Våra fokusområden

Samhällsansvar

En lång resa mot ett tydligt, fossilfritt mål

Vårt välstånd har historiskt styrts av tillgång och efterfrågan på tjänster och produkter. I takt med ökad tillväxt kommer bevarandet av vårt välstånd att vara beroende av hur vi hanterar och hushåller med jordens resurser.

Vår befolkning växer explosionsartat, men jordens tillgångar växer inte med oss – de snarare minskar. Samtidigt blir effekterna av klimatförändringarna alltmer påtagliga. För att vända den negativa utvecklingen måste vi alla bli bättre på att hitta hållbara lösningar för framtiden. Det är därför vi finns här och gör det vi gör varje dag; erbjuder marknaden förnybara alternativ som är hållbart producerade.

Föregångare inom biodrivmedel

Sverige har under många år haft bättre tillgänglighet till biodrivmedel än nästan alla andra länder. Till stor del tack vare den breda satsning på uppbyggnaden av E85 som berett väg för rena biodrivmedel som ett viktigt verktyg mot ett mer hållbart samhälle. Sekab var en tongivande aktör i samband med introduktionen av E85, som fick en mycket snabb uppgång från 2004 och åren närmast därefter.

Utvecklingen ställde snabbt krav på ökad trygghet kring hållbara råvaror och Sekab initie­rade det prisade systemet ”verifierat hållbar etanol” för att öka transpararens och spårbarhet i leverantörsledet vilket ledde fram till internationella regelverk för hållbara drivmedel. De första lagkraven på biodrivmedel som används i Sverige kom i februari 2012. Sekab hade redan då kommit långt i hållbarhetsarbetet och fanns självfallet bland de fyra första som fick Energimyndighetens hållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle.

Innan E85 blev ett vedertaget biodrivmedel hade Sekab lång erfarenhet från utvecklandet av ED95, etanoldrivmedlet för anpassade dieselmotorer i tunga fordon som bussar och lastbilar. Redan på 80-talet rullade etanolbussar på våra gator, där de bidrog till avsevärt minskade partiklar och växthusgasutsläpp i svenska städer. Sverige har gått i frontlinjen för att utveckla bränslen och fordon med hög inblandning av biodrivmedel och precis som för E85 på personbilar har Sekabs utveckling av ED95 för bussar och lastbilar verkligen varit en viktig pusselbit för satsningar mot mer hållbara, höginblandade bränslen. Etanolens stora råvarubas ger stora möjligheter att göra övergången till klimat­smarta transporter hållbar och storskalig.

Med sikte framåt

Vi planerar för en fullskalig produktionsanläggning som bland annat ska producera hållbara produkter i form av etanol, lignin och marinbränsle från skogsindustrins restprodukter. Projektet valdes under året ut till en av Europas 70 mest lovande klimatinnovationer av EU:s Innovationsfond, som är ett initiativ för att minska utsläpp av koldioxid i Europa.

För att Sekab ska kunna möta den kraftigt ökade efterfrågan på gröna kemikalier krävs strategiska samarbeten med världsledande aktörer. Tillsammans med andra som delar vår ambition tar vi vara på de möjligheter som skapas i den snabba omställning som nu sker. Vi är en del av en grön, industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster.

Mikael Fränckel, vd Sekab

Påverkansarbete

Vi på Sekab kan göra skillnad genom att arbeta för att kemiindustrin ställer om till grönt och att konsumenterna börjar fråga efter biobaserat i högre grad. Sekabs process är anpassad för att erbjuda hållbara biobaserade produkter och råvaran styr hur hållbar produkt som kommer ut. Ett av våra mål är att i framtiden producera och sälja enbart fossilfria kemiprodukter med ingen eller minimal miljöpåverkan. Vi både inspirerar och ger våra kunder möjlighet att hitta hållbara affärer, bland annat via anpassningar mot certifieringar i branschen. På ett långsiktigt plan bevakar och påverkar vi politiska förslag och beslut som berör kemiindustrins förutsättningar att ställa om till biobaserade kemikalier.

Vi är även en aktiv deltagare i samhällsdebatten kring hur vi alla ska verka för att nå ett fossilfritt samhälle. Genom att visa möjligheterna till hållbar utveckling inom kemi- och biodrivmedelsindustrin kan vi vara med och påverka debatt, politiker och beslutsfattare. Arbetet sker via dialog, både inom Sverige och på EU-nivå. Sekab är en aktiv föreläsare på seminarier inom bioekonomi och biodrivmedel. Genom att respondera på remisser, samt skriva och publicera debattartiklar gör vi vår röst hörd och verkar långsiktigt för en hållbar värld.

Sekabs förnybara blogg startade redan 2010 och där har vi sedan dess verkat för en bioekonomi i Sverige och fossilfria transporter. Bloggen har bland annat fått pris för ”Inspiratör för hållbar livsstil” och Sveriges ”Förnyelsebaraste bloggare”. Bolaget är också aktivt i sociala medier där vi bland annat visar hur det är att arbeta på Sekab och hur vi tillsammans arbetar för en mer hållbar värld.

Sekab är medlem i flertalet intresseorgani­sationer, som 2030-sekretariatet, Svebio och BioFuel Region. I dessa nätverk arbetar vi tillsammans för en hållbar framtid genom en samhällsomställning till förnybara drivmedel och bränslen.

Fossilfritt Sverige

Sekab stöder Sveriges stora miljö- och klimatsatsning ”Sverige skall bli ett fossilfritt välfärdsland senast 2045” och deltar även i initiativet Fossilfritt Sverige som är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen – inte bara för att det är möjligt, utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har flertalet utmaningar skapats. Dessa uppmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser innan 2030.

Under 2021 har Sekab aktivt deltagit i EthaDrive, ett initiativ sprunget ur Fossilfritt Sveriges arbete.  Etha Drive är ett världsunikt rullande showcase för klimatsmarta tunga transporter. Med en fullt driftsatt fordonsflotta från Scania och det svenskproducerade biobränslet ED95 är EthaDrive ett kraftfullt bevis på att även tunga, långväga transporter kan ställas om och minska sin klimatpåverkan med upp till 90 procent – här och nu.

Vidare har Sekab antagit utmaningen gällande fossilfria transporter och har som ambition att nå detta mål redan till 2025. Utmaningen syftar till att ställa om interna och externa transporter där förnybara alternativ kan implementeras. För Sekab är den största utmaningen att påverka leverantörer att ställa om till förnybara alternativ. Då vi ofta är en av många kunder hos våra leverantörer kan det vara svårt att ställa krav på nya transportmedel. Detta har gjort att vi under året arbetat med att i våra avtal tydliggöra Sekabs önskemål för att verka för att våra leverantörer gör mer hållbara transportval vid nyinvesteringar. Tillsammans kan vi göra mycket!

Teknikutveckling

Sekab är ett av många företag inom High Coast Innovation Park. Ett område som tillsammans utgör bioraffinaderiet i Örnsköldsvik, där klusterstrukturen är viktig för effektivitet och utveckling. Samarbetet med de andra företagen ger oss ett brett nätverk inom skogs- och processindustrin. Vi är delaktiga i flera projekt som utvecklar kommersiellt intressanta processer och produkter baserade på skogsråvara och industriella restströmmar inom området, som förutom att utveckla och stärka företagen också stärker High Coast Innovation Park som kompetenscentrum. Vi har även samarbeten med forskningsinstitut, universitet, myndigheter, fordonstillverkare och andra företag inom skogs- och kemiindustrin.

Inom Sekab har vi utvecklat teknik för att fraktionera biomassa. Tekniken möjliggör omvandling av biomassa till socker, lignin och biogas, vilka i sin tur omvandlas till kemipro­dukter och drivmedel som i dag är producerade av fossila råvaror. Under 2021 har vi tagit ytterligare steg för att kunna kommersialisera tekniken och skapa förutsättningar för att skala upp.

Under 2021 har vi påbörjat en kapacitetsutbyggnad av vår acet- och ättiksyraproduktion. Detta för att öka möjligheterna att möta marknadens efterfrågan på biobaserade kemikalier och då främst biobaserad ättiksyra som vi är en av få producenter att erbjuda. Kapacitets­ut­byggnaden beräknas vara klar i slutet av 2022 och ökar då vår produktionskapacitet med 30 procent.

I täten för bioekonomin

För femte året i rad är vår affärsutvecklingschef Ylwa Alwarsdotter med på internationella webbtidningen Il Bioeconomistas lista över de mest betydelsefulla kvinnorna för bioekonomin i världen.

Sekab har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning gällande fossilfria transporter

Det är en av flera konkreta åtgärder på ett nationellt plan för att minska utsläppen av växthusgaser innan 2030.  Sekabs ambition är att nå detta mål redan till 2025.

 

Vår blogg om hållbarhet är ett av våra
mest besökta avsnitt på webben!

36%

fler besökare på sekab.com kom från sociala medier under 2021.

11%

fler besökare har hittat till vår webb från organisk sökning, det vill säga den ”förtjänade” trafiken från sökmotorer.

21%

fler följer oss nu i våra sociala kanaler, där LinkedIn är den största.

Visste du att…

Under året fick vi tillfälle att berätta för kungaparet om våra erfarenheter av att ställa om produktionen till handsprit och ytdesinfektion under corona-pandemin.

På bilden:
Sofie Indevall och Mikael Fränckel Sekab, H.M. Drottning Silvia, H.M. Carl XVI Gustaf, Pär Johansson, LLCAB, Petra Forsström, Näringslivschef Härnösands kommun Jenny och Rikard Horn från Jeansbolaget Härnösand, vår landshövding Berit Högman, Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl, Karin Sundqvist, kommunikatör Härnösands kommun. och Anna Hedensjö Johansson för Svenskt Näringsliv.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?