Våra fokusområden

Ansvarsfulla affärer

Ökad kunskap ger djupare relation

Vi arbetar aktivt med att säkerställa en hållbar värdekedja, från leverantör till kund, där risker hanteras och oegentligheter förebyggs. Nolltolerans gäller mot mutor, korruption och andra konkurrensbegränsande åtgärder. God affärsetik och transparens genomsyrar allt vi gör och genom tydlighet i våra åtaganden och krav gentemot leverantörerna säkerställer vi vår verksamhet.

Kundnöjdhet

I enlighet med försäljningspolicyn ska försäljningsarbetet präglas av ett kundorienterat försäljningssätt, där Sekabs utgångspunkt är att veta vad kunden vill ha och förmedla mervärdet med våra hållbara produkter. Försäljningsarbete mot kund ska kännetecknas av långsiktighet, uppriktighet, respekt och strävan efter ömsesidig förståelse där gemensamma affärer kan utvecklas och eventuella partnerskap kan möjliggöras.

Ansvar i leverantörskedjan

Sekabs inköpsarbete handlar om att göra hållbara affärer som tar ansvar för såväl affärsetik och ekonomi, som för miljö och sociala faktorer. Vid anskaffning av varor och tjänster använder vi leverantörer som fortlöpande kan tillgodose krav, behov och förväntningar. Leverantörers kompetens och vilja att samarbeta ska också beaktas.
Förbindelserna med våra leverantörer ska bedrivas professionellt och affärsmannamässigt, samt kännetecknas av ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet, pris, leveranssäkerhet och hållbarhet är väsentliga faktorer vid våra kontakter med leverantörer.

Kvalitet

Vi arbetar efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001,  en internationell standard som hjälper oss att göra våra kunder nöjdare och sänka våra kostnader. Vi tar ansvar i våra affärer och har kundfokus genom att vara lyhörda för våra kunders behov och förväntningar. Här kan du läsa mer om vårt arbete kring hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet. 

Hej!

Har du frågor eller funderingar?