Bio-baserad kemi – avgörande i omställningen till ett biobaserat samhälle

I onsdags besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Örnsköldsvik för att bland annat se SEKABs anläggningar. SEKABs vd Tomas Nilsson tog emot och tillsammans med f.d. kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström och kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund startades dagen med en rundvandring i Biorefinery Demo Plant där Thore Lindgren beskrev hur vi med CelluAPP® tekniken kan omvandla skogsbiprodukter till högvärdiga råvaror för kemi och bränslen.

Sven-Erik håller i lignin, en viktig byggsten för att framställa bio-kemikalier. Förutom lignin går det i demoanläggningen CelluAPP® möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljöanpassade, högvärdiga och säljbara kemiprodukter och biogas.
Foto: Ylwa Alwarsdotter Bildtext: Sven-Erik. håller i lignin, en viktig byggsten för att framställa bio-kemikalier. Förutom lignin går det i demoanläggningen CelluAPP® möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljöanpassade, högvärdiga och säljbara kemiprodukter och biogas.

Landsbygdsministern har skogspolitiken nära hjärtat och är bland annat ansvarig för arbetet med det nationella skogsprogrammet. Visionen är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi. Under vår rundvandring i pilotanläggningen hann vi berätta om många av SEKABs pågående projekt som bidrar till den gröna omställningen, så som ED95, samarbetsprojektet Närodlad Plast och våra EU projekt. Ministern tyckte det var otroligt kul att se att det händer så mycket och att SEKAB omsätter sin kunskap i konkreta samarbeten som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar och det gläder mig enormt att förståelsen för skogens potential ökar. Sveriges yta är till cirka 70 procent täckt av skog. Skogen är SEKAB mycket viktig grund för det hållbara och biobaserade samhället och SEKAB utvecklar helt nya innovativa förnybara kemikalier och bränslen baserade på skogsråvara. De spelar en viktig roll för en fossilfri framtid.

Sven-Erik Bucht tillsammans med representanter för Sekab, SP Processum och Domsjö Fabriker.
Foto: Sören Back. I bilden: Sven-Erik Bucht tillsammans med Glenn Nordlund samt representanter för Sekab, SP Processum, Domsjö Fabriker och Holmen.

Samtidigt som förståelsen ökar växer också intresset och efterfrågan på bio-baserade produkter, t.ex. plastpåsen som skulle kunna göras av trä istället för fossila råvaror.  Vi har redan tekniken – utmaningen är att investerare ska våga satsa på bio-baserat så vi kommer igång! Då är tydliga signaler från politiken avgörande.

Det märks tydligt att regeringen nu satsar på omställning på bred front och att kemiindustrin och de produkter vi skapar verkligen kan vara en möjliggörare för bio-baserad industri i Sverige.

Allehanda har intervjuat ministern, se intervjun med honom här

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Höga förväntningar på mötet med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nästa vecka

Nästa vecka, den 16 mars 2016 besöker vår landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, Örnsköldsvik. SEKAB tar emot Sven-Erik för en rundvandring i demoanläggningen och han kommer också träffa SP Processum och Domsjö fabriker för att höra mer om framtidens bioraffinaderier.

Sven-Erik är bland annat ansvarig för arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige, som pågår för fullt. Jag träffade ministern i höstas och betonade då att skogsprogrammet behöver involvera kemiindustrin tydligare i arbetsgrupperna. Skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi. Därför tycker vi på SEKAB att kemiindustrin har en otroligt viktig roll att spela som användare av de råvaror och material som kan produceras från skogen.

Jag ser fram emot att få visa Sven-Erik Bucht runt i vår fabrik och att tillsammans ta ytterligare ett steg mot att förverkliga satsningarna på en bio-baserad industri i Sverige.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu skapas förutsättningarna för den bio-baserade industrin i Sverige!

Igår fick jag besked som visar att vi nu faktiskt kommit en bra bit mot att skapa förståelse för en bio-baserad ekonomi. Jag träffade på morgonen bl.a. Camilla Lehorst, som precis utsetts till ansvarig handläggare för regeringens kommande åtgärdsplan för en bio-ekonomi.  Damberg har konstaterat att det är bråttom och att en åtgärdsplan behövs direkt, vilket är otroligt positivt. Nu har vi en samordnande kraft inom regeringen som tar ansvar för att den bio-baserade ekonomin ska bli verklighet! Vi diskuterade möjligheterna för Sverige att gå över från fossila råvaror till bio-baserat, i första hand med skogen som råvara. Samarbetsprojektet Närodlad Plast är ju ett bevis på att det går att göra i praktiken, nu behöver vi bara få de politiska incitamenten på plats. Det ska bli oerhört intressant att följa detta och vi kommer givetvis att bidra med vår kunskap i arbetet för att komma till konkreta och snabba resultat.

På eftermiddagen hade jag ett möte med Sven-Erik Bucht, vår landsbygdsminister. Sven-Erik är bland annat ansvarig för arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige, som pågår för fullt, men där kemiindustrin inte har någon plats i arbetsgrupperna.  Skogsprogrammets vision att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Därför tycker SEKAB att kemiindustrin har en otroligt viktig roll att spela som användare av de råvaror som kan produceras från skogen.

Landsbygdministern var väldigt öppen för våra förslag och tankar vilket var glädjande. Projektet Närodlad Plast är klockrent även här: vi har skapat en fullständig värdekedja, från skogen, via kemiindustrin vidare till plastproducenter. Vi har efterfrågan från slutanvändare som bl.a. Tetra Pak i projektet. Vi vet alltså att om vi bara får förutsättningarna för att bygga upp denna bio-baserade industri, så finns redan efterfrågan på de färdiga produkterna. Tekniken finns – det enda som saknas är stabila politiska incitament för att kunna besluta om investeringar här hemma. Vi diskuterade t.ex. det amerikanska exemplet med ”Bio-preferred” (läs mer i en ny rapport från USDA här) som innebär att det ställs krav i offentlig upphandling på att engångsartiklar/plastmaterial som köps in till offentlig verksamhet ska vara bio-baserade. Det har gett mycket god utveckling på den amerikanska marknaden, och skulle kunna vara en fantastisk möjlighet för att ge marknaden en skjuts även i Sverige.

Landsbygdministern och hans kollegor var engagerade och vi diskuterade noga vad som krävs för att investera. Jag är säker på att vi kan hitta en lösning tillsammans. Det var också oerhört glädjande att höra att ministern är intresserad av att besöka vår anläggning i mars 2016. Då hoppas vi kunna ta samtalet ytterligare ett steg mot att förverkliga satsningarna på en bio-baserad industri i Sverige. Min känsla är att 2016 blir bio-ekonomins år. När klimatlöften ska bli verklighet är det nämligen absolut nödvändigt.

3 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu utmanar den europeiska kemiindustrin Cecilia Malmström

I dagarna har Cefic, den europeiska branschorganisation för kemiindustrin som vi är en del av, satt ned foten när det gäller kemi-branschens möjligheter att ställa om till hållbara råvaror. Vi vet att det finns en stor efterfrågan på produkter som är tillverkade av bio-baserade hållbara råvaror, som bio-etanol. Det är en efterfrågan som ständigt växer, och som blivit allt mer påtaglig för den europeiska industrin.

Cefics generaldirektör förklarar nu i ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström att industrin är mycket oroad över hur det stora behov som industrin har av bio-baserade råvaror ska kunna tillgodoses, givet de höga tullnivåer som bio-baserade råvaror har vid import till EU.

Våra produkter är business-to-business-produkter, som i sin tur används av en rad tillverkare av mer konsumentnära produkter. Som exempel på slutprodukter från våra industrier kan nämnas blöjor, malariamedicin, vitaminer, plastpåsar och produkter för vattenrening. Slutkunderna efterfrågar bio-baserat och närproducerat, men de bio-baserade alternativen finns idag inte i tillräcklig utsträckning att få tag på inom EU.

Paradoxen är att produkter som tillverkats utanför EU av bio-baserade råvaror kan importeras till nolltull – medan råvaran till samma produkter, med tillverkning inom EU har upp till 50 % tull. Våra produkter köps och säljs på en global marknad, men vi får inte tillgång till råvaran till världsmarknadspris. Det innebär att europeisk, hållbar produktion för närvarande håller på att slås ut – vårt pris blir helt enkelt inte konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Detta trots att produkterna efterfrågas av våra kunder till en sådan grad att vi i dagsläget inte kan förse alla med det de vill ha.

Målsättningen är givetvis att bygga upp en inhemsk produktion av råvara, och inte vara beroende av import. Men för att nå dit behöver vi under en uppbyggnadsfas importera t.ex. bio-etanol. Ett exempel på det är projektet Närodlad Plast, som du kan läsa mer om här.

Både Cefic och vi är positiva till Kommissionens handlingsplan för att nå en bio-ekonomi inom EU. Men om den europeiska industrin ska kunna ställa om till en industriell bio-baserad ekonomi, så behövs tillgång till hållbar råvara. Snabbt genomförande av åtgärder som ger oss förutsättningarna är helt avgörande. Då bidrar vi med både jobb och tillväxt, samtidigt som EU blir betydligt mer hållbart.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Kemiindustrins bidrag till klimatpåverkande utsläpp

Vi på SEKAB ser att det finns en stor förbättringspotential i att använda förnybara råvaror istället för olja i kemiindustrin.  Vi har nämnt det många gånger förr och det tål att upprepas – vi lever i ett samhälle som är uppbyggt av fossila råvaror. Om vi istället jobbar med förnybara råvaror och använder förnybar bioenergi i produktionen och kan vi kraftigt minska utsläppen från kemi- och tillverkningsindustrin.

Att energisektorn är den stora boven när det kommer till klimatpåverkande utsläpp har inte gått någon förbi. Däremot pratar man inte lika ofta om kemiindustrins roll för utsläppen, trots att till exempel Sternrapporten (2000), Stern Review on the Economics of Climate Change), uppskattar kemiindustrins del av de totala utsläppen till hela 5 procent – eller 2,1 miljarder ton CO2-ekvivalenter*.

Enligt kemiindustrins egna beräkningar, ICCA (2005), står kemiindustrin för ca 3,3 miljarder CO2-ekvivalenter, varav 1,4 miljarder ton är direkt relaterade till energianvändning vid tillverkning.

Tillverkningen av kemikalier kräver stora mängder energi som idag nästan uteslutande kommer från fossila bränslen. Det betyder stora utsläpp av koldioxid. Hela industrisektorn beräknas använda cirka en tredjedel av den värme och el som energisektorn tillverkar, och är på så sätt indirekt ansvarig för ca 3 – 3,5 miljarder ton CO2-utsläpp per år.

Man får inte heller glömma att utsläpp även sker när fossilbaserade produkter bryts ned i avfallsledet. Kemikalieinspektionen går så långt som att hävda att hotet mot klimatet från spridningen av toxiska och långlivade kemiska ämnen är en av de allvarligaste utmaningarna som samhället står inför.

 

* CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Eftersom gaserna har olika klimatpåverkan omvandlas de till motsvarande mängd av vår vanligaste växthusgas, koldioxid (CO2).

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Hur mycket olja använder du?

Hela vårt samhälle kretsar kring olja och det gäller inte bara våra transportmedel. Mängder av de produkter vi använder i vårt vardagliga liv har från början pumpats ur marken. Till och med ett livsmedel som ättika tillverkas i många fall av fossila råvaror. Har du koll på hur mycket i din vardag som faktiskt kommer av olja och som med stora klimat- och hälsomässiga fördelar istället kan tillverkas av biologiskt framställd etanol?

Här kommer några exempel:

  • Plast
  • Kosmetika, hudkrämer, hårprodukter, parfym
  • Spolarvätska
  • Färg
  • Lösningsmedel
  • Byggmaterial
  • Klister
  • Tvättmedel
  • Essenser i läskedrycker
  • Konserveringsmedel

Gröna kemikalier är ett viktigt steg för att minska kemiindustrins miljöpåverkan. Vi på SEKAB ser till att våra gröna kemikalier gör minimala avtryck på miljö och människa över hela produktionskedjan. Det är vårt bidrag till ett grönare samhälle.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014