Våra fokusområden

Klimat och energi

Brett sortiment av certifierade och verifierade produkter

Sekab är certifierat enligt standarden ISO 14001 och produktionen är även certifierad enligt det tyska hållbarhetssystemet ISCC. Det hjälper oss att ha kontroll över miljöarbetets utveckling och kontinuerligt minska verksam­hetens totala miljöbelastning.

Miljöarbetet bedrivs på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Den största delen av miljöarbetet är direkt kopplad till vår produktionsanläggning, men vi arbetar systematiskt med miljöfrågor i alla delar av verksamheten.

Enligt HSM-policyn ska hänsyn till den yttre miljön tas så långt det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Sekabs ambition är att ta ansvar för företagets miljöpåverkan längs hela värdekedjan. Vi fokuserar på att minska verksamhetens klimatpåverkan genom ett effek­tivt utnyttjande av råvaror, energi, andra naturresurser och transporter. Företaget utvecklar hållbara produkter och på så sätt bidrar vi till en hållbar utveckling i samhället.

Förnybara produkter och teknik

Vi är övertygade om att vägen till en hållbar framtid går via förnybara alternativ. Sekab är en av få kemiproducenter i Europa som kan erbjuda kemikalier baserade på biobaserad råvara, som ett alternativ till kemikalier och drivmedel baserade på olja. Dessutom producerar vi dem med förnybar insatsenergi som ånga och el. Vi garanterar därmed att våra kunder får 100 procent hållbara biokemikalier, som i tillverkningsprocessen genererar mycket låga utsläpp till luft och vatten.

Genom att använda bioråvara i processen har vi goda möjligheter att påverka CO2-belastningen i samhället. Vidare har Sekab utvecklat och demonstrerat teknik för att tillverka kemi­kalier och drivmedel från skogsrester för att ytterligare stärka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det gör oss till en perfekt partner för företag som vill minska sin klimatpåverkan.

Sekabs strävan är att öka efterfrågan av förnybara produkter med biobaserade råvaror. Målet är att bidra till en bättre miljö genom att öka försäljning och användning av bioetanol i vår produktion. Genom att veta vad våra kunder vill ha, har vi under 2021 avsevärt ökat försäljningen av biobaserade produkter och därmed levererat ett ökat mervärde till våra kunder.

Under 2021 har efterfrågan på biobaserade produkter fortsatt öka i rask takt och vi har under året ISCC plus-certifierat vår biobaserade etylacetat samt fortsatt öka våra leveranser av biobaserad, ISCC plus- och kosher-certifierad acetaldehyd och ättiksyra. Detta gör att vi nu kan erbjuda våra kunder ett brett sortiment av garanterat hållbara och biobaserade produkter. Genom att veta vad vår kund vill ha och erbjuda garanterat hållbara produkter ger vi våra kunder en god möjlighet att minska sitt klimatavtryck.

Under året har vi även registrerat oss på artikel 95-listan (biocidförordningen) för att kunna fortsätta leverera etanol till handsprit och ytdesinfektionsmedel till leverantörer inom vård och omsorg. Det ger oss möjlighet att produktutveckla och bredda vårt sortiment inom etanolblandningar ytterligare.

Energianvändning

Sekab arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen inom verksamheten. I dag är all el som används förnybar och 90 procent av den ånga som används i anläggningen är också förnybar. En del av den ånga Sekab använder produceras i den egna ångpannan, där vi tar vara på restgaser från produktionen.

Energiförbrukningen följs upp löpande och beaktas även vid förändringar i processen. Under 2021 var den totala ångförbrukningen 98 000 ton och den totala elförbrukningen 4 647 MWh.

Utsläpp till luft

Utsläpp till luft kommer till övervägande del från processavgaser från tillverkningen, samt via avluftningar från lagercisterner och utlastning.

Sekabs utsläpp av NOx och TOC är bland de lägsta i Sverige, kopplat mot producerad energimängd. Under 2021 hade vi ett utsläpp av 0,03 mg TOC/m3, vilket naturligtvis innebär att villkoren klarades med god marginal.

För att undvika onödiga emissioner har vi försett alla större lagertankar med tekniska lösningar avsedda att minska utsläppen till luft.

Utsläpp till vatten

Processvattnet renas i den biologiska reningsanläggning som finns på industriområdet och leds därefter ut i recipienten. Den biogas som bildas i reningsanläggningen används inom industriområdet för bland annat produktion av el och fjärrvärme.

Medelvärdet för 2021 hamnade på 1,84 ton TOC/dygn, vilket är inom gällande villkor.

Energianvändning

Mängd TOC efter förbränning i ångpannan

Mängden TOC som går till biorening per dygn

Visste du att…

Vi är partner i EthaDrive-projektet – ett rullande showcase för etanol­fordon och ED95 – tillsammans med Agro­etanol och Scania med stöd av Norrköpings kommun och Energi­myndigheten. Projektet skapar drivkraft för snabbare om­ställning av tunga transporter och ger verifierade underlag till framtida, klimatsmarta investeringsbeslut.

Vi finns på artikel 95-listan för etanol till handsprit och ytdesinfektionsmedel.

Sekab genererar bland de lägsta NOx­ och TOC­ utsläppen i Sverige, kopplat mot producerad energimängd.

1909 var året då de första dropparna etanol producerades i regionen. Det är alltså med mer än hundra års samlad erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa generation hållbar bioetanol och innovativa lösningar inom biobaserad kemi.

Vår målsättning är att producera och sälja 100% biobaserat. Under året har vi ISCC plus-certifierat vår biobaserade etylacetat. Det innebär att vi ensamma om att erbjuda hållbar, tredjepartscertifierad etylacetat till exempelvis nagellack och färg.

100 miljoner kronor har vi investerat under året för att öka produktionen av kemikalier för industriellt bruk gjorda på förnybara råvaror.


Sekab är certifierat enligt standarden ISO 14001.

30% ökar vi vår produktion av acetaldehyd med, vilket möjliggör produktion av bioättiksyra.

Hej!

Har du frågor eller funderingar?