Våra fokusområden

Klimat och energi

Cirkularitet ger effektiva processer med miljöfördelar

Som en aktör som säljer hållbarhet vilar ett stort ansvar på oss att leva som vi lär. Våra produkter bidrar till att nå klimatmålen och vår egen process strävar efter att vara resurseffektiv och förnybar.

Sekab är certifierat enligt standarden ISO 14001 och produktionen är även certifierad enligt det tyska hållbarhetssystemet ISCC. Det hjälper oss att ha kontroll över miljöarbetets utveckling och kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Miljöarbetet bedrivs på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Den största delen av miljöarbetet är direkt kopplad till vår produktionsanläggning, men vi arbetar systematiskt med miljöfrågor i alla delar av verksamheten. Sekabs ambition är att ta ansvar för företagets miljöpåverkan längs hela värdekedjan. Vi fokuserar på att minska verksamhetens klimatpåverkan genom ett effektivt utnyttjande av råvaror, energi, andra naturresurser och transporter. Företaget utvecklar fossilfria produkter och på så sätt bidrar vi till en hållbar utveckling i samhället.

Förnybara produkter och teknik

Vi är övertygade om att vägen till en hållbar framtid går via förnybara alternativ. Sekab är en av få kemiproducenter i Europa som kan erbjuda kemikalier baserade på biobaserad råvara, som ett alternativ till de oljebaserade. Dessutom producerar vi dem med förnybar insatsenergi som ånga och el. Vi garanterar därmed att våra kunder får 100 procent fossilfria biokemikalier, som i tillverkningsprocessen genererar mycket låga utsläpp till luft och vatten. Genom att använda bioråvara i processen har vi goda möjligheter att påverka CO2-belastningen i samhället. Vidare har Sekab utvecklat och demonstrerat teknik för att tillverka kemikalier från skogsrester för att ytterligare stärka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det gör oss till en perfekt partner för företag som vill minska sin klimatpåverkan. I en tuff konjunktur för europeisk tillverkningsindustri har intresset för det biobaserade fortsatt fördjupas. Många stora aktörer genomgår certifieringsarbeten för att kunna ta emot hållbara produkter. Efterfrågan på certifieringar och detaljerade siffror kring produkters fotavtryck ökar och Sekab har under 2023 arbetat med att förklara fördelen med helt biobaserade produkter jämfört med fossila.

I vår nya förbränningspanna som kom i drift under 2023 bränner vi restströmmar från acetaldehyd- och ättiksyratillverkningen. En investering som ger både miljö- och driftfördelar.

Energianvändningen

Sekab arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen inom verksamheten. I dag är all el som används förnybar och 97 procent av den ånga som används i anläggningen är också förnybar. En del av den ånga Sekab använder produceras i den egna ångpannan, där vi tar vara på restgaser från produktionen. Energiförbrukningen följs upp löpande och beaktas även vid förändringar i processen. Under 2023 var den totala ångförbrukningen 49 848 ton och den totala elförbrukningen 3 198 MWh.

Utsläpp till luft

Utsläpp till luft kommer till övervägande del från processavgaser från tillverkningen, samt via avluftningar från lagercisterner och utlastning. Sekabs utsläpp av NOx och TOC är bland de lägsta i Sverige, kopplat mot producerad energimängd. Under 2023 hade vi ett utsläpp av 0,4 mg TOC/m3, vilket naturligtvis innebär att villkoren klarades med god marginal. För att undvika onödiga emissioner har vi försett alla större lagertankar med tekniska lösningar avsedda att minska utsläppen till luft.

Utsläpp till vatten

Processvattnet renas i den biologiska reningsanläggning som finns på industriområdet och leds därefter ut i recipienten. Den biogas som bildas i reningsanläggningen används inom industriområdet för bland annat produktion av el och fjärrvärme. Medelvärdet för 2023 hamnade på 0,84 ton TOC/dygn, vilket är inom gällande villkor.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?