Frågor och svar
om SEKAB:s utlandssatsningar 2006-2009

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du antingen använda sidans sökfunktion, eller kontakta oss här.

 

Vad gör SEKAB?

SEKAB förädlar etanol till biodrivmedel och kemikalieprodukter för försäljning i Europa. SEKAB:s biodrivmedel ED95 är utvecklat för tunga transportfordon säljs i huvudsak i Sverige. Teknisk etanol, Thermol, spolarvätska och kemikalieprodukterna Etylacetat och Acetaldehyd har Europa som marknad. Läs mer här om våra biodrivmedel och kemikalieprodukter. SEKAB bedriver även ledande forskning kring och utveckling av teknologier för att framställa miljövänliga kemiprodukter från cellulosabaserad råvara, som exempelvis skog.

Vem äger SEKAB?

SEKAB ägs till 70 procent av Norrlands Etanolkraft AB (NEKAB) och till 30 procent av EcoDevelopment. NEKAB i sin tur ägs till 48,81 procent av Skellefteå Kraft, 48,81 procent av Övik Energi AB samt 2,38 procent av Umeå Energi. Eftersom NEKAB är majoritetsägare ingår SEKAB i NEKAB-koncernen.

Hur kommer det sig att Per Carstedt sitter i SEKAB:s styrelse?

SEKAB ägs av NEKAB och EcoDevelopment. Båda ägarna har enligt ett aktieägaravtal rätt att tillsätta ett visst antal ledamöter vardera. Ägarbolagen bestämmer själva vilka personer som ska vara deras representanter i SEKAB:s styrelse.

Varför är tre kommunalägda energibolag delägare i SEKAB?

I slutet av 2004 annonserade de dåvarande ägarna Akzo och Domsjö fabriker att SEKAB var till salu. För att inte den kompetens som hade byggts upp under många år i regionen skulle gå förlorad om SEKAB köptes av ett utländskt bolag, bildades ett regionalt ägarkonsortium, Norrlands Etanolkraft AB, NEKAB. Ägare blev de kommunala energibolagen i Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå. NEKAB köpte 50 procent av SEKAB och det privata företaget EcoDevelopment köpte den andra halvan.

Vilken kompetens avsågs?

Förutom den unika kompetensen att tillverka kemikalier och drivmedel baserade på etanol, hade ny teknik utvecklats. Redan 1997 bildade kommunerna EnergiCentrum Norr AB (nuvarnade SEKAB E-Technology) som en bas för investeringen i en ny utvecklingsanläggning för cellulosabaserad etanol, en teknik som utvecklats under ett årtionde i regionen. 2001 beviljades statliga bidrag, regionala EU-fondmedel samt privata pengar till anläggningen. Den så kallade Etanolpiloten, en pilotanläggning för utveckling av gröna kemikalier, stod klar 2004 och var placerad inom SEKAB:s fabriksområde. Tekniken är nu 2014 utvecklad och testad i demoskala för många olika råvaror. Behovet av tekniken är stort, men bristen på långsiktiga villkor för förnybara kemiprodukter gör att kommersialiseringen dröjer.

Varför ändrades inte aktiefördelningen när SEKAB hösten 2008 fick ekonomiskt stöd från NEKAB?

NEKAB gick hösten in med 700 miljoner kronor och EcoDevelopment med 40 miljoner. Ägarförhållandet ändrades 2009 för att motsvara hur mycket ägarna skjutit till. Den ändringen borde ha gjorts omedelbart.

SEKAB gjorde mellan 2006 och 2009 investeringar i Afrika och Europa. Vad gick de ut på?

SEKAB ville med sina engagemang i Polen, Ungern, Tanzania, Mocambique och Togo säkra försörjningen av etanol eftersom den inhemska etanoltekniken tog tid att utveckla. Med den efterfrågan som fanns på etanol under den här perioden var satsningen fullt rimlig ur ett företagsstrategiskt perspektiv. SEKAB var den överlägset största importören av sockerrörsetanol till Europa, med en omsättning på två miljarder kronor per år.

Med facit i hand kan man dock konstatera att SEKAB hade för svag finansiering för att klara oförutsedda händelser, exempelvis den finanskris som utbröt 2008 med efterföljande prisfall på etanol. Inte minst med tanke på att SEKAB delvis var offentligt ägt borde bolaget ha säkerställt en starkare privat finansiering innan projekten inleddes. När detta saknades borde SEKAB ha avstått från satsningarna.

Hur mycket har SEKAB:s satsningar i Afrika kostat?

SEKAB:s kostnader för att projektera byggandet av flera etanol- och sockerrörsplantageanläggningar i Tanzania och Mocambique uppgick till 172 miljoner kronor. Utöver det satsade SEKAB 28 miljoner i ett nu nedlagt projekt i Togo.

Kommer ägarna att kunna få tillbaka sina pengar?

SEKAB:s ledning har sedan ett par år ägarnas uppdrag att återskapa värden i bolaget. Det har till viss del redan skett genom att verksamheten i Polen har sålts och SEKAB:s verksamhet i Sverige nu är stabil och lönsam. För att ytterligare skapa värde har SEKAB utrett möjligheterna till förnyad tillväxt, genom investeringar i nya och befintliga produkter. En möjlighet är exempelvis att bygga ut kapaciteten för att tillverka gröna kemiprodukter i Örnsköldsvik.

Har SEKAB bedrivit verksamheten i Afrika ansvarsfullt?

Projekten i Tanzania och Mocambique har i flera avseenden ansetts vara ett föredöme. Vårt mål var hela tiden att bygga upp klimatmässigt och socialt hållbara bolag som skulle ta stor hänsyn till lokalbefolkningens behov och traditioner.

En viktig fördel med försäljningen av Afrikabolagen till EcoDevelopment var att det innebar en positiv lösning när det gäller SEKAB:s och Sveriges anseende gentemot berörda människor i Tanzania och den tanzaniska staten.

Tre team från Afrikabanken, Environmental Resources Management Ltd (en internationellt välrenommerad konsultbyrå i dessa frågor) samt Sidas miljö- och utvecklingsexperter har i efterhand – och oberoende av varandra – utvärderat projektet i Tanzania och kommit fram till att det var väl planerat vad gäller hanteringen av miljöfrågor och sociala frågor.

I projektet finns en tydlig plan för att avsätta mark, omkring 2 000 hektar, och ge utbildning till barabaigerna – det nomadfolk som delvis utnyttjar marken där projektet i Tanzania planerar att odla sockerrör. I samma område finns flera andra bolag som odlar grödor, och barabaigernas möjligheter att odla och röra sig fritt påverkas av detta. Projektets ambition har hela tiden varit att hitta en bra lösning och vara tillmötesgående mot lokalbefolkningen. Vi beklagar djupt att företrädare för barabaigerna enligt SVT:s Uppdrag granskning uttryckt kritik till hur projektet har påverkat dem.

Hur genomfördes försäljningen av projekten i Afrika?

Försäljningen av SEKAB:s bolag i Tanzania och Mocambique såldes till EcoDevelopment för den symboliska summan 400 kronor hösten 2009. I avtalet finns också en tilläggsköpeskilling som ger SEKAB rätt till ytterligare 170 miljoner kronor, motsvarande de investeringar som SEKAB har gjort i projekten, ur eventuella framtida vinster ur bolagen (se mer nedan).

SEKAB:s styrelse fattade i mars 2009 beslut om nedläggning eller försäljning av Afrikabolagen. Då hade den globala finanskrisen slagit till och radikalt försämrat förutsättningarna för att sälja bolagen. Det blev inte minst tydligt när den ledande investmentbanken ABG Sundal Collier med konsultstöd av SEKAB:s tidigare vd Per Carstedt förgäves försökte hitta en köpare, och SEKAB tvingades konstatera att Afrikabolagen helt hade förlorat sitt värde.

Eftersom SEKAB saknade medel att fortsätta driva projekten, var nedläggning eller försäljning till en symbolisk summa de enda möjliga alternativen. En nedläggning hade medfört stora kostnader och riskerade att dra ut på tiden. Det skulle också drabba berörda människor i Tanzania och Mocambique. Därför överläts Afrikabolagen till EcoDevelopment där Per Carstedt var och är en av delägarna.

Det är förståeligt att det väcker frågor att en enskild person, Per Carstedt, hade flera olika roller i sammanhanget – först som vd för SEKAB, sedan som konsult med uppdrag att hitta köpare och slutligen som delägare i det bolag som kom att köpa Afrikabolagen. Ansvaret för försäljningen låg dock helt på SEKAB:s dåvarande ledning och styrelse.

Vad skedde när SEKAB anlitade konsulter för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för projektet i Tanzania?

SEKAB anlitade konsultfirman Orgut för att göra en miljökonsekvensbeskrivning för projektet i Tanzania. Orgut anlitade i sin tur underkonsulter som skulle säkerställa att miljökonsekvensbeskrivningen levde upp till gällande riktlinjer och regler. Längs vägen uppstod det tyvärr oenighet mellan Orgut och deras underkonsulter där ord står mot ord. De underkonsulter som slutförde rapporten har intygat att rapporten togs fram på ett korrekt sätt.

Tre team från Afrikabanken, Environmental Resources Management Ltd (en internationellt välrenommerad konsultbyrå i dessa frågor) samt Sidas miljö- och utvecklingsexperter har i efterhand – och oberoende av varandra – utvärderat projektet i Tanzania och kommit fram till att det var väl planerat vad gäller hanteringen av miljöfrågor och sociala frågor.

Vad innebär återbetalningsavtalet med EcoDevelopment för SEKAB och SEKAB:s ägare?

Återbetalningsavtalet byggde på att EcoDevelopment skulle attrahera ytterligare intressenter till Afrikaprojektet i Tanzania inom sex månader från övertagandet från SEKAB. Detta har inte lyckats. Sedan dess har EcoDevelopment satsat ytterligare minst 120 miljoner kronor i Tanzaniaprojektet utan att ännu visa ett positivt resultat. Om etanolanläggningen kan färdigställas och börja drivas med vinst får först EcoDevelopments nya finansiärer eller delägare avkastning på sin investering. Därefter delas avkastningen mellan SEKAB och gamla finansiärer i EcoDevelopment till dess att SEKAB:s investering om cirka 170 miljoner kronor är återbetald. Anledningen till denna uppdelning är att det inte var möjligt för EcoDevelopment att attrahera nytt kapital om avkastningen på de nya pengarna skulle delas med SEKAB. Alternativet till denna fördelning var att EcoDevelopment skulle tvingas avsluta projektet. Det hade resulterat i att SEKAB skulle sakna möjlighet att få pengar tillbaka och företaget valde därför att göra denna justering av avtalet.

Har SEKAB:s personal vid Afrikaprojekten haft orimligt höga löner?

De ersättningar som betalades ut var i paritet med gängse nivåer i branschen. Högst betald var Anders Bergfors. Som vd för SEKAB Tanzania tjänade han under några månader 127 000 i månaden medan han fortfarande bodde kvar i London. Han hade då ingen fri bostad eller bil. Då Bergfors flyttade till Tanzania i mitten av 2007, sänktes hans lön till 90 000 kronor, med tjänstebostad och tjänstebil. Lönen och förmånerna är i jämförbara med vad som gäller för liknande positioner i näringslivet.

I anställningsavtalet för Anders Bergfors ingick pensionsinsättningar till försäkringsbolaget Nordben på kanalön Guernsey, något som vi i dag ser rimmar illa med vår vilja att vara ett ansvarstagande företag. Den bedömningen påverkas inte av att upplägget används av de flesta svenska börsbolag för utlandsanställda som inte får pensionsavsättningar i Sverige.

Hur såg SEKAB:s resepolicy ut 2006-2009?

SEKAB besökte potentiella samarbetspartner i Östeuropa, Sydamerika och Afrika under perioden 2006–2009. SEKAB:s dåvarande ledning hade som policy att endast flyga Business Class vid interkontinentala nattflygningar då det var arbetsdag direkt efteråt. Sedan 2007 är huvudregeln att flyga ekonomiklass. Undantag är möjliga när inga andra biljetter finns tillgängliga.

Har SEKAB:s ledning vid tjänsteresor levt lyxliv?

SEKAB har en tydlig policy för vad som gäller vid utlandsresor, se ovan. Det finns dock många olika faktorer utöver pris och standard som avgör till exempel var man bor vid affärsresor. I många länder är utbudet av hotell med tillräcklig standard inte är lika stort som i Sverige. Ofta finns det en säkerhetsaspekt som gör det olämpligt att bo i vissa områden. Det kan också vara mest effektivt att bo där andra affärsresande bor, eller flyga med extra komfort, om det gör att man orkar med ett mer intensivt schema och därför inte behöver stanna utomlands lika länge. Det är några av de faktorer som har avgjort när vi bedömt vad som har varit det mest kostnadseffektiva alternativet och det mest ansvarsfulla mot vår personal.

Hur ser projekten i Tanzania och Moçambique ut i dag?

I Bagamoyo i Tanzania driver det privata företaget EcoDevelopment projektet vidare. EcoDevelopment har efter övertagandet från SEKAB vidareutvecklat projektet till ett biomassaprojekt som i huvudsak kommer att producera socker (för livsmedel) och förnybar energi. Projektet kommer också att producera mindre mängder etanol (för drivmedel) och i planerna finns även odlingar av sockerrör som ska försörja anläggningen råvara. EcoDevelopment har efter övertagandet investerat omkring 120 miljoner kronor och arbetar med att hitta finansiärer för att förverkliga projektet i sin helhet. Mer information om projektet i Tanzania återfinns på www.ecoenergy.co.tz.

Hur mycket satsades i Togo och vad finns där idag?

Projektet i Togo genomfördes tillsammans med det svenska företaget Nykomb och ett lokalt företag. SEKAB satsade 28 miljoner kronor i projektet. Innan projektet avbröts hade en överenskommelse om leasing av 47 000 hektar land med lokala jordägare tecknats, designarbeten utförts och en miljökonsekvensrapport arbetats fram och godkänts av myndigheterna. Även två mindre dammar för bevattning byggdes.

Det som skapades i Togo förlorade sitt värde när SEKAB beslutade att avveckla projektet.

Hur går det för etanolanläggningen Bioagra i Polen?

SEKABs andel i etanolanläggningen Bioagra i Polen såldes i december 2014.

Etanolanläggningen Bioagra i Polen togs i drift 2009. SEKAB ägde tidigare 49 procent av anläggningen och resterande 51 procent ägdes av ett polskt familjeföretag. Fabriken producerar årligen 140 000 kubikmeter etanol, 10 000 ton majsolja och 100 000 ton djurfoder (DDGS) med majs som råvara. Etanolen som produceras vid anläggningen används främst för låginblandning i bensin. Detta är dock ett segment som är utsatt för hård nationell och internationell konkurrens med pressade priser som följd. Bioagra investerar därför för att höja kvaliteten på en dryg tredjedel, 50 000 kubikmeter, av etanolen till industrikvalitet, som då kan säljas med högre lönsamhet.

Hur mycket satsades i Ungern vad finns där i dag?

SEKAB har investerat 77 miljoner kronor i Ungern. SEKAB planerade att tillsammans med en lokal partner bygga två etanolfabriker. Det lokala projektbolaget som ansvarade för projekteringen erhöll byggnadstillstånd för båda fabrikerna. Tillstånden löpte dock ut 2010 när inga fabriker byggdes. Idag är det ungerska bolaget vilande och SEKAB äger endast en industritomt.

Har SEKAB:s affärer och projekt granskats?

SEKAB:s verksamhet har genomlysts mycket noggrant vid flera tillfällen. 2009 anlitade de kommunala ägarna konsultföretaget Sweco Eurofutures för att göra en oberoende granskning av SEKAB. 2011 gjorde revisionsföretaget PWC, på uppdrag av kommunernas lekmannarevisorer dels en granskning av omstruktureringsprojektet 2008–2010, dels en granskning av SEKAB:s utlandssatsningar 2004–2009. I december 2012 lät SIDA advokatfirman Gärde Wesslau göra en utredning om SEKAB:s avyttring av Afrikaprojekten till EcoDevelopment inklusive uppgörelsen om tilläggsköpeskilling som beskrivs ovan. 2011 gjorde Energimyndigheten en utvärdering av SEKAB:s processutveckling för framställning av cellulosaetanol. 2014 inledde Ekobrottsmyndigheten en förundersökning om SEKAB:s försäljning av dotterbolagen i Tanzania och Moçambique 2009. I juni 2015 beslutade åklagaren att lägga ned undersökningen då det inte finns någon grund för åtal. Utöver detta revideras SEKAB årligen av revisionsbyrån Ernst & Young.

Ingen av dessa granskningar har pekat på några juridiska fel eller försumlighet vad gäller SEKAB:s ledning och styrelse.

 • Mediakontakt

  Kristina Nilsson
  Kristina Nilsson

  PR och Kommunikationsansvarig
  Telefon: +46 (0)660-793 71
  Mobil: +46 (0)70-274 99 01
  kristina.nilsson@sekab.com

 • Vår historia

  Historia SEKAB

  Läs om SEKAB:s historia»