Integritetspolicy

För Sekab är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Sekab behandlar endast personuppgifter där det finns en rättslig grund för detta eller med ett avtal med dig. Vi behandlar inte personuppgifter såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster eller skyldigheterna i enlighet med avtal och lag.

De personuppgifter Sekab behandlar och samlar in om dig är i huvudsak:

  • Namn och personnummer eller annat identifikationsnummer
  • Kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer, e-post
  • Företagstillhörighet
  • IP-adress

Information som du delger oss frivilligt och utan att blivit ombedd kommer behandlas utifrån att vi inte hanterar mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda den minst känsliga informationen när vi delar information inom Sekab.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Sekab samlar in personuppgifter från dig när du beställer våra tjänster eller produkter, kontaktar oss för support, deltar i evenemang eller registrerar dig för nyhetsbrev. Dessutom, när företaget du arbetar för köper våra tjänster kan dina personuppgifter samlas in om dig som anställd på företaget.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Sekab kommer att behandla dina insamlade personuppgifter för att tillhandahålla tjänster och produkter. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter när behöver support och för att fullgöra avtalet med dig eller ditt företag.

Beroende på vilken typ av produkt, tjänst eller webbsida du använder behandlar vi dina personuppgifter med följande syfte:

Kundtjänst och support

För att ge dig som kund snabb och specifikt support måste vi registrera och administrera dina personuppgifter i våra kundsystem. Vi kommer också att använda denna information i kontrakt och fakturor i pågående uppdrag.

Användning av webbsidor och tjänster

När du använder och registrerar personuppgifter på våra webbplatser samlas och lagras informationen i våra system. När vi surfar på våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök, din användning av dem och om din dator för att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig. Ibland länkar vi till andra sidor från tredje part på våra webbplatser som har sina egna integritetsbestämmelser och vi tar inget ansvar för dataprocesserna på dessa sidor.

Leverans av produkt och tjänster

När du köper produkter från oss behöver vi information om dig för att identifiera dig och skicka en bekräftelse, leverera produkten och fakturera dig på ett säkert sätt.

Nyhetsbrev

Vi vill informera dig om vad vi eller våra partners erbjuder, vad som händer med oss ​​eller bjuda in dig till våra evenemang. Denna typ av marknadsföring skickas via nyhetsbrev till ditt e-postmeddelande. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev.

Undersökningar

Ibland genomför vi enkäter för att ta reda på vad du tycker om oss, detta sker huvudsakligen via e-post.

E-post

Om du skickar e-post till oss eller skickar information till oss på ett annat sätt kommer den informationen att samlas in och lagras. Vi flyttar alltid viktiga eller känsliga data till andra system och rensar vårt e-postarkiv regelbundet.

Kameraövervakning
Om man besöker oss så är vårt industriområde kameraövervakat. Kameraövervakningen sker med anledning av säkerhetsskäl och vi hänvisar till intresseavvägning som rättslig grund och i enlighet med Kamerabevakningslagen (2018:1200).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utvecklat tydliga rutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Lagringstiden kan variera beroende på syftet med behandlingen och hur länge informationen är nödvändig för ändamålet. Därefter raderar eller anonymiserar vi din information på ett säkert sätt så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Informationen du lämnar till Sekab delas endast inom företaget och med våra partners för att uppfylla ovanstående ändamål, lagkrav eller domstolsbeslut. I vissa situationer är det också nödvändigt för oss att dela personuppgifter med tredje part, till exempel myndigheter eller kreditföretag. Dessa ska betraktas som oberoende personuppgiftsansvariga och deras organisations integritetspolicy gäller deras hantering av personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller utbyter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål från tredje part utanför Sekab.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Sekab har rutiner och metoder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Grundförutsättningen är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. För att skydda dina data från förlust, manipulation och obehörig åtkomst utför vi nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi justerar också kontinuerligt våra säkerhetsprocesser i enlighet med utvecklingen och framstegen inom det tekniska området.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig lag har du rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som vi lagrar om dig. Om din information är felaktig, ofullständig eller irrelevant kanske du vill korrigera eller ta bort den. I vissa fall kan vi dock inte radera någon av dina uppgifter om det finns ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller om det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas. Du har också rätt att begränsa mängden personuppgifter vi behandlar och att kräva överföring av dina personuppgifter.

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande för att låta oss använda dina personuppgifter. Vid frågor eller klagomål om Sekabs hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättelse, begränsning av information eller invändningar för marknadsföringsändamål, vänligen kontakta Sekab genom att skicka ett e-postmeddelande till info@sekab.com

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig:
SEKAB Biofuels & Chemicals AB
org. nr 556263-4088
891 26 Örnsköldsvik.
Tel + 46 660 793 00
E-post: info@sekab.com

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Sekab behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Hej!

Har du frågor eller funderingar?