I de internationella klimatförhandlingar som snart kulminerar med toppmötet i Paris är EU en av de starkaste rösterna för att snabbt minska de globala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt bromsar unionens egna regler de medlemsländer som vill visa vägen för en sådan utveckling – som Sverige.

Regeringen lämnade nyligen in en ny ansökan till EU om att få fortsätta ge skattelättnader till förnybara drivmedel som etanol fram till och med 2018. EU har tidigare bestämt att medlemsländerna inte får ge skattelättnader som gör att biodrivmedel blir billigare än fossila drivmedel.

Även om ett förlängt undantag skulle ge biodrivmedelsbranschen lite arbetsro, är det bara en tillfällig lösning. Sverige måste dessutom för att få undantaget beviljat införa regler som i sig riskerar att drabba klimatet helt i onödan. För att branschen och marknaden ska kunna fortsätta utvecklas måste de senaste årens osäkerhet ersättas med långsiktiga spelregler.

En förutsättning för att EU ska godkänna ansökan om fortsatta skattelättnader är att Sverige under hösten inför ett nytt regelverk för biodrivmedel. Den som säljer biodrivmedel måste efter årsskiftet kunna visa upp ett så kallat anläggningsbesked, ett intyg som antingen visar att drivmedlet inte är ”livsmedelsbaserat” eller att det har producerats i en anläggning som har tagits i drift före 2014 och inte är avskriven.

Uppfattningen att biodrivmedel skulle stå i konflikt med livsmedelsförsörjningen är i grunden märklig och delas varken av Världsbanken eller FN:s jordbruksorgan FAO. Biodrivmedel måste redan i dag uppfylla en lång rad hållbarhetskriterier och det finns stora markområden i världen som kan användas utan att det påverkar möjligheten att producera mat. Det som däremot blir lidande när tillgången till biodrivmedel begränsas är klimatet.

I värsta fall kan de nya reglerna innebära att den mest klimateffektiva etanolen från exempelvis avskrivna brasilianska anläggningar inte längre kommer att kunna tankas i Sverige. Trots att den är både hållbart producerad och har bättre klimatprestanda än många av alternativen. Vi får därför hoppas att de vägledningar som Energimyndigheten nu ska ta fram gör hanteringen så smidig som möjligt.

Sverige har en ambitiös målsättning om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, med en fossiloberoende fordonsflotta senast år 2030. För att nå dit säger regeringen att den så snabbt som möjligt under mandatperioden vill få på plats regler som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel.

Hittills har Sverige inte fått gehör i EU, men ingen fråga kan vara mer angelägen om vi ska nå våra högt ställda mål om att bli fossilfria. Under tiden får branschen hanka sig fram i en snårskog av allt krångligare regler och tillfälliga undantag.

Lagrådsremissen om anläggningsbesked: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2015/10/
anlaggningsbesked-for-biodrivmedel/

Ansökan om förlängd skattebefrielse: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/ansokan-till-eu-kommissionen-om-forlangd-skattebefrielse-av-biodrivmedel/