Våra fokusområden

Ansvarsfulla affärer

Varje affär tar oss närmare målet

Under 2022 fokuserade vi på att hitta kunder som vill vara partners i att göra skillnad. Via anpassningar mot certifieringar och affärsutvecklingsprojekt ger vi kunderna möjlighet att hitta hållbara affärer. För varje steg vi tar får vi konkurrensfördelar – och för varje affär byter vi ut det fossila mot förnybart.

Sekab har som det gröna alternativet i en fossil bransch alltid på ett sätt fått betalt för hållbarhet, men under 2022 togs ett nytt, stort steg. Vi har skrivit nya avtal där hållbarheten inte bara inkluderas i produktens pris, utan där kunden velat ha den gröna premien tydligt definierad. Detta då man har upplevt det som en konkurrensfördel mot sin slutkund. Det är en mycket positiv utveckling för branschen i stort och för Sekab.

Säljarbetet kännetecknas av långsiktighet, uppriktighet och respekt. Vi sätter oss alltid in i den enskilda kundens behov och försöker nå en ömsesidig förståelse. På så sätt kan vi också förmedla mervärdet med våra produkter och utveckla gemensamma affärer och partnerskap. God kundförståelse avgör därmed vilka produkter och tjänster Sekab erbjuder på marknaden. Det ökar också våra förutsättningar för att bygga långsiktiga kundrelationer, vilket stärker varumärket och ger nya affärsmöjligheter.

Vi har under 2022 tagit fram och påbörjat implementeringen av ett nytt CRM-system. Syftet är att bli än mer kundfokuserade och på ett strukturerat sätt ta oss an kunders utmaningar – från leveranssäkerhet till omställning till mer hållbara leveranskedjor. I systemet Lime kommer hela företaget, från säljare till kvalitetsingenjörer och hållbarhetsansvariga, tydligare kunna delta i dialog med kunden. Därigenom fördjupar vi vårt partnerskap på ett sätt som gynnar alla inblandade.

Hög kundnöjdhet

Kundnöjdhet är ett mått på hur våra kundrelationer fungerar. Vi ser hur väl vi nått ut med våra budskap och om vi uppnått den kundförståelse vi eftersträvar. Under 2022 genomfördes en kundnöjdhetsenkät där resultatet blev 4,46 på en femgradig skala. Med det resultatet ser vi med stolthet en ökning från tidigare år då resultatet låg på 4,36. Vi ser en generellt ökad nöjdhet och de största ökningarna finns inom områdena produktkvalitet, leveranssäkerhet och vårt utbud av gröna produkter. Under 2023 kommer vi att fortsätta utveckla våra kundsamarbeten med nya arbetssätt och verktyg.

 

 

Ansvar i leverantörskedjan

Sekabs inköpsarbete handlar om att göra hållbara affärer som tar ansvar för såväl affärsetik och ekonomi, som för miljö och sociala faktorer. Vid anskaffning av varor och tjänster använder vi leverantörer som fortlöpande kan tillgodose krav, behov och förväntningar. Viktigt är också leverantörers kompetens och vilja att samarbeta. Förbindelserna med våra leverantörer ska bedrivas professionellt och affärsmannamässigt, samt kännetecknas av ömsesidig förståelse och respekt.

Under 2022 har Sekab antagit en Code of Conduct. Dels i en omfattande, intern version (se mer under avsnittet Medarbetare), dels i en extern variant som skickas med alla våra avtal för att säkerställa att samtliga leverantörer delar vår värdegrund. Nolltolerans gäller givetvis mot mutor, korruption och andra konkurrensbegränsande åtgärder. God affärsetik och transparens genomsyrar allt vi gör och genom tydlighet i våra åtaganden och krav gentemot leverantörerna säkerställer vi vår verksamhet.

Sekab delar in leverantörerna i två grupper; råvaruleverantörer och övriga leverantörer. En leverantör av råvara ska alltid vara godkänd enligt Sekabs leverantörskvalificering vilket inkluderar att de följer Sekabs miljö- och uppförandekrav. Under 2022 har sju leverantörskvalificeringar av våra råvaruleverantörer genomförts. Ingen av kvalificeringarna ledde till någon ytterligare åtgärd. Under 2022 genomfördes två bedömningar av övriga leverantörer.

Leveranstrygghet

Vi gör allt för att våra kunder ska känna förtroende och veta att vi alltid levererar det vi kommit överens om. Vi har en driftsäker produktionsprocess som 2022, liksom alla andra år, går som den ska. Vi har inte haft några oplanerade avbrott som påverkat våra kunders möjlighet att få sina produkter inom utsatt tid. Under 2022 har Sekab tagit fram ett nytt produktionsplaneringssystem för att effektivt skapa den bästa balansen mellan försäljning och produktion. En av Sekabs stora konkurrensfördelar är att vi i fabriken kan anpassa produktionen utifrån efterfrågan och marknadsförutsättningar. Produktionsplaneringssystemet blir länken mellan försäljning och fabrik.

Leveranssäkerhet innebär också att vi har en omfattande service kring logistik och lagerhållning. På drivmedelssidan håller vi kunders lager under bevakning och ser till att deras tankar aldrig går tomma. För kemiprodukten etylacetat har vi ett lager i Antwerpen som både ger oss närhet till marknaden och ser till att vi, med hjälp av god dialog, kan förse våra trogna kunder med kontinuerlig volym. Vi bevakar också att järnvägstransporterna fungerar så att vi kan undvika och proaktivt agera vid avbrott och förseningar. Detta då leveranser just-in-time är av högsta prioritet för våra kunder.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?