SEKAB vill se en strategi för ett industriellt biobaserat Sverige

Igår anordnade riksdagsledamot Rickard Nordin (C) tillsammans med IKEM ett frukostseminarium om utvecklingen av en hållbar industriell bioekonomi i Sverige. I september beslutade Centerpartiet på Centerpartiets Riksstämma att Sverige bör ta fram en nationell strategi för bioekonomi, och igår fick våra politiker exempel på innovativa satsningar att fylla en sådan strategi med.

Riksdagsledamot Rickard Nordin (C) inledde seminariet Bildtext : Riksdagsledamot Rickard Nordin (C) inledde seminariet

Jag presenterade samarbetet i Närodlad Plast, projektet som innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast, från skog till färdig produkt. En samarbetspartner är ICA. Maria Smith, miljöchef på ICA, var en av dagens paneldeltagare i seminariet. Maria berättade att plastpåsarna som idag säljs i affärerna och som är gjorda av sockerrör från Brasilien, likaväl kan produceras i Sverige av svensk skogsråvara och att ICA vill vara med och bidra till att det blir verklighet. Det finns kunskap och teknik inom Sveriges industri, och vi har också medvetna konsumenter som flyttar handen i hyllan och efterfrågar hållbara och förnybara produkter.

Ylwa Alwarsdotter presenterar Närodlad Plast och vilka hinder och möjligheter den svenska industrin ser idagBildtext : Ylwa Alwarsdotter presenterar Närodlad Plast och vilka hinder och möjligheter den svenska industrin ser idag

Europa står inför en stor utmaning och det krävs gemensamma satsningar från politiken, industrin och samhället om man på riktigt vill bära ledartröjan för utvecklingen av biobaserade samhällen. Frågan handlar inte bara om den gröna omställningen i sig, utan om att genom grön omställning skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt Europa, med smarta produkter, innovation och forskning och nya jobb. En växande bioindustri har också stora förutsättningar att bidra till att skapa tillväxt och jobb i övriga Europa. Bara i själva kemisektorn förväntades andelen biobaserade produkter av den totala världsproduktionen öka från 7 % 2005, till 20 % år 2020, vilket skulle motsvara 380 000 jobb i den nya produktionen.  Tittar man på hela bio-industrisektorn är potentialen ännu större. Tillväxttakten för bioplastmarknaden förutspås t.ex. öka från redan höga ca 20 % per år, i takt med att produktionskapaciteten ökar.

Det var fullsatt i publiken och många frågor ställdes till panelen. Stefan Henningsson, talesperson i klimatfrågor på WWF poängterade att det är viktigt att visa hur Sverige kan bidra globalt och vara tydliga med var Sverige finns i den globala värdekedjan. Det är orimligt att vi blir omsprungna av länder utanför EU vad gäller utvecklingen av miljöteknik.

Idag möter vi hinder, så som EU:s importtullar på bio-etanol och en politik som subventionerar det fossila istället för det förnybara. Jag hoppas att seminariet och företagens konkreta exempel hjälper politikerna att sätta fart. De politiska förutsättningarna för att skapa ett biobaserat samhälle behövs, och det är bråttom.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Almedalen 2015: Stort intresse för skogsbaserad kemi

Jag var på plats i Almedalen och kan konstatera att det var med stort intresse som företrädare för industrin, forskare, politiker och samhällsdebattörer diskuterade den biobaserade samhällsekonomin. Lösningar för att fasa ut och ersätta fossila råvaror och energiintensiva material med förnybara råvaror från skogen diskuterades som aldrig förr.

Ett exempel är Tetra Pak som pratade om fördelarna med bioplast i olika sammanhang. Idag görs deras biobaserade korkar av råvara från sockerrör men som projektpartner i Närodlad Plast vill de gärna se en övergång till plast gjord av svensk skogsråvara.  Men det är inte bara företagen som engagerar sig i ämnet. Jag och Nils Hannerz från IKEM träffade politikern Rickard Nordin, riksdagsledamot och ordförande för Centern i Göteborg för att diskutera den svenska och europeiska kemiindustrins framtid och Rickard var mycket intresserad av potentialen med bio-baserad industri.

Nils Hannerz, IKEM, Rickard Nordin (C), Ylwa Alwarsdotter, Sekab Bildtext: Nils Hannerz, IKEM, Rickard Nordin (C), Ylwa Alwarsdotter, Sekab

I tisdags lyssnade jag på Polarbröds seminarium Resan mot uthållig försörjning – vem gör vad?

Polarbröd är partner i det nordiska samarbetsprojektet Närodlad Plast. Johan Granberg, inköps- och logistikchef på Polarbröd, nämnde Närodlad Plast som ett viktigt samarbetsprojekt i utvecklingen mot ett samhälle fritt från fossilbaserade förpackningar.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och företrädare från Sveriges Konsumenter, Svensk Dagligvaruhandel, Axfood och Naturskyddsföreningen. Allt som går att göra av olja går att göra av skog, understryker Sven- Erik Bucht som lyfter skogen som jätteresurs för nya, spännande och hållbara produkter. Åsa Domeij, miljöchef på Axfood poängterade att den framtida konsumenten inte kommer acceptera annat än hållbart och lyfte en viktig poäng när hon föreslog skatt på fossila plastpåsar.

Efter seminariet träffade jag Karin Karlsbro, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet. Jag berättade mer om Närodlad Plast och att vi i Sverige har alla förutsättningar för att bygga en grön kemiindustri. Det var glädjande att väcka hennes intresse kring hur svenska kemiföretag kan bli konkurrenskraftiga genom tillgång till biobaserad råvara.  Det är viktigt att våra politiker tar frågan kring en hållbar kemiindustri på allvar och jag kommer att ha en fortsatt dialog om hur man behöver gå vidare för att gå från vision till verklighet.

Ylwa Alwarsdotter, Sekab med  Karin Karlsbro (FP)Bildtext: Ylwa Alwarsdotter, Sekab med  Karin Karlsbro (FP)

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Finansministern om skatten på ED95

Finansminister Magdalena Andersson (S) har svarat på en skriftlig fråga ställd av Rickard Nordin (C) om politiska förutsättningar för ED95.

Frågan handlade om vilka styrmedel som kommer att gälla från den 1 december 2015 för att fortsättningsvis öka användningen av förnybara drivmedel i tunga fordon, och bland dessa specifikt etanolbränslet ED95.

Rickard Nordin påpekar att regeringens promemoria om skatter på drivmedel inte gör skillnad på olika användningsområden för etanol, vilket riskerar att ED95 drabbas av en straffskatt trots att det enligt Energimyndigheten inte är överkompenserat.

Som svar bekräftar finansministern att ”avsikten är att åtgärda överkompensation för låginblandad etanol och E85.” Finansministern konstaterar samtidigt att ED95 inte överkompenseras och hänvisar till den aktuella remissrundan för eventuella ändringar.

SEKAB kommer att i vårt remissvar trycka på att det är viktigt att det i regeringens lagtext blir tydligt med vad som kommer att gälla för ED95 för att det inte ska blandas ihop med E85 och låginblandad etanol.

Finansministern skriver även att regeringens ambition är att ge långsiktigt hållbara villkor för biodrivmedel. Regeringen säger sig vara djupt oroad över förändringar i EU:s statsstödsregelverk som gör det svårt att långsiktigt behålla den nuvarande utformningen av energi- och koldioxidbeskattningen, och att man verkar kraftfullt gentemot EU:s institutioner för att få till stånd en acceptabel lösning.

Här kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att regeringen ligger på EU i den här frågan och agerar för att få till en hållbar långsiktigt lösning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vad säger energiministern om biodrivmedel i morgon?

Det finns en bred politisk enighet i Sverige om att koldioxidutsläppen från trafiken måste minska. Trots detta råder osäkerhet om de framtida skattereglerna för biodrivmedel. Ett viktigt skäl till det är att EU-regler står i vägen för styrmedel som kan stimulera användningen av förnybara alternativ.

I morgon kan vi kanske få en indikation om hur regeringen vill tackla frågorna framöver. Riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) har ställt frågor till energiministern Ibrahim Baylan (S) som tas upp vid riksdagens interpellationsdebatt i morgon. Frågorna som Rickard Nordin vill att ministern svarar på är:

  • Vilka styrmedel för biodrivmedel kommer att gälla från den 1 januari 2016?
  • Hur ska långsiktiga förutsättningar skapas för klimateffektiva biodrivmedel?
  • Vad är regeringens plan för att minska transportsektorns fossiloberoende?

Vi är många inom biodrivmedelsbranschen som är spända på att höra energiministerns svar.  Men frågan är vilka besked Ibrahim Baylan kan ge i morgon.

EU:s statsstödsregler tillåter inte att biodrivmedel får skattelättnader som gör att de blir billigare än de fossila drivmedel som de konkurrerar med. Detta riskerar att slå hårt mot drivmedel som räknas som ”överkompenserade” och därför kan komma att drabbas av skattehöjningar från årsskiftet. Dessutom har EU ifrågasatt att den svenska koldioxidskatten bara tas ut på fossila drivmedel och inte på biodrivmedel.

Problemet med överkompensation gäller inte SEKAB:s biodrivmedel för bussar och lastbilar, ED95, eftersom detta inte är eller har varit överkompenserat. På SEKAB är vi ändå oroade över regelverket, eftersom en skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel är avgörande för att utsläppen från trafiken ska minska.

I den starkt konkurrensutsatta åkeribranschen är det viktigt med långsiktiga spelregler och tydliga incitament för att fler företag ska investera i fordon som drivs med förnybara drivmedel. Alla förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskraven borde vara skattebefriade för att snabba på omställningen till en fossiloberoende fordonstrafik.

Frågan är om Sveriges politiker klarar av att stå upp mot EU och arbeta aktivt för en fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel som ED95. Vilka svar kan vi vänta oss av energiministern i morgon?

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014