Våra fokusområden

Ansvarsfulla affärer

Våra kunder ser mervärdet i det hållbara

Sekabs försäljningspolicy och inköpspolicy utgör ramarna för hur verksamheten ska styra försäljnings- och inköpsarbetet och även vårt förhållningssätt till kunder och leverantörer. Genom goda relationer och förtroendefulla dialoger med kunder och leverantörer utvecklar och förbättrar vi oss ständigt.

I hela kedjan från leverantör till kund hanterar vi risker och förebygger oegentligheter. Nolltolerans gäller mot mutor, korruption och andra konkurrensbegränsande åtgärder. God affärsetik och transparens genomsyrar allt vi gör och genom tydlighet i våra åtaganden och krav gentemot leverantörerna säkerställer vi vår verksamhet. Sekab ska vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner som alltid levererar den kvalitet som kunden efterfrågar.

Kundnöjdhet

Säljarbetet kännetecknas av långsiktighet, uppriktighet och respekt. Vi sätter oss alltid in i den enskilda kundens behov och försöker nå en ömsesidig förståelse. På så sätt kan vi också förmedla mervärdet med våra hållbara produkter och utveckla gemensamma affärer och partnerskap. God kundförståelse avgör därmed vilka produkter och tjänster Sekab erbjuder på marknaden. Det ökar också våra förutsättningar för att bygga långsiktiga kundrelationer, vilket stärker varumärket och ger nya affärsmöjligheter. Sekab har arbetssätt för att skapa god kundförståelse, där de främsta verktygen är vårt kundvårdssystem CRM, vårt ärendehanteringssystem, samt en god omvärldsbevakning.

Kundnöjdhet är ett mått på hur våra kundrelationer fungerar, hur väl vi nått ut med våra budskap samt om vi uppnått den kundförståelse vi eftersträvar. Under 2021 genomfördes en kundnöjdhets­enkät där resultatet blev 4,36 på en femgradig skala. Detta goda resultat är på samma nivå som uppnåddes 2020, men med den stora skillnaden att vi i resultatet med stolthet kan se att vårt arbete att förmedla mervärdet av våra hållbara produkter gett utdelning och att våra kunder ser ett ökat mervärde. Resultatet visar också att förbättringar gjorts inom områdena service, kundförståelse och leveranssäkerhet vilket gör oss stolta och kan ses som ett kvitto på gott kundsamarbete. Nästa enkät kommer att genomföras under 2022.

Ansvar i leverantörskedjan

Sekabs inköpsarbete handlar om att göra hållbara affärer som tar ansvar för såväl affärsetik och ekonomi, som för miljö och sociala faktorer. Vid anskaffning av varor och tjänster använder vi leverantörer som fortlöpande kan tillgodose krav, behov och förväntningar. Leverantörers kompetens och vilja att samarbeta ska också beaktas.

Förbindelserna med våra leverantörer ska bedrivas professionellt och affärsmanna­mässigt, samt kännetecknas av ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet, pris, leverans­säkerhet och hållbarhet är väsentliga faktorer vid våra kontakter med leverantörer.

Sekab delar in leverantörerna i två grupper; råvaruleverantörer och övriga leverantörer. En leverantör av råvara ska alltid vara godkänd enligt Sekabs leverantörskvalificering vilket inkluderar att de följer Sekabs miljö- och uppförandekrav. Under 2021 har åtta leverantörskvalificeringar av våra råvaruleverantörer genomförts. Ingen av kvalificeringarna ledde till någon ytterligare åtgärd.

Under 2021 genomfördes inga bedömningar av övriga leverantörer. På grund av pandemin gjordes inga revisioner hos några leverantörer.

Leveranstrygghet

Vi gör allt för att våra kunder ska känna förtro­ende och veta att vi alltid levererar det vi kommit överens om. Det innebär bland annat en omfattande service kring logistik och lagerhållning. På drivmedelssidan håller vi kunders lager under bevakning och ser till att deras tankar aldrig går tomma. För kemiprodukten etylacetat har vi ett lager i Antwerpen som både ger oss närhet till marknaden och ser till att vi, med hjälp av god dialog, kan förse våra trogna kunder med kontinuerlig volym. Vi bevakar också att järnvägstransporterna fungerar så att vi kan undvika och proaktivt agera vid avbrott och förseningar. Detta då leveranser just-in-time är av högsta prioritet för våra kunder.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?