Fossilfritt är realistiskt – det budskapet behöver spridas

Tekniken för att göra Sverige självförsörjande på förnybara drivmedel finns här och nu. Det är något allmänheten och många politiska beslutsfattare inte känner till. Därför måste vi i branschen hjälpas åt att sprida kunskap om att ett fossilfritt samhälle är helt realistiskt.

I rikspolitiken finns en bred politisk enighet om ett fossilfritt samhälle. Sju av åtta riksdagspartier står bakom regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Den här enigheten är viktig. En utmaning är dock att kunskapen om hur vi ska nå målet saknas på många håll. Därför måste vi i branschen informera, bilda opinion och vara uthålliga i att berätta om vilka stora möjligheter Sverige har.

Fler politiker behöver ha bättre kunskaper om att vi i Sverige redan har tekniken för att producera biodrivmedel till bilar, lastbilar, bussar och flyg med restprodukter från skogen som råvara. Då blir det enklare för dem att fatta beslut om regelverk och styrmedel för att vi ska bli fossilfria.

Även allmänheten behöver få fördjupad kunskap. Ju fler som inser möjligheten, desto större väljartryck på politikerna att agera.

Av dessa skäl tycker vi på SEKAB det är viktigt att opinionsbilda i de här frågorna. Ett aktuellt exempel på hur vi själva gör det, är vår debattartikel i Dala-Demokraten som publicerades i går under vinjetten ”Vetenskap som förändrar verkligheten”.

I artikeln berättar vi att alla hållbara biodrivmedel som finns på marknaden i dag är bättre än de fossila. Nyckeln är den svenska skogen som kan användas i långt större utsträckning än i dag för att minska vår klimatpåverkan. Ett exempel: bara restprodukterna från befintlig sågverksindustri räcker och blir över till att göra förnybart bränsle till allt inrikesflyg i Sverige.

Det som behövs nu är att politikerna tar de beslut som gör det möjligt för näringslivet att investera i ny industri. På så sätt kan en bioekonomi, med nya jobb och ett viktigt bidrag till klimatarbetet, växa fram.

Om kunskapen om lösningarna ökar, ökar också sannolikheten att nödvändiga beslut fattas. Därför behöver fler sprida budskapet att ett fossilfritt Sverige är realistiskt – och en stor möjlighet för landet.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanol gör ingen hungrig

I novembernumret av Axess skriver journalisten Erik Jennische en artikel om debatten etanol kontra mat. Artikeln inleds med ett citat av Radio Canadas utrikesreporter Guy Gendron: ”Man kan räkna med att det går åt 200 kg majs för att fylla en tank på 50 liter med etanol. Det skulle också räcka till mat för en person under ett helt år.” Citatet tog fäste och användes därefter i ett flertal internationella sammanhang och rapporter. Problemet, enligt Jennische, är att ”problemformuleringen är lika falsk som den är förenklad”.

Jennische lyfter Brasilien som exempel och beskriver vad som har hänt i landet sedan man började fylla tanken på bilar med mat, och hur det har lett till att faktiskt minska hungern i landet.

Brasilien är världens näst största producent av biodrivmedel och står för 33 procent av världsproduktionen av etanol och 12 procent av biodiesel. Men Jennische menar att om biodrivmedel var orsaken till att människor blev utan mat, skulle verkligheten i Brasilien se helt annorlunda ut.  För samtidigt som de globala matpriserna steg i höjden mellan 1996 och 2007, antalet undernärda människor i världen ökade med en femtedel och etanolproduktionen i Brasilien mer än fördubblades, så minskade fattigdomen i Brasilien snabbt och därmed andelen undernärda barn med mer än hälften. En del av förklaringen till den minskade fattigdomen är enligt Jennische tillväxten i jordbruket där etanolproduktionen är en integrerad del.

Läs hela artikeln E10-001

Artikeln som PDF

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Andelen biodrivmedel fortsätter att öka – koldioxidutsläppen minskar

Svenska Petroleuminstitutet, SPI, släppte precis preliminära försäljningssiffror för bland annat det etanolbaserade biodrivmedlet E85 för maj månad och det är goda nyheter för oss som vill minska beroendet av fossila drivmedel. Statistiken visar tydligt att kunderna har ett fortsatt högt förtroende för etanol som drivmedel och fortsätter att tanka E85.

Siffrorna för maj i år visar att försäljningen av E85 inte har legat så här högt sedan hösten 2008. Därmed fortsätter den positiva utvecklingen som vi rapporterade tidigare i år. De främsta anledningarna till E85:s framgångar är att det är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att välja E85 framför bensin. I och med att vi slipper höjda tullar på etanol till biodrivmedel hoppas vi att trenden håller i sig.

Samtidigt kommer glädjande nyheter för vår miljö i Statoils drivmedelsrapport för 2010. Rapporten visar att den ökade användningen av förnybara drivmedel har gjort att koldioxidutsläppen i Sverige har minskat med 1,5 miljoner ton. Det motsvarar ca 2,5 procent av Sveriges totala utsläpp, så det finns fortfarande en lång väg kvar att gå, både inom transportsektorn och industrin.

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Konkurrensverket: Nedsatt förmånsvärde snedvrider konkurrensen mellan biodrivmedlen

Regeringens förslag på förmånsregler för miljöbilar i budgetpropositionen för 2011 snedvrider konkurrensen, enligt ett utlåtande från Konkurrensverket. Jag är av samma uppfattning.

Förslaget går ut på att det nedsatta förmånsvärdet, som tidigare gällde etanol- och gasbilar, nu enbart ska gälla elbilar och rena gasbilar. I Sverige rullar omkring 300 000 etanolbilar och E85 spelar en viktig roll på vår väg mot en bilpark med lägre klimatpåverkan. Det är en teknik som finns här och nu, liksom drivmedel i stora volymer. Samma sak gäller definitivt inte elbilar, och när det gäller fordonsgas krävs fortfarande en enorm insats för att bygga ut distributionsnätet.

Det finns en tydlig risk att de nya skattereglerna gör E85-satsningen till en parentes, trots bra miljöeffekter. Konkurrensverket skriver:

”Styrmedel ska ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv, så långt det är möjligt, vara teknikneutrala, förutsägbara och långsiktiga. Det innebär att styrmedlen bör baseras på objektiva egenskaper och inte styra utvecklingen mot vissa tekniska lösningar. Därmed kommer föreliggande förslag om nedsatt förmånsvärde enbart för vissa typer av miljöbilar att leda till en konkurrenssnedvridning i och med att de teknologier som inte omfattas av nedsättningen missgynnas. Förslaget riskerar även skapa inlåsningseffekter som kan försvåra för konkurrerande tekniska lösningar att etablera sig på fordonsmarknaden, även om riskerna för inlåsningseffekter minskar genom att nedsättningen av förmånsvärdet begränsas i tiden.”

Att införa ett teknikneutralt stöd, eller som Gröna bilister föreslår ett bonus-malus-system som straffar eller belönar fordon efter hur mycket de släpper ut, är en bättre väg att gå än att på oklara grunder rasera en världsunik satsning på biodrivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Rekordökning av E85 – SEKAB:s försäljning har stigit med 58 procent

Det är med glädje som vi på SEKAB noterar att det etanolbaserade drivmedlet E85 har blivit ett etablerat alternativ till bensin och att försäljningen fortsätter att öka. Och ökningen är markant. Preliminära siffror från Svenska Petroleum Institutet (SPI) visar att försäljningen av E85 i Sverige steg med hela 27 procent i mars, vilket ger en ackumulerad ökning på totalt 17 procent. Dessutom har SEKAB:s egen försäljning av E85 ökat med rekordhöga 58 procent från februari till mars i år. Det är goda nyheter för både miljön och för vår hälsa.

E85 består till 85 procent av etanol, resterande andel är bensin och denatureringsmedel. Det är ett drivmedel avsett för bränsleflexibla bilar.Vid körning på E85 sänks utsläppen av fossilt koldioxid med cirka 80 procent jämfört med bensin. Likaså halveras utsläppen av kväveoxider.

Som konsument behöver man inte tvivla på etanolens hållbarhet och klimatnytta. Etanolen står under strikt lagstiftning och kontroll, både i Sverige och inom EU, något som vi har beskrivit mer ingående i ett tidigare blogginlägg om regelverket för etanol.

Tanking av etanol

Etanolbaserade drivmedel fyller en viktig funktion i samhällets omställning från klimatbelastande fossila drivmedel till gröna förnybara bränslen. I och med att etanolen finns här och nu, tillgänglig för alla genom den etablerade infrastrukturen med tankställen över hela vårt land så är det ett seriöst alternativ till bensin och diesel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB säljer bara klimatsmart etanol

Under den senaste tiden har det skrivits flera gånger i Dagens Nyheter att det inte längre importeras någon brasiliansk sockerrörsetanol till Europa. Det man oroar sig för är att en del importörer har börjat ta in amerikansk majsetanol i landet, en produkt med sämre klimategenskaper – den ger en klimatnytta på i genomsnitt 15-20 procent, att jämföra med den brasilianska sockerrörsetanolen som ger en 71-procentig klimatnytta jämfört med fossila bränslen enligt EU-kommissionens standardvärden. Sker det med hjälp av kryphål i lagen för att komma undan med tullavgifter är inte snyggt alls.

Det är sant att det finns mindre sockerrörsetanol på världsmarknaden på grund av ökad inhemsk konsumtion i Brasilien, men bilden bör nyanseras

Sockerrör är en jordbruksprodukt som liksom alla grödor påverkas av vädret. Tillgången varierar därför från år till år. Vi på SEKAB har långa kontrakt med våra leverantörer och än så länge består ED95 av 100 procent sockerrörsetanol och svensk cellulosaetanol från Domsjö. Om det kommer en dag då vi måste använda etanol från andra leverantörer till ED95 så kommer den också att ha bra klimategenskaper. Hållbarhet är en grundpelare i SEKAB:s affärsfilosofi.

Vi på SEKAB har länge verkat för införandet av ett regelverk för hållbarhet, bland annat genom att driva initiativet Verifierat hållbar etanol. Syftet med satsningen var både att garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol och att öka utbudet av verifierat hållbar etanol. Det har hänt en del sedan dess och nu finns äntligen generella regler som gäller alla på marknaden.

Det svenska regelverket innehåller ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att biodrivmedel ska anses hållbara. Grunden till den svenska lagstiftningen är EU:s direktiv 2009/28/EG om främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor. För att etanol som säljs i Sverige ska vara skattebefriad måste hållbarhetskriterierna uppfyllas. Icke hållbar etanol kan enligt svensk lag retroaktivt beläggas med skatt, för närvarande uppgår den till 5,50 kr per liter. Köper du ett biobränsle i Sverige kan du alltså vara säker på att det ger minst lagstadgad klimatnytta.

Slutligen några rader för att nyansera amerikansk etanol

Den amerikanska etanolsatsningen handlade från början enbart om energiförsörjning – att minska oljeberoendet – och att säkra arbeten på den amerikanska marknaden. Tiden har dock kommit ikapp de amerikanska etanolproducenterna och idag satsar även de allt mer på hållbarhet.
Det är lätt att stirra sig blind på etanolens ursprungsland, men det är att göra sig en alltför enkel bild av verkligheten. Det finns bra amerikansk etanol, precis som det finns dålig brasiliansk etanol. För oss som importör gäller det att ta reda på vad som är bra och köpa in den, oavsett vilket land vi handlar med.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanol är det effektivaste biodrivmedlet vi har idag

Etanol är utan jämförelse det största förnyelsebara alternativet till bensin och diesel, både i Sverige och i resten av världen. Det finns här och nu, det är högeffektivt i modifierade motorer och det har en bevisad klimatnytta. Ändå fortsätter missuppfattningar och rena felaktigheter om etanol som drivmedel att spridas.

Andra generationens etanol framställd av cellulosa från restprodukter inom skogsbruk eller jordbruk, exempelvis träflis, halm och bagasse, är nu redo för en fullskalig produktion. SEKAB för just nu diskussioner med potentiella investerare som vill vara med och bygga en fullskalig produktionsanläggning. Självklart har det tagit tid att utveckla den nya tekniken med dess olika processer. Att det är en tidskrävande process att utveckla ny och innovativ teknik kan väl inte komma som en överraskning för någon? Faktum är att SEKAB, och ett antal etanolproducenter, bland annat i USA, Kanada och Finland, nu står inför en kommersialisering av tekniken att utvinna etanol ur växtrester som inte används idag.

Läs fortsättningen »

Kommentering avstängd  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny rapport från FORES visar att vi kan fylla etanol i tanken med grönt samvete

Äntligen blir debatten om etanol mer nyanserad. I takt med att larmrapporter om uttömmandet av jordens naturresurser publiceras så börjar fler och fler forskningsaktörer att undersöka vilka alternativ det finns till fossila bränslen. Etanolen som tidigare har farit illa i medier börjar få upprättelse, eller i alla fall en chans till opartisk bedömning.

Debatten om etanol har länge dominerats av problematiken kring markanvändning, d. v. s. huruvida odling av råvaror för produktionen av etanol konkurrerar ut odling av livsmedel i utvecklingsländer. Likaså om det verkligen finns klimat- och miljövinster i användandet av etanol – när man kör bil på E85, bidrar man verkligen till minskade utsläpp av växthusgaser? Exempelvis om även utsläpp från produktionen av etanol räknas med? Debatten har präglats av mycket subjektivt tyckande utan hårda fakta att grunda påståendena på.

Läs fortsättningen »

3 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kallstarter inget problem – SEKAB levererar vinteretanol

Vi bor i ett kallt land och den vinter vi har nu visar tecken på att bli riktigt kylslagen. Kölden påverkar alla motorers startegenskaper och när det gäller etanol så kan det ibland uppstå problem när temperaturen blir för låg. Därför har den E85 som levereras till svenska mackar för att användas under de kallaste månaderna en något högre inblandning av bensin än vanlig E85, ungefär 25 procent mot de vanliga 15 procent.
Det betyder att du kan tanka etanol året om utan att behöva oroa dig för svåra kallstarter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu kan du framställa din egen etanol – hemma

I USA och på många andra håll i världen är biodrivmedel extremt hett och nya lösningar dyker upp på många håll. Etanolen är fortsatt en mycket stor aktör i USA och växer hela tiden, men även olika algbaserade oljor är på gång. Vi på SEKAB ser all utveckling inom förnybara drivmedel som positiv, eftersom det krävs många källor att ösa ur för att lösa energiförsörjningen för världens fordon.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014