Vår hållbarhet

– handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle i allt vi gör

Vägen till fossilfrihet

96 procent av allt som tillverkas behöver kemikalier. De finns i alla vardagsprodukter runt oss från målarfärgen på väggen, till våra kläder och barnens  leksaker. Den absoluta merparten av de kemikalier som används globalt görs idag på fossila råvaror. Sekab erbjuder kemiindustrin gröna alternativ på vägen mot en helt nödvändig omställning.
Våra kemikalier är byggstenar som behövs för att tillverka hållbara slutprodukter som till exempel lacker, färger, lim, plaster, kosmetika, läkemedel, rengöringsprodukter och förpackningar.

Sekab som en del av ett hållbart samhälle

Hållbarhet är inte en del av vår verksamhet, det är själva kärnan i hela vår affär. Vårt hållbarhetsarbete baseras på FN:s globala mål. Sekabs biobaserade produkter bidrar till en mer hållbar värld och minskade klimatutsläpp och vi verkar även för social hållbarhet genom att vara en god arbetsgivare och närvarande aktör i vårt lokalsamhälle.

Certifierat och verifierat bolag

Sekabs biobaserade kemikalier hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer. Vi är en del av en grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster. Vi skapar värden för ägare, medarbetare, kunder och samhälle genom att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och ökar användandet av förnybara råvaror och hållbara produkter.

Vi är en del av initiativet Science Based Targets som är ett globalt organ som erbjuder en metodik och ramverk som vägleder företag att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål för att bidra till en begränsad global uppvärmning i linje med Parisavtalets mål. Initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden.

Strategisk utveckling ger hållbara affärer

På Sekab tillverkar vi hållbara, gröna kemikalier från biobaserade råvaror. De är precis lika bra som sina fossila släktingar, och gör samtidigt gott för världen. Vi erbjuder kemiindustrin gröna  alternativ utan att bidra till ökade klimatpåverkande utsläpp. Sekab är ett kemibolag med fullt fokus på att göra hållbara affärer – både bokstavligt och bildligt. Med 100 års erfarenhet och stora ambitioner är vi en utmanare och en viktig del av den nödvändiga omställningen i industrin. I vår produktionsanläggning i High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik förädlar och omvandlar vi  varje vecka stora mängder bioetanol till kemikalieprodukter som acetaldehyd, etylacetat, ättiksyra och olika blandningsprodukter. Sekabs avdelning för forskning och utveckling är framstående och  ett strategiskt viktigt område för att företaget som helhet ska växa framåt med nya satsningar och nya samarbeten.

Vår ambition är att vara världens grönaste kemibolag.

 

Affärsmodell

Vi gör kartan grönare

Sekabs biobaserade kemikalier och bränslen hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer. Vi är en del av en grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster.

Vi skapar värden för ägare, medarbetare, kunder och samhälle genom att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och öka användandet av förnybara råvaror och hållbara produkter.

 

 

* Försäljning av produkter från Sekab har skett till dessa länder under 2023

 

utgångspunkter i hållbarhetsarbetet

Integrering av globala mål i vår kärnverksamhet

Hållbarhet är inte en del av vår verksamhet, den utgör själva kärnan i allt vi gör. Vårt engagemang för hållbarhet är tydligt  förankrat i FN:s globala mål enligt Agenda 2030. Dessa mål utgör den övergripande ramen som vägleder oss i att identifiera och hantera olika aspekter av hållbarhet inom vår verksamhet

I vår hållbarhetsredovisning fungerar de globala målen som en strukturerande kraft. Vi har integrerat dessa mål i våra fyra fokusområden och har tydligt identifierat de sju specifika mål där vi kan göra mest påtaglig skillnad. Detta ger oss en tydlig vägledning och stöd för att genomföra och mäta våra hållbarhetsinsatser. Våra gröna kemikalier produceras och säljs från vår anläggning i Örnsköldsvik. Vi styr vår verksamhet i enlighet med miljöstandarden ISO 14001 och kvalitetsstandarden ISO 9001. Dessa standarder är avgörande för att säkerställa både intern effektivitet och
transparens gentemot externa intressenter.

Under 2023 tog vi ytterligare steg mot hållbarhet genom att ansluta oss till det oberoende hållbarhetssystemet Science Based Targets där våra hållbarhetsmål har blivit vetenskapligt godkända. Vi har dessutom uppnått guldstatus och topp fem procent av alla värderade företag i det globalt ledande utvärderingssystemet EcoVadis och siktar på att nå den högsta nivån platinum och topp en procent i närtid.

Våra certifieringar och ambitiösa mål återspeglas i våra styrdokument. Den övergripande företagspolicyn för miljö, säkerhet och arbetsmiljö står som vår främsta vägledning för att realisera dessa mål. Denna policy utgör grunden för våra interna och externa riktlinjer och skapar en robust ram för vårt hållbarhetsarbete.

Vår uppförandekod fungerar som en tydlig vägledning för hur vi agerar som arbetsgivare och affärspartner. Den är rotad i de tio principerna i FN:s Global Compact och omfattar områden som även täcks av våra tre andra riktlinjer: jämställdhets- och mångfaldspolicy, inköpspolicy och försäljningspolicy. Dessa riktlinjer är alla integrerade i vår övergripande hållbarhetsstrategi och återspeglar vårt åtagande för en hållbar och etisk verksamhet. Vi fortsätter att sträva efter att vara en föregångare inom hållbarhet och ser fram emot att fortsätta vårt arbete för en bättre och mer hållbar värld.

Medvetenhet om våra risker ger hög leveranssäkerhet

För en leverantör i den industriella värdekedjan är det avgörande att vara en trygg partner. Vårt strukturerade arbete med att analysera och hantera risker är därför en prioriterad fråga i verksamheten.

En viktig del av verksamhetsstyrningen är att löpande analysera och hantera de risker som kan ha negativ påverkan på Sekab. En god förståelse för riskerna och uppföljning av förändringar i riskbilden ger förutsättningar för välgrundade beslut. Beslut som i sin tur bidrar till att skapa möjligheter och uppfyllelse av bolagets strategiska mål.
För att säkerställa en god översikt av de risker som verksamheten är exponerad för arbetar vi strukturerat med att identifiera, analysera, värdera och hantera risker. Dessutom genomförs riskanalyser löpande i
samband med projekt, investeringar och verksamhetsförändringar. Den årliga strategiska riskprocessen resulterar i ett antal identifierade risker med olika prioriteringsgrad. Riskerna grupperas enligt finansiell, operativ eller strategisk risk.

Riskerna är grupperade nedan enligt finansiell, operativ eller strategisk risk

Finansiella risker har en potentiell påverkan på Sekabs resultat och finansiella ställning. Vi kan vara exponerade för ränterisk, valutarisk, kreditrisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk.

Operativa risker kan direkt hänföras till Sekabs affärsverksamhet med potentiell påverkan på hållbarhet, resultat och finansiell ställning.

Strategiska risker kan medföra långsiktiga konsekvenser för Sekabs affärsverksamhet. Det kan vara förändringar i omvärlden med potentiellt betydande effekter på oss i flera led.

 

Våra risker inom hållbarhetsområdet är främst operativa. De är nära kopplade till våra fokusområden. Här följer en redovisning av dessa.

IT-risker

Att IT-miljön fungerar tillfredsställande, är säker och väl skyddad, är en förutsättning för Sekabs verksamhet. Identifierade riskområden är IT-attacker och bristande underhåll som kan leda till direkta driftstopp för verksamheten. Vi bedriver därför ett systematiskt IT-säkerhetsarbete som består av kartläggning av IT-risker, omvärldsbevakning och löpande utveckling och underhåll.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

 

Arbetsmiljörisker

Sekabs verksamhet innebär hantering av stora mängder brandfarliga varor. En processolycka i kemianläggningen kan innebära allvarliga skador på människor, miljö och egendom. Juridiskt kan en allvarlig arbetsmiljöolycka leda till böter eller andra juridiska sanktioner. För att förebygga tillbud och olyckor på arbetsplatsen arbetar Sekab systematiskt med arbetsmiljö-, säkerhets- och brandskyddsfrågor.

Fokusområde: Medarbetare

 

Miljörisker

Sekabs verksamhet innebär hantering av stora mängder kemikalier. Händelser inom detta område skulle kunna få stora konsekvenser för hela verksamheten. Det kan vara utsläpp, brand eller explosion som kan medföra allvarlig fara för människors hälsa och miljön såväl inom som utanför området. Därför är vårt gemensamma förebyggande arbete mycket viktigt och hänsyn till den yttre miljön är alltid högt prioriterad i Sekabs verksamhet. Som en del av vårt miljöarbete kontrollerar och utvärderar vi löpande vår verksamhet ur ett miljöperspektiv för att förebygga oönskade händelser. Till exemept säkerhetsgranskas all processutrustning regelbundet och riskanalyser görs kontinuerligt för att höja säkerheten och minska riskerna. Ett stort antal besiktningar och kontroller genomförs av såväl externa auktoriserade experter, som av vår egen personal.

Fokusområde: Klimat och energi

 

Risker regulatoriska förändringar

Lagar, regelverk och styrmedel för etanol, drivmedel och kemikalier kan påverka produktionsförutsättningar och lönsamhet. Därför är aktiv bevakning av förändringar och anpassningar av verksamheten utifrån dessa viktiga. Genom att aktivt delta i debatten och i beslutande grupperingar kan Sekab verka för goda förutsättningar för biobaserade kemikalier.

Fokusområde: Samhällsansvar

 

Infrastrukturrisker

Sekabs produkter levereras i dag primärt genom sjö- och järnvägstransporter. Säkra leveranser i rätt tid är hög prioritet hos våra kunder. Genom att ha möjlighet att leverera via olika alternativ gör vi oss mindre beroende av ett trafikslag. Vidare arbetar vi aktivt med att delta i forum, informera och föra dialog med beslutsfattare för att säkerställa att infrastrukturfrågor relaterade till vår verksamhet har hög prioritet i samhället.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

 

Etiska risker

Etiska risker kan innebära att Sekabs medarbetare inte agerar i enlighet med bolagets uppförandekod. Risker kan även vara förknippade med etiska överträdelser i leverantörskedjan. God affärsetik och transparens ska genomsyra allt vi gör. En tydlig uppförandekod , en ny intern struktur för formulering av avtal och kontinuerliga leverantörskontroller förebygger etiska risker och korruption.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

 

Risker relaterade till leverantörer

Om leverantörer agerar i strid med gällande lagar, konventioner och avtalade villkor kan detta leda till kvalitetsbrister, leveransförseningar och produktionsavbrott, vilka kan ha negativ påverkan  på Sekabs lönsamhet och varumärke. Sekabs miljö- och uppförandekod kommuniceras alltid till leverantören, vilket tydliggör våra förväntningar. Genom leverantörsbedömningar får vi en kvalitativ bedömning av våra större leverantörer.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

 

Kompetensrisker

Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är avgörande för konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och säkerställer att företaget har rätt kompetens genom strategiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner.

Fokusområde: Medarbetare

 

Hej!

Vill du kontakta oss?