Klimatet behöver alla hållbara biodrivmedel

Tidigare i veckan beslutade EU-parlamentets miljöutskott om nya regler för biodrivmedel. Regelverket har diskuterats i flera år och en av de frågor som stötts och blötts är hur stor andel av transporterna inom EU som ska få drivas med biodrivmedel baserade på grödor som vete och raps.

Resultatet av omröstningen är att gränsen för andelen så kallade första generationens biodrivmedel sätts till 7 procent inom hela unionen. Det är en kompromiss som betyder att användningen av förnybara drivmedel åtminstone kan fortsätta. Samtidigt finns en risk för att taket på 7 procent får en bromsande effekt på den totala användningen av biodrivmedel inom EU. Jämfört med tidigare, mer restriktiva, förslag innebär ändå veckans beslut större möjligheter att nå målet om att 10 procent av energin i EU:s transportsektor ska vara förnybar 2020 – ett mål som Sverige redan har uppnått och överträffat.

Bakgrunden till EU:s begränsningsregel är en debatt om användningen av åkermark för att producera grödor till biodrivmedel. Den diskussionen är viktig, men får ofta alltför stora proportioner. För att kunna ersätta fossila drivmedel med förnybara och minska transporternas klimatpåverkan spelar första generationens biodrivmedel en viktig roll. Det finns stora markområden i världen som kan användas för grödor till biodrivmedel som etanol, utan att hamna i konflikt med livsmedelsförsörjningen. Det finns i dag också tydliga hållbarhetskriterier som ska följas vid produktionen av biodrivmedel.

Självklart ska utvecklingen av framtidens biodrivmedel fortsätta och också stimuleras. Inte minst vi på SEKAB arbetar intensivt med att utveckla metoder för att producera andra generationens etanol av restprodukter från jordbruket och skogsbruket. Men än så länge är volymerna små och det huvudsakliga alternativet till grödebaserade biodrivmedel är i dag tyvärr inte andra generationens biodrivmedel, utan bensin och diesel.

De biodrivmedel som finns tillgängliga i dag kan redan nu kraftigt minska utsläppen från exempelvis tunga transporter. SEKAB:s etanoldrivmedel för lastbilar och bussar, ED95, är väl beprövat och minskar i dag utsläppen av koldioxid med 68 procent jämfört med diesel. När Stockholms stad i början av året utvärderade sitt miljölastbilsprojekt CleanTruck hade ED95 bäst klimatprestanda av de jämförda alternativen.

Utsläppsminskningen är alltså redan betydande, och med andra generationens etanol i tanken blir den ännu större. När vår mest klimateffektiva etanol används i ED95 blir utsläppsminskningen hela 87 procent, men tyvärr räcker den etanolen ännu inte till alla som vill göra en större insats för klimatet.

Det är positivt att EU-parlamentets miljöutskott, om än med begränsningar, nu har kommit fram till en kompromiss så att vi i biodrivmedelsbranschen vet vilka förutsättningar som gäller fram till 2020. Allt annat hade varit att göra klimatet en björntjänst.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vad säger energiministern om biodrivmedel i morgon?

Det finns en bred politisk enighet i Sverige om att koldioxidutsläppen från trafiken måste minska. Trots detta råder osäkerhet om de framtida skattereglerna för biodrivmedel. Ett viktigt skäl till det är att EU-regler står i vägen för styrmedel som kan stimulera användningen av förnybara alternativ.

I morgon kan vi kanske få en indikation om hur regeringen vill tackla frågorna framöver. Riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) har ställt frågor till energiministern Ibrahim Baylan (S) som tas upp vid riksdagens interpellationsdebatt i morgon. Frågorna som Rickard Nordin vill att ministern svarar på är:

  • Vilka styrmedel för biodrivmedel kommer att gälla från den 1 januari 2016?
  • Hur ska långsiktiga förutsättningar skapas för klimateffektiva biodrivmedel?
  • Vad är regeringens plan för att minska transportsektorns fossiloberoende?

Vi är många inom biodrivmedelsbranschen som är spända på att höra energiministerns svar.  Men frågan är vilka besked Ibrahim Baylan kan ge i morgon.

EU:s statsstödsregler tillåter inte att biodrivmedel får skattelättnader som gör att de blir billigare än de fossila drivmedel som de konkurrerar med. Detta riskerar att slå hårt mot drivmedel som räknas som ”överkompenserade” och därför kan komma att drabbas av skattehöjningar från årsskiftet. Dessutom har EU ifrågasatt att den svenska koldioxidskatten bara tas ut på fossila drivmedel och inte på biodrivmedel.

Problemet med överkompensation gäller inte SEKAB:s biodrivmedel för bussar och lastbilar, ED95, eftersom detta inte är eller har varit överkompenserat. På SEKAB är vi ändå oroade över regelverket, eftersom en skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel är avgörande för att utsläppen från trafiken ska minska.

I den starkt konkurrensutsatta åkeribranschen är det viktigt med långsiktiga spelregler och tydliga incitament för att fler företag ska investera i fordon som drivs med förnybara drivmedel. Alla förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde vara skattebefriade för att snabba på omställningen till en fossiloberoende fordonstrafik.

Frågan är om Sveriges politiker klarar av att stå upp mot EU och arbeta aktivt för en fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel som ED95. Vilka svar kan vi vänta oss av energiministern i morgon?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB kan bli Årets miljöföretag i kväll

I dag är jag extra stolt över att arbeta på SEKAB. Vi är en av tre nominerade till priset Årets miljöföretag i Örnsköldsvik som delas ut i kväll. Vår vd Anders Fredriksson är dessutom en av tre kandidater till utmärkelsen Årets företagsledare.

Vi är naturligtvis väldigt glada över båda nomineringarna, som är kvitton på den positiva utvecklingen i företaget. Arbetet för en miljömässigt hållbar utveckling genomsyrar hela SEKAB:s verksamhet. Att detta uppmärksammas med en prisnominering sporrar oss att arbeta ännu hårdare och fortsätta utveckla produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan – oavsett om vi vinner i kväll eller inte.

Nomineringen av SEKAB:s vd Anders Fredriksson som Årets företagsledare ser vi som nominering av hela företaget. Insatserna från alla våra professionella medarbetare har varit avgörande för vår ökade lönsamhet.

Priset Årets miljöföretag delas ut av Örnsköldsviks kommun tillsammans med 7an Mediapartner. SEKAB är en av tre kandidater till utmärkelsen och vi har nominerats för vårt arbete med att förse samhället med långsiktigt hållbara kemiprodukter och biodrivmedel. Bakom utmärkelsen Årets företagsledare står Handelskammaren Mittsverige och Örnsköldsviks industrigrupp. Anders Fredriksson är nominerad för sin ”analysförmåga och drivkraft att leda ett viktigt omstruktureringsarbete”.

Vinnarna av båda priserna koras i kväll på Företagarkvällen i Fjällräven Center i Örnsköldsvik. Håll gärna tummarna för oss!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fel beslut om biodrivmedel hotar klimatet

Julen närmar sig och det är förväntningarnas tid för många. För biodrivmedelsbranschen, och även för bussbolag och åkerier, är det i år också en osäkerhetens tid. Vilka spelregler kommer vi att ha att hålla oss till framöver?

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram ett förslag till nytt regelverk för biodrivmedel i Sverige. Frågetecknen inför framtiden är många och vi befinner oss dessutom i ett politiskt instabilt läge där vi står inför ett extraval i mars. Risken är att frågan om regler för biodrivmedel hamnar i skymundan när politikerna fokuserar på andra frågor som jobb, vård och skola. Samtidigt är detta en fråga som behöver hanteras och avgöras snabbt eftersom det nuvarande regelverket upphör att gälla den 31 december 2015.

De nuvarande reglerna måste ersättas och därmed behöver regeringen, oavsett politisk färg, ta fram ett förslag till regelverk så snart som möjligt. Risken är tyvärr att tidsbristen gör att beslutet blir förhastat, vilket i värsta fall kan få allvarliga konsekvenser för användningen av biodrivmedel i Sverige och för våra möjligheter att bromsa klimatförändringarna.

För att vi kraftigt ska kunna minska den tunga trafikens påverkan på klimatet behöver höginblandade biodrivmedel som etanolbränslet ED95 även i fortsättningen vara skattebefriade. För att möjliggöra det är det viktigt att de höginblandade drivmedlen hanteras utanför ett eventuellt system med kvotplikt.

Ett beslut med fel inriktning riskerar att slå hårt mot de höginblandade biodrivmedlen. Ska vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 har höginblandade biodrivmedel en oerhört viktig roll att spela. Låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel kommer helt enkelt inte att räcka till.

Etanoldrivmedlet ED95 som används i lastbilar och bussar är ett biodrivmedel som inte är ekonomiskt överkompenserat med dagens regelverk.  Det visar Energimyndighetens övervakningsrapport som lades fram i slutet av november. ED95 är ett drivmedel som med den mest klimateffektiva etanolen redan i dag kan minska utsläppen av koldioxid med hela 87 procent, jämfört med diesel.

Vågar Sveriges politiker stå upp mot EU och arbeta för fortsatt skattebefrielse för de höginblandade alternativen som till exempel ED95? Jag hoppas verkligen det – för klimatets skull.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Cellulosa baserad etanol – status!

Ibland när dagen fylls av blogglänkar, PM om politiska utspel, nya förslag till direktiv mm känns det skönt att luta sig tillbaka och fundera hur ser det ut i den verkliga världen? Låt mig ge dig en liten uppdatering på läget för celluosabaserad etanol som nu tar steget till kommersiell produktion.

– I Italien håller Beta Renewables på att köra igång en anläggning som skall producera ca 40-60 000 m3 etanol från halm och energigräs. Man håller just nu på att testa och trimma in inmatning. Beta Renewables bildades för något år sedan av familjeföretaget Mossi & Ghisolfi/Chemtex, en PET tillverkare med ett ingenjörsföretag samt TPG ett finansbolag. Under 2012 köpte även Novoymes in sig i bolaget. Man har fått bidrag från EU för att uppföra och trimma in anläggningen.

– I övrigt i Europa så pågår planering och projektfinansiering. SEKAB erhöll i december 2012 ca 270 MSEK i bidrag från EU NER 300 för ett projekt i Polen, men det återstår att skapa den övriga finansieringen. Det jobbas seriöst på att ta fram andra projekt i Sverige, Danmark, Tyskland och många andra ställen, men det ligger lite längre bort.

I USA byggs det några anläggningar som skall tas i drift under 2013.

– POET som är en av de två största i USA på spannmålsbaserad etanol ,satsar nu vidare i Emmetsburg, Iowa för att nyttja även stjälken på majsplantan för ca 25 000 m3 etanol/år som sedan skalas upp 4-5 gånger.

– Abengoa bygger en etanolanläggning i Hugoton, Kansas och skall vara klar med anläggningen i slutet av 2013. Kapaciteten blir ca 100 000 m3.

– DuPont, som numera inkluderar fd Genencore, satte i november 2012 spaden i jorden för en 120 000 m3 CE anläggning baserad på majsrester i Nevada, Iowa. Beräknad uppstart i mitten av 2014.

– Fiberright, Mascoma, Blue Fire, INNEOs m.fl. är på väg att finansiera och starta upp investeringsprojekt. Men det finns även andra som BP Biofuels (fd Verennium) som har förklarat att man lägger etanolprojektet i Florida på hyllan och fortsätter att utveckla tekniken.

I Brasilien är GraalBio, ett familjeägt investmentbolag, troligen det företag som har kommit längst. De samarbetar med Beta Renewables, Novozymes m.fl, men de bygger inte ännu. Det finns några andra projekt som planeras/finansieras tex. Raizen /IOGEN , Petrobras/Blue Sugars (fd KLEnergy) m. fl.

Kina har i sin 5 års-plan prioriterat cellulosabaserad etanol och man är nu på väg att bygga anläggningar främst baserat på egen utvecklad teknik. COFCO bygger en anläggning på 50 000 m3, och man har kört en anläggning på ca 5 000 m3 etanol per år. Även Tianguan har anläggning på ca 10 000 m3 och skall nu bygga större anläggningar på ca 40 -60 000 m3. Tianguan skall nå 375 000 m3 cellulosabaserad etanol till 2015 vilket baseras på mycket ambitiösa politiska beslut. Finansiering finns så man kommer att bygga, frågan är väl hur och om Svensk teknik och kunskap kan vara en del i detta.

Det pågår på många håll i världen utveckling och planering för större anläggningar, men projektens teknikbas och finansiering är ett frågetecken. Slutsatsen man kan dra av sammanställningen är väl att antingen behövs det en finansiellt stark familj som tror på projektet, eller att man tar kraftfulla politiska beslut inkluderande finansiering, som i Kina. I en marknadsbaserad, bankstyrd kvartalsekonomi är det mycket svårt att driva igenom finansiering av projekt, som är så politiskt känsliga som biodrivmedel. Men låt oss inte ge upp, våren är ju på väg även här i norr!

 

5 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

En komplicerad fråga ska ha komplicerade svar

ATL (Lantbrukets Affärstidning) publicerade en bra debattartikel av Svebios vice vd och biodrivmedelsexpert Lena Dahlman och informationschefen Kjell Andersson i fredags. Där man skriver att ”Det finns stor potential att odla både livsmedel och energigrödor i Europa, i Afrika och i Latinamerika”

Frågan om ILUC (Indirect land use change), tillgänglig åkermark och möjligheterna med biodrivmedel från jordbruket är stor, komplicerad och på många sätt avgörande för framtiden. Den är viktig för oss som arbetar mitt i frågan varje dag, men också för hela samhället på både lokal-, EU- och global nivå.

Det är lätt att halka ner i populistdiket i diskussionerna. Det finns så mycket fattigdom och svält i världen så att det i mångas öron låter som vansinne att använda vete, majs och raps för att göra drivmedel. I vissa fall stämmer det, men inte alltid och inte på alla platser.

Vi har inte en global planekonomi där vi alla delar på en stor hög mat. Det är avancerade system som påverkar priser och tillgång på spannmål. Det är, som många argumenterat, inte ens säkert att lägre spannmålspriser på världsmarknaden är den välsignelse man skulle önska. Det finns även risker att låga priser påverkar jordbrukare i utvecklingsländer negativt genom att påverka deras möjlighet att konkurrera.

Man får inte heller glömma att finanskraschen 2007 och fastighetsbubblan 2008 också drev fram en ökande spekulation i spannmål, vilket idag har en påverkar globala spannmålspriser.

Som tur är verkar många reagera på samma sätt som vi i branschen har gjort på EU-komissionens förslag om en ILUC-faktor på biodrivmedlen . Det går inte att döda en marknad och samtidigt hoppas på att den ska utvecklas.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

EU-förslag för bättre biodrivmedel får motsatt effekt

Det är förstås med goda avsikter som EU-kommissionen tagit fram sitt nya förslag om användning av biodrivmedel. Målet är att gynna andra och kanske tredje generationens drivmedel. Man vill helt enkelt skynda på utvecklingen, men risken är väldigt stor att man istället dödar marknadsutvecklingen för alla biodrivmedel.

Vi börjar från början. EU-kommissionen har gjort nya bedömningar av olika biodrivmedels klimatnytta och tagit väldigt stor hänsyn till ILUC, det vill säga teorier om indirekt markanvändning.

ILUC kan förklaras så här: En jordbrukare på ett fält i land A slutar odla gröda X för att istället odla en råvara som används för biodrivmedel, så kommer det att leda till att en jordbrukare i land B röjer ny mark för att odla gröda X. Att bryta ny mark för odling kan resultera i stora utsläpp av bunden CO2, och enligt teorierna blir då nettoutsläppen från biodrivmedlet helt andra än om de indirekta utsläppen inte räknats med.

Problemet med ILUC är att det är en brett ifrågasatt teori. I Sverige finns till exempel 800 000 hektar åkermark som inte odlas alls eller odlas mycket begränsat. Dessutom betalar EU som bekant enorma summor i ersättning till jordbrukare för att lägga mark i träda, med avsikten att minska överskottet av livsmedel på marknaden. Det går alltså att öka produktionen av olika typer av energigrödor väsentligt utan att behöva ta obruten mark i anspråk.

Det är sannolikt att den här diskussionen har dykt upp som en följd av att food-vs-fuel-debatten har fått ny fart på grund av torka i USA och ökande livsmedelspriser runtom i världen. Här finns samma argument som när det gäller ILUC – åkermarken finns. Inte förrän den åkermark som ligger i träda används, äger de här diskussionerna full relevans. Det odlas idag i USA betydligt mera spannmål, på totalt sett mindre mark än för 30 år sedan. Detta tack vare effektivare odlingsmetoder och utvecklade grödor.

Vad säger då EU-kommissionens förslag? Jo, målet för förnybara drivmedel 2020 ska bara till hälften få inkludera biodrivmedel från jordbruksgrödor – det som kallas första generationens biodrivmedel. Efter 2020 vill kommissionen att man över huvud taget inte ska få använda biodrivmedel tillverkade av ”livsmedels- och fodergrödor”.

Det här är självklart även SEKAB:s långsiktiga mål att nyttja andra råvaror – vi arbetar ju själva med andra generationens biodrivmedel från cellulosa. Det finns biprodukter från jord- och skogsbruk som kan användas som råvaror för biodrivmedel, där man inte behöver diskutera food vs fuel, det vill säga mat eller drivmedel.

Problemet är detaljerna i det nya förslaget, bland annat att andra generationens biodrivmedel ska få räknas dubbelt eller till och med fyrdubbelt. Effekten blir att EU:s mål om att 10 procent (energi) av drivmedlen ska vara förnybara 2020 i praktiken sänks rejält. Det innebär att det behövs mindre volymer på marknaden för att fylla målet.

Marknaden kräver en viss volym för att kunna öka och frodas. Fordonstillverkare behöver en levande och stor marknad för att vilja ta utvecklingskostnaderna för nya motorer. Är marknaden för liten utvecklas inga nya drivmedel och inga investerare vill satsa på ny produktionsteknik. Det enda raka är att stimulera marknaden och låta den växa för att sedan styra över till ännu mer hållbara drivmedel och nya råvaror.

Ändrar kommissionen spelreglerna på biobränslemarknaden måste det vara för att ökade volymer ska användas, inte för att slå undan benen på de alternativ som finns. Utmaningen är stor och alla alternativ som är bättre än bensin och diesel skall få finnas på marknaden.

Sveriges EU-politiker – se till att förslaget stoppas i parlamentet!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014