I dagarna har EU-kommissionen, genom sin expertgrupp för bio-baserade produkter där jag är en av medlemmarna, antagit rekommendationer för offentlig upphandling av bio-baserade produkter. Den offentliga sektorns inköp är en betydande del av ekonomin och rekommendationerna innebär ett stort steg framåt för att påverka produktion och konsumtion i en mer hållbar riktning. Vi har höga förhoppningar om att de 15 rekommendationerna kommer leda till rejäla förändringar på lång sikt. Ordföranden i expertgruppen har kommenterat rekommendationerna så här:

“Offentliga upphandlare får tillgång till grönare, mer hållbara och fossilfria produkter, samtidigt som bio-ekonomin får en boost med tillgång till en marknad som står för nästan 20 % av alla inköp inom EU.” Jag håller med – detta innebär en fantastisk möjlighet både för de branscher som står för bio-baserade produkter – och för samhället som på detta sätt kan ta stora kliv framåt i strävan mot en bio-baserad ekonomi.

Det finnas alltså 15 rekommendationer av varierad karaktär. Bland annat föreslås ett direktiv för bio-baserade produkter, breda kampanjer för att höja kunskapsnivån om vad bio-baserat är och revidering av befintlig lagstiftning för att underlätta val av bio-baserat i offentlig upphandling. Mycket inspiration har hämtats i det amerikanska programmet ”Bio-preferred”, som gett oerhört bra resultat och fått en hel bransch att växa och utvecklas på väldigt kort tid. En tydlig ledstjärna i detta arbete!

De 15 rekommendationerna omfattar en rad åtgärder som kan sammanfattas så här:

 1. Produkt- och materialkampanjer

Kampanjer som uppmuntrar kriterier för ”bio-baserat” för offentliga upphandlare bör utvecklas kring specifika produkt- och materialklasser, som visar de tydliga hållbarhetsfördelarna, ekonomiskt och socialt, samt egenskaperna och prestandafördelarna med användning av bio-baserat.

 1. Regionala/nationella kampanjer

Kampanjer som ska uppmuntra kriterier för “bio-baserat” för offentliga upphandlare och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan offentliga och innovativa upphandlare bör utvecklas I regioner som delar intressen när det gäller bio-baserade värdekedjor.

 1. Sektoriella kampanjer

Kampanjer som ska uppmuntra kriterier för “bio-baserat” för offentliga upphandlare bör utvecklas för ett urval av servicesektorer som kan dra särskild nytta av att ha bio-baserat som kriterium i sitt hållbarhetsarbete.

 1. Användande av standarder

Öka takten när det gäller överensstämmelse mellan standarder för bio-baserat och hållbarhet, deras användande och praktiska tillämpning.

 1. Märkning

Driva på utveckling av och överensstämmelse mellan kända miljö/hållbarhetsmärkningar, deras användande och en bred tillämpning av sådana märkningar.

 1. Sektorsanalyser

Göra en sammanhållen insamling av information när det gäller antal, typ av, distribution av och metoder för EU:s offentliga upphandlare så att de åtgärder som tas fram blir effektiva och grundar sig på kunskap.

 1. Definitioner av bio-baserat

Definiera mätetal och mätmetoder för att bestämma nivån när det gäller “bio-baserat” som ett kriterium i offentlig upphandling. Definiera en base-line för framtida referens. Indikatorer och skatteincitament kan också övervägas för att skapa tillväxt.

 1. Mission och manifest

Utveckla och formulera ett tydligt manifest for förespråkare och intressenter när det gäller bio-baserad offentlig upphandling. Kärnan i detta är hållbarhetskriterier och livscykelanalyser med fördelar för både samhälle och miljö. Undertecknare av manifestet bör vara individer (politiker, opinionsbildare) som är viktiga inom området offentlig upphandling.

 1. Information till upphandlare

Utveckla produkt- och materialinformationskit till stöd för upphandlare och dess stödfunktioner.

 1. Riktade aktiviteter

Integrera bio-baserad offentlig upphandling i Kommissionens viktigaste ramverk, exempelvis LIFE, Green Public Procurement, Key Enabling Technology strategi, Horizon 2020, Bio-based Industries Joint Undertaking’s calls och åtgärderna inom ramen för cirkulär ekonomi-paketet.

 1. Revidering av EU-lagstiftning

Revidera lagstiftning och reglering inom Kommissionen för att identifiera kommande lagförslag där det finns möjlighet att påverka och uppmuntra införande av bio-baserad upphandling.

 1. Direktiv för bio-baserade material

Överväga ett direktiv för åtgärder för bio-baserade material inom offentlig upphandling. Direktivets omfattning kan utvidgas till att innefatta även andra mekanismer för att växa den bio-baserade sektorn, med möjlighet för medlemsstaterna att välja de instrument som passar dem bäst. Förebild hämtas i USAs program för ”Bio-preferred”.

 1. Internationellt samarbete

Identifiera och samarbeta med infrastruktur för standarder, märkningar och offentlig upphandling utanför EU. Hitta gemensamma nämnare och framgångsfaktorer.

 1. Bred kommunikation

Genomföra långsiktiga kampanjer med högkvalitativ kommunikation som förespråkar hållbara bio-baserade produkter och möjligheter inom offentlig upphandling.

 1. Permanent koordineringsinitiativ

Etablera en institution för planering och genomförande av ett brett paket av åtgärder för att nå ambitiösa mål för genomslag för bio-baserad offentlig upphandling.

Läs gärna mer här