Vår hållbarhet

– handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle i allt vi gör

Hållbar utveckling – varje dag

Vi vill skapa en bättre värld genom hållbara lösningar. Det är därför vi gör det vi gör, producerar kemikalier med minimal klimatpåverkan och biobränsle som ger upp till 90 procent mindre klimatpåverkande utsläpp än fossil diesel. Därför har vi också utvecklat CelluAPP, en bioraffinaderiteknik som gör det möjligt att från restprodukter tillverka koldioxidneutrala råvaror för nya hållbara kemikalier, biodrivmedel och energibärare.

Vår verksamhet påverkar människor och miljö genom hela värdekedjan; från val av råvaror och produktion, till distribution och slutanvändning. Därför driver vi också verksamheten på ett både långsiktigt och ansvarsfullt sätt och hjärtat i vår verksamhet är kemianläggningen där vi arbetar cirkulärt med hjälp av förnybar insatsenergi. Det gör oss till en av få producenter som kan erbjuda helgröna alternativ.

Vid sidan av de produkter och den bioraffinaderiteknik vi erbjuder deltar vi aktivt i samhällsdebatten för bioekonomi och ett fossilfritt samhälle. Vi försöker visa politiker och beslutsfattare, både i Sverige och på EU-nivå, de möjligheter till en hållbar utveckling som finns inom kemi- , teknik- och biodrivmedelsindustrin.

Vi verkar för att minska kemiindustrins utsläpp

Kosmetika, färger och även mat – många vardagsprodukter framställs idag av fossila råvaror och bidrar därmed till klimatförändringarna. Men det finns alternativ. Sekab kan tillverka biobaserade kemikalier med minimal klimatpåverkan och leverera teknik som möjliggör för andra producenter att ställa om.

Kemiindustrins del av världens totala utsläpp av växthusgaser är cirka 5 procent, eftersom produktionen sker med fossila råvaror och fossil insatsenergi. Det innebär att det finns stora utsläppsminskningar att göra för kemiindustrin genom att byta till biobaserad råvara och förnybar energi.

Hjärtat i vår verksamhet är kemianläggningen där vi arbetar cirkulärt med hjälp av förnybar insatsenergi. Det gör oss till en av få producenter som kan erbjuda helgröna alternativ.

Vi vill öka efterfrågan på hållbara kemiprodukter

Ett fossilfritt samhälle är nödvändigt för att klara klimatomställningen, därför måste kemiindustrin gå över till hållbara och förnybara råvaror.

Än så länge är de fossila råvarorna billigare och de flesta aktörer gör sina uppköp helt baserat på pris. Därför deltar vi i debatten för en fossiloberoende kemiindustri, så att efterfrågan på biobaserade kemikalier och produkter hos industrin och konsumenter kan öka.

Skogen kan användas för att ställa om samhället till en bioekonomi. Allt som i dag produceras med olja som råvara kan i stället framställas av restprodukter från skogen. Det gäller inte bara drivmedel, kemiprodukter eller plast, utan även produkter som läkemedel, leksaker, blöjor och kläder kan tillverkas med cellulosabaserad biomassa som råvara.

 

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021

Sekab som en del av ett hållbart samhälle

Sekab är ett grönt kemibolag och en del av High Coast Innovation Park i Domsjö utanför Örnsköldsvik. Vår forskning och utveckling är framstående, samtidigt som vi tar vår kunskap hela vägen till färdiga produkter och metoder.

För minskat beroende av fossila råvaror

I utvecklingsarbetet är demonstrationsanläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik en unik och viktig tillgång, liksom vår satsning på bio­raffinade­ri­­teknik som gör det möjligt att ta vara på skogliga restprodukter.

I vår produktionsanläggning förädlar och omvandlar vi bioetanol till kemikalieprodukter som acetaldehyd, etylacetat, ättiksyra och olika blandnings­produkter.

Vår ambition är att vara världens grönaste kemibolag.

Våra kemikalier är gröna byggstenar som används i en rad industriella processer och produkter. Färger, läkemedel, parfymer, rengöringsprodukter, spolarvätska, lacker och bläck är några exempel på slutresultatet av vår kemi.

Affärsmodell

Vi gör Europa grönare

Sekabs biobaserade kemikalier och bränslen hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer. Vi är en del av en grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster.

Vi skapar värden för ägare, medarbetare, kunder och samhälle genom att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och öka användandet av förnybara råvaror och hållbara produkter.

Vårt sätt att arbeta

HELA Sekab

Under slutet av 2021 inledde Sekab arbetet med att ta fram en ny strategisk plattform. Vi kallar den HELA Sekab, där HELA står för hållbarhet, effektivitet, lönsamhet och attraktivitet. Basen för detta arbete är Sekabs gemensamma berättelse:

”Vi är det gröna kemibolaget Sekab. Vår verksamhet bidrar till en mer hållbar värld. Våra biobaserade kemikalier och bränslen hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer. Vi är en del av en grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster.

Sekabs forskning och utveckling är framstående, samtidigt som vi tar vår kunskap hela vägen till färdiga produkter och metoder. Genom strategiska samarbeten med världsledande aktörer bygger vi vår framgång.

Sekabs verksamhet bygger vidare på en anrik historia. Vi vet att man med bas i norra Sverige kan förändra världen till det bättre. Vi har gjort det förut, och vi gör det igen.”

Med sikte framåt

Under 2022 kommer arbetet med HELA Sekab att fortsätta. Vi uppdaterar då måldokument och nyckeltal. Samtliga aktiviteter, affärer och processer kommer att präglas av våra fyra hörnstenar:

Hållbarhet  |  Effektivitet  |  Lönsamhet  |  Attraktivitet

Värdegrund

Vår värdegrund är en oerhört viktig del i attrakti­vi­tetsaspekten av HELA Sekab. Den hjälper oss att samlas kring, leva och förverkliga visionen. Tre utvalda egenskaper som genomsyrar våra handlingar, vår rekrytering och vårt bemötande är: Engagemang, kreativitet och förtroende.

Engagemang

Sekabs medarbetare är engagerade

 • Vi värdesätter öppenhet
 • Vi hjälper varandra
 • Tillsammans har vi roligt på jobbet

Kreativitet

Sekabs medarbetare är kreativa

 • Vi är lösningsorienterade
 • Vi är nyfikna och lyhörda
 • Tillsammans arbetar vi för ständiga förbättringar

Förtroende

Sekabs medarbetare har förtroende

 • Vi respekterar varandra
 • Vi är tydliga i vår kommunikation
 • Tillsammans skapar vi en trygg arbetsplats

Vårt sätt att arbeta

Utgångspunkter i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet ska prägla samtliga Sekabs aktiviteter. Vår syn på hållbarhet baserar sig på FN:s globala mål i Agenda 2030. Sekabs biobaserade produkter bidrar till en mer hållbar värld och minskade klimatutsläpp. Sekab ska även verka för social hållbarhet genom att vara en god arbetsgivare och en ansvarstagande och närvarande aktör i vårt lokalsamhälle.

Ett antal riktlinjer utgör styrande dokument inom hållbarhetsområdet, där den övergripande företagspolicyn är en integrerad miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöpolicy (HSM-policy).  Syftet med vår HSM-policy är att klargöra Sekabs ställningstagande att hälsa och säkerhet alltid ska komma i första hand och att hänsyn ska tas till yttre miljö så långt det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Även uppförandekoden klargör hur före­taget ska uppträda som arbetsgivare och affärspartner. Utgångspunkten är att bedriva verksamheten i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact. Vår uppförandekod spänner över områden som även täcks av tre andra riktlinjer; jämställdhets- och mångfaldspolicy, inköpspolicy, och försäljningspolicy. Alla dessa är kopplade till hållbarhetsområdet.

Sekab styr också verksamheten med stöd av miljöstandarden ISO 14001 och kvalitets­stan­darden ISO 9001.

De viktigaste hållbarhetsfrågorna

En väsentlighetsanalys har hjälpt oss att kartlägga vilka som är de viktigaste frågorna för företaget och intressenterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Analysen inkluderar såväl interna som externa intressenter (styrelse/ägare, medarbetare, kunder och leverantörer) och resultatet av analysen har legat till grund för utvecklandet av Sekabs hållbarhetsredovisning.

Vårt sätt att arbeta

Agenda 2030

Genom de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030:

 • Utrota fattigdomen och hungern överallt
 • Bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
 • Bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
 • Skydda de mänskliga rättigheterna
 • Främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt
 • Säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

De globala målen hjälper oss att finna vår verksamhets hållbarhetsaspekter, leva upp till de förväntningar som ställs på oss och förverkliga vår vision att vara referens­företaget för hållbar utveckling inom kemi- och biodrivmedelindustrin.

I vår hållbarhetsredovisning skapar de globala målen en struktur genom att vi till våra fyra fokusområden kopplar de sju mål som är extra viktiga för Sekab och vår redovisning.

Mer om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen finns på www.globalamalen.se

Responsible Care

Sekab deltar i kemiindustrins program för Responsible Care. Deltagandet innebär att företaget förbinder sig att arbeta efter ett antal vägledande principer, att arbeta med ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö, samt att öppet informera om verksamheten och de framsteg som görs.

Vi rapporterar årligen ett antal nyckel­indikatorer (KPI:er) inom säkerhet, hälsa och miljö till IKEM som sammanställer en gemensam lägesrapport för kemi­industrin i Sverige.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?