Hur skapar vi en marknad för cellulosabaserad etanol?

Bioetanol är i särklass det största förnybara drivmedlet i Världen. Totalt ca 70 % bioetanol och ca 30 % biodiesel omräknat i energitermer (IEA). Men i många länder börjar man komma upp till den accepterade inblandningsgränsen för etanol i bensin, så marknadsökningen har stagnerat.

För att få en avsättning för den cellulosabaserade etanol (CE) som nu börjar komma ut på marknaden och för att öka efterfrågan på nya anläggningar, behöver vi fler användningsområden för etanolen. Sverige har idag en låg försäljning av flexifuel bilar, medan flexifuel i Brasilien uppgår till mer än 90 % av nybilsförsäljningen.

Den första kommersiella CE – anläggningen togs i drift 2013 av Beta Renewables i Italien. Anläggningen är på ca 75 miljoner liter etanol/år och råvaran är halm och ett energigräs. Man har visat att den fungerar i full kapacitet, men har svårt att köra långa tider på grund av marknaden och avsaknaden av politiska beslut på EU och landsnivå. Kanske beslutet i Italien att sätta ett mål på 0,6 % för avancerade biodrivmedel till 2018 och 1,0 % till 2020, kan förbättra efterfrågan.

I Europa, bland annat, Polen, Slovenien, Makedonien och Danmark, planeras några projekt men inga är ännu finansierade och på väg att byggas. Råvaran är jordbruksrester.

I USA och Brasilien har flera CE-anläggningar tagits i drift under hösten. Kapaciteten är mellan 80 – 100 miljoner liter etanol per anläggning och år. Man konstaterade från respektive företag, på en CE-konferens i September i München, att nu har man visat att tekniken inte är hindret, utan det är regler och marknad som begränsar fortsatt utbyggnad.

Större Cellulosa Etanolanläggningar som är idrifttagna.

Företag Placering Uppstart Kapacitet (mil l) Kapital kost. ($ million) Råvara
POET DSM Emmetsburg, Iowa, USA Sep-14 95 275 Majsrester
Abengoa Hugoton, Kansas, USA Oct-14 95 500 Majsrester, vetehalm
GranBio Sao Miguel dos Campos, Alagoas, Brazil Sep-14 82 265 Sockerrörs- blad,  bagass
DuPont Nevada, Iowa Dec-14 113 225 Majs stjälkar
Beta Renewables Crescentino, Vercelli, Italy Oct-13 75 190 Vetehalm arundo donax

td {
vertical-align: bottom;
border-bottom: 1px solid black;
}

 

Ser man på Sverige, så är tekniken utvecklad och verifierad vid Demoanläggningen i Örnsköldsvik. SEKAB gör kunduppdrag i form av förstudier och har beviljats 31 miljoner EURO inom EU NER300 för en CE-anläggning i Polen.  Men någon fullstor anläggning kommer inte att byggas förrän EU och Sveriges politiker beslutat om långsiktiga regler för skatter, ILUC (Indirekt landanvändning) mm.

Demoanläggningen i Örnsköldsvik används nu av ett 40 tal forskare, ingenjörer och operatörer till att fortsätta med att även utveckla andra processer, som fiskfoder på cellulosarester, biokemikalier mm. Det internationella priset för fiskfodersprojektet ( http://www.processum.se/sv/spprocessum/media/nyhetsarkivet/1310-sp-processum-vann-europeiskt-innovationspris-foer-protein-till-fiskfoder ) visar om något att det sjuder av nya idéer och att den cellulosabaserade etanolen kommer att byggas ut när marknaden efterfrågar den.

Så hur återskapar vi förtroendet i Sverige för etanol, världens i särklass största förnybara drivmedel?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Cellulosa baserad etanol – status!

Ibland när dagen fylls av blogglänkar, PM om politiska utspel, nya förslag till direktiv mm känns det skönt att luta sig tillbaka och fundera hur ser det ut i den verkliga världen? Låt mig ge dig en liten uppdatering på läget för celluosabaserad etanol som nu tar steget till kommersiell produktion.

– I Italien håller Beta Renewables på att köra igång en anläggning som skall producera ca 40-60 000 m3 etanol från halm och energigräs. Man håller just nu på att testa och trimma in inmatning. Beta Renewables bildades för något år sedan av familjeföretaget Mossi & Ghisolfi/Chemtex, en PET tillverkare med ett ingenjörsföretag samt TPG ett finansbolag. Under 2012 köpte även Novoymes in sig i bolaget. Man har fått bidrag från EU för att uppföra och trimma in anläggningen.

– I övrigt i Europa så pågår planering och projektfinansiering. SEKAB erhöll i december 2012 ca 270 MSEK i bidrag från EU NER 300 för ett projekt i Polen, men det återstår att skapa den övriga finansieringen. Det jobbas seriöst på att ta fram andra projekt i Sverige, Danmark, Tyskland och många andra ställen, men det ligger lite längre bort.

I USA byggs det några anläggningar som skall tas i drift under 2013.

– POET som är en av de två största i USA på spannmålsbaserad etanol ,satsar nu vidare i Emmetsburg, Iowa för att nyttja även stjälken på majsplantan för ca 25 000 m3 etanol/år som sedan skalas upp 4-5 gånger.

– Abengoa bygger en etanolanläggning i Hugoton, Kansas och skall vara klar med anläggningen i slutet av 2013. Kapaciteten blir ca 100 000 m3.

– DuPont, som numera inkluderar fd Genencore, satte i november 2012 spaden i jorden för en 120 000 m3 CE anläggning baserad på majsrester i Nevada, Iowa. Beräknad uppstart i mitten av 2014.

– Fiberright, Mascoma, Blue Fire, INNEOs m.fl. är på väg att finansiera och starta upp investeringsprojekt. Men det finns även andra som BP Biofuels (fd Verennium) som har förklarat att man lägger etanolprojektet i Florida på hyllan och fortsätter att utveckla tekniken.

I Brasilien är GraalBio, ett familjeägt investmentbolag, troligen det företag som har kommit längst. De samarbetar med Beta Renewables, Novozymes m.fl, men de bygger inte ännu. Det finns några andra projekt som planeras/finansieras tex. Raizen /IOGEN , Petrobras/Blue Sugars (fd KLEnergy) m. fl.

Kina har i sin 5 års-plan prioriterat cellulosabaserad etanol och man är nu på väg att bygga anläggningar främst baserat på egen utvecklad teknik. COFCO bygger en anläggning på 50 000 m3, och man har kört en anläggning på ca 5 000 m3 etanol per år. Även Tianguan har anläggning på ca 10 000 m3 och skall nu bygga större anläggningar på ca 40 -60 000 m3. Tianguan skall nå 375 000 m3 cellulosabaserad etanol till 2015 vilket baseras på mycket ambitiösa politiska beslut. Finansiering finns så man kommer att bygga, frågan är väl hur och om Svensk teknik och kunskap kan vara en del i detta.

Det pågår på många håll i världen utveckling och planering för större anläggningar, men projektens teknikbas och finansiering är ett frågetecken. Slutsatsen man kan dra av sammanställningen är väl att antingen behövs det en finansiellt stark familj som tror på projektet, eller att man tar kraftfulla politiska beslut inkluderande finansiering, som i Kina. I en marknadsbaserad, bankstyrd kvartalsekonomi är det mycket svårt att driva igenom finansiering av projekt, som är så politiskt känsliga som biodrivmedel. Men låt oss inte ge upp, våren är ju på väg även här i norr!

 

5 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Lasse Swärd har rätt – och fel

DN:s motorreporter Lasse Swärd skrev en krönika igår om EU-kommissionens önskemål om skärpta krav för biodrivmedel (vi har skrivit om det här och här). Helt rätt tänkt säger han och berömmer kommissionen för ett långsiktigt tänkande.

Ur vår synvinkel har Lasse Swärd och EU-kommissionen helt rätt. På lång sikt ligger det till så att vi måste använda våra resurser bättre – vi ska äta det som kan ätas och utnyttja restprodukter till sådant som biodrivmedel och biokemikalier.

Men samtidigt har de helt fel: marknaden för biodrivmedlen måste fungera för att andra generationens biodrivmedel ska gå att sälja – det är där skon klämmer, bara där. SEKAB jobbar hårt för att skapa affärer för cellulosatekniken och säljer redan idag andra generationens bioetanol, där råvaran dessutom är en restprodukt. (Kyl & Frysexpressen är ett bra case på hur man idag kan köra på andra generationens bioetanol, se filmen här.)

Men det är svårt att hitta investerare till fullskaliga anläggningar för andra generationens biodrivmedel, eftersom de kostar mycket pengar. Samtidigt måste dessa anläggningar finnas där för att första generationens biodrivmedel ska fasas ut. Dagens producenter får inte slås ut innan alternativen är på väg ut på marknaden. Då kommer fordonstillverkarna att satsa på andra tekniker, som antagligen bygger på fossila bränslen.

Den fråga vi ställer oss är alltså om det långsiktiga målet – andra generationens biodrivmedel – överlever utan att vi också försöker uppfylla de mer kortsiktiga – biobaserade drivmedel istället för fossila.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB säljer bara klimatsmart etanol

Under den senaste tiden har det skrivits flera gånger i Dagens Nyheter att det inte längre importeras någon brasiliansk sockerrörsetanol till Europa. Det man oroar sig för är att en del importörer har börjat ta in amerikansk majsetanol i landet, en produkt med sämre klimategenskaper – den ger en klimatnytta på i genomsnitt 15-20 procent, att jämföra med den brasilianska sockerrörsetanolen som ger en 71-procentig klimatnytta jämfört med fossila bränslen enligt EU-kommissionens standardvärden. Sker det med hjälp av kryphål i lagen för att komma undan med tullavgifter är inte snyggt alls.

Det är sant att det finns mindre sockerrörsetanol på världsmarknaden på grund av ökad inhemsk konsumtion i Brasilien, men bilden bör nyanseras

Sockerrör är en jordbruksprodukt som liksom alla grödor påverkas av vädret. Tillgången varierar därför från år till år. Vi på SEKAB har långa kontrakt med våra leverantörer och än så länge består ED95 av 100 procent sockerrörsetanol och svensk cellulosaetanol från Domsjö. Om det kommer en dag då vi måste använda etanol från andra leverantörer till ED95 så kommer den också att ha bra klimategenskaper. Hållbarhet är en grundpelare i SEKAB:s affärsfilosofi.

Vi på SEKAB har länge verkat för införandet av ett regelverk för hållbarhet, bland annat genom att driva initiativet Verifierat hållbar etanol. Syftet med satsningen var både att garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol och att öka utbudet av verifierat hållbar etanol. Det har hänt en del sedan dess och nu finns äntligen generella regler som gäller alla på marknaden.

Det svenska regelverket innehåller ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att biodrivmedel ska anses hållbara. Grunden till den svenska lagstiftningen är EU:s direktiv 2009/28/EG om främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor. För att etanol som säljs i Sverige ska vara skattebefriad måste hållbarhetskriterierna uppfyllas. Icke hållbar etanol kan enligt svensk lag retroaktivt beläggas med skatt, för närvarande uppgår den till 5,50 kr per liter. Köper du ett biobränsle i Sverige kan du alltså vara säker på att det ger minst lagstadgad klimatnytta.

Slutligen några rader för att nyansera amerikansk etanol

Den amerikanska etanolsatsningen handlade från början enbart om energiförsörjning – att minska oljeberoendet – och att säkra arbeten på den amerikanska marknaden. Tiden har dock kommit ikapp de amerikanska etanolproducenterna och idag satsar även de allt mer på hållbarhet.
Det är lätt att stirra sig blind på etanolens ursprungsland, men det är att göra sig en alltför enkel bild av verkligheten. Det finns bra amerikansk etanol, precis som det finns dålig brasiliansk etanol. För oss som importör gäller det att ta reda på vad som är bra och köpa in den, oavsett vilket land vi handlar med.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanol är det effektivaste biodrivmedlet vi har idag

Etanol är utan jämförelse det största förnyelsebara alternativet till bensin och diesel, både i Sverige och i resten av världen. Det finns här och nu, det är högeffektivt i modifierade motorer och det har en bevisad klimatnytta. Ändå fortsätter missuppfattningar och rena felaktigheter om etanol som drivmedel att spridas.

Andra generationens etanol framställd av cellulosa från restprodukter inom skogsbruk eller jordbruk, exempelvis träflis, halm och bagasse, är nu redo för en fullskalig produktion. SEKAB för just nu diskussioner med potentiella investerare som vill vara med och bygga en fullskalig produktionsanläggning. Självklart har det tagit tid att utveckla den nya tekniken med dess olika processer. Att det är en tidskrävande process att utveckla ny och innovativ teknik kan väl inte komma som en överraskning för någon? Faktum är att SEKAB, och ett antal etanolproducenter, bland annat i USA, Kanada och Finland, nu står inför en kommersialisering av tekniken att utvinna etanol ur växtrester som inte används idag.

Läs fortsättningen »

Kommentering avstängd  |  Prenumerera »  |  Dela »

Seminarium om oljekrönet: Stockholm bortom Peak Oil

I torsdags förra veckan höll Miljöpartiet Stockholm ett seminarium som man kallade Stockholm bortom Peak Oil. Frågan är brännande, en storstad som Stockholm är väldigt beroende av fungerande transport både till och inom stadsgränserna, men det gäller självklart inte bara Stockholm utan alla delar av Sverige och världen.

En av de som medverkade på seminariet var professor Kjell Aleklett, och hans bidrag till seminariet finns på YouTube. Är man intresserad av ämnet så ger filmerna en bra introduktion.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Stort intresse för etanol bland de besökande diplomaterna

Följ oss på Mynewsdesk   Pressmeddelande  Diplomatdelegation från 29 länder besöker SEKAB och bioraffinaderiklustret i ÖrnsköldsvikSom vi tidigare har flaggat för så fick vi i måndags (28 mars) spännande besök av en utländsk diplomatdelegation som var med på UD:s årliga resa till ett utvalt län för att lära känna Sverige lite bättre. Det var totalt 29 ambassadörer, chargé d’affaires och ambassadråd från lika många länder över hela världen som deltog.

I resan ingick även en rundtur på bioraffinaderiklustret, däribland ett besök hos oss på SEKAB. Efter rundturen hölls ett seminarium där Processums vd Clas Engström och Domsjö Fabrikers vd Ola Hildingsson berättade om utvecklingen och verksamheterna i området. Intressantast var hur samarbetet mellan oss aktörer i området har växt fram och hur det fungerar samt vad det är vi faktiskt gör – bland annat om framställningen av viskos, etanol och andra sätt som de olika företagen i området använder cellulosa på.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Diplomater från hela världen besöker SEKAB och bioraffinaderiklustret

Flyg bild över bioraffinaderi i DomsjöPå måndag, den 28 mars, får företagen inom Domsjö utvecklingsområde celebert besök av en stor delegation ambassadörer och ambassadråd från hela världen. Diplomater från 29 länder på fyra kontinenter kommer att besöka området för en rundtur hos de olika företag som utgör bioraffinaderiklustret. Syftet med studiebesöket i området är att visa hur vi och de andra företagen i området samarbetar för att få ut så mycket som möjligt ur träråvaran som skogarna ger oss. Under den delen av besöket som sker hos SEKAB kommer delegaterna få se hur hållbar miljövänlig etanol framställs, vår gröna kemi och inte minst besöka vår världsunika demoanläggning för produktion av andra generationens cellulosaetanol

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKABs demoanläggning är Technology of the Year 2010 enligt Biofuels Digest

Demoanläggning kvällstidBifuels Digest, världens mest lästa publikation om biobränslen, delar årligen ut Technology of the Year till företag som utmärkt sig inom forskning, utveckling och kommersialisering av biobränslen.

Vi är mycket stolta över att vi och vår partner Taurus Energy fick årets pris för Technology of the Year i för teknik i demonstrationsskala. SEKAB:s demonstrationsanläggning i Örnsköldsvik är världsberömd och den process vi har utvecklat för att utvinna etanol ur cellulosa räknas till de längst framskridna i världen. Samarbetet mellan SEKAB och Taurus bygger på SEKAB:s process och Taurus specialutvecklade och patenterade jäststammar som har förmågan att jäsa pentos, en sockerart med fem kolatomer i kedjan. Sådana jästarter ger ännu högre etanolutbyte i en cellulosaprocess än vanlig jäst.

Läs mer om årets priser här. Du kan läsa mer om de senaste försöken där Taurus jäststammar körts i SEKAB:s demoanläggning i ett tidigare blogginlägg här. Pressmeddelandet hittar du här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Naturgas hotar världens behov av förnybara bränslen

Den internationella energimyndigheten (IEA) har presenterat sin årliga analys av energiläget i världen. Analysen beskriver och söker bland annat besvara hur tillväxtekonomier som Kina och Indien påverkar det globala energilandskapet, vilken roll förnybara energikällor spelar och hur världens befolkning kan ta del av moderna energitjänster.

I analysen beskrivs hur världens framtida energibehov ökar dramatiskt. För att möta det behovet förväntas naturgas spela en avgörande roll – efterfrågan på naturgas väntas öka med
44 procent fram till år 2035, framförallt i Kina och Mellanöstern. Medan oljekällorna snart kommer att börja sina, är den globala tillgången på naturgas god.

Men vad innebär en sådan ökning för förnybara källor? IEA:s chefsekonom Fatih Birol menar att en sådan utveckling riskerar att ske på bekostnad av förnybar energi.  Naturgas är det enda fossila bränslet som beräknas ha en högre efterfrågan år 2035 än 2008.

Tillgången till naturgas har redan gett upphov till oönskade resultat. I USA är årets investeringar i förnybar energi 70 procent lägre än fjolårets. Och i Europa har företag som satsar på förnybar energi allt svårare att hålla aktiekursen uppe.

Rapporten beskriver hur förnybara energikällor behöver spela en central roll för världens utveckling mot en säkrare och mer hållbar energiutveckling. Potentialen hos förnybara energikällor är otvivelaktigt stor men deras förmåga att tillgodose världens energibehov hänger på världens regeringar och deras stöd för att göra förnybara energikällor kostnadseffektiva gentemot andra energiresurser och teknologier. Avancerade biodrivmedel, exempelvis sådana från cellulosabaserade råvaror, väntas äntra marknaden på allvar år 2020.

Utvecklingen mot förnybara drivmedel är således mer aktuell än någonsin. SEKAB har tidigare bloggat om de lyckade försök som vi genomfört tillsammans med Taurus Energy med specialutvecklade jäststammar. De båda företagen kan nu visa att deras gemensamma process för att tillverka etanol från cellulosa är utvecklad från en pilotnivå till en optimerad nivå som pekar på snar kommersialisering.

Nu ligger det på oss alla att hålla kursen och fortsätta driva utvecklingen framåt – världens energibehov tillåter inget annat.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014