Integritetspolicy

För Sekab är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter Sekab behandlar och samlar in om dig i egenskap kontaktperson eller som användare av våra digitala plattformar är i huvudsak:

  • Namn och personnummer eller annat identifikationsnummer
  • Kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer, e-post
  • Företagstillhörighet
  • IP-adress för information om din användning av webbplats

Ibland kan ytterligare information behandlas men bara där du själv kan anses ha offentliggjort informationen som exempelvis olika events.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du tar kontakt med oss i olika ärenden eller anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på seminarier och andra event. Även när det företag du arbetar hos köper våra produkter eller då de redan är kund kan uppgifter samlas in om dig som anställd på företaget.

Användning av personuppgifter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

Kundservice och support

För att kunna ge dig som kund hos oss en personlig och snabb service behöver vi registrera och administrera dina personuppgifter. Vi kan även använda informationen för kontraktering och fakturering.

Användning av våra webbplatser/tjänster

När du besöker någon av våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök och din användning av dem. Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på våra webbplatser som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

Leverans av produkt

När du köper en produkt av oss behöver vi rätt information om dig och ditt företag. Detta görs för identifiering och för att kunna skicka en bekräftelse samt för att kunna leverera och fakturera produkten på ett säkert sätt.

Nyhetsbrev

Vi vill gärna informera om vad vi eller våra samarbetspartners erbjuder, vad som är på gång hos oss eller bjuda in dig till våra evenemang. Detta kan ske via t ex nyhetsbrev till din e-post. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrev från oss.

Undersökningar

Vi genomför ibland undersökningar för att ta reda på vad du tycker om oss, vilket främst sker genom e-postutskick.

Epost

Om du skickar epost eller information till oss på annat sätt samlas den informationen hos oss. Vi flyttar viktiga eller känsliga uppgifter till andra system och gallrar regelbundet våra epostarkiv.

Kameraövervakning

Om man besöker oss så är vårt industriområde kameraövervakat. Kameraövervakningen sker med anledning av säkerhetsskäl och vi hänvisar till intresseavvägning som rättslig grund och i enlighet med Kamerabevakningslagen (2018:1200).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Tillgång till personuppgifter

De uppgifter du delger Sekab kan delas inom företaget och med samarbetspartners i syfte att fullgöra de ovan nämnda ändamålen eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar eller domstolsbeslut. I en del situationer är det även nödvändigt för oss dela personuppgifter med tredje part och i dessa fall upprättas biträdesavtal.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sekab.

Skydd av personuppgifter

Sekab har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar även fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen och framstegen inom det tekniska området.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till data

Du kan kostnadsfritt begära ut en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig och få svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av ditt data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

  • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
  • behandlingen är olaglig
  • vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk
Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Sekab.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

  • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
  • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
  • eller om det laga stödet för behandlingen grundar sig på samtycke.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig:

SEKAB Biofuels & Chemicals AB
org. nr 556263-4088
891 26 Örnsköldsvik.
Tel + 46 660 793 00
E-post: info@sekab.com

Personuppgiftsansvarig:

SEKAB E-Technology AB
org. nr 556017-0614
891 26 Örnsköldsvik.
Tel + 46 660 793 00
E-post: info@sekab.com

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Sekab behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Örnsköldsvik 2020-05-07
SEKAB Koncernen

Tomas Nilsson
VD

Hej!

Har du frågor eller funderingar?