Biorefinery
Demo Plant

Här bedriver vi världsledande forskning
och utveckling

Avancerat forsknings- och utvecklingsarbete

Under 2004 invigdes det som då kallades Etanolpiloten i Domsjö fabriksområde i Örnsköldsvik.

Här har Sekab E-Technology bedrivit avancerat forsknings- och utvecklingsarbete för att verifiera samtliga processteg som krävs för att kommersialisera bioraffinaderitekniken som tar tillvara värdet i restprodukter från skogs- och jordbruk. Målet: kemikalier och drivmedel som varken kräver fossila resurser eller åkermark och som lever upp till framtidens krav på miljönytta och hållbarhet.

Globalt drivs ett hundratal olika forsknings- och utvecklingsprojekt om cellulosaetanol och Sekab E-Technology anses tillhöra de främsta i världen, speciellt när det gäller ved som råvara. Demoanläggning har finansierats med pengar från Energimyndigheten, EU och Sekab och ägs av holdingbolag vid universiteten i Umeå och Luleå tillsammans med Sekab.

I april 2013 tog SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut över det övergripande ansvaret för marknadsföring och kontakter med kunder för anläggningen. Ambitionen att bredda verksamheten för utveckling av fler hållbara produkter från olika typer av biomassa har redan lyckats. Anläggningen döptes om till Biorefinery Demo Plant för att understryka att inriktningen numera vänder sig till fler bioraffinaderiapplikationer och en bredare krets av intressenter. Sekab E-Technology ansvarar på uppdrag av SP för planering och genomförande av demonstrationsförsök samt underhåll och anpassning av anläggningen till nya tillämpningar.

Verksamheten finansieras genom en kombination av privat och offentlig finansiering framförallt Energimyndigheten och Vinnova.

Unikt för Biorefinery Demo Plant är att den körs kontinuerligt med skiftgående operatörer. De driftsstörningar som uppstår i processen vid långvarig drift i form av beläggningar, igensättningar, materialslitage är, liksom integrationen med ett bioenergikombinat avgörande för driftsekonomin i en fullskalig produktionsanläggning. Sekab har erfarenhet från ca 50 000 timmars drift i demoanläggningen, det har skapat ett unikt know-how och kunskap som ännu inte finns någon annanstans i branschen.

Så gör vi socker, etanol och lignin av cellulosa

Den process som utvecklats av Sekab E-Technology består i huvudsak av fyra steg: förbehandling, enzymatisk hydrolys, jäsning och upparbetning.

Läs mer

Integration med befintliga anläggningar

Energiförlust är ett stort problem i många industrier. I till exempel kondenskraftverk utnyttjas bara omkring 30 procent av råvaran till energiproduktion, resten kyls bort. Det är inte acceptabelt ens med någon råvara, fossil eller förnybar.

Genom att integrera den cellulosabaserade etanolanläggningen med andra typer av industrier kan energin i råvaran användas så optimalt som möjligt. Studier som utförts av både Sekab och andra visar att så mycket som 75 till 85 procent av den tillförda energin kan erhållas som nyttiga säljbara produkter. Har man dessutom gemensam infrastruktur som befintliga tanklager, pannor med mera så minskar även investeringarna.

Om en anläggning för cellulosaetanol integreras med en befintlig första generationens etanolanläggning beräknas tillverkningskostnaden bli konkurrenskraftig jämfört med konventionella tekniker.

Fördelen är en större koldioxidreduktion och en närmast oändlig råvaruresurs.

I processen omvandlas lignocellulosa till etanol, biogas och lignin. Ligninet kan brännas för att ge kraft och värme till drift av både etanolfabriken och cellulosaannexet och därmed eliminera behovet av fossil energi. Biogas som produceras kan också precis som lignin bidra till anläggningens energibalans direkt eller vidareförädlas till fordonsgas och säljas.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?