Våra utmaningar

Gamla energikällor måste ersättas med förnybara

Vi står alla inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med förnybara.  På Sekab är vi stolta och glada över det hållbarhetsarbete vi har bedrivit och lyckats med hittills, men det slutar inte här.

I slutändan berörs vi alla av hur snabbt vi ställer om till ett fossilfritt samhälle, här är några utmaningar:

Vi konkurrerar mot fossil – och billig – råvara

I dag har Sekab kapacitet att producera drygt 100 000 ton förnybar acetaldehyd, förnybar etylacetat och förnybar ättika varje år. Det kräver att vi använder förnybar råvara och vi är stolta över att vi kan erbjuda dessa produkter. Men vi konkurrerar mot fossilt och den råvaran är billigare.  Glädjande kan vi dock konstatera att efterfrågan från marknaden har börjat öka och vi tror på brett genomslag för biobaserade kemikalier inom en snar framtid. Det skulle innebära att vi kan producera och erbjuda  enbart biobaserade kemiprodukter. Men till dess följer vi marknadens efterfrågan.

Bränsle eller mat – det är ingen motsättning

En vanlig invändning mot produktion av biodrivmedel är: Varför ska vi använda energi och odlingsmark för att producera biobränslen, när vi i stället skulle kunna odla mat? Vårt svar är: det är ingen motsättning.

Norden har mycket goda förutsättningar för att öka produktionen av biodrivmedel. I början av 1900-talet odlades det i Sverige 50 procent mer åkermark än i dag, åkermark som i dag till största delen ligger i träda. Genom att ta den marken i anspråk för att odla grödor skulle vi kraftigt kunna öka produktionen av biodrivmedel, utan att matproduktionen behöver minska.

Hur skall vi lyckas med att bli fossilfria?

Riksdagen har beslutat att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030 och att vi i Sverige ska ha noll nettoutsläpp till 2045. FN:s klimatpanel IPCC slog 2018 fast att världen behöver nå nollutsläpp till 2050 om vi ska klara 1,5-gradersmålet. Sverige måste därför snabbt minska sina utsläpp av växthusgaser.

Tusentals pusselbitar måste passas ihop för att vi ska kunna göra vårt samhälle klimatneutralt. Sverige vill vara ett föregångsland och vi på Sekab är en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi på Sekab arbetar framför allt med två områden:

Kemiindustrins del av världens totala utsläpp av växthusgaser är cirka 5 procent, eftersom den använder fossila råvaror och fossil insatsenergi. Genom att byta till biobaserad råvara och förnybar energi kan vi kraftigt minska kemiindustrins klimatpåverkan.

Logistiska utmaningar - Biodrivmedel

Biodrivmedel som är en del av det naturliga kretsloppet ger oss redan i dag klimatvänligare transporter. Genom att använda cellulosan i skogs- och jordbrukets restprodukter som råvara till biodrivmedel samt restströmmar från både industri och samhälle kan vi sänka utsläppen ytterligare.

Biodrivmedel är en viktig del för att sänka utsläppen från trafiken, men mer än så krävs. Vi har stora logistiska utmaningar framför oss. Vi måste transportera mindre gods än vi gör i dag och transporterna måste effektiviseras.

Våra fordon måste utnyttja energin effektivare. I dag går stora delar av energin till spillo i form av värme och buller.

Persontransporter måste effektiviseras genom till exempel kollektivtrafik, bilpooler och samåkning. I personbilar färdas alldeles för ofta bara en person, vilket inte är energieffektivt.

Resurser som räcker – nu och i framtiden

Världen är fortfarande beroende av energi från fossila råvaror för att samhället skall fungera. Vi använder bensin och diesel till våra bilar och bussar, och i stora delar av världen eldas kol i kraftverk. Samtidigt är vår industri beroende av kemikalier och plast från fossila källor.

Det här är orsaken till de pågående klimatförändringarna, att jorden blir allt varmare. Därför måste vi ersätta de fossila råvarorna med förnybara, och framför allt använda mindre energi. Fordonen måste dra mindre bränsle och energin måste komma från förnybara källor, världens kolkraftverk måste ersättas med förnybar energi som sol och vind och vi måste hitta nya metoder för att tillverka bland annat plaster.

Det innebär en enorm omställning som måste ske snabbt. Produktionen av förnybar energi ökar visserligen kraftigt, men energi från fossila bränslen minskar inte. I stället är det vår totala energianvändning som ökar.

Resurserna räcker inte ens idag

Vi som tillhör den rikaste delen av befolkningen lever i dag långt över våra tillgångar. Vår livsstil och höga energi- och resursförbrukning gör att planeten långsiktigt inte kan försörja oss. Organisationen Footprint Network åskådliggör detta varje år med kampanjen Earth Overshoot Day, den dag då vi har förbrukat alla de resurser som planeten kan återbilda på ett år. År 2018 inföll denna dag den 1 augusti – på åtta månader använde människan upp lika mycket resurser som planeten behöver ett år för att återskapa.

Tillgången på etanol varierar – vad beror det på?

Det mesta av världens etanolproduktion görs från odlade råvaror, vilket innebär att tillgången varierar med jordbrukets skördar. Sekab försöker bredda råvarubasen, för att få en jämnare och högre produktion av hållbar etanol.

Klimat, väderförhållanden, torka och översvämningar påverkar skördar och därmed tillgången på etanol. Modernt jordbruk är relativt stabilt, men variationer i avkastningen sker ändå.

För att kunna erbjuda våra kunder en jämn tillgång och ett jämnt pris försöker Sekab så långt som möjligt teckna fasta, långsiktiga kontrakt med leverantörer. Det ger en tryggare tillvaro för oss, för våra kunder och för producenterna.

Förnybara råvaror och hållbar produktion

Vi arbetar med bioetanol, en produkt som har en stor klimatmässig fördel jämfört med fossila produkter – den är förnybar. Förnybara produkter från ett hållbart jord- och skogsbruk är en nödvändighet för att vi ska få ett fossilfritt samhälle.

Så breddar Sekab råvarubasen

Det är nödvändigt att kunna tillverka kemikalier och biodrivmedel från fler förnybara råvaror. Det är vad CelluApp, den cellulosabaserade bioraffinaderiteknik som Sekab utvecklat, bidrar med. Den gör det möjligt att utvinna etanol, och andra viktiga varor, från skogs- och jordbrukets restprodukter som halm, bagasse och träflis. CelluApp visar att vi på Sekab besitter verklig spjutspetskompetens. Tack vare den tekniken har vi lyckats fraktionera både gran och tall, som är bland de mest utmanande biomassorna. CelluApp, är testad och tillgänglig.

En bredare råvarubas innebär inte bara att Sverige snabbare kan bli fossilfritt. Genom att producera biobränslen från inhemsk råvara i stora volymer kan vi säkra vår tillgång till energi och göra oss oberoende från att importera olja och andra bränslen från länder som kan vara såväl instabila som odemokratiska. Det skapar också näringslivsutveckling och arbetstillfällen i nya branscher.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?