Viktiga styrmedel för ökad andel förnybara drivmedel

Vad behövs för att fler fordon på de svenska vägarna ska köras med förnybara drivmedel i framtiden? Den frågan kommer jag att försöka besvara i morgon, tisdag den 28 april, när jag deltar i panelsamtalet ”Styrmedel för mer förnybart” på konferensen Ekotransport 2030 i Stockholm.

En skattebefrielse för alla biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde vara en självklarhet för att öka andelen förnybart. Ett stort problem i dag är därför EU:s statsstödsregler som innebär att biodrivmedel inte får vara billigare än fossila alternativ. Det är oerhört viktigt att svenska politiker arbetar aktivt och kraftfullt för att få till stånd en förändring av EU:s hållning.

I samtalet kommer jag även att lyfta att det är viktigt att skilja på låginblandade och höginblandade biodrivmedel. De höginblandade biodrivmedlen bör inte omfattas av en eventuell kvotplikt.

Införande av en miljölastbilspremie är exempel på en möjlig konkret politisk åtgärd för att stimulera de tunga godstransporterna att ställa om till förnybara alternativ. Utformandet av en sådan premie bör omfatta mer än själva inköpet av fordonet och även se till åkarens totalkalkyl med drift- och servicekostnader samt andrahandsvärde. Det är nödvändigt för åkerier som vanligtvis har mycket små marginaler.

Faktum är att det inte krävs några stora tekniska landvinningar eller nya drivmedel för att snabbt och kraftigt minska transporternas klimatpåverkande utsläpp. Det som saknas är tillräckliga drivkrafter för en omställning.

SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 kan minska koldioxidutsläppen från bussar och lastbilar med upp till 87 procent. Det är ett av de biodrivmedel som spelar en viktig roll för att den svenska fordonsflottan ska kunna bli oberoende av fossila drivmedel.

Ekotransport 2030 är en ny, årlig konferens för hållbara transporter som arrangeras av Miljörapporten och 2030-sekretariatet. Konferensen är fullbokad, men det går att anmäla intresse för en reservplats. Panelsamtalet där jag deltar startar klockan 15.00. Här finns hela dagens program.

Jag ser fram emot morgondagen och hoppas på många givande samtal. På lite längre sikt hoppas jag på politiska beslut som leder till att fler väljer fossilfria alternativ för sina transporter.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Full uppmärksamhet på Närodlad Plast i Stockholm

När riksdagens budgetförhandlingar pågick som bäst, så arrangerade vi i projektgruppen för Närodlad Plast i sällskap av en mycket engagerad publik ett frukostseminarium i Stockholm där vi granskade och diskuterade möjligheterna och utmaningarna när det gäller att omsätta Närodlad Plast till verklighet. Närodlad Plast består av nordiska företag, och innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast, från skog till färdig produkt.

IMG_3781

Vi hade en livlig och engagerad diskussion, ledd av Södras ordförande Christer Segerstéen (dokumentation kommer inom kort på hemsidan!). Flera helt avgörande nyckelfrågor för att Närodlad Plast ska bli verklighet diskuterades. Erik Lindroth, miljödirektör för Norden på Tetra Pak sade t.ex. att det är avgörande för Tetra Pak att de leder utvecklingen, är innovativa och gör produkter med så lite påverkan på miljön som möjligt. Det är vad kunderna efterfrågar, och då är det viktigt att kunna leverera det.

Anders Fröberg, VD för Borealis Sverige, lyfte bl.a. att det gäller att hitta nyckeln för att få konkurrenskraftiga priser. Då är det avgörande att samarbeta i hela värdekedjan. Vi behöver entreprenörskap, ny teknik och forskning. Men vi behöver också en nationell strategi för hur man ska ställa om industrin mot en bio-baserad ekonomi. Vi saknar idag en pålitlig motpart i politiken, det finns inte en myndighet eller ett departement som är ansvarig för frågan.

En väldigt intressant jämförelse när det gäller konkurrenssituationen gjordes av Carina Lööf, inköpsdirektör på Trioplast. Den visade på stora skillnader när det gäller kostnaden för import av bio-etanol jämfört med import av biopolyeten idag. Tullen på import av bioetanol behöver tas bort om vi ska kunna bygga upp industrin här i Sverige.

Från skogssidan deltog Karin Emilsson, teknisk direktör på Södra. En fråga som hon tog upp är att vi i Sverige inte är bra på att finansiera demonstrationsanläggningar. Där ligger vi i lä jämfört med USA och Kina, där utvecklingen går mycket snabbare. Det behöver våra politiker ta till sig om vi ska vara med i matchen.

Efter seminariet kan jag konstatera både att det finns ett stort intresse för Närodlad Plast, och att det finns många positiva krafter som vill påverka utvecklingen i rätt riktning. Vi kommer att fortsätta arbetet med full fart – håll utkik!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Hur skapar vi en marknad för cellulosabaserad etanol?

Bioetanol är i särklass det största förnybara drivmedlet i Världen. Totalt ca 70 % bioetanol och ca 30 % biodiesel omräknat i energitermer (IEA). Men i många länder börjar man komma upp till den accepterade inblandningsgränsen för etanol i bensin, så marknadsökningen har stagnerat.

För att få en avsättning för den cellulosabaserade etanol (CE) som nu börjar komma ut på marknaden och för att öka efterfrågan på nya anläggningar, behöver vi fler användningsområden för etanolen. Sverige har idag en låg försäljning av flexifuel bilar, medan flexifuel i Brasilien uppgår till mer än 90 % av nybilsförsäljningen.

Den första kommersiella CE – anläggningen togs i drift 2013 av Beta Renewables i Italien. Anläggningen är på ca 75 miljoner liter etanol/år och råvaran är halm och ett energigräs. Man har visat att den fungerar i full kapacitet, men har svårt att köra långa tider på grund av marknaden och avsaknaden av politiska beslut på EU och landsnivå. Kanske beslutet i Italien att sätta ett mål på 0,6 % för avancerade biodrivmedel till 2018 och 1,0 % till 2020, kan förbättra efterfrågan.

I Europa, bland annat, Polen, Slovenien, Makedonien och Danmark, planeras några projekt men inga är ännu finansierade och på väg att byggas. Råvaran är jordbruksrester.

I USA och Brasilien har flera CE-anläggningar tagits i drift under hösten. Kapaciteten är mellan 80 – 100 miljoner liter etanol per anläggning och år. Man konstaterade från respektive företag, på en CE-konferens i September i München, att nu har man visat att tekniken inte är hindret, utan det är regler och marknad som begränsar fortsatt utbyggnad.

Större Cellulosa Etanolanläggningar som är idrifttagna.

Företag Placering Uppstart Kapacitet (mil l) Kapital kost. ($ million) Råvara
POET DSM Emmetsburg, Iowa, USA Sep-14 95 275 Majsrester
Abengoa Hugoton, Kansas, USA Oct-14 95 500 Majsrester, vetehalm
GranBio Sao Miguel dos Campos, Alagoas, Brazil Sep-14 82 265 Sockerrörs- blad,  bagass
DuPont Nevada, Iowa Dec-14 113 225 Majs stjälkar
Beta Renewables Crescentino, Vercelli, Italy Oct-13 75 190 Vetehalm arundo donax

td {
vertical-align: bottom;
border-bottom: 1px solid black;
}

 

Ser man på Sverige, så är tekniken utvecklad och verifierad vid Demoanläggningen i Örnsköldsvik. SEKAB gör kunduppdrag i form av förstudier och har beviljats 31 miljoner EURO inom EU NER300 för en CE-anläggning i Polen.  Men någon fullstor anläggning kommer inte att byggas förrän EU och Sveriges politiker beslutat om långsiktiga regler för skatter, ILUC (Indirekt landanvändning) mm.

Demoanläggningen i Örnsköldsvik används nu av ett 40 tal forskare, ingenjörer och operatörer till att fortsätta med att även utveckla andra processer, som fiskfoder på cellulosarester, biokemikalier mm. Det internationella priset för fiskfodersprojektet ( http://www.processum.se/sv/spprocessum/media/nyhetsarkivet/1310-sp-processum-vann-europeiskt-innovationspris-foer-protein-till-fiskfoder ) visar om något att det sjuder av nya idéer och att den cellulosabaserade etanolen kommer att byggas ut när marknaden efterfrågar den.

Så hur återskapar vi förtroendet i Sverige för etanol, världens i särklass största förnybara drivmedel?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Cellulosa baserad etanol – status!

Ibland när dagen fylls av blogglänkar, PM om politiska utspel, nya förslag till direktiv mm känns det skönt att luta sig tillbaka och fundera hur ser det ut i den verkliga världen? Låt mig ge dig en liten uppdatering på läget för celluosabaserad etanol som nu tar steget till kommersiell produktion.

– I Italien håller Beta Renewables på att köra igång en anläggning som skall producera ca 40-60 000 m3 etanol från halm och energigräs. Man håller just nu på att testa och trimma in inmatning. Beta Renewables bildades för något år sedan av familjeföretaget Mossi & Ghisolfi/Chemtex, en PET tillverkare med ett ingenjörsföretag samt TPG ett finansbolag. Under 2012 köpte även Novoymes in sig i bolaget. Man har fått bidrag från EU för att uppföra och trimma in anläggningen.

– I övrigt i Europa så pågår planering och projektfinansiering. SEKAB erhöll i december 2012 ca 270 MSEK i bidrag från EU NER 300 för ett projekt i Polen, men det återstår att skapa den övriga finansieringen. Det jobbas seriöst på att ta fram andra projekt i Sverige, Danmark, Tyskland och många andra ställen, men det ligger lite längre bort.

I USA byggs det några anläggningar som skall tas i drift under 2013.

– POET som är en av de två största i USA på spannmålsbaserad etanol ,satsar nu vidare i Emmetsburg, Iowa för att nyttja även stjälken på majsplantan för ca 25 000 m3 etanol/år som sedan skalas upp 4-5 gånger.

– Abengoa bygger en etanolanläggning i Hugoton, Kansas och skall vara klar med anläggningen i slutet av 2013. Kapaciteten blir ca 100 000 m3.

– DuPont, som numera inkluderar fd Genencore, satte i november 2012 spaden i jorden för en 120 000 m3 CE anläggning baserad på majsrester i Nevada, Iowa. Beräknad uppstart i mitten av 2014.

– Fiberright, Mascoma, Blue Fire, INNEOs m.fl. är på väg att finansiera och starta upp investeringsprojekt. Men det finns även andra som BP Biofuels (fd Verennium) som har förklarat att man lägger etanolprojektet i Florida på hyllan och fortsätter att utveckla tekniken.

I Brasilien är GraalBio, ett familjeägt investmentbolag, troligen det företag som har kommit längst. De samarbetar med Beta Renewables, Novozymes m.fl, men de bygger inte ännu. Det finns några andra projekt som planeras/finansieras tex. Raizen /IOGEN , Petrobras/Blue Sugars (fd KLEnergy) m. fl.

Kina har i sin 5 års-plan prioriterat cellulosabaserad etanol och man är nu på väg att bygga anläggningar främst baserat på egen utvecklad teknik. COFCO bygger en anläggning på 50 000 m3, och man har kört en anläggning på ca 5 000 m3 etanol per år. Även Tianguan har anläggning på ca 10 000 m3 och skall nu bygga större anläggningar på ca 40 -60 000 m3. Tianguan skall nå 375 000 m3 cellulosabaserad etanol till 2015 vilket baseras på mycket ambitiösa politiska beslut. Finansiering finns så man kommer att bygga, frågan är väl hur och om Svensk teknik och kunskap kan vara en del i detta.

Det pågår på många håll i världen utveckling och planering för större anläggningar, men projektens teknikbas och finansiering är ett frågetecken. Slutsatsen man kan dra av sammanställningen är väl att antingen behövs det en finansiellt stark familj som tror på projektet, eller att man tar kraftfulla politiska beslut inkluderande finansiering, som i Kina. I en marknadsbaserad, bankstyrd kvartalsekonomi är det mycket svårt att driva igenom finansiering av projekt, som är så politiskt känsliga som biodrivmedel. Men låt oss inte ge upp, våren är ju på väg även här i norr!

 

5 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kemiindustrins bidrag till klimatpåverkande utsläpp

Vi på SEKAB ser att det finns en stor förbättringspotential i att använda förnybara råvaror istället för olja i kemiindustrin.  Vi har nämnt det många gånger förr och det tål att upprepas – vi lever i ett samhälle som är uppbyggt av fossila råvaror. Om vi istället jobbar med förnybara råvaror och använder förnybar bioenergi i produktionen och kan vi kraftigt minska utsläppen från kemi- och tillverkningsindustrin.

Att energisektorn är den stora boven när det kommer till klimatpåverkande utsläpp har inte gått någon förbi. Däremot pratar man inte lika ofta om kemiindustrins roll för utsläppen, trots att till exempel Sternrapporten (2000), Stern Review on the Economics of Climate Change), uppskattar kemiindustrins del av de totala utsläppen till hela 5 procent – eller 2,1 miljarder ton CO2-ekvivalenter*.

Enligt kemiindustrins egna beräkningar, ICCA (2005), står kemiindustrin för ca 3,3 miljarder CO2-ekvivalenter, varav 1,4 miljarder ton är direkt relaterade till energianvändning vid tillverkning.

Tillverkningen av kemikalier kräver stora mängder energi som idag nästan uteslutande kommer från fossila bränslen. Det betyder stora utsläpp av koldioxid. Hela industrisektorn beräknas använda cirka en tredjedel av den värme och el som energisektorn tillverkar, och är på så sätt indirekt ansvarig för ca 3 – 3,5 miljarder ton CO2-utsläpp per år.

Man får inte heller glömma att utsläpp även sker när fossilbaserade produkter bryts ned i avfallsledet. Kemikalieinspektionen går så långt som att hävda att hotet mot klimatet från spridningen av toxiska och långlivade kemiska ämnen är en av de allvarligaste utmaningarna som samhället står inför.

 

* CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Eftersom gaserna har olika klimatpåverkan omvandlas de till motsvarande mängd av vår vanligaste växthusgas, koldioxid (CO2).

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Blågul kemi ska ge grönare industri

Plast- och Kemiföretagen, där SEKAB är medlem, driver ett spännande projekt – BlåGul Kemi. Satsningen är en del i en nationell färdplan med målsättningen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid alls år 2050.

För att vi ska komma dit krävs effektivare transportsystem, smartare energianvändning och inte minst förnybara råvaror. En sådan omställning innebär helt klart stora utmaningar, men också stora möjligheter. Med mer forskning och utveckling kommer vi nästan säkert att få se ett uppsving i många olika branscher när nya material, processer och bränslen ska utvecklas.

Just material, processer och bränslen är ju SEKAB:s områden och vi ser idag både tillväxt, stor potential och ett allt större allmänt intresse för dessa ämnen. Det är tydligt att många vet ganska lite om hur vanligt det är med fossila råvaror i vardagsprodukter – inte minst livsmedel – men att debatten om hållbarhet och medvetenheten om tillsatser i mat börjar spilla över på andra områden.

När det gäller den gröna utvecklingen har vi i Sverige ett bra utgångsläge i och med vår framstående kemiindustri. Vi har världsledande företag inom förädling av biologiska råvaror, vi har stor tillgång på biomassa och hög vetenskaplig kompetens på området. Vi i kemibranschen har alla förutsättningar för att göra en stor skillnad med en gemensam kraftansträngning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Fyra problem med vikande miljöbilstrend

I mängder av olika sammanhang nämns just nu riksdagens berömvärda målsättning – en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Det är en fin och slagkraftig siffra, men målsättningen är tyvärr helt orealistisk utan nya styrmedel och en politik som är tydlig, kraftfull och teknikneutral.

Det senaste året har vi sett en negativ utveckling på miljöbilsfronten. Av omkring 300 000 nyregistrerade bilar 2011 var endast åtta procent eller 24 000 anpassade för gas eller etanol, att jämföra med nästan det dubbla året innan.

Till stor del beror detta på nya regler om förmånsvärden. Etanolbilarna blev helt av med den tidigare nedskrivningen och biogasbilarna fick också sämre förutsättningar. Bilköparna har istället gått över till snåla dieslar och bensinbilar.

Detta är en negativ utveckling av främst fyra orsaker:

Andelen miljöbilsklassade fordon som säljs ökar, men de verkliga miljöbilarna som drivs med förnybara drivmedel minskar till förmån för snåla fossilbilar (elbilarna är än så länge en parentes). Dessa släpper ut mindre fossil koldioxid, men den helt nödvändiga omställningen mot förnybara energikällor uteblir och vi sitter kvar i oljeberoendet. En kortsiktig sänkning av CO2-utsläpp får inte riskera en hel samhällsutveckling.

Att de verkliga miljöbilarna går bakåt
riskerar att leda till ren kapitalförstöring. Det har redan investerats mycket stora summor i infrastruktur för E85 och även biogas i hela landet. Den nuvarande utvecklingen äventyrar något helt unikt i Europa – förnybara drivmedel på de flesta av landets tankstationer. Den utvecklingen är svår – troligen omöjlig – att göra om.

Andra generationens etanol från restprodukter ger enorma utsläppsminskningar. Förstörs marknaden för förnybara drivmedel i Sverige är risken stor att utvecklingen av andra generationens biodrivmedel stannar av, långt innan de ens kommit ut på marknaden. Utanför landet är detta ett enormt forskningsområde, men det svenska mycket framstående arbetet är närmast okänt för allmänheten.

Den nuvarande utvecklingen leder inte bara till att omställningen mot fossilfria energikällor går om intet, den har en annan tråkig bieffekt. Svenska städer klarar inte längre utsläppsmålen för de andra ämnen som främst dieselmotorer släpper ut: kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna försurar och partiklarna leder till hälsoproblem för människor i städerna.

Några som tror på biodrivmedlen är biltillverkarna, bland annat kommer Volvo med en ny och mer energieffektiv E85-motor och Volkswagen lanserar en ny flexfuel-Passat. Av någon anledning har man från regeringens sida valt att stödja en helt annan utvecklingslinje. De miljöbilsdefinitioner som gäller från och med januari 2013 kan innebära en förbättring, men det finns invändningar att göra där med.

Om vi ska ta riksdagens målsättning på allvar har vi 18 år på oss och mycket att göra. De lösningar som finns måste användas och utvecklas, både inom person- och godstransport, och det måste ske nu. Vi kan inte nöja oss med att kortsiktigt hyfsa siffrorna för koldioxidutsläppen, vi måste få till en långsiktig och permanent övergång till nya energikällor.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB nominerad till Årets Pressrum 2011!

Vi på SEKAB är idag extra glada över att vara nominerade i Mynewsdesk kundtävling Årets Pressrum 2011. Tävlingen lyfter årligen fram goda och inspirerande exempel inom digital PR och vi är stolta över att i år finnas bland de nominerade i kategorin Miljö & Energi.

Mynewsdesk om tävlingen:

”Årets Pressrum belönar de företag som har optimerat sin användning av Mynewsdesk för att skapa relevant exponering för sin pressinformation. Det föränderliga medielandskapet ställer höga krav på dagens kommunikatörer. Kärnan handlar om att producera bra material och göra det lättillgängligt.”

Vinnarna i varje kategori utses av en jury bestående av medarbetare på Mynewsdesk och några av fjolårets vinnare i Årets Pressrum. I år kan även allmänheten vara med och rösta fram en vinnare i Publikens Favorit. Vi har under de senaste två åren jobbat hårt med att bygga SEKABs pressrum för att på bästa sätt kommunicera våra budskap och vi skulle bli väldigt glada om ni ville rösta på oss!

Omröstningen pågår fram till den 18 november och vinnarna i samtliga kategorier presenteras den 8 december.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Svebio säger nej till supermiljöbilspremien

I ett remissyttrande svarade SVEBIO igår att de avråder regeringen från att införaen supermiljöbilspremie i den form som Transportstyrelsen föreslår. SVEBIO anser att ett miljöbilsstöd ska vara långsiktigt och teknikneutralt. Det är två krav som den föreslagna miljöpremien inte uppfyller. Tvärtom, om det införs så snedvrider det konkurrensen och gynnar främst elbilar.

Svebio skriver följande i sitt yttrande:
”Det är angeläget att regeringen låter utreda vilka långsiktiga klimatåtgärder på transport området som har högst samhällsekonomisk nytta och är mest kostnadseffektiva, istället för att genomdriva kortsiktiga teknikspecifika ”stop and go” stödsystem utan tillräcklig beredning.”

Det är något som vi på SEKAB instämmer till fullo i. Det finns idag ingen som kan säga hur en framtida mix av förnybar energi kommer att se ut. Incitament från myndigheter bör fokusera på att ersätta fossila drivmedel som bensin, diesel och kolkraftsproducerad el, inte premiera speciella teknikval i fordon.
 

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Konkurrensverket: Nedsatt förmånsvärde snedvrider konkurrensen mellan biodrivmedlen

Regeringens förslag på förmånsregler för miljöbilar i budgetpropositionen för 2011 snedvrider konkurrensen, enligt ett utlåtande från Konkurrensverket. Jag är av samma uppfattning.

Förslaget går ut på att det nedsatta förmånsvärdet, som tidigare gällde etanol- och gasbilar, nu enbart ska gälla elbilar och rena gasbilar. I Sverige rullar omkring 300 000 etanolbilar och E85 spelar en viktig roll på vår väg mot en bilpark med lägre klimatpåverkan. Det är en teknik som finns här och nu, liksom drivmedel i stora volymer. Samma sak gäller definitivt inte elbilar, och när det gäller fordonsgas krävs fortfarande en enorm insats för att bygga ut distributionsnätet.

Det finns en tydlig risk att de nya skattereglerna gör E85-satsningen till en parentes, trots bra miljöeffekter. Konkurrensverket skriver:

”Styrmedel ska ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv, så långt det är möjligt, vara teknikneutrala, förutsägbara och långsiktiga. Det innebär att styrmedlen bör baseras på objektiva egenskaper och inte styra utvecklingen mot vissa tekniska lösningar. Därmed kommer föreliggande förslag om nedsatt förmånsvärde enbart för vissa typer av miljöbilar att leda till en konkurrenssnedvridning i och med att de teknologier som inte omfattas av nedsättningen missgynnas. Förslaget riskerar även skapa inlåsningseffekter som kan försvåra för konkurrerande tekniska lösningar att etablera sig på fordonsmarknaden, även om riskerna för inlåsningseffekter minskar genom att nedsättningen av förmånsvärdet begränsas i tiden.”

Att införa ett teknikneutralt stöd, eller som Gröna bilister föreslår ett bonus-malus-system som straffar eller belönar fordon efter hur mycket de släpper ut, är en bättre väg att gå än att på oklara grunder rasera en världsunik satsning på biodrivmedel.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014