Vår hållbarhet

– handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle i allt vi gör

Byggstenar för en fossilfri vardag

96 procent av allt som tillverkas behöver kemikalier. De finns i alla vardagsprodukter runt oss från målarfärgen på väggen, till våra kläder och barnens  leksaker. Den absoluta merparten av de kemikalier som används globalt görs idag på fossila råvaror. Sekab erbjuder kemiindustrin gröna alternativ på vägen mot en helt nödvändig omställning.
Våra kemikalier är byggstenar som behövs för att tillverka hållbara slutprodukter som till exempel lacker, färger, lim, plaster, kosmetika, läkemedel, rengöringsprodukter och förpackningar.

Sekab som en del av ett hållbart samhälle

Sekab är ett kemibolag med fullt fokus på att göra hållbara affärer – både bokstavligt och bildligt. Med 100 års erfarenhet och ambitioner som en hungrig utmanare är vi en viktig del av den nödvändiga omställningen i industrin.

Certifierat och verifierat bolag

Sekabs biobaserade kemikalier hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer. Vi är en del av en grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster. Vi skapar värden för ägare, medarbetare, kunder och samhälle genom att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och öka användandet av förnybara råvaror och hållbara produkter.

Vi är en del av initiativet Science Based Targets som är ett globalt organ som erbjuder en metodik och ramverk som vägleder företag att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål för att bidra till en begränsad global uppvärmning i linje med Parisavtalets mål. Initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden.

För minskat beroende av fossila råvaror

I vår produktionsanläggning på High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik förädlar och omvandlar vi varje vecka stora mängder bioetanol till kemikalieprodukter som acetaldehyd, etylacetat, ättiksyra och olika blandningsprodukter. Vanligtvis levererar vi i bulkvolymer.

Våra kemikalier är gröna byggstenar som används i en rad industriella processer och produkter. Färger, läkemedel, parfymer, rengöringsprodukter, spolarvätska, lacker och bläck är några exempel på slutresultatet av vår kemi.

Vår forskning och utveckling är framstående. I det arbetet är demonstrationsanläggningen Biorefinery Demo Plant en unik och viktig tillgång, liksom vår satsning på att utveckla teknik som gör det möjligt producera etanol från skogliga restprodukter.

Vår ambition är att vara världens grönaste kemibolag.

 

Affärsmodell

Vi gör kartan grönare

Sekabs biobaserade kemikalier och bränslen hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer. Vi är en del av en grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster.

Vi skapar värden för ägare, medarbetare, kunder och samhälle genom att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och öka användandet av förnybara råvaror och hållbara produkter.

Vårt sätt att arbeta

HELA Sekab

I slutet av 2021 antog vi den strategiska plattformen HELA Sekab. Under 2022 har denna implementerats och tagits vidare.

Ett framgångsrikt Sekab vilar på fyra hörnstenar:

Hållbarhet
Hållbarhet ska prägla samtliga Sekabs aktiviteter. Vår ambition är att vara världens grönaste kemibolag. Vår syn på hållbarhet baserar sig på FN:s globala mål i Agenda 2030.  Sekabs biobaserade produkter bidrar till en mer hållbar värld och minskade klimatutsläpp. Sekab ska även verka för social hållbarhet genom att vara en god arbetsgivare och en ansvarstagande och närvarande aktör i vårt lokalsamhälle.

Effektivitet
Sekab är ett företag med oändliga möjligheter men begränsade resurser. Det är därför viktigt att Sekab gör sitt yttersta för att hela tiden gemensamt prioritera det viktigaste och vara så effektiva som möjligt i våra arbetsuppgifter. Ett led i detta är att hela tiden utmana oss själva och våra arbetssätt.

Lönsamhet
Sekab verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad. För att rusta Sekab för framtiden är bolagets lönsamhet en grundläggande faktor. Lönsamhet ger möjlighet till utveckling, investeringar och att satsa framåt, samtidigt som våra ägare får avkastning på sin investering.

Attraktivitet
Sekabs viktigaste tillgång är våra medarbetare. Sekab ska därför vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner för våra kunder och andra intressenter. Sekabs attraktivitet bygger på framgångsrika samarbeten och en stark värdegrund, som bygger på engagemang, förtroende och kreativitet.

Med sikte framåt

Under 2023 kommer arbetet med HELA Sekab att fortsätta. Samtliga aktiviteter, affärer och processer kommer att präglas av våra fyra hörnstenar:

Hållbarhet  |  Effektivitet  |  Lönsamhet  |  Attraktivitet

Värdegrund

Vår värdegrund är en oerhört viktig del i attrakti­vi­tetsaspekten av HELA Sekab. Den hjälper oss att samlas kring, leva och förverkliga visionen. Tre utvalda egenskaper som genomsyrar våra handlingar, vår rekrytering och vårt bemötande är: Engagemang, kreativitet och förtroende.

Engagemang

Sekabs medarbetare är engagerade

  • Vi värdesätter öppenhet
  • Vi hjälper varandra
  • Tillsammans har vi roligt på jobbet

Kreativitet

Sekabs medarbetare är kreativa

  • Vi är lösningsorienterade
  • Vi är nyfikna och lyhörda
  • Tillsammans arbetar vi för ständiga förbättringar

Förtroende

Sekabs medarbetare har förtroende

  • Vi respekterar varandra
  • Vi är tydliga i vår kommunikation
  • Tillsammans skapar vi en trygg arbetsplats

utgångspunkter i hållbarhetsarbetet

Globala mål och principer skapar struktur

Hållbarhet är inte en del av vår verksamhet, den är kärnan i hela vår affär. Vårt hållbarhetsarbete baserar sig på FN:s globala mål i Agenda 2030. Målen hjälper oss att sortera i verksamhetens hållbarhetsaspekter och ta ett ännu bättre helhetsgrepp. I vår hållbarhetsredovisning skapar de globala målen en struktur genom att vi till våra fyra fokusområden kopplat de sju utvalda mål där vi kan göra störst skillnad.

Våra gröna kemikalier produceras och säljs från vår anläggning i Örnsköldsvik. Vi styr verksamheten med stöd av miljöstandarden ISO 14001 och kvalitetsstandarden ISO 9001. Dessa hjälper oss både i det interna arbetet och i hur vi beskriver vårt erbjudande mot externa parter.

Under 2022 klev Sekab in i det globalt ledande utvärderingssystemet EcoVadis. Vårt första år tilldelades vi statusen guld, vilket bara fem procent av samtliga anslutna företag klarar. Arbete med att ansluta till fler oberoende system, exempelvis Science Based Target Initiative, har påbörjats under året.

Våra certifieringar och ambitioner realiseras i ett antal styrdokument där den företagsövergripande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljöpolicyn är det främsta.

Vår externa och interna uppförandekod klargör hur företaget ska uppträda som arbetsgivare och affärspartner. Utgångspunkten är att bedriva verksamheten i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact. Vår uppförandekod spänner över områden som även täcks av tre andra riktlinjer; jämställdhets- och mångfaldspolicy, inköpspolicy, och försäljningspolicy. Alla dessa är kopplade till hållbarhetsområdet.

Medvetenhet om våra risker ger hög leveranssäkerhet

För en leverantör i den industriella värdekedjan är det avgörande att vara en trygg partner. Vårt strukturerade arbete med att analysera och hantera risker är därför en prioriterad fråga i verksamheten.

En viktig del av verksamhetsstyrningen är att löpande analysera och hantera de risker som kan medföra negativ påverkan på Sekab. En god förståelse för riskerna och uppföljning av förändringar i riskbilden ger förutsättningar för informerade beslut. Beslut som i sin tur bidrar till att skapa möjligheter och uppfyllelse av bolagets strategiska mål.

För att säkerställa en god översikt av de risker som verksamheten är exponerad för arbetar vi strukturerat med att identifiera, analysera, värdera och hantera risker. Dessutom genomförs riskanalyser löpande i samband med projekt, investeringar och verksamhetsförändringar. Den årliga strategiska riskprocessen resulterar i ett antal identifierade risker med olika prioriteringsgrad.

Riskerna är grupperade nedan enligt finansiell, operativ eller strategisk risk

Finansiella risker har en potentiell påverkan på Sekabs resultat och finansiella ställning. Vi kan vara exponerade för ränterisk, valutarisk, kreditrisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk.

Operativa risker kan direkt hänföras till Sekabs affärsverksamhet med potentiell påverkan på hållbarhet, resultat och finansiell ställning.

Strategiska risker kan medföra långsiktiga konsekvenser för Sekabs affärsverksamhet. Det kan vara förändringar i omvärlden med potentiellt betydande effekter på oss i flera led.

 

Våra risker inom hållbarhetsområdet är främst operativa. De är nära kopplade till våra fokusområden. Här följer en redovisning av dessa.

 

IT-risker

Att IT-miljön fungerar tillfredsställande, är säker och väl skyddad, är en förutsättning för Sekabs verksamhet. Identifierade riskområden är IT-attacker och bristande underhåll som kan leda till direkta driftstopp för verksamheten. Vi bedriver därför ett systematiskt IT-säkerhetsarbete som består av kartläggning av IT-risker, omvärldsbevakning och löpande underhåll.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

 

Arbetsmiljörisker

Sekabs verksamhet innebär hantering av stora mängder brandfarliga varor. En processolycka i kemianläggningen kan innebära allvarliga skador på människor, miljö och egendom. Juridiskt kan en allvarlig arbetsmiljöolycka leda till böter eller andra juridiska sanktioner. För att förebygga tillbud och olyckor på arbetsplatsen arbetar Sekab systematiskt med arbetsmiljö-, säkerhets- och brandskyddsfrågor.

Fokusområde: Medarbetare

 

Miljörisker

Sekabs verksamhet innebär hantering av stora mängder kemikalier. Ett större utsläpp skulle påverka närmiljön och kunna leda till juridiska sanktioner, men även till ett skadat varumärke. Hänsyn till den yttre miljön är alltid högt prioriterad i Sekabs verksamhet. Som en del av vårt miljöarbete kontrollerar och utvärderar vi löpande vår verksamhet ur ett miljöperspektiv för att förebygga oavsiktliga utsläpp.

Fokusområde: Klimat och energi

 

Risker regulatoriska förändringar

Lagar, regelverk och styrmedel för etanol, drivmedel och kemikalier kan påverka produktionsförutsättningar och lönsamhet. Därför är aktiv bevakning av förändringar och anpassningar av verksamheten utifrån dessa viktiga. Genom att aktivt delta i debatten och i beslutande grupperingar kan Sekab verka för goda förutsättningar för biobaserade kemikalier och drivmedel.

Fokusområde: Samhällsansvar

 

Infrastrukturrisker

Sekabs produkter levereras i dag primärt genom sjö- och järnvägstransporter. Säkra leveranser i rätt tid är hög prioritet hos våra kunder. Genom att ha möjlighet att leverera via olika alternativ gör vi oss mindre beroende av ett trafikslag. Vidare arbetar vi aktivt med att delta i forum, informera och föra dialog med beslutsfattare för att säkerställa att infrastrukturfrågor relaterade till vår verksamhet har hög prioritet i samhället.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

 

Etiska risker

Etiska risker kan innebära att Sekabs medarbetare inte agerar i enlighet med bolagets uppförandekod. Risker kan även vara förknippade med etiska överträdelser i leverantörskedjan. Detta kan leda till böter, juridiska sanktioner och ett skadat varumärke. God affärsetik och transparens ska genomsyra allt vi gör. En tydlig uppförandekod och kontinuerliga leverantörs­kontroller förebygger etiska risker.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

 

Risker relaterade till leverantörer

Om leverantörer agerar i strid med gällande lagar, konventioner och avtalade villkor kan detta leda till kvalitetsbrister, leveransförseningar och produktionsavbrott, vilka kan ha negativ påverkan på Sekabs lönsamhet och varumärke. Sekabs miljö- och uppförandekod kommuniceras alltid till leverantören, vilket tydliggör våra förväntningar. Genom leverantörsbedömningar får vi en kvalitativ bedömning av våra större leverantörer.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

 

Kompetensrisker

Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är avgörande för konkurrenskraft på både kort och lång sikt. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och säkerställer att bolaget har rätt kompetens genom strategiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner.

Fokusområde: Medarbetare

 

Hej!

Har du frågor eller funderingar?