Fram till år 2020 ska växthusgasutsläppen inom EU minskas med minst 20 procent, det är ett av EU:s klimatmål. Samma år ska också 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor och andelen biodrivmedel ska vara minst 10 procent. Till år 2050 ska en utsläppsreduktion på minst 80 procent vara uppnådd.

Till skillnad från många andra områden har utsläppstakten inom transportsektorn inte minskat, utan snarare ökat, vilket hotar att underminera EU-ländernas ansträngning att uppnå angivna utsläppsreduktioner och klimatmål – om inte åtgärder vidtas. Europeiska kommissionen har därför satt samman en forskningsgrupp med syfte att utveckla en långsiktig och strategisk åtgärdsplan för att integrera transportsektorns växthusgasutsläpp med EU:s långsiktiga klimatmål.

Forskningsresultaten från denna grupp visar nu att växthusgasutsläppen från transportindustrin kan minskas med 89 procent fram till år 2050 (jämfört med 1990 års utsläppsnivåer) – men endast om alla tillgängliga åtgärder utnyttjas.

Genom bland annat förnybara drivmedel och ökad energieffektivitet kan utsläppen minska med 36 procent . För att nå 89 procents minskning krävs även optimering av rutter, bättre samhällsplanering och lägre hastighetsgränser.

SEKAB tillhandahåller ED95, ett förnybart drivmedel utvecklat för dieselmotorer. Det är baserat på bioetanol och är redan ett väl etablerat grönt drivmedelsalternativ inom transportsektorn. Över 500 SL-bussar kör idag på ED95. Jämfört med en konventionell dieselmotor minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 90 procent vid körning på ED95 – samtidigt som energieffektiviteten bibehålls.

Eftersom etanol hanteras på samma sätt som andra flytande fordonsbränslen, innebär det att existerande infrastruktur för bränsledistribution kan användas. Det gör etanol till ett tillgängligt och kostnadseffektivt alternativ. Idag råder stor efterfrågan på etanol som fordonsbränsle, och produktionen ökar snabbt över hela världen.