Bra förslag för höginblandade biodrivmedel

På uppdrag av regeringen har sex myndigheter tagit fram en strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri. Planen från Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet om att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

Den strategiska planen innehåller framförallt övergripande principer för omställningen. Viktiga principer som att klimatmålen är styrande samt att styrmedel och åtgärder inte ska motverka målen.

Den framgångsrika koldioxidskatten föreslås fortsätta ligga som grund i arbetet med omställningen, tillsammans med komplement, som skattefrihet för höginblandade biodrivmedel. I planen förordar myndigheterna att en lösning tas fram för de höginblandade biodrivmedlen, så att de kan främjas även när nuvarande undantag från EU:s statsstödsregler löper ut. Myndigheterna föreslår att regeringen tillsätter en utredning redan i år. Det är klokt – den här frågan bör ha högsta prioritet och det finns ingen tid att förlora.

En annan viktig princip är att förorenaren betalar. Det kan låta självklart, men det är viktigt att att den som orsakar skador på miljön ska betala de samhällsekonomiska kostnader som det innebär.

I en intervju med Aktuell Hållbarhet säger Joanna Dickinson, handläggare på klimatstyrmedelsenheten på Naturvårdsverket, att det viktigaste med den nya strategin är att sex myndigheter nu är överens om hur den framtida samhällsplaneringen ska styras av klimatmålen.

”Trafikverket ska till exempel snart presentera sina planer för infrastrukturinvesteringar under perioden 2018–2029. Det är extremt viktig planering av infrastruktur som kommer att påverka hur bebyggelsen utvecklas och hur vi alla reser och transporterar gods i framtiden. Förhoppningsvis kommer Trafikverkets planer nu att styras av den här strategin.”

Inför det här arbetet vill vi på SEKAB gärna skicka med det lärande exemplet från Stockholms stads projekt Clean Truck. Slutrapporten från projektet visade att miljölastbilar är driftsäkra och minskar utsläppen av koldioxid kraftigt. Störst klimatnytta i projektet ger etanoldrivmedlet ED95.

Det Sverige nu behöver är att skala upp produktionen av förnybara drivmedel från skogsrester. Det senare föreslår myndigheterna ska utredas nästa år. Men vi är redo att sätta igång direkt.

@NordgrenLena på Twitter

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

På plats på Transportforum: Från idé till etablerat biodrivmedel

I dag börjar VTI:s konferens Transportforum i Linköping och jag är inbjuden att medverka vid seminariet Drivmedelsproduktion och drivlinor för framtiden.

Där kommer jag framförallt betona vilken viktig roll etanol och särskilt drivmedlet ED95 har för att Sveriges ska kunna nå sitt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

ED95 består av 95 procent etanol och fungerar i anpassade dieselmotorer för bussar och lastbilar. Vi på SEKAB har arbetat i 30 år med att utveckla och tillverka bränslet och vet att det är ett väl beprövat drivmedel med mycket god klimatnytta.

Målet med att ta fram ett etanoldrivmedel var från början att förbättra luften i stadsmiljöer. SEKAB inledde 1985 ett utvecklingsarbete tillsammans med Scania, vilket har lett till ett drivmedel som förutom renare luft också ger kraftigt reducerade klimatutsläpp. En lastbil som kör på ED95 istället för diesel kan minska sina utsläpp med nästan 90 procent.

Och transportsektorns påverkan på klimatet måste minska. I dag släpper tunga lastbilar i Sverige ut runt 3,9 miljoner ton koldioxid varje år. Om dessa lastbilar istället skulle köra på den mest effektiva etanolen skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Redan med den vanligaste etanol som finns i dag får vi en reduktion på 2,6 miljoner ton.

Miljön och klimatet har alltså mycket att vinna på att fler förstår vilka enorma fördelar det finns med att ställa om från diesel till ett förnybart drivmedel som ED95.

Vi behöver fler ekonomiska incitament för att fler ska vilja ställa om till förnybara alternativ. Ett sådant exempel skulle kunna vara en miljölastbilspremie. Ett annat är att ge skattebefrielse till klimatsmarta bränslen, något som skulle kunna vara mycket effektivt men som tyvärr motarbetas av EU.

Så sent som vid årsskiftet höjdes skatterna på flera biodrivmedel på grund av stelbenta EU-regler. Det påverkar klimatet negativt och försvårar omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi öka kunskapen, inte minst i branschen, om den goda klimatnytta som förnybara drivmedel står för.

Är du på plats på Transportforum, kom gärna och prata mer om etanol efter seminariet. Vi håller till i lokalen Operan klockan 13.15–14.45 i dag den 12 januari. Hoppas att vi ses!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Förlängd skattebefrielse för ED95

Äntligen ett positivt besked från EU! Ja, så känner nog många med mig i dag. Nu har biobränslebranschen och den svenska transportsektorn fått lite arbetsro så att vi kan skapa långsiktiga regler för biodrivmedel.

Den 14 december beslutade EU-kommissionen att bevilja Sveriges ansökan om undantag från statsstödsreglerna och att godkänna fortsatt skattebefrielse eller skattenedsättning för biodrivmedel. För flytande biodrivmedel som ED95 gäller det förlängda undantaget till och med 31 december 2018, medan undantaget för biogas förlängs till och med år 2020.

Sverige har länge haft en tätposition inom EU med allra störst andel biodrivmedel bland medlemsländerna, mycket tack vare att förnybara drivmedel har varit skattebefriade. Ska vi kunna nå vårt nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är det nu hög tid för regeringen att kavla upp ärmarna. Tillsammans med näringslivet måste regeringen utforma en långsiktigt hållbar biodrivmedelspolitik, som också kan accepteras i Bryssel.

I helgen slöts ett historiskt globalt klimatavtal i Paris. Nu måste vi gemensamt inom EU agera för att leva upp till det. Den svenska framgången med biodrivmedel är en viktig pusselbit. Genom att till exempel köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska en lastbils klimatutsläpp med nästan 90 procent. Nu arbetar vi vidare för att fler ska välja att minska sin klimatpåverkan.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Den offentliga sektorn spelar en viktig roll för hållbar bilism i Sverige

I ett färskt och riktigt bra videoklipp, pratar Mattias Goldmann från Gröna bilister om den offentliga sektorns roll för att skapa hållbar bilism i Sverige.

I klippet förklarar Mattias Goldmann kort och kärnfullt några viktiga delar av transportproblematiken i Sverige idag. Vad händer när efterfrågan på olja överskrider produktionen? Varför finns ingen supermiljölastbilspremie?

Det här är ett mycket intressant klipp för alla som undrar hur vi ska kunna minska utsläppen av fossil CO2 från transportsektorn.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Rekordförsäljning av ED95

Vi har precis fått in glädjande försäljningssiffror för vårt gröna alternativ till diesel, ED95. Försäljningen av det etanolbaserade biodrivmedlet för tunga transportfordon rekordökade med hela 17 procent under mars månad.

Det finns uppenbarligen ett sug efter ett hållbart biodrivmedel inom den tunga transportsektorn. Efterfrågan på ED95 har växt ända sedan marknadsintroduktionen i mitten av 1980-talet men har tagit ordentlig fart den senaste tiden. En jämförelse av första kvartalet i år jämfört med samma period 2010 visar att försäljningen av ED95 har ökat markant i år med hela 21 %. Vi kan spåra en betydande del av ökningen till busstrafiken, vilket är bra för både stadsmiljön och människors hälsa.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Koldioxidutsläppen ökade under 2010

Nya siffror från Svenska Petroleuminstitutet visar att koldioxidutsläppen från drivmedel och bränslen fortsätter att öka. Den totala ökningen under 2010 var ca 4 % jämfört med 2009. Enligt statistiken minskade koldioxidutsläppen från bensin samtidigt som utsläppen från diesel och eldningsolja ökade.

I faktiska siffror så rör det sig om 29,3miljoner ton koldioxid som har släppts ut i Sverige under 2010. Att utsläppen från bensin har minskat beror på att fler har valt diesel eller E85 som drivmedel.

De åsikter som ibland framförs, nämligen att diesel skulle vara någon form av miljövänligt alternativ, kommer än en gång på skam då utsläppen från dieselbränsle har ökat till 12,5 miljoner ton. Det är en ökning med 8 % bara sedan 2009.

Den ökade användningen av diesel förklaras med en ökning av yrkestransporter. Idag finns det miljövänliga alternativ till diesel för tunga transportfordon. ED95 är ett av dem. Etanol är ett mycket rent och effektivt bränsle för modifierade dieselmotorer och ett av de alternativ som till skillnad från diesel faktiskt är miljövänliga.

Nu är det dags att ta larmsignalerna på allvar och bryta vårt beroende av fossila bränslen. Vi kan inte ta ständigt ökade utsläpp av växthusgaser med en axelryckning.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

EU-kommissionen: Inga fossilbränsledrivna fordon i europeiska städer år 2050

Vi har hittat en intressant nyhet om EU:s planer för att sänka utsläppen av växthusgaser. På måndag (2011-03-28) publicerar Europeiska Kommissionen ett white paper med en transportplan för EU. Redan nu har EurActiv tagit del av planen som innehåller nya långsiktiga målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra miljön i städer. Idag kommer en fjärdedel av EU:s koldioxidutsläpp från transporter och transportsektorn står för hela 73 procent av all oljeförbrukning inom EU.

Transportplanen innehåller åtgärder för att halvera användningen av bensin- och dieseldrivna fordon i stadsmiljö i EU år 2030, för att slutligen år 2050 ha fasat ut dem helt från urbana miljöer. Detta är delmål för att uppnå det tidigare uppsatta mer övergripande målet att sänka koldioxidutsläppen från transporter med 60 procent till år 2050.

Planerade åtgärder för att lyckas med det här är bland annat skatter, främjandet av alternativa transportsystem och upprättande av en effektiv infrastruktur för olika sorters miljöbilar. Läs mer på EurActivs sida.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken

DN Motor har gjort en ingående granskning av Trafikverkets redovisning av utsläpp från vägtrafiken, Klimatbarometern, för att undersöka vad som egentligen ligger bakom de ökande utsläppen av växthusgaser. Trots samhällets insatser för att minska vägtrafikens påverkan på miljön fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att stiga. Sedan basåret 1990 har utsläppen ökat med 10 procent.

Trafikverket framhåller att det krävs en samhällsomställning där vi är mindre beroende av enskild biltrafik för att uppnå de uppsatta miljömålen. DN:s undersökning visar dock att det inte är privatbilismen som är boven i dramat utan transportsektorn: ”De tunga lastbilarna har ökat sina utsläpp med 36 procent och de lätta med hela 82 procent sedan 1990”, skriver DN. Det innebär att sammantaget släppte tunga och lätta lastbilar ut drygt sex miljoner ton koldioxid under förra året.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Förnybara drivmedel nyckel till minskade utsläpp inom transportsektorn: EU-kommissionens forskningsgrupp rapporterar

Fram till år 2020 ska växthusgasutsläppen inom EU minskas med minst 20 procent, det är ett av EU:s klimatmål. Samma år ska också 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst 10 procent. Till år 2050 ska en utsläppsreduktion på minst 80 procent vara uppnådd.

Till skillnad från många andra områden har utsläppstakten inom transportsektorn inte minskat, utan snarare ökat, vilket hotar att underminera EU-ländernas ansträngning att uppnå angivna utsläppsreduktioner och klimatmål – om inte åtgärder vidtas. Europeiska kommissionen har därför satt samman en forskningsgrupp med syfte att utveckla en långsiktig och strategisk åtgärdsplan för att integrera transportsektorns växthusgasutsläpp med EU:s långsiktiga klimatmål.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu öppnar världens första publika tankstation för ED95 – i Stockholm

Tankstationen, som öppnar nu på torsdag, är avsedd för tung trafik och här kommer lastbilar att kunna tanka ED95, ett etanolbaserat biobränsle för anpassade dieselmotorer.  Det är stora nyheter att Stockholm blir först med en publik tankstation för ED95 och det är oerhört glädjande att OKQ8, som en av Sveriges största drivmedelsföretag, satsar på ED95 och banar väg för en ny typ av hållbar transportindustri.

Stockholm har haft en positiv utveckling gällande miljöbilar men när det kommer till de tunga lastbilarna har inte lika mycket gjorts. Tung transportindustri i Stockholm utgör 5-10 procent av trafiken men står för en långt större andel av utsläppen. Anläggningen är därför det första steget i en vision om utvecklingen av en ny svensk infrastruktur av tankställen för hållbara lastbilstransporter som kör på ED95 och andra biobränslen.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014