Restprodukterna som svensk skogsindustri i dag producerar skulle räcka till att göra förnybart bränsle till allt inrikesflyg i landet. På så sätt skulle flygets klimatpåverkan kunna minska med hela 80 procent. Dessutom skulle svensk produktion av flygbränsle skapa nya affärsmöjligheter för skogsbolagen.

Förra året släppte inrikesflyget i Sverige ut 544 400 ton koldioxid. Men redan nu finns både tekniken och råvaran för att minska utsläppen kraftigt. Lösningen är att flyga på bränsle gjort på förnybara råvaror, till exempel restprodukter från skogen. Det som saknas är initiativ från staten för att få igång en storskalig produktion.

Vi på SEKAB har tillsammans med olika samarbetspartner utvecklat teknologier som möjliggör produktion av förnybart flygbränsle från bland annat restprodukter från skogsindustrin, som sågspån, grenar och toppar.

Och skog har vi gott om i Sverige. Över 60 procent av vår yta är skog. Bara restprodukterna som skogsindustrin levererar i dag räcker med god marginal för att göra biobränsle till allt inrikesflyg.

Men bioflygbränslet lider av ett moment 22. I dag är bränslet är tre till fyra gånger dyrare än fossilt bränsle eftersom det inte finns någon storskalig produktion, och eftersom det är så mycket dyrare finns inte den efterfrågan som gör att en fungerande marknad kommer igång.

Svensk produktion av biojet skulle kunna ge vinster för både för näringslivet, samhället och klimatet. Skogsindustrin kan få bättre avkastning från sina restprodukter. Nya jobb skapas när en ny industri växer fram. Och resebranschen kan erbjuda fossilfria resor.

För att nå dit krävs politiska initiativ och ambitioner, så att näringslivet vågar investera. Det finns flera möjliga sätt.

En möjlighet är att ta bort flygplatsernas start- och landningsavgifter för flygplan som har biobränsle i tanken. En annan är att svenska staten stöttar med lånegarantier eller subventioner för att få till de första anläggningarna som producerar bioflygbränsle. En tredje är att lagstifta om så kallad kvotplikt, med gradvis ökade krav på inblandning av bioflygbränsle.

Det finns flera skäl för att staten borde ta det här ansvaret för att göra inrikesflyget hållbart. Ett är att det är just staten som köper flest inrikesresor. Ett annat är Sveriges målsättning om fossilfrihet till 2045.

Ett sista skäl, som inte ska underskattas, är att den internationella flygindustrin har pekat ut biobränsle som avgörande för att minska utsläppen. Det land som är först med att skapa en storskalig produktion av förnybart flygbränsle skaffar sig en konkurrensfördel på en kraftigt växande global marknad. Och får förutsättningar för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.