Våra fokusområden

Samhällsansvar

En lång resa mot ett tydligt, hållbart mål

Jordens befolkning växer, men dess tillgångar växer inte med oss – utan snarare minskar. Det är därför vi gör det vi gör; förser industri och samhälle med långsiktigt hållbara kemikalieprodukter och biodrivmedel. Resultatet av vårt arbete har en direkt påverkan på vår framtid och på ett eller annat sätt berörs vi alla.

Påverkansarbete

Sekab är en aktiv deltagare i samhällsdebatten gällande hur vi alla ska verka för att nå ett fossilfritt samhälle. Genom att påvisa möjligheter med hållbar utveckling inom kemi- och biodrivmedelsindustrin kan vi vara med och påverka debatt, politiker och beslutsfattare. På sätt kan vi också vara med och skapa en bättre värld genom hållbara lösningar.

Fossilfritt Sveriges utmaning

För oss är det självklart att vara med och bidra till att Sverige kan bli ett föregångsland i arbetet för en mer hållbar framtid. Därför gick vi 2016 vi med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Vi har även antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, att de inrikestransporter vi köper eller utför ska vara fossilfria senast 2025. Dessutom är vi en partner till 2030-sekretariatet, vars mål är att Sverige senast 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta.

Teknikutveckling

Sekab är ett av många företag inom Domsjö industriområde. Ett område som tillsammans utgör bioraffinaderiet i Örnsköldsvik, där klusterstrukturen är viktig för effektivitet  och utveckling. Samarbetet med de andra företagen inom Domsjö industriområde ger oss ett brett nätverk inom skogs- och processindustrin. Sekab är delaktigt i projekt inom området, som förutom att utveckla och stärka företagen också stärker området som kompetenscentrum.

Sekab är också en av medlemmarna i Processum Intresseförening, där vi tillsammans hittar och utvecklar kommersiellt intressanta processer och produkter baserade på skogsråvara eller industriella restströmmar. Sekab har även samarbeten med forskningsinstitut, universitet, myndigheter, fordonstillverkare och andra företag inom skogs- och kemiindustrin.

Sekab E-Technology AB har utvecklat teknik för att fraktionera biomassa. Tekniken möjliggör omvandling av biomassa till socker, lignin och biogas, vilka i sin tur omvandlas till kemiprodukter och drivmedel som i dag är producerade av fossila råvaror. Sekab E-Technology AB är delaktigt tillsammans med andra aktörer i ett flertal projekt, inom Sverige och EU. En viktig del i arbetet är Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik där vi bedriver avancerad forskning och utveckling.

CelluAPP-tekniken kan ge förnybart flygbränsle

CelluAPP-tekniken kan användas för att producera exempelvis bioflygbränsle av rester från skogsindustrin. Som ett av elva europeiska företag och universitet har Sekab valts ut till det internationella samarbetsprojektet Rewofuel. Det är EU:s program för forskning och innovation, Horizon 2020, som står bakom projektet, vars mål är att det ska resultera i en mängd bioraffinaderier över hela Europa. Med hjälp av teknikplattformen CelluApp erbjuder vi företag med någon form av cellulosabaserad biomassa möjligheter att förädla sina restprodukter. Forsknings- och utvecklingsbolaget Sekab E-Technology utvecklar hela tiden nya hållbara tekniker och produkter med cellulosa som råvara.

Tekniken finns tillgänglig här och nu

Sekabs bioraffinaderiteknik för cellulosaetanol, CelluAPP, finns här och nu tillgänglig via licens. I dag genomför Sekab förstudier tillsammans med olika aktörer, där vi undersöker möjligheterna att samarbeta och implementera CelluApp. Det första steget är att se hur restprodukter från till exempel jord- och skogsbruk kan förvandlas till mer högvärdiga produkter med hjälp av Sekabs fraktioneringsteknik, som delar upp cellulosa i mindre beståndsdelar.

Cellulosa är den bästa bioråvaran för drivmedel och kemikalier

Etanol som biodrivmedel produceras traditionellt ofta av produkter som sockerrör, vete och majs. Produceras den på ett hållbart sätt ger den en koldioxidminskning på upp till 90 procent. En nackdel är att dessa jordbruksprodukter är energi- och vattenkrävande råvaror som inte kan odlas var som helst.

Att däremot utgå från cellulosa som råvara till etanol har två stora fördelar. För det första ger etanol gjord på cellulosa ännu lägre klimatpåverkande utsläpp än traditionellt tillverkad bioetanol. För det andra finns cellulosa i så stora mängder att efterfrågan inte behöver konkurrera med odlingsmark för matproduktion. Används till exempel halmen från vetet i stället för axet tas inga livsmedel i anspråk och åkermarken utnyttjas bättre.

Cellulosa utgör huvuddelen i växters cellväggar och är därmed den vanligaste organiska substansen i naturen.

Fraktionering av biomassa har enorma möjligheter

Sekabs fraktioneringsteknik används i dag främst för etanolproduktion, men kan lika gärna användas för att ta fram andra produkter. Etanol är dock mycket mångsidigt och kan ersätta olja som råvara i mängder av kemiska processer.

Vår bioraffinaderiteknik är en fraktioneringsteknik, vilket betyder att en råvara delas upp i sina beståndsdelar. Lignocellulosa delas upp i lignin och cellulosa, där cellulosan sedan spjälkas upp i olika sockerarter. Sockret kan jäsas till exempelvis etanol eller butanol. Det kan också användas direkt som en råvara i andra processer, till exempel för att producera flygbränsle eller plaster.

Lignin är ett ämne som binder samman cellulosafibrerna. Det är energitätt och kan brännas för att producera el, värme och ånga, eller som råvara till olika kemikalier. En tredje nyttig produkt i Sekabs fraktioneringsprocess är biogas, som kan förädlas och användas som drivmedel eller för el- och värmeproduktion.

Att fraktionera biomassa innebär att man delar upp den i alla sina beståndsdelar.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?