2023 anslöt sig Sekab till den snabbt växande klimatrörelsen Science Based Target Initiative och fick sina egna klimatmål godkända av externa experter. Initiativet är viktigt både för Sekab som egen organisation och för Sekab som en del i andras lösningar på sina klimatutmaningar.

Klimatmålen som världens ledare sätter upp inom ramen för FN kommer kräva enorma insatser , hela vägen från politiken till den enskilda människan för att vara möjliga att nå. Företag har en särskild roll i omställningen. För att skapa både ramverk och tillräcklig framdrift bildades för ett antal år sedan initiativet Science Based Targets. Där sätter företag egna offentliga mål för hur mycket man ska minska sin klimatpåverkan. Vetenskapliga experter granskar sedan målet och säkerställer att de är i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5˚C. I december 2023 har 4200 företag fått sina mål godkända och över 7000 har anslutit sig för att ta fram mål.

För Sekab, som ett företag vars affärsidé är att genom biobaserade alternativ till fossila kemikalier hjälpa andra sänka sin klimatpåverkan, är Science Based Targets ett mycket viktigt verktyg.

– Tack vare Science Based Targets kan vi hitta partners i våra värdekedjor som på riktigt är intresserade av att både bära sin egen vikt och bidra till att sänka vår gemensamma, säger Eva-Marie Byberg, vice vd och hållbarhetschef på Sekab.

Tack vare Science Based Targets kan vi hitta partners i våra värdekedjor som på riktigt är intresserade av att både bära sin egen vikt och bidra till att sänka vår gemensamma.

Sekab är i sig ett mindre företag som redan ligger långt framme i sitt egna klimatarbete. För Sekab är utsläppen tydligt kopplade till två områden – energi och råvara. Målen sätts med 2021 som bas och redan sedan dess har mycket skett.

– Vi har bytt vår fordonsflotta mot elbilar vilket ger stor effekt i scope 1. Våra utsläpp där är redan nere på ental. Kommande år ska vi titta mycket på scope 3 som för vår del främst handlar om råvaran, säger Anna Olsson, miljö- och hållbarhetsingenjör på Sekab.

Sekab har satt mål som godkänts både på kort och lång sikt. Sekab kommer att nå netto noll utsläpp i scope 1 och 2 och minska utsläppen i scope 3 med 42 procent till 2030. Till 2040 ska man ha minskat de totala utsläppen i alla scope med 90 procent.

– Det känns bra att vi nu har målen externt godkända. Även för ett företag som ligger så långt fram kommer det kräva hårt jobb att nå dem. Samtidigt är vår allra största insats för klimatet att hjälpa andra ställa om genom att erbjuda biobaserade alternativ till fossila kemikalier. Det understryks än mer av Science Based Targets metodik, säger Eva-Marie Byberg.