Hälsa, säkerhet,
miljö och kvalitet

Hälsa och Säkerhet

I en industriell kemisk verksamhet som vår, där vi handskas med stora volymer av varor som är brandfarliga, frätande eller hälsofarliga, är hälsa och säkerhet nyckelord i det dagliga arbetet. För oss på Sekab kommer våra medarbetares och omgivningens hälsa och säkerhet alltid i första hand och vi arbetar systematiskt med att förebygga risker.

På Sekab arbetar vi aktivt för att ständigt förbättra oss inom området hälsa och säkerhet och avgörande för att vi ska lyckas är att varje medarbetare har kunskap och engagemang för dessa frågor.

Därför utbildar, informerar och stimulerar vi fortlöpande medarbetare till att vara delaktiga och känna personligt ansvar i arbetet med hälso- och säkerhetsfrågor. Vi har samverkan och dialog med externa intressenter som myndigheter och kringboende i dessa frågor.

Sekab är anslutet till SSG entré – en branschstandard för säkrare arbetsmiljö på industrianläggningar. Vi ställer krav på att entreprenörer och medarbetare genomför den säkerhetsutbildning som är nödvändig för att utföra arbete.

Sekabs HSM policy

Viktig information från Domsjö industriområde

Ett industriområde i nära anslutning till bostadsområden ställer höga krav på säkerhet. Företagen inom Domsjö Industriområde arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och förebygga olyckor. Det sker i nära samarbete med myndigheterna och Örnsköldsviks räddningstjänst.

Olyckan kan dock vara framme och därför är det viktigt att allmänheten, och särskilt du som närboende, känner till företagen inom industriområdet och vad som kan hända vid en möjlig allvarlig olycka.

Läs foldern: Om olyckan är framme

Responsible Care

Sekab är ansluten till Responsible Care, innovations- och kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom hälsa, säkerhet och miljö. Responsible Care är ett frivilligt åtagande där man inom industrin arbetar systematiskt med frågor inom säkerhet, hälsa och miljö. Ett sätt att visa att vi tar ansvar för vår verksamhet och våra produkter.

Mer om Responsbile Care, klicka här.

Responsible Care
Certifieringsmärke ISO 14001

Vårt miljöarbete

Som tillverkare och distributör av hållbara alternativ till fossila kemiprodukter och drivmedel innefattar Sekabs miljöengagemang i allra högsta grad den egna verksamheten och dess påverkan på omgivningen. Självklart arbetar vi enligt miljöledningssystemet ISO 14001, men vi går även längre än vad standarden kräver.

Hänsyn till den yttre miljön är alltid högt prioriterad i vår verksamhet. Som en del av vårt miljöarbete kontrollerar och utvärderar vi fortlöpande vår verksamhet ur ett miljöperspektiv. Det är en naturlig del av vårt arbete att ta hänsyn till miljön både i och omkring våra anläggningar

SEKABs ISO 14001(pdf)

ISCC plus certifiering

ISCC plus hållbarhetscertifiering garanterar att leverantörskedjan och produktionen av Bioacetaldehyd är hållbar. Certifieringen utfärdas av det oberoende organet International Sustainability & Carbon Certification ISCC, som arbetar för en grön och levande planet. I praktiken innebär certifieringen att:

  • Land och odlingsmarker har använts på ett ansvarsfullt sätt vid odling av grödor
  • Skog inte har skövlats för att ge plats åt odlingsmarker
  • Alla regler och lagar följts gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft och markrättigheter
  • Det finns full spårbarhet genom leveranskedjan
  • Vi kan visa hur stor reduktionen av växthusgaser är

Sekabs ISCC plus-certifikat

Sekabs ISCC certifikat

 

Vårt kvalitetsarbete

För oss som är verksamma inom kemi- och processindustrin är det oerhört viktigt att de varor vi producerar uppfyller ställda krav vad gäller kvalitet. Mycket av det vi tillverkar är mellanprodukter som våra kunder förädlar till den slutliga varan. Därför ska våra produkter alltid uppfylla utlovade specifikationer och de ska alltid levereras i tid. Vår genomgående höga kvalitet är grunden till att våra kunder väljer oss som leverantör.

Kvalitetstänkandet är en naturlig del av det dagliga arbetet på Sekab för alla oss medarbetare. Vi arbetar med att säkerställa kvaliteten genom noggrann planering, styrning och övervakning av verksamheten i varje led.

Sekab uppfyller kraven för kvalitetsledningssystemet ISO 9001.

Sekabs Kvalitetspolicy

Hej!

Vill du kontakta oss?