Våra fokusområden

Medarbetarna

Vår största tillgång

Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är en viktig framgångsfaktor för Sekab. Tillsammans vill vi bygga ett företag som präglas av en säker arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och mångfald, liksom ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska må bra, utvecklas och känna sig motiverade att gå till jobbet.

Säker arbetsmiljö

Sekabs HSM-policy är övergripande för vårt säkerhets- och arbetsmiljöarbete. Hälsa och säkerhet ska alltid komma i första hand. Som arbetsgivare känner vi ansvar för  att garantera en säker arbetsplats. Därför arbetar vi också kontinuerligt med uppföljning av arbetsmiljöarbetet och arbetar förebyggande för att främja god hälsa. Sekabs arbetsmiljöledningssystem är integrerat i företagets ledningssystem. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs i samverkan mellan företaget och medarbetarna, representerade av skyddsombud.

Jämställdhet och mångfald

Sekabs jämställdhets- och mångfaldspolicy tydliggör arbetet med jämställdhet och mångfald. Den utgår från de grundläggande principerna enligt lag om lika behandling och icke diskriminering oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Tillsammans skapar människors olika erfarenheter, utbildning, livssituation och värderingar en dynamisk mångfald som tillför nya perspektiv och idéer.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Sekab ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och medarbetarskap. Vi ska uppmuntra till kompetensutveckling och över tid säkerställa att bolaget har rätt kompetens genom strategiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner.

Responsible Care

Sekab är ansluten till Responsible Care. Det innebär att vi i vår verksamhet sätter hälsa och säkerhet för våra medarbetare, omgivningen och miljön i första rummet.

Vår värdegrund

Vår värdegrund

Tillsammans har vi valt engagemang, förtroende och kreativitet som de ord som symboliserar hur vi vill samarbeta med varandra och hur vi vill bemöta kunder, leverantörer och andra.

Vi är Engagerade – vi hjälper varandra

Vi skapar Förtroende – vi litar på varandra

Vi är Kreativa – vi är lösningsorienterade

Hej!

Har du frågor eller funderingar?