Utsläppen från lastbilar kan minska mycket mer

De klimatpåverkande utsläppen från svenska lastbilar minskar. Det är förstås bra, och extra glädjande att den största delen av minskningen beror på att fler kör på förnybara drivmedel som vårt etanolbränsle ED95.

Men till målet om en fossiloberoende fordonsflotta är det långt kvar. Fortfarande kör de flesta svenska lastbilar på fossil diesel och fjolårets utsläppsminskning på 400 000 ton bleknar i jämförelse med de 2,8 miljoner ton som utsläppen skulle minska om alla körde på ED95.

På lång sikt är den enda lösningen att fler väljer förnybart. Teknikerna för en omställning finns här och nu, de är väl beprövade och tillförlitliga, och alla olika biodrivmedel kommer behövas för att vi ska kunna ersätta de fossila bränslena.

Etanol är världens vanligaste biobränsle och finns tillgängligt i stora, hållbart producerade volymer. Vår bästa ED95 görs på etanol som framställts med skogsrester som råvara. Vi kallar den skogsetanol. Med den minskar utsläppen från ED95 med upp till 90 procent.

Ett hinder för många åkerier är att marginalerna i branschen är små, och det upplevs som mindre lönsamt att byta till förnybara bränslen. I dag finns flera politiska initiativ som gör det mer attraktivt att ta steget bort från diesel, men det behövs också mer långsiktiga spelregler för att branschen ska våga satsa fullt ut.

Stora transportköpare och vi konsumenter kan också bli bättre på att tydligare ställa krav på gröna transporter. Vi har redan i dag åkerier som vittnar om att förnybart är en konkurrensfördel – de vinner nya affärer på att kunna garantera gröna transporter.

Utsläppsminskningen från i fjol talar samma språk – allt fler förstår att förnybart är framtiden och satsar på en omställning. Ju snabbare transporternas klimatpåverkan kan minska, desto större blir vinsten för både klimatet och miljön.  

@NordgrenLena på Twitter

 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Stort intresse för ED95 på IWB Week

Den här veckan medverkar jag på konferensen IWB Week. IWB står för ”International Wood Biorefining” och är en sammanslagning av tre internationella konferenser; World Bioenergy, International Pulp & Paper Week och Bioeconomy Innovation Forum.

Lena-IWB

Det är alltid spännande att delta på den här typen av konferenser. Den största behållningen är ofta att få träffa personer och företag som liksom jag själv ser bioenergi som vägen bort från fossilberoendet. Man får också möjlighet att ta del av många intressanta föredrag och diskussioner.

Dessutom är det extra roligt när jag får chansen att hålla föredrag och berätta om vad SEKAB gör!

I tisdags modererade jag en session om bioekonomi och i går höll jag i ett pass om avancerade biodrivmedel från skogs- och jordbruk. Intresset för det sistnämnda var så stort att vi fick byta till en större lokal. Vi pratade bland annat om  hur skogs- och jordbruksrester kan användas i produktionen av förnybara drivmedel samt gav åhörarna en inblick i hur framtiden för området kan se ut. Kort och gott kan man konstatera att tekniken finns – men brist på långsiktiga spelregler för marknaden fördröjer utvecklingen.

Jag fick också möjlighet att berätta om SEKAB:s 30-åriga erfarenhet av etanolbränslet ED95 och hur vi har gått från idé till kommersiell produkt. I dag står etanol står för drygt 70 procent av allt förnybart drivmedel i världen. ED95 för tunga transporter har en viktig roll att spela för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås.

Samtidigt som jag höll mitt föredrag om ED95 berättade min kollega Ylwa Alwarsdotter om vårt arbete med närodlad plast på ett annat seminarium. Det är verkligen roligt att det finns ett så stort engagemang och intresse för SEKAB:s arbetsområden.

I dag är det konferensens sista dag. Jag ser fram emot att lyssna på fler intressanta föredrag och prata mer om vad vi på SEKAB arbetar med och hur vi kan bidra till att bryta fossilberoendet.

Lena Nordgren på Twitter @NordgrenLena

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ny miljömack i Kallhäll gör det lätt att tanka rätt

I dag inviger OKQ8 en ny miljömack för tung trafik i Kallhäll, norr om Stockholm. Där kommer åkare att kunna välja bland samtliga av OKQ8:s förnybara drivmedel för bussar och lastbilar, bland annat SEKAB:s etanolbränsle ED95.

Satsningen på den nya stationen i Kallhäll är ett resultat av samarbetsprojektet Clean Truck. Det drevs under åren 2010–2014 och syftet var att snabba på introduktionen av miljölastbilar i Stockholmsregionen. Här är en film som berättar mer om projektet.

En viktig slutsats från projektet var att det går att minska utsläppen av koldioxid från den tunga trafiken rejält. Men för att underlätta för åkerierna att kunna satsa på miljölastbilar behöver förnybara drivmedel finnas närmare till hands.

Därför är det oerhört glädjande att OKQ8 fortsätter arbetet med att nu satsa på en miljöanpassad tankstation för tung trafik. Och vi på SEKAB är glada över att vara leverantör av etanolbränslet ED95.

Framtidens transporter i Stockholm och resten av Sverige ska vara rena. Där har etanol har en viktig roll att spela om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Lena Nordgren på Twitter @NordgrenLena

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB arbetar för ett Fossilfritt Sverige

Sedan förra veckan deltar SEKAB i Fossilfritt Sverige, ett initiativ från regeringen som ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

För oss är det självklart att vilja vara med och bidra till att Sverige kan bli ett föregångsland i arbetet för en mer hållbar framtid. Så här börjar deklarationen som SEKAB och alla andra drygt 150 aktörer som deltar i Fossilfritt Sverige har skrivit under:

”Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.”

Fungerande transporter är helt nödvändiga i ett välfärdssamhälle med hög levnadsstandard. För att möta klimatutmaningarna är det lika nödvändigt att utsläppen från tunga fordon minskar.

Vi har ett stort arbete framför oss. Utsläppen från tunga fordon har ökat sedan millennieskiftet. Men vi har också lösningarna. Lastbilar och bussar skulle redan i dag kunna tankas med förnybara drivmedel istället för diesel.

Mer biodrivmedel är ett sätt att få det bästa av två världar: effektiva transporter med låg klimatpåverkan. SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 är förnybart, väl beprövat under 30 år och kan minska utsläppen med nästan 90 procent jämfört med diesel.

Alla biodrivmedel behövs i ett Fossilfritt Sverige. Därför vill vi nu uppmana alla våra kollegor i transport- och drivmedelsbranscherna att också ansluta sig till initiativet. Som regeringen själv skriver: Nu är tiden att agera.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vi förstärker med en ny affärsutvecklare

Den här veckan har vi glädjen att välkomna Sofia Winternell till vårt team på drivmedelssidan. Hon kommer närmast från BAE Systems Hägglunds och kommer att arbeta hos oss som affärsutvecklare och säljansvarig för det förnybara drivmedlet ED95.

Sofia_Winternell_s

Förstärkningen gör att vi får helt nya möjligheter att utveckla långsiktiga kundsamarbeten på lastbilssidan, för att få fler lastbilsåkerier att ställa om till mer klimatsmarta transporter. För det är ju så att vi måste minska transporternas klimatpåverkan, särskilt när det gäller tunga fordon.

Mellan 2000 och 2014 ökade lastbilarnas utsläpp med 3 procent, samtidigt som utsläppen från personbilar sjönk med 14 procent, visar den senaste statistiken från Trafikverket. Det är naturligtvis en utveckling som går åt helt fel håll, och fler lastbilar måste köra med förnybart bränsle istället för diesel.

En lastbil som kör på ED95 istället för diesel kan minska sin klimatpåverkan med nästan 90 procent. Därför är vi är faktiskt förvånade över att utvecklingen inte går snabbare åt rätt håll. Lösningarna för att ställa om till mer hållbara transporter finns här och nu, de är väl beprövade och tillgängliga.

En viktig del i Sofias arbete kommer vara att få fler åkerier och deras kunder att förstå de enorma fördelarna med biodrivmedel. Då kan vi bli fler som ställer krav politiken att sätta upp långsiktiga spelregler och tydliga incitament som kan snabba på utvecklingen.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Transportforum 2016: Många positiva till klimatnyttan med etanol

I veckan var jag på konferensen Transportforum och pratade vid ett seminarium om framtidens förnybara drivmedel. Där passade jag på att berätta om SEKAB:s 30 år långa erfarenhet av att utveckla och framställa etanolbränslet ED95.

Många av de jag pratade med efter seminariet var positivt överraskade av just det, att ED95 har funnits så länge, och att den har så hög klimatnytta. Med den mest klimateffektiva etanolen minskar ED95 koldioxidutsläppen med nästan 90 procent jämfört med diesel.

Den långa historiken bakom ED95 gör också att det är väl beprövat. Det finns och fungerar sedan många år, och kommer att fortsätta vara en viktig del av arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030.

Ett annat spännande initiativ som presenterades under Transportforum, är satsningen för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta, som Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariat gör tillsammans och med stöd från Energimyndigheten.

Däremot måste jag konstatera att konferensen i övrigt fokuserade oroväckande lite på drivmedel, trots att det är en av branschens och politikens mest aktuella frågor. Jag hade gärna sett fler inslag om hur vi ska kunna minska vårt beroende av fossila bränslen som diesel.

Jag tror att branschen är helt mogen för att ställa om till förnybara biodrivmedel. Det som saknas är långsiktiga, politiska spelregler som kan göra att fler åkerier och bussbolag vågar satsa på en grönare framtid – utan att sätta lönsamheten på spel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Förlängd skattebefrielse för ED95

Äntligen ett positivt besked från EU! Ja, så känner nog många med mig i dag. Nu har biobränslebranschen och den svenska transportsektorn fått lite arbetsro så att vi kan skapa långsiktiga regler för biodrivmedel.

Den 14 december beslutade EU-kommissionen att bevilja Sveriges ansökan om undantag från statsstödsreglerna och att godkänna fortsatt skattebefrielse eller skattenedsättning för biodrivmedel. För flytande biodrivmedel som ED95 gäller det förlängda undantaget till och med 31 december 2018, medan undantaget för biogas förlängs till och med år 2020.

Sverige har länge haft en tätposition inom EU med allra störst andel biodrivmedel bland medlemsländerna, mycket tack vare att förnybara drivmedel har varit skattebefriade. Ska vi kunna nå vårt nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är det nu hög tid för regeringen att kavla upp ärmarna. Tillsammans med näringslivet måste regeringen utforma en långsiktigt hållbar biodrivmedelspolitik, som också kan accepteras i Bryssel.

I helgen slöts ett historiskt globalt klimatavtal i Paris. Nu måste vi gemensamt inom EU agera för att leva upp till det. Den svenska framgången med biodrivmedel är en viktig pusselbit. Genom att till exempel köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska en lastbils klimatutsläpp med nästan 90 procent. Nu arbetar vi vidare för att fler ska välja att minska sin klimatpåverkan.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Ett steg fram och två tillbaka?

I de internationella klimatförhandlingar som snart kulminerar med toppmötet i Paris är EU en av de starkaste rösterna för att snabbt minska de globala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt bromsar unionens egna regler de medlemsländer som vill visa vägen för en sådan utveckling – som Sverige.

Regeringen lämnade nyligen in en ny ansökan till EU om att få fortsätta ge skattelättnader till förnybara drivmedel som etanol fram till och med 2018. EU har tidigare bestämt att medlemsländerna inte får ge skattelättnader som gör att biodrivmedel blir billigare än fossila drivmedel.

Även om ett förlängt undantag skulle ge biodrivmedelsbranschen lite arbetsro, är det bara en tillfällig lösning. Sverige måste dessutom för att få undantaget beviljat införa regler som i sig riskerar att drabba klimatet helt i onödan. För att branschen och marknaden ska kunna fortsätta utvecklas måste de senaste årens osäkerhet ersättas med långsiktiga spelregler.

En förutsättning för att EU ska godkänna ansökan om fortsatta skattelättnader är att Sverige under hösten inför ett nytt regelverk för biodrivmedel. Den som säljer biodrivmedel måste efter årsskiftet kunna visa upp ett så kallat anläggningsbesked, ett intyg som antingen visar att drivmedlet inte är ”livsmedelsbaserat” eller att det har producerats i en anläggning som har tagits i drift före 2014 och inte är avskriven.

Uppfattningen att biodrivmedel skulle stå i konflikt med livsmedelsförsörjningen är i grunden märklig och delas varken av Världsbanken eller FN:s jordbruksorgan FAO. Biodrivmedel måste redan i dag uppfylla en lång rad hållbarhetskriterier och det finns stora markområden i världen som kan användas utan att det påverkar möjligheten att producera mat. Det som däremot blir lidande när tillgången till biodrivmedel begränsas är klimatet.

I värsta fall kan de nya reglerna innebära att den mest klimateffektiva etanolen från exempelvis avskrivna brasilianska anläggningar inte längre kommer att kunna tankas i Sverige. Trots att den är både hållbart producerad och har bättre klimatprestanda än många av alternativen. Vi får därför hoppas att de vägledningar som Energimyndigheten nu ska ta fram gör hanteringen så smidig som möjligt.

Sverige har en ambitiös målsättning om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, med en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030. För att nå dit säger regeringen att den så snabbt som möjligt under mandatperioden vill få på plats regler som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel.

Hittills har Sverige inte fått gehör i EU, men ingen fråga kan vara mer angelägen om vi ska nå våra högt ställda mål om att bli fossilfria. Under tiden får branschen hanka sig fram i en snårskog av allt krångligare regler och tillfälliga undantag.

Lagrådsremissen om anläggningsbesked: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2015/10/
anlaggningsbesked-for-biodrivmedel/

Ansökan om förlängd skattebefrielse: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/ansokan-till-eu-kommissionen-om-forlangd-skattebefrielse-av-biodrivmedel/

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fler klimatsmarta godstransporter behöver rulla på våra vägar

KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg, samlade förra veckan ett hundratal åhörare för att presentera föredrag och redovisning av Resultatrapport 2015.

Resultatrapporten är upplagd som en så kallad backcasting-rapport med tillbakablickar på hur den svenska fordonsflottan lyckades bli oberoende av fossil energi år 2030. Rapporten fick ta emot både ros och ris av debattpanelen.

Karin Svensson Smith (Mp) ordförande i Trafikutskottet med flera i panelen tror att rapporten skulle nå fler läsare om upplägget hade ändrats till att fokusera på att ”följande krävs för att lyckas nå fossilt oberoende godstransporter 2030”. Beslutsfattare med flera behöver vägledning för att kunna fatta rätt beslut som kan skapa en förändring.

KNEG som tidigare enbart har sett till godstransporter på väg ser i den nya rapporten även till sjöfart och järnväg samt kombinationer dessa tre emellan. Jag tycker att det är bra att detta totala grepp görs för att vi ska skapa så hållbara godstransporter som möjligt. Vi kommer även i framtiden vara beroende av vägtransporter, men kan dessa göras med förnybara drivmedel som till exempel etanoldrivmedlet ED95 i kombination med tåg eller båt så är mycket vunnet för hela samhället genom minskad klimatpåverkan.

Tyvärr tycker jag att rapporten har alldeles för lite fokus på biodrivmedel och möjligheterna med höginblandade sådana. Visst tas förnybara drivmedel upp, men det känns som en låginblandningsrapport. Vi kan inte låginblanda oss till ett fossilbränsleoberoende. Rapporten har en alldeles för låg tro på biodrivmedel generellt, framförallt då höginblandade, medan det finns nästan en övertro på el. El är definitivt en del av framtiden och är bra på rätt ställe, men el kommer inte att vara enda lösningen. Vi kommer behöva en kombination av lösningar vilket jag lyft så många gånger förut.

Sammanfattningsvis enades panelen om att det är svårt att köpa transporter! Tydliga gröna upphandlingar måste införas så snart som möjligt – vi kan inte vänta ytterligare ett antal år. Snart är det redan 2020. Vi behöver hjälpa transport-/fordonsköpare med utbildning så konkreta upphandlingskrav lättare kan ställas och därmed få fler klimatsmarta godstransporter att rulla på våra vägar.

Sveriges Åkeriföretag meddelade att de kommer genomföra utbildningar och seminarium för Transportköpare under våren 2016 – något som jag definitivt kommer att hålla utkik efter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Det måste vara lönsamt och tryggt att tanka biodrivmedel som ED95

Det måste framförallt vara billigare att välja förnybara drivmedel, som till exempel etanol, istället för fossila alternativ som bensin och diesel. Det skulle ge stora vinster för både klimatet och miljön. EU:s regler tillåter dock inte det idag och därför behöver våra svenska politiker våga stå upp för Sveriges rätt att själv besluta om hur drivmedel ska beskattas.

Under mina dagar i Almedalen har jag haft möjlighet att diskutera dess frågor med både politiker och branschrepresentanter. Är du intresserad av att veta mer om detta titta gärna på intervjun här.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »