Våra fokusområden

Medarbetarna

Vi är rädda om varandra

Vi vill att Sekab ska vara en säker arbetsplats som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och mångfald, liksom ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi är alla varandras arbetsmiljö. Tillsammans tar vi ansvar för att alla kollegor mår bra, utvecklas och är motiverade att gå till jobbet. På så sätt kan vi också attrahera nya och behålla befintliga medarbetare.

Sekabs HSM-policy är övergripande för säker­hets- och arbetsmiljöarbetet. Det är vårt arbetsgivaransvar att garantera en säker arbets­plats och hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand.

Under året har all personal deltagit i utbildning i brandsläckning och första hjälpen som hållits i samarbete med Räddningstjänsten. Samtliga operatörer har deltagit i certifieringsutbildning för pannskötare och alla operatörer har certifierats. Flera medarbetare har även deltagit i utbildningar som ”Heta arbeten” och ”Lyftarbeten” i enlighet med fastställt tidsintervall för respektive utbildningsområde.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs i samverkan mellan Sekab och medarbetarna, som representeras av skyddsombud. Vi följer kontinuerligt upp arbetsmiljöarbetet samtidigt som vi arbetar förebyggande för att främja en god hälsa. Arbetsmiljöledningssystemet är integrerat i Sekabs ledningssystem.

I det systematiska arbetsmiljö­arbetet ingår bland annat:

 • Riskanalyser och säkerhets­bedömningar
 • Mätningar
 • Bedömningar av kemiska arbets­miljö­risker och andra arbetsmiljörisker
 • HSM-ronder
 • OSA-ronder
 • Uppföljning av tillbud och olycksfall
 • Medverkan i HSM-råd och skydds­kommitté

Organisatorisk och social arbetsmiljö, kallad OSA, ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet där uppföljning av arbetsbelastning och arbetstid sker kontinuerligt. OSA-ronder genomförs funktionsvis utifrån frågeställningar om samarbete, särbehandling, arbetsbelastning och ömsesidig respekt. Sekab har under 2021 fortsatt arbetet med OSA-ronder via diskussioner i respektive funktion. Vårens frågeområden tog upp ”handlingsutrymme och kontroll” samt ”kunskap och utveckling” och höstens frågeområden handlade om ”stöd och arbetsbelastning” och ”återhämtning”. OSA-arbetet är en del i att leva vår värdegrund – varje dag.

Att dagligen hantera brandfarliga kemikalier medför ett omfattande systematiskt säkerhetsarbete. Sekab har en nollvision gällande arbetsolyckor. Ett fortsatt delmål är att minska antalet okontrollerade händelser som skulle kunna leda till allvarliga kemikalieolyckor. För att nå målet fokuserar Sekab på ökad tillbudsrapportering, förbättrat förändringsarbete inklusive säkerhetsgranskningar, avställning och utcheckning, samt utbildning. Under året har inga okontrollerade händelser inträffat.

Den medarbetare som i sin arbetsmiljö utsätts för olika risker ska enligt arbetsmiljöregler erbjudas hälsokontroller och undersökningar. Under hösten 2021 genomfördes både medicinska kontroller för nattarbetare och hörselundersökning för medarbetare i fabrik som utsätts för ljudnivåer som omfattas av lagkravet runt buller.

 

4,95% är Sekabs personalomsättning under året

Jämställdhet och mångfald

Sekabs jämställdhets- och mångfaldspolicy utgår från de grundläggande principerna enligt lag om likabehandling och icke-diskriminering oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Den tydliggör vårt arbete med jämställdhet och mångfald. Tillsammans skapar människors olika erfarenheter, utbildning, livssituation och värderingar en dynamik som tillför nya perspektiv och idéer.

Sekab har under 2021 tagit fram en uppdaterad jämställdhets- och mångfaldsplan för 2022-2025 som syftar till att aktivt arbeta med dessa frågor. Arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter för de fackliga organisationerna går igenom gemensamt satta aktiviteter och mål. Årligen kartläggs och analyseras även löneskillnader avseende kön. Arbetet görs gemensamt av arbetsgivare och fackliga organisationer. I samband med 2021 års lönekartläggning har ingen justering gjorts. Medarbetarenkäten, som beskrivs på nästa uppslag, visar att både kvinnor och män upplever sig jämlikt behandlade, med ett medel på 9,08 av 10 möjliga.

Kompetens

Sekab ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och medarbetarskap. Det vill vi uppnå genom att uppmuntra till utveckling. Över tid säkerställer vi att bolaget har rätt kompetens via strategiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner. Vid det årliga medarbetarsamtalet fastställs en utvecklings-/utbildningsplan mellan chef och medarbetare. Parallellt kallas medarbetare till utbildningar inom hälsa och säkerhet. Samtliga chefer inom bolaget genomgår chefsutvecklingsprogram som sträcker sig över ett flertal år.

Som en del i arbetet med kompetensförsörjning är Sekab medlemmar i ett gemensamt och medlemsägt utbildningsföretag. Syftet är att öka andelen efterfrågade och kvalitativa utbildningar lokalt genom samarbete med företag på orten. Samarbetet ökar dessutom möjligheten till lokalt nätverkande mellan medarbetare hos olika arbetsgivare.

Sekab har en ständigt pågående dialog med universitet och gymnasieskola. Vi samarbetar även med det kommunala teknik– och entre­prenörscentrat KOMTEK och stödjer deras verksamhet för att väcka intresset för kemi och teknik hos barn- och ungdomar som är en del i kompetensförsörjning på orten för framtida arbetskraft inom kemi och teknik.

Medarbetarundersökning

Under våren 2021 genomfördes en medarbetar­undersökning i syfte att mäta medarbetares upplevelse av att vi arbetar tillsammans och agerar utifrån Sekabs värdegrund. Båda dessa parametrar är framgångsfaktorer för att lyckas med vår affärsidé. Svarstiden var fyra veckor för att säkerställa deltagande från alla skift och ge gott om tid att göra undersökningen. Enkäten skickades ut till 79 personer och 53 av dessa svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. Svaren gavs på en skala 0-10 i vilken grad medarbetare instämmer med olika påståenden. Överlag visade undersökningen på höga poäng med ett totalt medel på 8,1. Sekabs medarbetare upplever ett bra engagemang, känner sig krea­tiva och upplever sig lyssnade på. De upplever också att arbetsplatsen är jämlik mellan könen, samt känner sig respekterade och har förtroende för funktionschef och kollegor.

Under hösten 2021 arbetade alla funktioner på tema ”samarbete mellan funktionerna” samt ”förtroende för ledningsgruppen”, som bygger på vår syn att det ger engagemang, förtroende och föder kreativitet när vi ses fysiskt och arbetar tillsammans. Genom att svara på frågor och ge synpunkter på hur samarbete och förtroende kan bli ännu bättre skapade vi ett bra underlag för att under kommande år jobba vidare på företagskulturen, samt skapa tydlighet i mål och visioner. Ett sådant tydliggörande av strategi och mål är den strategiska plattform som kallas HELA Sekab (Hållbart-Effektivt-Lönsamt-Attraktivt). Denna plattform lanserades internt under slutet av året.

Distansarbete

Under 2021 har coronapandemin fortsatt i samhället. Vi har givetvis förhållit oss till detta med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som utgångspunkt. Medarbetare i fabriken har inte möjlighet att arbeta på distans. De har följt allmänna råd, hållit distans, spritat sina händer, samt tagit snabbtest i de situationer detta krävts för att hålla fabriken igång. Vid ett tillfälle under året utfördes också ett snabbtest via företagshälsovården för att minska oro.

De tjänstemän som har haft möjlighet har periodvis arbetat hemifrån, där kontorsstol och skärmar tagits hem för att ställa för en bra arbetsmiljö. Teamsmöten har varit ett stående inslag under året. Resor har varit begränsade och har bara genomförts i prioriterade fall utifrån verksamhetens behov.

Under september 2021 beslutade lednings­gruppen, utifrån minskad smittspridning i länet, att en återgång till kontoret var möjlig för samtliga medarbetare. Möjlighet att hålla distans, egna kontor, handsprit och extra städning skapade en arbetsmiljö som utmynnade i ett tryggt beslut om återgång. Detta firades med ett trevligt, gemensamt fika utomhus.

Tre anledningar till varför vi på Sekab arbetar
Värdegrundsbaserat

 

 1. Vi får roligare på jobbet
  Genom att vara engagerad, skapa förtroende och tänka kreativt blir det roligt att arbeta.
 2. Vi utvecklas i våra yrkesroller
  Då vi engagerar oss, byter erfarenheter och lär av varandra växer vi och utvecklas.
 3. Vi bidrar till en bättre värld
  Vår mission är att skapa en bättre värld genom hållbara lösningar. När vi dagligen lever vår värdegrund blir det lättare att förverkliga den.

Oönskade händelser

Diagrammet visar antalet oönskade händelser, i snitt under den senaste femårsperioden, som skulle ha kunnat leda till en allvarlig kemikalieolycka.

Antalet oönskade händelser

Målet är att ”Minska antalet okontrollerade händelser som skulle kunna leda till en allvarlig kemikalieolycka till högst en händelse per femårsperiod”. Detta mål nådde vi redan år 2020 och för 2021 har inga sådana händelser skett. Eftersom målet är långsiktigt fortsätter vi att följa det.

Sjukfrånvaro

Diagrammet visar sjukfrånvaron samt sjukskrivning längre än 14 dagar (mörkare fält).

Sjukfrånvaro, %

 

Könsfördelning

Sekab har en övervägande andel män inom arbetsgruppen kollektivanställda. Inom tjänstemannagruppen är andelen kvinnor något högre, vilket utjämnar könsfördelningen totalt sett.

Könsfördelningen, %
mellan olika grupper inom Sekab

* Inklusive styrelsen för moderbolaget Sekab BioFuel Industries AB (BFI). Styrelsearbetet för BFI och Sekab BioFuels & Chemicals sker parallellt.

Prioriterade medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalen är ett tillfälle för medarbetaren att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål om samarbetsklimat, arbetsmiljö, kompetensutveckling, arbetsuppgifter och relation till kollegor och chef. För chefen är medarbetarsamtalen en möjlighet att stötta, påminna och motivera de anställda i arbetet mot att nå uppsatta mål. Sekab jobbar aktivt för att alltid 100 procent av medarbetarna ska ha ett årligt medarbetarsamtal.

Andel genomförda medarbetarsamtal, %

Antalet utbildningstimmar

Alternativa utvecklingskanaler ökar och är ett positivt komplement till den totala kompetensutvecklingen då insatser ofta kan ske utan resande. Under 2021 har en stor andel utbildningar, träffar eller andra tillfällen avbokats eller ställts in på grund av covid-19. I stället har andra alternativ, som webbinarier, genomförts på distans. Bland annat inom arbetsrätt, lönebildning, internkommunikation, offert och avtal, samt hållbarhet har webbutbildningar kunnat genomföras under året. Utbildning på plats har exempelvis varit utbildning kring produktionsutrustning, brandutbildning och första hjälpen som då genomförts i Sekabs och i den lokala räddningstjänstens lokaler.

Antalet utbildningstimmar per anställd

Öppet kommunikationsklimat

Vi vill vara en kommunikativ organisation med utrymme för information, diskussion och reflektion – det skapar tillit och är en förutsättning för en orga­nisations existens, måluppfyllelse och framgång. Vi har kommit en bra bit på vägen och här är några exempel på formerade kommunikationstillfällen:

 • Samverkansmöten – regelbundna informationsmöten mellan ledning, HR och fackliga företrädare.
 • Medarbetarträff – två gånger per år träffas alla med­arbetare för information och samtal kring händelser och utveckling i företaget.
 • Medarbetarsamtal – samtal mellan chef och medarbetare som fokuserar på den enskilde medarbetarens situation och utveckling.
 • Medarbetarundersökning – sker digitalt, indi­viduellt och med sekretess. Här får vi input om de områden vi behöver utveckla och förbättra.
 • HSM-råd hålls kvartalsvis och akuta frågor tas vidare till Skyddskommittén.
 • Arbetsplatsträffar hålls minst en gång i månaden i varje funktion.
 • OSA-ronder

Därutöver är intranätet en viktig informationskanal. Här finns den information som är nödvändig för att klara sitt arbete samlad, liksom information om nyanställningar och nyheter från ledningen.

57% av våra tjänstemän är kvinnor

 

16 år är vår genomsnittliga anställningstid

Antal anställda

Hållbart för medarbetare

Sekab månar om medarbetarna och gör ingen skillnad på tjänstemän, kollektiv­anställda, skiftarbetare, dag­tidare, kvinnor och män.

Alla får samma förmåner och erbjudanden, som exempelvis:

 • Alla erbjuds samma sjukvårdsförsäkring
 • Alla får fika och frukt på jobbet
 • Alla har möjlighet att boka sig för massage på arbetsplatsen
 • Engagerade hälsoinspiratörer ordnar hälsofrämjande aktiviteter
 • Alla får friskvårdsbidrag

Hej!

Har du frågor eller funderingar?