Våra fokusområden

Ansvar på alla plan

Sekabs verksamhet påverkar människor och miljö genom hela värdekedjan; från val av råvaror och produktion, till distribution och slutanvändning. Vi driver verksamheten på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda aktörer fokuserar vi på de frågor och områden vi kan påverka och där vårt hållbarhetsarbete bidrar till att göra skillnad.

Sekabs hållbarhetsarbete beskrivs inom dessa fyra fokusområden:

 • Medarbetare
 • Ansvarsfulla affärer
 • Klimat och energi
 • Samhällsansvar

Sju utvalda mål

Genom vår kompetens och typ av verksamhet har vi möjlighet att bidra till sju av FN:s globala hållbarhetsmål. Dessa har nummer 5, 8, 9, 11, 12, 13 och 14. Inom våra fyra fokusområden för verksamheten arbetar vi aktivt för att styra mot de hållbarhetsmål som har bäring på respektive område. Se även märkning nedan.

Vårt hållbarhetsarbete har en direkt koppling till sju av de totalt 17 globala målen.

Globala mål

Fokusområde

Medarbetare

 • Säker arbetsmiljö
 • Jämställdhet och mångfald
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Mål och resultatindikatorer

 • Säkerhetsmål – Minska antalet okontrollerade händelser som skulle kunna leda till en allvarlig kemikalieolycka till högst en händelse per femårsperiod
 • Sjukfrånvaro
 • Könsfördelning
 • Antal genomförda medarbetarsamtal
 • Utbildningstimmar/anställd
 • Personalomsättning
 • Genomsnittlig anställningstid

Globala mål

Fokusområde

Ansvarsfulla affärer

 • Kundnöjdhet
 • Ansvar i leverantörskedjan

Mål och resultatindikatorer

 • Kundnöjdhet
 • Andel genomförda råvaruleverantörskvalificeringar

Globala mål

Fokusområde

Klimat och energi

 • Förnybara produkter och teknik
 • Energianvändning
 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till vatten

Mål och resultatindikatorer

 • Andel förnybar energi
 • Mängd TOC till luft
 • Mängd TOC till vatten

Globala mål

Fokusområde

Samhällsansvar

 • Påverkansarbete
 • Teknikutveckling

Mål och resultatindikatorer

 • Antal remissvar
 • Antal debattartiklar

Medarbetarna

Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är en viktig framgångsfaktor för Sekab. Tillsammans vill vi bygga ett företag som präglas av en säker arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och mångfald, liksom ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska må bra, utvecklas och känna sig motiverade att gå till jobbet.

Läs mer om vår största tillgång

Ansvarsfulla affärer

Vi arbetar aktivt med att säkerställa en hållbar värdekedja, från leverantör till kund, där risker hanteras och oegentligheter förebyggs. Nolltolerans gäller mot mutor, korruption och andra konkurrensbegränsande åtgärder. God affärsetik och transparens genomsyrar allt vi gör och genom tydlighet i våra åtaganden och krav gentemot leverantörerna säkerställer vi vår verksamhet.

Läs mer om hur vi jobbar med ansvarsfulla affärer

Klimat och energi

Vårt miljöarbete är integrerat i hela verksamheten. Vi är certifierat enligt ISO 14001 och delar av produktionen är certifierad enligt hållbarhetssystemet ISCC. På så sätt har vi kontroll över miljöarbetets utveckling.

Läs mer om vårt miljöarbete

Skog flerfamiljshus vinter

Samhällsansvar

Jordens befolkning växer, men dess tillgångar växer inte med oss – utan snarare minskar. Det är därför vi gör det vi gör; förser industri och samhälle med långsiktigt hållbara kemikalieprodukter och biodrivmedel. Resultatet av vårt arbete har en direkt påverkan på vår framtid och på ett eller annat sätt berörs vi alla.

Läs mer om hur vi jobbar med vårt samhällsansvar

Hej!

Har du frågor eller funderingar?