I lördags berättade jag om hur SEKABs arbete är en del av en cirkulär biobaserad ekonomi. Det var Socialdemokraterna i Västernorrland som bjudit in mig till förtroenderådets träff i Sundsvall.

Det var ett stort intresse för seminariet ”Framtidens jobb och företagande”, som leddes av riksdagsledamot Ingemar Nilsson. Förutom jag själv var även Bengt Aldén från BioBusiness Arena där för att visa konkreta exempel på hur bioekonomi redan idag har stor potential för jobb och företagande i Sverige.

lena-nordgren-sekab-och-riksdagsledamot-ingemar-nilssonBildtext: Jag tillsammans med riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S).

Svenskt näringsliv är redan idag i viss utsträckning en del av en bioekonomi och flera verksamheter betecknas som bioraffinaderier, däribland Domsjö industriområde i Örnsköldsvik där SEKAB har sin anläggning och verksamhet. SEKAB arbetar sedan 30 år med etanolbränslet ED95 för bussar och lastbilar samt kan med tekniken CelluApp® ta fram sockerströmmar och lignin ur skogsrester vilka kan omvandlas till högvärdiga gröna produkter som plaster, flygbränsle, biodrivmedel mm.

Allt detta är delar av en biobaserad ekonomi och en självklar del för att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta och ett Fossilfritt Sverige, några av Sveriges ambitiösa mål för att minska klimatpåverkan.

Fortsatta satsningar på forskning och utveckling är viktigt. Men det är även dags att ta vara på de resurser som redan satsats på teknikutveckling och förverkliga den forskning och teknik, som t ex tar fram sockerströmmar från skogsrester, och som är redo för uppskalning och kommersiellt bruk. Här behövs samverkan och ett bioekonomiskt handslag mellan stat och näringsliv för att fullskaliga produktionsanläggningar skall kunna bli verklighet.

I lördags var ett roligt tillfälle att för en stor grupp regionala politiker få presentera hur vi på SEKAB arbetar med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

@NordgrenLena på Twitter