Våra fokusområden

Hållbarhet genom alla aspekter

Sekabs verksamhet påverkar människor och miljö genom hela värdekedjan; från val av råvaror och produktion, till distribution och slutanvändning. Vi driver verksamheten på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda aktörer fokuserar vi på de frågor och områden vi kan påverka och där vårt hållbarhetsarbete bidrar till att göra skillnad.

Sekabs hållbarhetsarbete beskrivs inom dessa fyra fokusområden:

 • Medarbetare
 • Ansvarsfulla affärer
 • Klimat och energi
 • Samhällsansvar

Sju utvalda mål

Genom vår kompetens och typ av verksamhet har vi möjlighet att bidra till sju av FN:s globala hållbarhetsmål. Dessa har nummer 5, 8, 9, 11, 12, 13 och 14. Inom våra fyra fokusområden för
verksamheten arbetar vi aktivt för att styra mot de hållbarhetsmål som har bäring på respektive område. Se även märkning nedan.

Globala mål

Fokusområde

Medarbetare

 • Säker arbetsmiljö
 • Jämställdhet och mångfald
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Mål och resultatindikatorer

 • Säkerhetsmål
 • Sjukfrånvaro
 • Fortsatt högt värde i medarbetarundersökning

Globala mål

Fokusområde

Ansvarsfulla affärer

 • Kundnöjdhet
 • Ansvar i leverantörskedjan

Mål och resultatindikatorer

 • Kundnöjdhet
 • Andel genomförda råvaruleverantörskvalificeringar

Globala mål

Fokusområde

Klimat och energi

 • Förnybara produkter och teknik
 • Energianvändning
 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till vatten

Mål och resultatindikatorer

 • 100% biobaserade och förnybara råvaror och insatsvaror
 • Andel förnybar energi
 • Mängd TOC till luft respektive vatten
 • CO2 reduktion

Globala mål

Fokusområde

Samhällsansvar

 • Påverkansarbete
 • Teknikutveckling

Mål och resultatindikatorer

 • Aktivt deltagande i  det offentliga samtalet
 • Ökad synlighet för Sekab och dess företrädare

Medarbetarna

Sekabs viktigaste tillgång är våra medarbetare. Därmed är det avgörande att vi attraherar nya kollegor och både behåller och utvecklar befintliga. Vår attraktivitet bygger på samarbete, jämställdhet, mångfald och en stark värdegrund. Tre utvalda egenskaper som genomsyrar våra handlingar, vår rekrytering och vårt bemötande är engagemang, förtroende och kreativitet.

Läs mer om vår största tillgång

Ansvarsfulla affärer

En kemiindustri som får alltmer bråttom att hitta hållbara insatsvaror kommer behöva vara lösningsorienterad. Med beprövad erfarenhet av att producera kemikalier från biobaserad råvara erbjuder Sekab nuvarande och kommande kunder partnerskap för förändring.

Läs mer om hur vi jobbar med ansvarsfulla affärer

Klimat och energi

Som en aktör som säljer hållbarhet vilar ett stort ansvar på oss att leva som vi lär. Våra produkter bidrar till att nå klimatmålen och vår egen process strävar efter att vara resurseffektiv och förnybar.

Läs mer om vårt miljöarbete

Samhällsansvar

En kemiindustri i stort behov av omställning behöver utmanas. Sekab tar sin position som erfaren grön pionjär på stort allvar. Genom att sprida kunskap och ställa frågor som behöver besvaras i alla led i värdekedjan stärker Sekab sin roll samtidigt som man driver på omställningen.

Läs mer om hur vi jobbar med vårt samhällsansvar

Hej!

Har du frågor eller funderingar?