Utsläppen från lastbilar kan minska mycket mer

De klimatpåverkande utsläppen från svenska lastbilar minskar. Det är förstås bra, och extra glädjande att den största delen av minskningen beror på att fler kör på förnybara drivmedel som vårt etanolbränsle ED95.

Men till målet om en fossiloberoende fordonsflotta är det långt kvar. Fortfarande kör de flesta svenska lastbilar på fossil diesel och fjolårets utsläppsminskning på 400 000 ton bleknar i jämförelse med de 2,8 miljoner ton som utsläppen skulle minska om alla körde på ED95.

På lång sikt är den enda lösningen att fler väljer förnybart. Teknikerna för en omställning finns här och nu, de är väl beprövade och tillförlitliga, och alla olika biodrivmedel kommer behövas för att vi ska kunna ersätta de fossila bränslena.

Etanol är världens vanligaste biobränsle och finns tillgängligt i stora, hållbart producerade volymer. Vår bästa ED95 görs på etanol som framställts med skogsrester som råvara. Vi kallar den skogsetanol. Med den minskar utsläppen från ED95 med upp till 90 procent.

Ett hinder för många åkerier är att marginalerna i branschen är små, och det upplevs som mindre lönsamt att byta till förnybara bränslen. I dag finns flera politiska initiativ som gör det mer attraktivt att ta steget bort från diesel, men det behövs också mer långsiktiga spelregler för att branschen ska våga satsa fullt ut.

Stora transportköpare och vi konsumenter kan också bli bättre på att tydligare ställa krav på gröna transporter. Vi har redan i dag åkerier som vittnar om att förnybart är en konkurrensfördel – de vinner nya affärer på att kunna garantera gröna transporter.

Utsläppsminskningen från i fjol talar samma språk – allt fler förstår att förnybart är framtiden och satsar på en omställning. Ju snabbare transporternas klimatpåverkan kan minska, desto större blir vinsten för både klimatet och miljön.  

@NordgrenLena på Twitter

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Samarbeten som driver omställningen till en biobaserad ekonomi

SEKAB är partner i en rad olika projekt och initiativ som involverar företag och universitet. Ett av de senaste uppmärksammade projekten är det pågående samarbetet med Umeå universitet som har resulterat i en enklare och mer kostnadseffektiv metod för framställning av etanol från restmaterial från skogen.

Biorefinery Demo Plant

Umeå universitet har en stark forskningsbas och satsar stort på forskning kring biobaserade produkter som kemikalier och drivmedel, och SEKAB har både teknologin och kunskapen som krävs för att undersöka om forskningsresultaten går att förverkliga storskaligt i en industriell miljö.

Ett annat projekt som SEKAB deltar i med sin världsledande teknologi CelluAPP® är EU-projektet ValChem. Tillsammans med det finska bio- och skogsindustriföretaget UPM utvecklas och demonstreras processer för att framställa gröna kemiprodukter med skog som råvara.

Förnybara kemikalier spelar en viktig roll för en fossilfri framtid och kundernas intresse för gröna kemikalier och bränslen har ökat markant de senaste åren. Skogsindustrin vill till exempel ta tillvara på och förädla sin vedråvara på flera sätt än vad man gör idag. SEKAB ser ett växande intresse för utveckling av nya material med skogen som råvara. Det är hög efterfrågan på biobaserade produkter, och utvecklingen är ändå bara i startgroparna. Efterfrågan på biobaserade produkter ökar och enligt European Bioplastics förväntas den globala efterfrågan på bioplaster växa med mer än 20 procent årligen– vilket innebär en otroligt stor potential för Sverige med sin stabila förnybara råvara – skogen – som utgångspunkt.

Förutom den positiva klimateffekten som biobaserade produkter medför skapar biokemiindustrin också nya gröna arbetstillfällen och en bibehållen svensk och europeisk konkurrenskraft. Biobaserad kemiproduktion kan enligt OECD ge 380 000 nya arbetstillfällen inom EU. Samarbeten med forskningsvärlden, så som med Umeå Universitet, är en nyckel när det gäller att ta tillvara möjligheterna.

Läs mer på om samarbetet med Umeå universitet här: http://bit.ly/1WKJHm9

Läs mer om CelluAPP® här: http://www.sekab.com/sv/celluapp/

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Det måste vara lönsamt och tryggt att tanka biodrivmedel som ED95

Det måste framförallt vara billigare att välja förnybara drivmedel, som till exempel etanol, istället för fossila alternativ som bensin och diesel. Det skulle ge stora vinster för både klimatet och miljön. EU:s regler tillåter dock inte det idag och därför behöver våra svenska politiker våga stå upp för Sveriges rätt att själv besluta om hur drivmedel ska beskattas.

Under mina dagar i Almedalen har jag haft möjlighet att diskutera dess frågor med både politiker och branschrepresentanter. Är du intresserad av att veta mer om detta titta gärna på intervjun här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB i Almedalen

Nu är det redan torsdag och Almedalsveckan har hunnit halvvägs.  I måndags kväll fick jag möjlighet att delta vid 2030-sekretariatets arrangemang och var en av de som fick möjlighet att lämna en prognos för hur utvecklingen kan se ut för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Almedalen 2015

Min spaning in i framtiden gällde utvecklingen för andelen svensksåld etanol som är svensktillverkad. Naturligtvis ser jag positivt på framtiden och jag tror att det kommer att bli en större efterfrågan på den klimateffektivaste etanolen baserad på cellulosa. Det kommer bland annat vara åkerier som kommer se potentialen och möjligheterna att stärka sin miljöprofil genom att vilja köra på ED95 baserad på skogsetanol med 96 procent minskade utsläpp.

En enda diesellastbil släpper ut lika mycket koldioxid som tio lastbilar som kör på vårt etanolbränsle ED95 och bara det borde vara argument nog för att skynda på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Vill du veta mer om fördelarna med ED95 så titta gärna på den intervju med mig som nyss spelats in här i Almedalen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Utsläppen från lastbilar minskar äntligen, men det behöver gå snabbare

Lastbilarna i Sverige körde 666 000 mil mindre 2014 jämfört med året innan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton. Det visar nya beräkningar som vi på SEKAB har tagit fram baserat på officiell statistik från Trafikanalys.

Det är en vändning. Hittills har utsläppen från personbilar minskat kontinuerligt, men på lastbilssidan har utvecklingen gått i fel riktning. Mellan 2000 och 2013 ökade de klimatpåverkande utsläppen från lastbilstrafiken med 13 procent, enligt Trafikverket. Därför är det glädjande att vi nu ser en minskning i utsläpp 2014 jämfört med 2013.

Om lastbilarna dessutom kör på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton.

För hela transportsektorn ledde användningen av biodrivmedel till att utsläpp om 2,3 miljoner ton koldioxid kunde undvikas, jämfört med om fossila drivmedel hade använts, enligt nya uppgifter från Energimyndigheten. Det motsvarar vad 800 000 bensindrivna bilar släpper ut varje år.

Men lastbilsflottan måste bli avsevärt effektivare och snabbare ställa om till förnybara drivmedel som exempelvis etanol. Här välkomnar vi Energimyndighetens satsning på 180 miljoner kronor till två nya forskningsprogram för att ta fram effektivare och billigare processer för produktion av biodrivmedel.

Vi på SEKAB har mycket att bidra med. Vi är ett av Europas ledande etanolföretag och har arbetat i 30 år med biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar.

SEKAB leder även innovationsarbete för att tillverka etanol av skogsråvara. Andra generationens etanol utgör i dag en restprodukt från pappers- och massaindustrin i området som SEKAB använder i etanolbaserade produkter. SEKAB bedriver även ett världsledande innovationsarbete för att utveckla teknik för etanolframställning av restprodukter från skogs- och jordbruket.

Inrikes transporter står i dag för en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige. Den tunga trafikens klimatpåverkan har inte minskat i samma takt som personbilarnas, till stor del eftersom regeringen inte har prioriterat lastbilarnas utsläpp. En miljöpremie för lastbilar likt miljöbilspremien skulle kunna vara ett viktigt incitament för att ställa om till förnybara drivmedel. Och genom att använda ED95 i citydistribution kan de problematiska utsläppen av partiklar och kväveoxider minskas.

I en enkät som SEKAB har låtit göra uppger åtta av tio riksdagsledamöter att de är för att införa en miljölastbilspremie. Det finns inget att vänta på.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Välkommen etanoldebatt i Dagens Nyheter

Den 9 maj skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och Svebios vd Gustav Melin på DN Debatt ”Ofattbart att regeringen straffskattar bort etanolen”. De förvånas över att världens största biodrivmedel, med så tydliga klimatfördelar, på senare år behandlas så styvmoderligt av svenska politiker. Vi håller med.

Precis som vi på SEKAB anser de att det är oerhört viktigt att svenska politiker arbetar aktivt och kraftfullt för att få till stånd en förändring av EU:s hållning. I dag innebär EU:s statsstödsregler att biodrivmedel inte får ges skattelättnader som gör dem billigare än fossila alternativ.

Leif Jakobsson (S) och Rasmus Ling (MP) förklarar i en replik regeringens agerande genom att säga att ”i väntan på ett förändrat EU-regelverk så kan inte regeringen sitta på händerna i hållbarhetsfrågorna. En höjd energiskatt på bensin gör visserligen att skatten på etanol också måste höjas något men drivmedlet blir inte mindre gynnat än tidigare.”

Per Kågeson skriver i en replik att han anser att ”det bästa utbytet av de begränsade volymer av hållbart producerad etanol som kan framställas globalt får man genom låginblandning i bensin eller som ED95 i tunga fordon”.

Vi ser att det finns stor potential för användningen av etanol på många områden. I synnerhet som drivmedel för tunga fordon och i kemikalieindustrin, men även till låginblandning och E85 för personbilar. Det finns och kan dessutom skalas upp stora volymer hållbart producerad etanol, i motsats till vad Kågeson skriver.

Den missvisande ”food vs fuel”-debatten har tyvärr hämmat utvecklingen, något som ekostrategen Stefan Hellstrand spär på i sin replik. Det är varken brist på mat eller åkermark som orsakar svält i världen, det är fattigdom och vad vi i dag prioriterar att odla.

Dessutom kommer tekniken att utvinna etanol ur cellulosa att ytterligare bredda utbudet av råvaror för etanoltillverkning. Vi kommer i mycket större utsträckning kunna använda exempelvis skogsråvara och restprodukter från jord- och skogsbruk för att göra etanol, något vi på SEKAB gör redan i dag.

Läs även gärna Svante Axelsson och Gustav Melins slutreplik ”Huvudfrågan är Sveriges rätt att använda miljöskatter”.

Notering: I den ursprungliga debattartikeln står det ”Vid anläggningen i Örnsköldsvik tillverkas sedan andra världskriget etanol som en biprodukt vid Domsjö Fabrikers cellulosafibertillverkning med en 87-procentig reduktion av växthusgasutsläppen”. Korrekt är 96-procentig reduktion. Det är vår färdiga produkt, ED95 Premium Pure, som ger 87 procentig reduktion, granskat och verifierat av DNV – Det Norske Veritas.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Debatt om styrmedel på Ekotransport 2030

Igår hade jag glädjen att få delta i en paneldebatt på den fullbokade konferensen Ekotransport 2030. Vi diskuterade prioriterade styrmedel för att öka andelen förnybara drivmedel, vilka är en viktig del i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

blogg_lena

I debatten fick jag möjlighet att poängtera vikten av att skilja på låginblandade och höginblandade biodrivmedel samt att vi önskar fortsatt skattebefrielse för de höginblandade alternativen. Det är mycket viktigt att våra svenska politiker kraftfullt arbetar för att vi ska få fortsätta med den svenska modellen utan att det sker i konflikt med EUs statsstödsregler. Generellt var vi i panelen mycket eniga om att vi faktiskt förväntar oss mer verkstad från våra politiker. Det finns en stark enighet över blockgränserna inom dessa frågor men tyvärr sker för lite konkret. Någon måste ta på sig ledartröjan!

Positivt var dock att tidigare under dagen talade infrastrukturminister Anna Johansson om att vi måste öka trycket på transportköparna och att ett bonus malus-system är intressant, samt att för lastbilar behöver man se till kostnaden för både fordonet och bränslet.

Det är något som jag helt håller med om eftersom hänsyn behöver tas till åkarens totala kalkyl och jag fick i debatten chans att som konkret förslag på styrmedel föreslå införandet av en miljölastbilspremie. En sådan premie skulle kunna stimulera de tunga godstransporterna att ställa om till förnybara alternativ, så som till exempel SEKABs etanoldrivmedel ED95 vilket kan minska koldioxidutsläppen med upp till 87%.

Det var en mycket lyckad dag med många intressanta diskussioner och föredrag. Mattias Goldmann, VD Fores Tankesmedja, avslutade dagen med att bland annat säga ”vi behöver inte flower power, men vi behöver låta många blommor blomma”. Jag tycker att det summerade dagen på ett bra sätt då vi kommer att behöva en palett av lösningar för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Jag är övertygad om att etanoldrivmedlen E85 för personbilar och ED95 för bussar och lastbilar är en självklar del av lösningen för att nå det målet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Klimatet behöver alla hållbara biodrivmedel

Tidigare i veckan beslutade EU-parlamentets miljöutskott om nya regler för biodrivmedel. Regelverket har diskuterats i flera år och en av de frågor som stötts och blötts är hur stor andel av transporterna inom EU som ska få drivas med biodrivmedel baserade på grödor som vete och raps.

Resultatet av omröstningen är att gränsen för andelen så kallade första generationens biodrivmedel sätts till 7 procent inom hela unionen. Det är en kompromiss som betyder att användningen av förnybara drivmedel åtminstone kan fortsätta. Samtidigt finns en risk för att taket på 7 procent får en bromsande effekt på den totala användningen av biodrivmedel inom EU. Jämfört med tidigare, mer restriktiva, förslag innebär ändå veckans beslut större möjligheter att nå målet om att 10 procent av energin i EU:s transportsektor ska vara förnybar 2020 – ett mål som Sverige redan har uppnått och överträffat.

Bakgrunden till EU:s begränsningsregel är en debatt om användningen av åkermark för att producera grödor till biodrivmedel. Den diskussionen är viktig, men får ofta alltför stora proportioner. För att kunna ersätta fossila drivmedel med förnybara och minska transporternas klimatpåverkan spelar första generationens biodrivmedel en viktig roll. Det finns stora markområden i världen som kan användas för grödor till biodrivmedel som etanol, utan att hamna i konflikt med livsmedelsförsörjningen. Det finns i dag också tydliga hållbarhetskriterier som ska följas vid produktionen av biodrivmedel.

Självklart ska utvecklingen av framtidens biodrivmedel fortsätta och också stimuleras. Inte minst vi på SEKAB arbetar intensivt med att utveckla metoder för att producera andra generationens etanol av restprodukter från jordbruket och skogsbruket. Men än så länge är volymerna små och det huvudsakliga alternativet till grödebaserade biodrivmedel är i dag tyvärr inte andra generationens biodrivmedel, utan bensin och diesel.

De biodrivmedel som finns tillgängliga i dag kan redan nu kraftigt minska utsläppen från exempelvis tunga transporter. SEKAB:s etanoldrivmedel för lastbilar och bussar, ED95, är väl beprövat och minskar i dag utsläppen av koldioxid med 68 procent jämfört med diesel. När Stockholms stad i början av året utvärderade sitt miljölastbilsprojekt CleanTruck hade ED95 bäst klimatprestanda av de jämförda alternativen.

Utsläppsminskningen är alltså redan betydande, och med andra generationens etanol i tanken blir den ännu större. När vår mest klimateffektiva etanol används i ED95 blir utsläppsminskningen hela 87 procent, men tyvärr räcker den etanolen ännu inte till alla som vill göra en större insats för klimatet.

Det är positivt att EU-parlamentets miljöutskott, om än med begränsningar, nu har kommit fram till en kompromiss så att vi i biodrivmedelsbranschen vet vilka förutsättningar som gäller fram till 2020. Allt annat hade varit att göra klimatet en björntjänst.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB stöder Naturskyddsföreningen

Nyligen utsågs SEKAB till Årets miljöföretag i Örnsköldsvik och i går tog vår vd Anders Fredriksson emot prissumman på 3 000 kronor. Det är Örnsköldsviks kommun tillsammans med 7an Mediapartner som står bakom utmärkelsen, och prischecken delades ut i samband med gårdagens möte i kommunfullmäktige i Örnsköldsvik.

pris_blogg

Vi har fått möjlighet att skänka prispengarna till ett miljöändamål och har valt att stödja Naturskyddsföreningen. Vi uppfattar Naturskyddsföreningen som en väldigt professionell miljöorganisation och vi vill gärna visa vårt stöd för deras arbete. Därför bidrar vi också själva med ytterligare 3 000 kronor till föreningens verksamhet.

En viktig bakgrund är att SEKAB hade ett konstruktivt samarbete med Naturskyddsföreningen under arbetet med vårt initiativ Verifierat hållbar etanol för några år sedan.  Syftet med initiativet var att verifiera SEKAB:s etanolprodukter såväl utifrån miljö- och hållbarhetssynpunkt som ur ett socialt och etiskt perspektiv. Arbetet med verifieringen ledde fram till att vi 2009 vann ett internationellt hållbarhetspris, ”Sustainable bioethanol Award”.

Arbetet med att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genomsyrar sedan länge SEKAB:s verksamhet. Mot den bakgrunden är vi förstås väldigt stolta och glada över att ha utnämnts till Årets miljöföretag och över att kunna visa vårt stöd för Naturskyddsföreningen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu söker vi på SEKAB en naturkraft inom försäljning och projektledning

För SEKAB E-Technology’s affärsområde CelluApp™ behöver vi en erfaren Business Development Manager
– Är det du?

Biorefinery Demo Plant - Fabriksanläggnig

Hos oss på SEKAB får du möjlighet att bidra till en hållbar framtid genom utveckling av förnybara biodrivmedel och gröna kemiprodukter. Vår forskning är världsunik och har resulterat i innovativa lösningar inom grön kemi. SEKAB-gruppen har drygt 100 anställda och omsätter cirka 1,5 miljarder kronor årligen. Vårt huvudkontor och våra anläggningar finns i Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik, Sverige.

 
Gå in på vår webbsida, SEKAB och läs mer om tjänsten och hur du ansöker eller ring till Thore Lindgren, VD SEKAB E-Technology AB tfn: 070-206 07 72

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »