Utsläppen från lastbilar kan minska mycket mer

De klimatpåverkande utsläppen från svenska lastbilar minskar. Det är förstås bra, och extra glädjande att den största delen av minskningen beror på att fler kör på förnybara drivmedel som vårt etanolbränsle ED95.

Men till målet om en fossiloberoende fordonsflotta är det långt kvar. Fortfarande kör de flesta svenska lastbilar på fossil diesel och fjolårets utsläppsminskning på 400 000 ton bleknar i jämförelse med de 2,8 miljoner ton som utsläppen skulle minska om alla körde på ED95.

På lång sikt är den enda lösningen att fler väljer förnybart. Teknikerna för en omställning finns här och nu, de är väl beprövade och tillförlitliga, och alla olika biodrivmedel kommer behövas för att vi ska kunna ersätta de fossila bränslena.

Etanol är världens vanligaste biobränsle och finns tillgängligt i stora, hållbart producerade volymer. Vår bästa ED95 görs på etanol som framställts med skogsrester som råvara. Vi kallar den skogsetanol. Med den minskar utsläppen från ED95 med upp till 90 procent.

Ett hinder för många åkerier är att marginalerna i branschen är små, och det upplevs som mindre lönsamt att byta till förnybara bränslen. I dag finns flera politiska initiativ som gör det mer attraktivt att ta steget bort från diesel, men det behövs också mer långsiktiga spelregler för att branschen ska våga satsa fullt ut.

Stora transportköpare och vi konsumenter kan också bli bättre på att tydligare ställa krav på gröna transporter. Vi har redan i dag åkerier som vittnar om att förnybart är en konkurrensfördel – de vinner nya affärer på att kunna garantera gröna transporter.

Utsläppsminskningen från i fjol talar samma språk – allt fler förstår att förnybart är framtiden och satsar på en omställning. Ju snabbare transporternas klimatpåverkan kan minska, desto större blir vinsten för både klimatet och miljön.  

@NordgrenLena på Twitter

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Bra förslag för höginblandade biodrivmedel

På uppdrag av regeringen har sex myndigheter tagit fram en strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri. Planen från Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet om att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

Den strategiska planen innehåller framförallt övergripande principer för omställningen. Viktiga principer som att klimatmålen är styrande samt att styrmedel och åtgärder inte ska motverka målen.

Den framgångsrika koldioxidskatten föreslås fortsätta ligga som grund i arbetet med omställningen, tillsammans med komplement, som skattefrihet för höginblandade biodrivmedel. I planen förordar myndigheterna att en lösning tas fram för de höginblandade biodrivmedlen, så att de kan främjas även när nuvarande undantag från EU:s statsstödsregler löper ut. Myndigheterna föreslår att regeringen tillsätter en utredning redan i år. Det är klokt – den här frågan bör ha högsta prioritet och det finns ingen tid att förlora.

En annan viktig princip är att förorenaren betalar. Det kan låta självklart, men det är viktigt att att den som orsakar skador på miljön ska betala de samhällsekonomiska kostnader som det innebär.

I en intervju med Aktuell Hållbarhet säger Joanna Dickinson, handläggare på klimatstyrmedelsenheten på Naturvårdsverket, att det viktigaste med den nya strategin är att sex myndigheter nu är överens om hur den framtida samhällsplaneringen ska styras av klimatmålen.

”Trafikverket ska till exempel snart presentera sina planer för infrastrukturinvesteringar under perioden 2018–2029. Det är extremt viktig planering av infrastruktur som kommer att påverka hur bebyggelsen utvecklas och hur vi alla reser och transporterar gods i framtiden. Förhoppningsvis kommer Trafikverkets planer nu att styras av den här strategin.”

Inför det här arbetet vill vi på SEKAB gärna skicka med det lärande exemplet från Stockholms stads projekt Clean Truck. Slutrapporten från projektet visade att miljölastbilar är driftsäkra och minskar utsläppen av koldioxid kraftigt. Störst klimatnytta i projektet ger etanoldrivmedlet ED95.

Det Sverige nu behöver är att skala upp produktionen av förnybara drivmedel från skogsrester. Det senare föreslår myndigheterna ska utredas nästa år. Men vi är redo att sätta igång direkt.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Reflektioner från Ekotransport

Igår genomfördes Ekotransport – konferensen om hållbara transporter idag och i framtiden. SEKAB deltog självklart vid den fullsatta konferensen, som nu genomfördes för tredje året och ska återkomma varje år tills vi har nått en fossiloberoende transportsektor år 2030. Ett årtal som kan kännas långt bort, men som är verklighet redan om 13 år. Tänker jag efter vad jag gjorde för tretton år sedan kan det kännas som igår och det får mig än en gång inse att vi måste fokusera här och nu för att uppnå 2030-målet.

Vi kan inte vänta utan vi måste ta vara på de hållbara biodrivmedel som finns tillgängliga redan idag. Alla dessa kommer behövas för att ställa om transportsektorn och etanolbränslet ED95 kommer även fortsatt ha en viktig roll att spela i den omställningen.

Det kändes därför extra roligt att Scanias VD Henrik Henriksson specifikt lyfte fördelarna och potentialen med just ED95 för tunga transporter.

Henrik Henriksson har dessutom en härlig inställning då han konstaterar att ”biobränslen ligger varmt om hjärtat” samt att Scania ”är en del av problemet och nu vill vara en del av lösningen”. Det ger en stark och viktig signal från en av Sveriges största aktörer inom transportsektorn. Den här typen av tydliga ställningstagande behövs och det är när fordonstillverkare, drivmedelsproducenter men även transportköpare agerar som vi gemensamt kan uppnå 2030-målet.

Det som dessutom krävs, vilket även konstaterades av Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson, är storskaliga investeringar i svenska biodrivmedel. Vi har en fantastisk råvara i den svenska skogen och dess restprodukter, eller som Finansmarknadsminister Per Bolund sa dagen innan konferensen ”Skogen är Sveriges oljereserv”. Tekniken för att tillverka biodrivmedel och andra produkter av sockerströmmar från skogen är nu redo att skalas upp till industriell storlek. Det som nu behövs är tydliga incitament för att minska investeringsrisken. Vi och klimatet kan inte vänta. För att nå 2030-målet måste vi ta ytterligare steg redan idag, stora volymer biodrivmedel kommer att behövas.

I kombination med förnybara drivmedel och effektivare transporter behövs även ett förändrat beteende. Utvecklingen som presenterades vid årets konferens visade att det fortsatt finns mycket att göra på området, men glädjande finns det positiva exempel. Som att Linas matkasse utsågs till Årets Oväntade Miljöhjälte med motiveringen: När maten åker kollektivt. Genom flera års arbete med matkassen har ett minskat svinn och effektivare transporter uppnåtts. Ett bra exempel på när konsumentens ändrade beteende kan ge stor nytta för klimat och miljö.

Årets konferens visade tydligt att vi måste ställa om här och nu. Jag ser med spänning fram emot att ta del av hur långt vi har kommit vid nästa års konferens den 18 april 2018!

@NordgrenLena

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fler och tätare möjligheter att tanka miljövänligt förbättrar förutsättningarna för åkare i Sverige och Finland

BioFuel Region vill tillsammans med SEKAB och 11 ytterligare partners underlätta för åkerier att tanka förnybart och samtidigt förbättra förutsättningarna för åkare att byta till fordon som ger lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser. Man har därför lämnat in en ansökan för projektet Bothnia Green Fuels till programmet Connecting Europe Facility (CEF Transport).

Bothnia Green Fuels huvudinriktning är att bygga en korridor av gröna multi-fuel stationer i både Sverige och Finland. Länsstyrelsen i Västerbotten har i en intervjustudie visat att åkerier i norra Sverige ser sin roll vad gäller klimatpåverkande utsläpp och luftkvalitet. De har däremot svårare att se hur de ska kunna vara en del av lösningen baserat på dagens förutsättningar. För många åkerier är marginalerna små och då behövs politiska incitament för att kunna ta steget från diesel. Utifrån denna bakgrund har BioFel Region samlat ett flertal intressenter som tillsammans gjort ansökan för projektet Bothnia Green Fuels.

De planerade multi-fuel stationerna kommer att byggas på 8 orter i Sverige och 5 orter i Finland. Bränslena som skall ingå på dessa stationer är ED95, komprimerad och flytande biogas/naturgas samt HVO. Projektet inkluderar även utrullning av minst 100 tunga fordon som drivs av ED95 eller gas.

Vi på SEKAB ser Bothnia Green Fuels som ett mycket viktigt samarbete för att fortsatt ställa om transportsektorn. Om fler lastbilar tankas med etanolbränslet ED95 är det en vinst både för miljön och klimatet.

Den totala budgeten för projektet är på 27,4 miljoner Euro, vilket motsvarar ca 270 miljoner SEK. Jag ser nu med spänning fram emot juli 2017 då vi får besked om projektet beviljas.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ge fler möjlighet att handla klimatsmart på nätet

Snart drar julhandeln i gång på allvar och det är ingen vild gissning att allt fler kommer välja att handla julklappar på nätet. En ny Sifoundersökning som vi på Sekab har beställt visar att en tredjedel av alla svenskar vill välja ett fraktalternativ som tar hänsyn till klimatet när de handlar online.

Transporterna står i dag för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp. Jag blir glad över att så många av oss konsumenter vill och förstår vikten av att välja klimatsmarta leveranser när de handlar.

Lastbilarnas klimatpåverkan beror på vad som finns i tanken – diesel eller ett biodrivmedel som exempelvis etanolbränslet ED95. Jämför man de två så kan klimatutsläppen minska med nästan 90 procent med ED95 i tanken.

Och detta har varit fullt möjligt att göra i flera år nu. Det enda som krävs är en lastbil med en motor som är anpassad för etanoldrift. Bränslet, ED95, det har vi på SEKAB utvecklat och levererat i 30 år. Det är väl beprövat.

Flera åkerier har redan börjat ta steget. Till exempel berättar Berglunds i Eskilstuna att de ser konkurrensfördelar med att erbjuda gröna leveranser.

För att fler ska våga ta steget och investera i en mer hållbar framtid, krävs det dock en långsiktig satsning på biodrivmedel från politiskt håll.

I dag är ED95 helt skattebefriat tack vare sin fina klimatnytta, men skattebefrielsen bygger på ett tidsbegränsat undantag från EU:s regler som gäller till den 31 december 2018. Svenska politiker måste nu visa att man menar allvar med det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och så snabbt som möjligt ta fram en lösning som värnar om de höginblandade biodrivmedlen, däribland ED95.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Cirkulär bioekonomi öppnar för fler jobb och ökat företagande i Sverige

I lördags berättade jag om hur SEKABs arbete är en del av en cirkulär biobaserad ekonomi. Det var Socialdemokraterna i Västernorrland som bjudit in mig till förtroenderådets träff i Sundsvall.

Det var ett stort intresse för seminariet ”Framtidens jobb och företagande”, som leddes av riksdagsledamot Ingemar Nilsson. Förutom jag själv var även Bengt Aldén från BioBusiness Arena där för att visa konkreta exempel på hur bioekonomi redan idag har stor potential för jobb och företagande i Sverige.

lena-nordgren-sekab-och-riksdagsledamot-ingemar-nilssonBildtext: Jag tillsammans med riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S).

Svenskt näringsliv är redan idag i viss utsträckning en del av en bioekonomi och flera verksamheter betecknas som bioraffinaderier, däribland Domsjö industriområde i Örnsköldsvik där SEKAB har sin anläggning och verksamhet. SEKAB arbetar sedan 30 år med etanolbränslet ED95 för bussar och lastbilar samt kan med tekniken CelluApp® ta fram sockerströmmar och lignin ur skogsrester vilka kan omvandlas till högvärdiga gröna produkter som plaster, flygbränsle, biodrivmedel mm.

Allt detta är delar av en biobaserad ekonomi och en självklar del för att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta och ett Fossilfritt Sverige, några av Sveriges ambitiösa mål för att minska klimatpåverkan.

Fortsatta satsningar på forskning och utveckling är viktigt. Men det är även dags att ta vara på de resurser som redan satsats på teknikutveckling och förverkliga den forskning och teknik, som t ex tar fram sockerströmmar från skogsrester, och som är redo för uppskalning och kommersiellt bruk. Här behövs samverkan och ett bioekonomiskt handslag mellan stat och näringsliv för att fullskaliga produktionsanläggningar skall kunna bli verklighet.

I lördags var ett roligt tillfälle att för en stor grupp regionala politiker få presentera hur vi på SEKAB arbetar med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB fick besök av politiker på både riks- och lokal nivå häromdagen

Riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S) samt Örnsköldsviks kommunalråd Glenn Nordlund (S) och Per Nylén (S) besökte oss på SEKAB förra veckan.

Gruppbild Riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S)

Tillsammans med Ylwa Alwarsdotter, Thore Lindgren och Jonas Marcusson fick jag då  möjlighet att presentera våra biobaserade produkter och den världsledande teknologin CelluApp® och berätta om hur dessa är viktiga komponenter i ett samhälle med Bioekonomi. Vi har ett stort behov av nya produkter för att ersätta det fossila i vår vardag.

Riksdagsledamoten fick ta del av exempel på hur sockerströmmar från skogen har stor potential inom flera olika användningsområden medan vi samtidigt ändå värnar vårt hållbara skogsbruk.

Vi förde även intressanta samtal om hur ett system för biodrivmedel med en kvot- alternativt reduktionsplikt kan utformas parallellt med ett system som säkerställer att även de höginblandade drivmedlen som etanolbränslet ED95 är en självklar del av marknaden. Ska vi nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 så kommer de höginblandade alternativen behövas.

Samtal mellan Ingemar Nilsson (S) och Thore Lindgren, SEKABDet behövs breda politiska överenskommelser för att skapa långsiktiga beslut i ett biobaserat samhälle kompletterat av ett bioekonomiskt handslag mellan stat och näringsliv, vilka behöver dela riskerna för investeringar i de första industriella anläggningarna där tekniker som CelluAPP® skalas upp.

En fantastiskt inspirerande och givande dag med ömsesidigt utbyte kompletterades med ett besök i demoanläggningen Biorefinery Demo Plant.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB på plats i Almedalen

Almedalsveckan är i full gång och under de första dagarna har jag redan hunnit med många spännande möten, seminarier och diskussioner i ett soligt, men lite kyligt Visby.

Arbetet för att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 fortsätter att vara aktuellt på agendan. Och det är något som måste aktivt diskuteras tills vi har uppnått tydliga och långsiktiga spelregler som sträcker sig över flera mandatperioder.

I år är det dessutom tydligt att en stor fråga, som även kommer diskuteras vidare i höst, är förslaget att införa en kvot- eller reduktionsplikt för biodrivmedel. Detta är något som även har föreslagits i Miljömålsberedningen som presenterades häromveckan. Nu är det hög tid att se verkstad och att ett tydligt system där hänsyn tas till försäljningen av de höginblandade alternativen, som till exempel ED95, skapas.

Ytterligare spännande delar som jag tagit del av är hur skogen har potential för att Sverige ska bli en världsledande bioekonomi. Här har vi som nation alla möjligheter och förutsättningar att ta på oss ledartröjan.
Jag ser nu fram emot dagens arrangemang med IKEM. Jag och Ylwa Alwarsdotter får då bland annat träffa nya miljöministern Karolina Skog och berätta om SEKABs arbete med CelluApp och 30 års erfarenhet av etanolbränslet ED95.

En ny spännande dag väntar.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Svenska lastbilar kör klimatsmartare – men mer

I dag lämnar Miljömålsberedningen över sin strategi till miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin. Låt oss hoppas att förslaget blir ett avstamp för ett kraftfullt och konkret klimatarbete. Redan nu vet vi dock att Miljömålsberedningen bland annat vill minska transporternas utsläpp med 70 procent till 2030, vilket går att läsa mer om på DN Debatt.

lastbil_420x221

Tyvärr innebär det sänkta ambitioner jämfört med målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 som riksdagen tidigare beslutat om. Det är synd och onödigt. Vi har redan den teknik och kunskap som krävs för att uppnå dessa högt ställda mål.

I dag kommunicerar vi på SEKAB statistik om lastbilstrafiken i landets län. Enligt statistik från Trafikanalys körde svenska lastbilar 1,5 miljoner fler mil under 2015 jämfört med året innan. Samtidigt visar preliminära siffror från Trafikverket att lastbilarnas klimatutsläpp trots det har minskat. För detta kan vi tacka bränslesnålare motorer och att allt fler kör på förnybara drivmedel.

Välkomna utsläppsminskningar äts alltså delvis upp av att lastbilarna kör allt mer. Fortfarande drivs de allra flesta lastbilar med fossil diesel. Om de skulle gå över till etanolbränslet ED95 skulle klimatutsläppen från lastbilar kunna minska med nära 90 procent.

För att nå Miljömålsberedningens föreslagna mål och målet om en fossiloberoende fordonsflotta måste regeringen ge Sveriges åkare långsiktiga och tydliga spelregler. Det måste bli enklare och billigare att välja biodrivmedel och miljölastbilar – så att vi snabbare kan bryta vårt beroende av fossil diesel!

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Så ska vi hjälpa Västernorrland att satsa på förnybara drivmedel

I går fick vi veta att SEKAB får stöd av regeringens initiativ Klimatklivet för att hjälpa åkare i Västernorrland att ställa om till det förnybara etanolbränslet ED95. Det är ett viktigt steg på vägen mot mer hållbara transporter i norra Sverige.

Projektet innebär att vi tillsammans med drivmedelsförsäljaren Alltank, som är en del av Sundfraktgruppen, ska etablera tre tankstationer för ED95 i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Syftet är att underlätta för åkerier i regionen att ställa om.

Syftet med Klimatklivet är att stötta lokala klimatinvesteringar och minska utsläppen av växthusgaser. I just Västernorrland står transportsektorn för drygt 40 procent av länets klimatutsläpp.

Därför är vi glada att Klimatklivet genom Länsstyrelsen Västernorrland har sagt ja till projektet och vill satsa på att fler ska tanka förnybart. Med den mest effektiva etanolen kan utsläppen från bussar och lastbilar minska med nästan 90 procent jämfört med om de körs på diesel.
Ett klimatkliv i rätt riktning för Västernorrland!

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »