Våra fokusområden

Vi jobbar långsiktigt och ansvarsfullt

Sekabs verksamhet påverkar människor och miljö genom hela värdekedjan från råvaror och produktion, till distribution och slutanvändning. Vi bedriver vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Tillsammans med kunder, leverantörer och andra aktörer fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst och där vi har störst påverkan. Våra fyra fokusområden handlar om våra medarbetare, ansvarsfulla affärer, klimat och energi och samhällsansvar

På Sekab följer vi nationella lagar och riktlinjer som utgör styrande dokument inom hållbarhetsområdet. Den övergripande företagspolicyn är en integrerad miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöpolicy. Uppförandekoden ger riktlinjerna för hur Sekab ska uppträda som arbetsgivare. Vi är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001 och arbetar efter kvalitetsstandarden ISO 9001.

Medarbetarna

Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är en viktig framgångsfaktor för Sekab. Tillsammans vill vi bygga ett företag som präglas av en säker arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och mångfald, liksom ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska må bra, utvecklas och känna sig motiverade att gå till jobbet.

Läs mer om vår största tillgång

Ansvarsfulla affärer

Vi arbetar aktivt med att säkerställa en hållbar värdekedja, från leverantör till kund, där risker hanteras och oegentligheter förebyggs. Nolltolerans gäller mot mutor, korruption och andra konkurrensbegränsande åtgärder. God affärsetik och transparens genomsyrar allt vi gör och genom tydlighet i våra åtaganden och krav gentemot leverantörerna säkerställer vi vår verksamhet.

Läs mer om hur vi jobbar med ansvarsfulla affärer

Klimat och energi

Vårt miljöarbete är integrerat i hela verksamheten. Vi är certifierat enligt ISO 14001 och delar av produktionen är certifierad enligt hållbarhetssystemet ISCC. På så sätt har vi kontroll över miljöarbetets utveckling.

Läs mer om vårt miljöarbete

Skog flerfamiljshus vinter

Samhällsansvar

Jordens befolkning växer, men dess tillgångar växer inte med oss – utan snarare minskar. Det är därför vi gör det vi gör; förser industri och samhälle med långsiktigt hållbara kemikalieprodukter och biodrivmedel. Resultatet av vårt arbete har en direkt påverkan på vår framtid och på ett eller annat sätt berörs vi alla.

Läs mer om hur vi jobbar med vårt samhällsansvar

Hej!

Har du frågor eller funderingar?