Kemifabriken

– en anläggning för gröna kemikalier och hjärtat i vår verksamhet

Cirkulär produktion med etanol som råvara

I Sekabs kemianläggning tillverkar vi acetaldehyd och etylacetat. Vi förädlar och omvandlar etanol till biodrivmedel och etanolbaserade kemikalieprodukter. Vi arbetar i katalytiska processer där etanolråvaran reagerar med väldigt hög effektivitet, den största biprodukten är vanligt vatten.

Vi producerar med hänsyn till miljö och klimat:

  1. Vi producerar cirkulärt med minimal klimatpåverkan.
  2. Våra processer drivs med grön bioenergi.
  3. I den avancerade gasreningen i processerna är reningsgraden upp till 99 procent.
  4. Utgående processvatten behandlas i avancerad biologisk reningsprocess.
  5. Vår ambition är att inte utsätta naturen för systematiska koncentrationsökningar.
  6. Produkterna hanteras på ett sätt så att toxikologiska effekter och klimatpåverkan minimeras.

Avancerad rening i slutet system

Biological Treatment

Sekab har en mycket avancerad gasrening för utgående processgaser. Utgående processvatten behandlas i en anaerob (syrefri) vattenreningsprocess som är mycket effektiv.

I kemianläggningen producerar vi Acetaldehyd och Etylacetat och Ättiksyra utifrån etanolråvara. Etanolen är biobaserad och fossilfri.

Gröna råvaror för klimatets skull

I vår kemianläggning producerar vi gröna produkter av förnybara råvaror i en process som drivs med grön bioenergi. Det ger en produkt med mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxidekvivalenter sett över hela kedjan.

Sekab kan dessutom tillhandahålla produkter framställda med andra generationens cellulosaetanol som råvara. På så sätt håller vi processer och produkter så klimatneutrala som det över huvud taget är möjligt.

Etanol som råvara

Vi förädlar etanol till biodrivmedel och kemikalier. Vi utvecklar bioraffinaderiteknik för nya hållbara produktmöjligheter baserade på cellulosaråvaror.

Läs mer

Hej!

Vill du kontakta oss?