmt välkommen tillbaka till SEKAB!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fracking och skiffergas är fel väg att gå

I fredags uppmärksammade Supermiljöbloggen ett inlägg på Newsmill, där Alf Svensson förespråkade utvinning av skiffergas genom så kallad fracking. Den här processen, omstridd och debatterad världen över, går ut på att man pumpar ner enorma mängder vatten och kemikalier i berggrunden. Berget spricker och naturgas sipprar ut och kan samlas upp.

På grund av den enorma mängd vatten som används, vansinnigheten i att injicera tonvis av främmande ämnen i berggrunden och det faktum att allt detta sker för att komma åt skiffergas, en fossil energikälla, är det inte någon vidare bra idé. Till exempel riskerar fracking att förorena eller förgifta grundvattnet, medan andra liknande metoder riskerar att påverka grundvattenflödena. Ämnet är därför laddat både på högsta internationell nivå och lokalt, vilket Svenska Dagbladet beskriver i en artikel idag.

Gasförespråkarna pekar på att naturgas släpper ut mindre koldioxid än olja och kol och att satsningar på gas närmast är att betrakta som en miljögärning. Problemet är att man inte räknar med metanläckage eller lokal miljöpåverkan – eller att man inte vet hur den krackelerade berggrunden påverkar läckage på längre sikt.

Artiklar som denna leder till en obehaglig association om planeten som en citron man försöker klämma den allra sista droppen juice ur. Vi måste satsa på förnybara alternativ och Sverige bör gå i täten för att stoppa experimentell utvinning av fossil energi. Inom SEKAB har vi t ex teknik för att utvinna biogas och bioetanol från olika typer av jord- och skogsbiprodukter.

PS. Är man särskilt intresserad så finns en intressant lista över de tillsatser som kan användas som frackingkemikalier på Wikipedia. De behöver inte alls vara farliga i sig, men man frestas att peka på det märkliga att pumpa in tonvis av dem i jordens inre, när vi borde koncentrera oss på hållbara och långsiktiga energiformer.

 

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014