Så skapar vi hållbara transporter

ED95 är ett grönt drivmedelsalternativ för tunga transportfordon som bussar och lastbilar. Det är ett miljömässigt hållbart alternativ till diesel och har hög energieffektivitet. ED95 består av 95 procent etanol samt tändförbättrare och korrosionsskyddsmedel. Inget annat.

ED95 för klimatvänliga transporter

Gods- och persontransporter står för allt större stor del av utsläppen av växthusgaser. I princip allt vi konsumerar transporteras på våra vägar. Det gör att gods- och persontransporter står för en växande andel av utsläppen av växthusgaser. Ökande transporter gör även att vårt beroende av oljan ökar när det borde minska.

Både den svenska regeringen och EU har satt upp miljömål som minskade utsläpp av växthusgaser, minskade halter av koldioxid i naturen samt en fossiloberoende fordonsflotta. För att uppnå dessa mål krävs en stor omställning av vårt samhälle. Det är inte realistiskt att avveckla vägtransporter, däremot skulle vi få stora miljövinster genom att byta fossila bränslen mot hållbara biodrivmedel. ED95 är lika effektivt som diesel för tunga transporter, fast mycket bättre om man ser till utsläpp av både koldioxid och farliga partiklar. Om du kör på ED95 minskar du koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel.

Förnybart och miljövänligt

ED95 är ett förnybart biodrivmedel bestående av 95 procent etanol. Att det är förnybart innebär att råvaran som etanolen tillverkas av hela tiden återskapas som en del av naturens kretslopp. Dessutom ingår råvarorna i den naturliga koldioxidcykeln, så framställningen av den etanol vi använder frigör inte koldioxid som ligger bunden i marken, som exempelvis fossila bränslen gör.

ED95 framställd med hållbar etanol är ett miljövänligt förnybart drivmedel med låg miljöpåverkan, både vid användning och vid produktion.

För en renare stadsmiljö

ED95 utvecklades på 1980-talet för att komma till rätta med de problem som vi fortfarande har i våra städer idag, nämligen avgaserna från trafiken. Dieselfordonens avgaser innehåller inte bara växthusgaser och giftiga kväveoxider, utan även cancerogena partiklar som är mycket skadliga för människors hälsa. ED95 ger så låga utsläpp av partiklar att utsläppen ligger inom tillåtna värden . En övergång från fossila drivmedel till bioetanol innebär både miljö- och hälsovinster.

Sedan 1980-talet tillverkar Scania etanolbussar anpassade för ED95. 1986 började de första ED95-bussarna att rulla i Örnsköldsvik. Några år senare följde Stockholms lokaltrafik efter och investerade i 30 etanolbussar. Länge var ED95 det dominerande biodrivmedlet hos Stockholms lokaltrafik. Scania har nyligen startat upp tillverkning av etanolbussar i Indien där stora miljövinster finns att hämta både för luft, klimat och sysselsättning.

Sofia Winternell

Sofia Winternell

Säljansvarig

sofia.winternell@sekab.com

+46 (0)660 793 17 | +46 (0)70 694 53 50

 • Klimatsmarta transporter

  – med ED95

  Bild för ED95 film

  Se filmen

 • Skillnaden

  mellan förnybart och fossilt drivmedel

  Läs mer här

 • CleanTruck

  – Se filmen om projektet

  cleantruck

  CleanTRUCK är ett projekt om att minska utsläppen från transporter i stadsmiljö.
  Se filmen här