Frågor och svar om etanol

Frågor om Etanol

Vad är miljöfördelarna med att köra på bioetanol?

Det viktigaste skälet till att köra på bioetanol är att du kraftigt minskar utsläppen av fossil koldioxid, ett hot för jordens klimatsystem. Den så kallade växthuseffekten, eller hotet från oönskade klimatförändringar, anses idag vara ett av de största hoten mot de globala livsbetingelserna på vår jord.

Vad är så viktigt med att inte öka halten koldioxid i atmosfären?

Ökad halt av koldioxid i atmosfären innebär en ökad växthuseffekt här på jorden.

Varför vill vi inte ha en ökad växthuseffekt?

en ökad växthuseffekt får samma effekt som ökad isolering. Medeltemperaturen på jorden höjs, och med det följer en rad oönskade företeelser som t.ex. avsmältning av polarisarna, ökad spridning av tropiska sjukdomar och ändrade förutsättningar för växt- och djurliv.

Konkurrerar etanolproduktionen med produktionen av mat?

I Sverige behöver vi bara 20 % av den odlingsbara marken för att tillgodose vårt behov av mat. Resten kan användas till att odla till exempel energigrödor som i sin tur kan omvandlas till drivmedel. Ur ett globalt perspektiv är det mycket riktigt sant att vi först och främst ska tillgodose människans matbehov. Det är dock inte främst brist på mat som orsakar svält i världen, utan snarast fattigdom.

Etanolproduktion i utvecklingsländer kan innebära en fantastisk möjlighet för fattiga bönder att få bättre betalt för sina grödor. Dessutom kommer tekniken att utvinna etanol ur cellulosa att ytterligare minska konkurrensen med mat, då vi i mycket större utsträckning kan använda exempelvis skogsråvara och restprodukter från jordbruk för att göra etanol.

Kan användning av biodrivmedel minska vårt beroende av olja?

Just att minska på vårt ensidiga beroende av olja från några få nettoexporterande oljeländer är en av huvudanledningarna varför både USA och EU med hjälp av lagstiftning och olika förmåner dramatiskt försöker öka användningen av biodrivmedel med fokus på transportsektorn. Transportsektorn nyttjar redan ca 70 % av all konsumerad olja i USA och EU och dess andel fortsätter att öka.

Är det inte bränsleceller och hybrider som är lösningen för framtiden?

Bränsleceller och hybrider är bra exempel på teknik som gör fordonen mer energieffektiva. Men även dessa energieffektiva motorer behöver energi och även den energin måste bli allt mer förnybar. Etanol kan enkelt ersätta bensin och diesel i hybridmotorerna. Etanol är dessutom en ypperlig vätebärare och med en introduktion av etanol via bränsleflexibla bilar så som FlexiFuel och BioPower så påskyndar vi uppbyggnaden av ett nätverk med tankställen för etanol.

Därmed så påskyndar vi även introduktionen av energieffektiva bränslecellsdrivna bilar med väte från förnybart ursprung vilket alla fordonstillverkare ser som en nödvändighet i det längre perspektivet.

Är etanol mer brandfarligt än bensin?

Sveriges tekniska forskningsinstitut har nyligen undersökt brand- och explosionsriskerna för E85. Riskerna visade sig vara betydligt mindre än man tidigare trott och slutsatsen är att E85 inte är mer brandfarligt än bensin.

Hur framställs etanol idag?

Bioetanol är en bioalkohol som framställs ur naturens egna resurser, exempelvis sockerrör, spannmål eller majs.

Ger inte etanolförbränning också koldioxidutsläpp?

När det gäller klimatpåverkan är det en avgörande faktor varifrån koldioxiden kommer. Från ”dött” kol eller från ”levande” kol. Båda är lagrad solenergi men det ”döda” kolet (olja, kol och naturgas) har varit inlåst (fossilt bundet) under jordskorpan i 200 miljoner år.

När det släpps ut i atmosfären får vi en obalans som påverkar klimatet. Biodrivmedel som exempelvis etanol eller biogas får vi från det ”levande” kolet, som kommer från de växter som omger oss idag och ingår i kolcykeln – det vill säga naturens metod att flytta runt kolet för att möjliggöra liv på jorden. Fotosyntesen i växterna bryter ner koldioxiden till kolhydrater, som bygger upp växten, och syre, som går ut i luften. När växten dör eller bränns återgår kolet till luften och tas sedan upp av andra växter

Det ”döda” kolet i form av olja (bensin och diesel), kol eller naturgas kommer från växter som fanns för miljoner år sedan. Det kol de tog upp då släpps ut nu när dessa fossila bränslen används. Det finns inga extra växter som kan ta upp detta kol. Detta innebär höjd koldioxidhalt i atmosfären och tilltagande växthuseffekt. Brasilien, som idag är världens största etanolproducent, producerar etanol med en nettobesparing av fossil koldioxid på mellan 90-95 %.

En rapport från Chalmers (Magnus Blinge) visar att det går åt 2 % fossil energi till SEKABs nuvarande etanolproduktion i Domsjö, vilket betyder 98 % nettoreduktion av fossil koldioxid.

Finns det tillräckligt med biomassa i världen för att kunna producera den energi vi behöver?

Förmodligen inte. Vi behöver därför göra många saker samtidigt. Tillexempel satsa mer på utbyggnaden av kollektivtrafik och bygga smartare samhällen ur trafiksynpunkt. Men det viktigaste är att vi måste ta fram betydligt energieffektivare fordon. Vi måste ha fordon som i framtiden inte förbrukar mer än 0,3 liter/mil, exempelvis plug-in hybrider som till stor del drivs med hjälp av el.

Reduceras även andra utsläpp än koldioxid när man använder etanol?

Dagens katalysatorrenade bensinbilar är redan mycket rena, men bränsleflexibla bilar som körs på etanol reducerar övriga utsläpp ytterligare och har god marginal gentemot EU:s krav från 2005.

Skövlas det regnskog i Brasilien för tillverkning av etanol?

I Brasilien tillverkar man etanol av sockerrör. Att regnskogen är hotad är mycket bekymmersamt, men det har ingenting med odlingen av sockerrör att göra. Brasilien är ett mycket stort land, det tar fem timmar att flyga från norr till söder. Sockerrörsodlingen sker flera hundra mil från regnskogen. Rapporter som bekräftar detta finns hos Naturvårdsverket och Gröna Bilister.

För att säkerställa miljökrav och kvaliteten på bioetanolen har framstående svenska, europeiska och brasilianska forskare i samarbete med brasilianska regeringen och International Energy Agency och på initiativ av the BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF), upprättat kravspecifikationer, kriterier och regler för etanolproduktionen. Läs mer om detta på www.hallbaretanol.se.

Hur är arbetsförhållandena för sockerrörsarbetarna i Sydamerika?

Att frågan kring sockerrörsarbetarnas arbetssituation uppmärksammas är bra, då deras arbete många gånger sker under tuffa förhållanden. Frågan är mycket viktig och en lösning måste sökas som inte skapar andra sociala problem.

I Brasilien får ca 6 miljoner människor sin försörjning tack vare bioetanolprogrammet. Enligt brasilianska forskare hade de flesta av dessa annars flyttat till storstädernas slum utan försörjningsmöjligheter, eller bränt regnskog för att odla mat för dagen. Därför genomför den brasilianska regeringen mekaniseringen gradvis allt eftersom nya arealer tas i bruk. Den brasilianska sockerrörsindustrin står idag där de svenska skogsföretagen stod för en generation sedan, när man skulle införa mekanisering för att ta bort de tunga jobben. Bra för arbetarna, visst, men det måste ske successivt för att inte skapa en massarbetslöshet.

Etanolen som SEKAB säljer är producerad i enlighet med initiativet Verifierat hållbar etanol

Om koldioxidutsläppenreduceras genom att använda bioetanol, är det inte risk för att man ökar några andra hälsofarliga utsläpp istället?

Övriga hälsofarliga emissioner som kväveoxider, partiklar och kolväten blir också lägre då man kör bilen på bioetanol. Dagens moderna bensinbilar är dock redan så rena så att dessa förbättringar är av marginell betydelse. Jämfört med dieselbilar är dock förbättringarna påtaliga. Det enda mätbara utsläpp som ökar med alkoholer är aldehyder. Med dagens katalysatorer är det dock på en så låg nivå att det bedöms som ointressant.

Vad är planerna för framtidens etanolproduktion?

På kort sikt finns det mycket stora spannmålsöverskott i det internationella jordbruket. Men på lite längre sikt kommer sockerrör att vara den dominerande råvaran i de tropiska länderna och i de tempererade klimatzonerna kommer vi att övergå alltmer till att tillverka etanol från råvaror rika på cellulosa.

Ger etanolförbränning också koldioxidutsläpp?

När det gäller klimatpåverkan är det en avgörande faktor varifrån koldioxiden kommer. Från ”dött” kol eller från ”levande” kol. Båda är lagrad solenergi men det ”döda” kolet (olja, kol och naturgas) har varit inlåst (fossilt bundet) under jordskorpan i 200 miljoner år. När det släpps ut i atmosfären får vi en obalans som påverkar klimatet. Biodrivmedel som exempelvis etanol eller biogas får vi från det ”levande” kolet, som kommer från de växter som omger oss idag och ingår i kolcykeln ? dvs. naturens metod att flytta runt kolet för att möjliggöra liv på jorden. Fotosyntesen i växterna bryter ner koldioxiden till kolhydrater, som bygger upp växten, och syre, som går ut i luften. När växten dör eller bränns återgår kolet till luften och tas sedan upp av andra växter

Det ”döda” kolet i form av olja (bensin och diesel), kol eller naturgas kommer från växter som fanns för miljoner år sedan. Det kol de tog upp då släpps ut nu när dessa fossila bränslen används. Det finns inga extra växter som kan ta upp detta kol. Detta innebär höjd koldioxidhalt i atmosfären och tilltagande växthuseffekt.

Brasilien, som idag är världens största etanolproducent, producerar etanol med en nettobesparing av fossil koldioxid på mellan 90-95%. En rapport från Chalmers (Magnus Blinge) visar att det går åt 2% fossil energi till nuvarande etanolproduktion i Örnsköldsvik, vilket betyder 98% nettoreduktion av fossil koldioxid.

Hur ser arbetsförhållandena ut för sockerrörsarbetarna i Brasilien?

Arbetsförhållandena vid sockerrörsplantagen i Brasilien är ofta hårda. Mekanisering av skörden är ett viktigt steg för att förbättra situationen. Genom att ställa krav på bra arbetsförhållande vid produktionen av drivmedel kan svenska aktörer driva på för att påskynda en positiv utveckling.

Sockerrörsindustrin har ca 1 miljon anställda i Brasilien. 70 procent av produktionen sker vid stora anläggningar. En stor del av sockerrören huggs idag för hand vilket kräver att fälten bränns innan arbetarna börjar hugga ner sockerrören. Syftet är att skydda arbetarna mot ormar och vassa blad. Mekaniseringen ökar snabbt, vilket både ger bättre utbyte av elproduktion från sockerrören och betydligt bättre arbetsförhållanden och bättre möjlighet att ta till vara blad och stjälkar och använda det som biobränsle för att producera elektricitet.

Ca 60 procent av etanolen i Brasilien kommer från Sao Paulo-regionen där ca 30 procent av sockerrören redan idag skördas med maskiner och det ökar snabbt. Det innebär färre arbetstillfällen, men mer avancerade, högre betalda och med bättre arbetsmiljö. I Sao Paulo regionen har industrin, fackföreningar, utbildningsinstitut och olika myndigheter även kommit överens om en plan för vidareutbildning av de sockerrörsarbetare som blir av med jobbet till följd av mekaniseringen.

När vi tankar E85 i Sverige bidrar vi till en ökning av etanolproduktionen i Brasilien. Etanol ger idag försörjning till 1 miljon personer i Brasilien och bidrar på det sättet till utvecklingen av landets ekonomi utanför de stora städerna. Att lönerna är låga för många av Brasiliens lantarbetare beror inte på etanolens snabba tillväxt, tvärtom pressar ökande efterfrågan upp lönerna. Arbetarna inom sockerrörsindustrin är i våra mått mycket lågt betalda men oftast betydligt bättre betalda än de som jobbar med produkter som tillexempel kaffe, soja och bomull och tjänar mer än genomsnittsarbetaren inom jordbruksindustrin i Brasilien.

Är det inte bättre att göra virke och papper än etanol av skogen?

Vi ska göra både och. Vi har och har haft ett årligt överskott på skogsråvara i Sverige under många år. Med hjälp av den kunskap från forskningsresultat som finns idag och den forskning som pågår kontinuerligt så kan vi öka mängden skogsråvara med ca 30 % årligen de närmaste åren. Vilket kommer att ge oss en möjlighet tillverka en stor volym förnybara bränslen i Sverige.

Finns det tillräckligt med biomassa i världen för att kunna producera den förnybara energi som vi behöver?

Förmodligen inte. Vi behöver göra många saker samtidigt. T.ex. satsa mer på utbyggnaden av kollektivtrafik och bygga smartare samhällen ur trafiksynpunkt. Men det viktigaste är att vi måste ta fram betydligt mer energieffektiva fordon. Vi måste ha fordon som hybrider som till stor del drivs med hjälp av el.

Är det inte bättre att stoppa in vår biomassa i oljeeldade värmeverk på kontinenten och på så sätt minska utsläppen av CO2 på ett effektivare sätt?

Rent teoretiskt är det så. Men eftersom vi vet att oljan är en ändlig resurs och att den kommer att bli en bristvara inom en snar framtid, så kan vi inte ensidigt satsa all vår biomassa på ett område. Vi måste utveckla olika nya tekniker som gör att vi kan använda biomassa som grund för att t.ex. ta fram nya biodrivmedel. En sådan utveckling tar lång tid och sker i olika steg. Därför måste vi börja redan nu för att i framtiden kunna erbjuda de mest optimala lösningarna.

Var tillverkas etanol i Sverige?

Idag finns en fabrik i Örnsköldsvik och en i Norrköping. En fabrik planeras i Karlshamn.

Hur tillverkas etanolen?

Etanol framställs genom att socker jäses till alkohol. För detta krävs produkter från växtriket och energi i from av värme för att hålla jäsningen vid liv. I Örnsköldsvik används restprodukter från den intill liggande massafabriken. Placeringen intill massafabriken innebär även att man täcker upp till 95% av energibehovet med hjälp av spillvärme från massatillverkningen. I Norrköping utvinns etanolen från säd.

 • Hållbarhet

  – en ren resursfråga

  Sustainability

  Mer om vårt hållbarhetsarbete

 • Upptäck

  våra finaste produkter

  Premium

  Läs mer om våra hållbara produkter här

 • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

  widget

  Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
  Se filmen här