Våra fokusområden

Medarbetarna

Hållbarhet skapar ett attraktivt Sekab

Sekabs viktigaste tillgång är våra medarbetare. Därmed är det avgörande att vi attraherar nya kollegor och både behåller och utvecklar befintliga. Vår attraktivitet bygger på samarbete, jämställdhet, mångfald och en stark värdegrund. Tre utvalda egenskaper som genomsyrar våra handlingar, vår rekrytering och vårt bemötande är engagemang, förtroende och kreativitet.

SEKABS HSM-policy är övergripande för säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Det är vårt arbetsgivaransvar att garantera en säker arbetsplats och att hälsa och säkerhet alltid kommer i första hand. Flera medarbetare har under året deltagit i brandutbildning och första hjälpen samt utbildningar i statisk elektricitet, samt heta arbeten i enlighet med fastställt tidsintervall för respektive utbildningsområde. Tre medarbetare har utbildats i BAM (Bättre arbetsmiljö).

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs i samverkan mellan Sekab och medarbetarna, som representeras av skyddsombud. Vi följer kontinuerligt upp arbetsmiljöarbetet samtidigt som vi arbetar förebyggande för att främja en god hälsa. Organisatorisk och social arbetsmiljö, kallad OSA, ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet där uppföljning av arbetsbelastning och arbetstid sker kontinuerligt. OSA-ronder genomförs avdelningsvis utifrån frågeställningar om samarbete, särbehandling, arbetsbelastning och ömsesidig respekt. Sekab har under 2023 omarbetat mallen för OSA-ronder för att spegla rådande arbetssätt.

Sekab ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och medarbetarskap. Det vill vi uppnå genom att uppmuntra till utveckling.

kristina lindkvist

hr-chef

Under 2023 hanterades särskilt områdena arbetsbelastning och arbetstid. OSA-arbetet är en del i att leva vår värdegrund – varje dag och har som syfte att värna arbetsmiljön. Att dagligen hantera brandfarliga kemikalier medför ett omfattande systematiskt säkerhetsarbete. Sekab har en nollvision gällande arbetsolyckor. Ett fortsatt delmål är att minska antalet okontrollerade händelser. För att nå målet fokuserar Sekab på ökad tillbudsrapportering, förbättrat förändringsarbete inklusive säkerhetsgranskningar, avställning och utcheckning, samt utbildning. Under året har vi uppdaterat vår uppförandekod med en beskrivning av hur man rapporterar eventuell bristande efterlevnad av koden, företagets policyer eller lagar enligt den så kallade Visselblåsarlagen.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår bland annat:

 • Riskanalyser och säkerhetsbedömningar
 • Mätningar
 • Bedömningar av kemiska arbetsmiljörisker och andra arbetsmiljörisker
 • HSM-ronder
 • OSA-ronder
 • Uppföljning av tillbud och olycksfall
 • Medverkan i HSM-råd och skyddskommitté

Jämställdhet och mångfald

Sekabs jämställdhets- och mångfaldspolicy utgår från de grundläggande och självklara principerna enligt lag om likabehandling och icke diskriminering oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Den tydliggör vårt arbete med jämställdhet och mångfald. Tillsammans skapar människors olika erfarenheter, utbildning, livssituation och värderingar en dynamik som tillför nya perspektiv och idéer. Vår jämställdhets- och mångfaldsplan för 2022 – 2025 syftar till att aktivt arbeta med dessa frågor. Arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter för de fackliga organisationerna går igenom gemensamt satta aktiviteter och mål. Årligen kartläggs och analyseras även löneskillnader avseende kön. Arbetet görs gemensamt av arbetsgivare och fackliga organisationer. I samband med 2023 års lönekartläggning har ingen justering gjorts.

Kompetens

Sekab ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap och medarbetarskap. Det vill vi uppnå genom att uppmuntra till utveckling. Över tid säkerställer vi att bolaget har rätt kompetens via strategiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner. Vid det årliga medarbetarsamtalet fastställs en utvecklings-/utbildningsplan mellan chef och medarbetare. Parallellt kallas medarbetare till utbildningar inom hälsa och säkerhet. Samtliga chefer inom bolaget genomgår chefsutvecklingsprogram som sträcker sig över ett flertal år. Sekab har en ständigt pågående dialog med universitet och gymnasieskola. Under 2023 har bolaget tagit emot tre praktikanter för att stötta dessa studenter i utbildningen, samt haft sammanlagt 4 examensarbeten och internships hos oss. Vi samarbetar även med det kommunala teknik- och entreprenörscentrat KOMTEK och stödjer deras verksamhet för att väcka intresset för kemi och teknik hos barn och ungdomar. Detta som en del i framtida kompetensförsörjning på orten.

Utveckling

Sekabs gemensamma plattform kallad HELA Sekab (Hållbart-Effektivt-Lönsamt-Attraktivt) har stärkts genom tre temadagar som syftar till att få samtliga medarbetare att jobba mot målen och känna samhörighet för ännu bättre samarbeten och gemensam framgång. Ett resultat som vi kan se av dessa temadagar är högre poäng i medarbetarundersökningen.

Hälsoprofil

De lokala riskområden som fångades upp under hälsoundersökningen 2022 har under 2023 adresserats genom en hälsoföreläsning av Josip Pavic under vår temadag om hållbarhet. Sekab försöker som arbetsgivare ge förutsättningar till ett hälsosamt arbetsliv genom friskvårdsbidrag och att genom våra hälsoinspiratörer erbjuda aktiviteter där kollegor träffas utanför arbetsplatsen och över funktionsgränserna för att lära känna varandra bättre. Vi tror att dessa satsningar kan vara en bidragande orsak till våra höga resultat i medarbetarundersökningen som utfördes 2023.

 

Hållbart för medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och att skapa en hållbar arbetsplats en prioriterad fråga.
Alla får samma förmåner och erbjudanden, som exempelvis:

 • Sjukvårdsförsäkring
 • Smörgås och frukt på jobbet varje dag
 • Hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till gemenskap
 • Friskvårdsbidrag

Hej!

Har du frågor eller funderingar?