Våra fokusområden

Medarbetarna

Hållbart i hela Sekab

Sekabs viktigaste tillgång är våra medarbetare. Därmed är det avgörande att vi attraherar nya kollegor och både behåller och utvecklar befintliga. Vår attraktivitet bygger på samarbete, jämställdhet, mångfald och en stark värdegrund. Tre utvalda egenskaper som genomsyrar våra handlingar, vår rekrytering och vårt bemötande är engagemang, förtroende och kreativitet.

Sekabs HSM-policy är övergripande för säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Det är vårt arbetsgivaransvar att garantera en säker arbetsplats och att hälsa och säkerhet alltid kommer i första hand.

Flera medarbetare har under året deltagit i utbildningar om elsäkerhet (Instruerad person) samt heta arbeten och lyftarbeten i enlighet med fastställt tidsintervall för respektive utbildningsområde.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs i samverkan mellan Sekab och medarbetarna, som representeras av skyddsombud. Vi följer kontinuerligt upp arbetsmiljöarbetet samtidigt som vi arbetar förebyggande för att främja en god hälsa. Arbetsmiljöledningssystemet är integrerat i Sekabs ledningssystem.

 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår bland annat:

 • Riskanalyser och säkerhetsbedömningar
 • Mätningar
 • Bedömningar av kemiska arbetsmiljörisker och andra arbetsmiljörisker
 • HSM-ronder
 • OSA-ronder
 • Uppföljning av tillbud och olycksfall
 • Medverkan i HSM-råd och skyddskommitté

 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö, kallad OSA, ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet där uppföljning av arbetsbelastning och arbetstid sker kontinuerligt. OSA-ronder genomförs funktionsvis utifrån frågeställningar om samarbete, särbehandling, arbetsbelastning och ömsesidig respekt. Sekab har under 2022 fortsatt arbetet med OSA-ronder via diskussioner i respektive funktion. Vårens frågeområden tog upp ”arbetsorganisation” samt ”ledarskap” och höstens frågeområden handlade om ”säkerhet och hälsa” och ”friskfaktorer”. OSA-arbetet är en del i att leva vår värdegrund – varje dag.

Jämställdhet och mångfald

Sekabs jämställdhets- och mångfaldspolicy utgår från de grundläggande principerna enligt lag om likabehandling och icke-diskriminering oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Den tydliggör vårt arbete med jämställdhet och mångfald. Tillsammans skapar människors olika erfarenheter, utbildning, livssituation och värderingar en dynamik som tillför nya perspektiv och idéer.

Vår jämställdhets- och mångfaldsplan för 2022 – 2025 syftar till att aktivt arbeta med dessa frågor. Arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter för de fackliga organisationerna går igenom gemensamt satta aktiviteter och mål. Årligen kartläggs och analyseras även löneskillnader avseende kön. Arbetet görs gemensamt av arbetsgivare och fackliga organisationer. I samband med 2022 års lönekartläggning har ingen justering gjorts.

Kompetens

Sekab ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och medarbetarskap. Det vill vi uppnå genom att uppmuntra till utveckling. Över tid säkerställer vi att bolaget har rätt kompetens via strategiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner. Vid det årliga medarbetarsamtalet fastställs en utvecklings-/utbildningsplan mellan chef och medarbetare. Parallellt kallas medarbetare till utbildningar inom hälsa och säkerhet. Samtliga chefer inom bolaget genomgår chefsutvecklingsprogram som sträcker sig över ett flertal år.

Som en del i arbetet med kompetensförsörjning är Sekab medlem i ett gemensamt och medlemsägt utbildningsföretag. Syftet är att öka andelen efterfrågade och kvalitativa utbildningar lokalt genom samarbete med företag på orten. Samarbetet ökar dessutom möjligheten till lokalt nätverkande mellan medarbetare hos olika arbetsgivare.

Sekab har en ständigt pågående dialog med universitet och gymnasieskola. Under 2022 har bolaget tagit emot två praktikanter för att stötta dessa studenter i utbildningen. Vi samarbetar även med det kommunala teknik- och entreprenörscentrat KOMTEK och stödjer deras verksamhet för att väcka intresset för kemi och teknik hos barn och ungdomar. Detta som en del i framtida kompetensförsörjning på orten.

Utveckling

Sekab har utvecklat strategi och mål i en gemensam plattform kallad HELA Sekab (Hållbart-Effektivt-Lönsamt-Attraktivt). Denna plattform lanserades internt under slutet av 2021.

Under 2022 har fyra temadagar hållits för att gå igenom varje mål och dess betydelse för var och en av medarbetarna. Under april hölls temadag ”hållbarhet” med föreläsning av Mattias Goldman. Under juni gick vi igenom vad ”effektivitet” betyder och i september hur vi tolkar målet ”lönsamhet”.  Avslutningsvis höll bolaget en attraktivitetsdag med fokus på ”attraktiv arbetsgivare”. Dessa temadagar syftar till att få samtliga medarbetare att jobba mot målen och känna samhörighet för ännu bättre samarbeten och gemensam framgång.

Hälsoprofil

Under 2022 har Sekab erbjudit alla medarbetare en hälsoundersökning via företagshälsovården. Resultatet visar att vi totalt sett mår bättre än rikssnittet, förutom inom vissa riskområden. Dessa kommer att fångas upp framåt, med hjälp av riktade insatser och verktyg.

Sekab försöker som arbetsgivare ge förutsättningar till ett hälsosamt arbetsliv genom friskvårdsbidrag och att genom våra hälsoinspiratörer erbjuda aktiviteter där kollegor träffas utanför arbetsplatsen och över funktionsgränserna för att lära känna varandra bättre. Vi tror att dessa satsningar kan vara en bidragande orsak till våra höga resultat när det gäller att medarbetare känner sig jämställt behandlade och trivs med sina kollegor och chefer.

 

Hållbart för medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och att skapa en hållbar arbetsplats en prioriterad fråga. Vi erbjuder:
Alla får samma förmåner och erbjudanden, som exempelvis:

 • Sjukvårdsförsäkring
 • Smörgås och frukt på jobbet varje dag
 • Hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till gemenskap
 • Friskvårdsbidrag

Med en egen fackklubb får vi snabba, upparbetade kontaktvägar och närmare samarbete med fabrikschef, HR och HMSQ. Det ger ännu bättre förståelse för varandras villkor och vardag.

ANN-CHATRIN WIKLUND,

ORDFÖRANDE SEKABS FACKKLUBB IF METALL
OCH HUVUDSKYDDSOMBUD

Hej!

Har du frågor eller funderingar?