Bioraffinaderiteknik

CelluAPP®

Teknik för förädling av cellulosabaserad biomassa,
ren vinst för både affär och miljö

Koldioxidneutrala råvaror för miljövänliga kemikalier och  biodrivmedel

Skogsindustri, trävaruindustri, jordbruk, livsmedelsindustri, tillverkningsindustri. Många företag har en sak gemensamt – cellulosabaserade biprodukter, en resurs de inte vet hur de ska utnyttja på bästa sätt. Sekab har utvecklat CelluAPP® som svar på det här behovet.

CelluAPP® gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljövänliga, högvärdiga och säljbara kemiprodukter  och råvaror som, biogas, träsocker, etanol och lignin. Som i sin tur kan användas som klimatneutrala och högvärdiga råvaror vid tillverkning av många av de vardagsprodukter som omger oss som till exempel kosmetika, hygienartiklar, biodrivmedel, plaster och läkemedel.

Tekniken har utvecklats i Domsjö, där cellulosaforskning har 100-åriga anor. I bioraffinaderiklustret utanför Örnsköldsvik har vi med ett intensivt forskningsarbete och kontinuerliga testkörningar av vår pilotanläggning förfinat en teknik för att ta tillvara värdet i restprodukter från skogs- och jordbruk. Målet: kemikalier och drivmedel som varken kräver fossila resurser eller åkermark och som lever upp till framtidens krav på miljönytta och hållbarhet.

Vi har en rad patent inom allt från rötning av biogas till avskiljning av lignin och förbehandling av råvara och ligger i den internationella forskningens framkant.

CelluAPP® – en avancerad produktplattform

CelluAPP® teknologin är utvecklad och verifierad i en industriell testmiljö genom omfattande kontinuerliga driftskörningar i en demonstrationsanläggning. Demonstrationsanläggningen som i april 2013 döptes till Biorefinery Demo Plant, ligger i nära anslutning till Sekabs produktionsanläggning i och har varit i drift sedan 2004. Utvecklingen av CelluAPP® teknologin har omfattat allt från råvaror, kemiska och biologiska processer, styr- och reglerteknik till integration med annan produktion.

Resultatet är en teknologi med stora möjligheter för dig med biomassa som bi- eller restprodukt i verksamheten. Med CelluAPP® finns möjlighet att ta tillvara en outnyttjad resurs och samtidigt göra miljön och klimatet en stor tjänst.

Unika fördelar:

  • Online förbehandlingskontroll
  • Hydrolysatkonditionering
  • Optimal jäsningskontroll
  • Täckt av 194 patent

Cellulosa

Med vår bioraffinaderiteknik kan vi sönderdela cellulosa.

Cellulosa är en kolhydrat som utgör huvuddelen i alla växters cellväggar och är därmed den vanligaste organiska substansen i naturen.

Cellulosa är relativt hård gör växterna styva och stadiga. Växternas fibrer består nästan helt av cellulosa och kan utnyttjas av människan på många sätt. Av fibrerna hos lin och bomull till exempel görs tråd och garn, av träfibrer framställs pappersmassa och specialviskos, som sedan kan bli till papper och textilier.

Vi människor kan däremot inte ha cellulosa som föda. Magen kan inte smälta den. Lite växtfibrer är dock bra för att hålla magen igång. De djur som är bäst på att tillgodogöra sig cellulosa är idisslarna, till exempel kor.

Biogas

CelluAPP teknik kan användas för rötning biomassa till biogas. Genom att förbehandla biomassan kan den effektivt rötas till biogas. En teknik som kan användas för att öka produktionen i redan befintliga rötkammare.

Drivmedel, El och ånga

Vår CelluAPP-teknik är effektiv för omvandling av lignocellulosa till etanol.

Med CelluAPP förbehandlas cellulosaråvara och ytterligare socker frigörs i den enzymatiska hydrolysen. Jäst omvandlar sockret till etanol. Ligninet som genereras i processen kan användas som bränsle för att producera el och ånga.

Cellulosasocker

Socker från lignocellulosa

Sekabs CelluAPP-teknik innehåller processteknik för tillverkning av sockerlösning från lignocellulosa. I stora drag går det till så att råvaran förbehandlas så att socker frigörs och cellulosans kristallina struktur bryts ner. Mer socker frigörs genom enzymatisk hydrolys. Med hjälp av vår CelluAPP teknik kan vi utvinna cellulosasocker.

Cellulosasocker kan användas för tillverkning av många olika typer av biokemikalier och biodrivmedel.

Lignin

Lignin är ett utmärkt bränsle med högt energivärde. Ligninet är dessutom intressant för andra applikationer som till exempel inblandning i betong och framställning av andra kemikalier.

Lignin kallas även vedämne

Lignin är en viktig byggsten i biomassa som skogs- och jordbruksreseter. Lignin sammankittar fibrerna i veden, det vill säga den gör veden stel. Ligninet finns i hög koncentration i ett skikt som kallas mittlamell. Det består huvudsakligen av fenylpropan med mycket komplicerad struktur, och inte av sockerenheter. Ligninet har en brun färg, vilket märks tydligt om röta har angripit och förstört den ljusa cellulosan, som helt eller delvis är inbäddad i lignin. Vedresterna är då bruna. Lövved innehåller mindre lignin, som dessutom är en annan typ av lignin, än den i barrved. 25–30 procent av veden utgörs av lignin.

From the forest, by Sekab CelluAPP® technology, towards a sustainable world

4.33

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hej!

Har du frågor eller funderingar?